kernenergie (1 gevonden)

Dutch kernenergie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

- energie, vrijkomend bij splijting of versmelting van atoomkernen.


Artikel 1 kernenergiewet:

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. kernenergie: energie, vrijkomend bij splijting of versmelting van atoomkernen;
b. splijtstoffen: stoffen, welke ten minste een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen percentage uranium, plutonium, thorium of andere daarbij aangewezen elementen bevatten;
c. ertsen: ertsen die naar gewicht gerekend ten minste een tiende procent uranium of drie procent thorium bevatten en waarmee handelingen worden verricht wegens hun splijt- of kweekeigenschappen;
d. radioactieve stoffen: stoffen met uitzondering van splijtstoffen en ertsen, die in zodanige mate radionucliden bevatten dat zij, voorzover het de bescherming tegen ioniserende straling betreft, niet mogen worden verwaarloosd;
e. ioniserende straling: röntgen- en gammastraling, alsmede corpusculaire straling, die in staat is ionenvorming te veroorzaken;
f. toestel: toestel dat ioniserende straling kan uitzenden en geen radioactieve stof, splijtstof of erts bevat;
g. bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking.
2. De voordracht tot vaststelling, wijziging of intrekking van een algemene maatregel van bestuur als in het eerste lid, onder b, bedoeld wordt Ons gedaan door Onze Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deel deze pagina met: