interventie (7 gevonden)

    Deutsch kollektive Intervention
    French intervention collective
    Spanish intervención colectiva
    Italian intervento collettivo
    Polish interwencja zbiorowainternationaal recht (volkenrecht) - ingrijpen van een collectief van staten (bijv. in een bondgenootschap) tegen een andere staat. Dit ingrijpen kan in de vorm van collectieve zelfverdediging plaatsvinden, bijv. in het kader van de NAVO. Daarnaast is gewapende interventie gerechtvaardigd voor strikt humanitaire doeleinden. Men spreekt dan van humanitaire interventie.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


internationaal recht (volkenrecht) - gewapende tussenkomst door een of meerdere Staten in een andere Staat (zonder diens toestemming) om humanitaire redenen. Deze tussenkomst kan met of zonder de toestemming van de VN-Veiligheidsraad geschieden. Bijv. vanwege de stelselmatige schending van de mensenrechten wordt er in de VN-Veiligheidsraad gesproken over een humanitaire interventie in Darfur, een zuidelijke regio van Soedan. (2005)

Artikel 42 Hv VN:

Mocht de Veiligheidsraad van oordeel zijn dat de in artikel 41 bedoelde maatregelen onvoldoende zouden zijn of dat zij onvoldoende zijn gebleken, dan kan hij overgaan tot zulk optreden door middel van lucht-, zee- of landstrijdkrachten als nodig is voor de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid. Zulk optreden kan omvatten demonstraties, blokkades en andere operaties door lucht-, zee- of landstrijdkrachten van Leden van de Verenigde Naties.


Artikel 43 Hv VN:

1. Ten einde bij te dragen tot de handhaving van de internationale vrede en veiligheid nemen alle Leden van de Verenigde Naties de verplichting op zich aan de Veiligheidsraad, op diens oproep en krachtens een of meerdere bijzondere overeenkomsten, zodanige gewapende strijdkrachten ter beschikking te stellen en zodanige bijstand en faciliteiten, waaronder het recht van doortocht, te verlenen als noodzakelijk zijn voor de handhaving van de internationale vrede en veiligheid.
2. In een dergelijke overeenkomst of overeenkomsten worden de getalsterkte en de aard van de strijdkrachten, hun graad van paraatheid en hun algemene legering, alsmede de aard van de te verlenen faciliteiten en bijstand, geregeld.
3. Over de overeenkomst of overeenkomsten wordt zo spoedig mogelijk onderhandeld op initiatief van de Veiligheidsraad. Zij worden gesloten tussen de Veiligheidsraad en Leden of tussen de Veiligheidsraad en groepen Leden en zijn onderworpen aan bekrachtiging door de staten die ze ondertekend hebben, overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke procedures.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch Intervention
    French intervention
    Spanish intervención
    Italian intervento
    Polish interwencjastrafrecht (militair strafrecht) - tussenkomst. Bijv. de Europese Unie onderneemt haar tweede militaire operatie buiten haar grondgebied. Ze vindt plaats in Congo. De militaire ~ zou 4 maanden duren, er zouden van 800 tot 3000 manschappen bij betrokken zijn. (2006)


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


- grens aan hoe laag de feitelijke marktprijs voor een bepaald (landbouw)product mag zijn. Daalt de feitelijke marktprijs verder dan koopt de EU het betreffende product waardoor het aanbod kleiner wordt en de prijs weer stijgt. De ~ ligt 5 procent onder de richtprijs.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


- bepaalde waarde van een bepaalde wisselkoers, die voor een centrale bank reden is om in te grijpen, namelijk door het kopen c.q. verkopen van bepaalde valuta om de wisselkoers binnen een van te voren vastgestelde bandbreedte te houden.


Deel deze pagina met:      
    Deutsch Nichteinmischung
    French la non-intervention
    Spanish no intervención
    Italian non intervento
    Polish nieinterwencjainternationaal recht (volkenrecht) - beginsel dat een staat niet het recht heeft zich te bemoeien met aangelegenheden waarover uitsluitend een andere staat beslissingsbevoegd is. Bijv. bij binnenlandse aangelegenheden in een staat hoort een andere staat niet ongevraagd in te grijpen.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


procesrecht - de persoon die belang heeft bij een tussen andere partijen aanhangig geding kan bij incidentele conclusie vorderen zich daarin te mogen voegen of daarin te mogen tussenkomen. Bij voeging steunt die belanghebbende een der partijen, bij tussenkomst stelt hij zich tegen zowel eiser als gedaagde.

tegenstelling ad informandum gevoegde feiten / voeging ad informandum / voegen ad informandum / ad informandum gevoegd

nadere verklaring incidentele vordering

Artikel 217 Rv:

Ieder die een belang heeft bij een tussen andere partijen aanhangig geding, kan vorderen zich daarin te mogen voegen of daarin te mogen tussenkomen.


Artikel 1045 Rv:

1Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, kan op schriftelijk verzoek van een derde die enig belang heeft bij een arbitraal geding, het scheidsgerecht hem toestaan om zich daarin te voegen of tussen te komen, mits tussen de partijen en de derde dezelfde overeenkomst tot arbitrage geldt of van kracht wordt als tussen de oorspronkelijke partijen.
2Het scheidsgerecht zendt ten spoedigste een afschrift van het verzoek aan de partijen.
3Het scheidsgerecht stelt de partijen in de gelegenheid hun mening kenbaar te maken. Het scheidsgerecht kan de derde in de gelegenheid stellen zijn mening kenbaar te maken.
4Door de toelating van de voeging of tussenkomst wordt de derde in het arbitraal geding partij.
5Na de toelating van een voeging of tussenkomst regelt het scheidsgerecht de verdere gang van het geding, tenzij de partijen daarin bij overeenkomst hebben voorzien.

Deel deze pagina met:      
12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.