incidenteel appèl / incidenteel hoger beroep / (oneigen.) incidenteel beroep (1 gevonden)

Dutch incidenteel appèl / incidenteel hoger beroep / (oneigen.) incidenteel beroep English cross appeal

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - hoger beroep van de zijde van de geïntimeerde (gedaagde in hoger beroep), ingesteld in de memorie van antwoord in de aanhangige hoger beroepsprocedure; onderdeel van het hoger beroep waarin de gedaagde in de hoger beroep zijnerzijds om bijstelling vraagt van het in de eerste aanleg gewezen vonnis.


Artikel 359 Rv:

Hoger beroep wordt ingesteld door indiening van een beroepschrift ter griffie van het gerechtshof. Het beroepschrift vermeldt, naast hetgeen ingevolge artikel 278, eerste lid, in het verzoekschrift moet worden vermeld, naam en woonplaats van hen die in eerste aanleg in de procedure zijn verschenen of bij name zijn opgeroepen.


Artikel 347 Rv:

1In hoger beroep worden een conclusie van eis en een conclusie van antwoord genomen.
2[Red: Vervallen.]
3Niettemin zal ingeval van incidenteel beroep of indien door den verweerder eene exceptie tegen het principaal beroep wordt aangevoerd, den appellant, op zijn verlangen, een termijn verleend worden om het incidenteel beroep of de voorgestelde exceptie bij conclusie te beantwoorden.

Deel deze pagina met: