NL
NLinterventie


Verklaring:
collectieve interventie: internationaal publiekrecht - ingrijpen van een collectief van staten (bijv. in een bondgenootschap) tegen een andere staat. Dit ingrijpen kan in de vorm van collectieve zelfverdediging plaatsvinden, bijv. in het kader van de NAVO. Daarnaast is gewapende interventie gerechtvaardigd voor strikt humanitaire doeleinden. Men spreekt dan van humanitaire interventie.

humanitaire interventie: Eng.: humanitarian intervention: internationaal publiekrecht - gewapende tussenkomst door een of meerdere Staten in een andere Staat (zonder diens toestemming) om humanitaire redenen. Deze tussenkomst kan met of zonder de toestemming van de VN-Veiligheidsraad geschieden. Bijv. vanwege de stelselmatige schending van de mensenrechten wordt er in de VN-Veiligheidsraad gesproken over een humanitaire interventie in Darfur, een zuidelijke regio van Soedan. (2005)
wet- en regelgeving Art. 42 Hv VN, Art. 43 Hv VN

interventie: militair recht - tussenkomst. Bijv. de Europese Unie onderneemt haar tweede militaire operatie buiten haar grondgebied. Ze vindt plaats in Congo. De militaire ~ zou 4 maanden duren, er zouden van 800 tot 3000 manschappen bij betrokken zijn. (2006)

interventieprijs: Eng.: intervention price: grens aan hoe laag de feitelijke marktprijs voor een bepaald (landbouw)product mag zijn. Daalt de feitelijke marktprijs verder dan koopt de EU het betreffende product waardoor het aanbod kleiner wordt en de prijs weer stijgt. De ~ ligt 5 procent onder de richtprijs.

interventiepunt: Eng.: intervention point: bepaalde waarde van een bepaalde wisselkoers, die voor een centrale bank reden is om in te grijpen, namelijk door het kopen c.q. verkopen van bepaalde valuta om de wisselkoers binnen een van te voren vastgestelde bandbreedte te houden.

non-interventie: internationaal publiekrecht - beginsel dat een staat niet het recht heeft zich te bemoeien met aangelegenheden waarover uitsluitend een andere staat beslissingsbevoegd is. Bijv. bij binnenlandse aangelegenheden in een staat hoort een andere staat niet ongevraagd in te grijpen.

voeging en tussenkomst / voegen en tussenkomen / gevoegd en tussengekomen / interventie / interveniëren / geïntervenieerd: Eng.: joinder: burgerlijk procesrecht - de persoon die belang heeft bij een tussen andere partijen aanhangig geding kan bij incidentele conclusie vorderen zich daarin te mogen voegen of daarin te mogen tussenkomen. Bij voeging steunt die belanghebbende een der partijen, bij tussenkomst stelt hij zich tegen zowel eiser als gedaagde. tegenstelling ad informandum gevoegde feiten / voeging ad informandum / voegen ad informandum / ad informandum gevoegd nadere verklaring incidentele vordering
wet- en regelgeving Art. 217 Rv, Art. 1045 Rv


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"