handelsnaam (3 gevonden)

Dutch handelsnaam / (mv.) handelsnamen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

intellectueel eigendomsrecht (handelsnaamrecht) - naam waaronder een onderneming in het economisch verkeer deelneemt. Onware aanduidingen die suggereren dat de onderneming aan een ander toebehoort of een bepaalde rechtsvorm heeft, zijn verboden. Bijv. bakker Piet die een eenmanszaak heeft mag zich niet Bakker Piet B.V. noemen.


nadere verklaring intellectuele eigendom (IE) / intellectuele rechten / (oneigen.) intellectueel eigendom

onderdeel logo

nadere verklaring Handelsnaamwet (Hnw)

tegenstelling merknaam

Artikel 1 hnw:

Onder handelsnaam verstaat deze wet de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.


Artikel 7 hnw:

1. Hij die een handelsnaam voert in strijd met deze wet, wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie.
2. Het feit wordt beschouwd als overtreding.
3. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, kan hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van de tweede categorie worden opgelegd.
4. De ambtenaar van het openbaar ministerie kan, alvorens tot vervolging van het strafbaar feit over te gaan, degene die de verboden handelsnaam voert, de wijziging mededelen, die de ambtenaar nodig voorkomt om de onrechtmatigheid van de handelsnaam op te heffen; daarbij wordt een bekwame termijn gesteld om die wijziging aan te brengen. Wordt die wijziging binnen de gestelde termijn aangebracht, dan is het recht tot strafvordering vervallen.

Deel deze pagina met:      
Dutch handelsnaamrecht English law relating to trade names

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

intellectueel eigendomsrecht (handelsnaamrecht) - rechtsgebied uit de Handelsnaamwet en daaraan gerelateerde rechtspraak; vooral m.b.t. de rechtsverkrijging, omvang en beëindiging van bescherming van namen waaronder ondernemingen worden gedreven (zoals bijv. 'Bakker Bart').


hierarchische verhouding hoger gebruiksmodellenrecht / klein-octrooirecht

Artikel 1 hnw:

Onder handelsnaam verstaat deze wet de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.


Artikel 5 hnw:

Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

Deel deze pagina met:      
Dutch Handelsnaamwet (HNW)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

intellectueel eigendomsrecht (handelsnaamrecht) - wet van 5 juli 1921 houdende bepalingen omtrent het recht om als onderneming een handelsnaam te mogen dragen, inbreuk op de handelsnaam en de kantonrechterprocedure tegen de verboden handelsnaam.


nadere verklaring handelsnaam / (mv.) handelsnamen

nadere verklaring intellectuele eigendom (IE) / intellectuele rechten / (oneigen.) intellectueel eigendom

hierarchische verhouding hoger Auteurswet (Aw)

Artikel 1 hnw:

Onder handelsnaam verstaat deze wet de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.


Artikel 6 hnw:

1. Indien een handelsnaam wordt gevoerd in strijd met deze wet, kan ieder belanghebbende, onverminderd zijn vordering krachtens titel 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, zich bij verzoekschrift tot de kantonrechter wenden met het verzoek, degene die de verboden handelsnaam voert, te veroordelen, daarin zodanige door de rechter te bepalen wijziging aan te brengen, dat de gestelde onrechtmatigheid wordt opgeheven.
2. Het verzoekschrift wordt gericht tot de rechtbank van het arrondissement waarin de onderneming is gevestigd, die onder de verboden handelsnaam wordt gedreven. Is de onderneming buiten het rijk in Europa gevestigd, doch heeft zij in dat rijk een filiaal of bijkantoor, of wordt zij aldaar vertegenwoordigd door een gevolmachtigde handelsagent, dan is de rechtbank van het arrondissement waarin dat filiaal of bijkantoor of die handelsagent is gevestigd, bevoegd. Indien volgens de voorgaande bepalingen geen rechtbank bevoegd is, is de rechtbank van het arrondissement waarin de woonplaats des verzoekers is gelegen bevoegd. Is de onderneming in meer dan één arrondissement gevestigd, dan is bevoegd de rechtbank van elk van deze arrondissementen, ter keuze van de verzoeker. Hetzelfde geldt ingeval de onderneming buiten het rijk in Europa is gevestigd, doch in meer dan één arrondissement een filiaal of bijkantoor heeft of door een gevolmachtigde handelsagent vertegenwoordigd wordt. Het verzoekschrift wordt behandeld door de kantonrechter.
3. Het verzoekschrift wordt aan de wederpartij betekend. De kantonrechter beschikt niet op het verzoekschrift dan na verhoor of behoorlijke oproeping van partijen.
4. De griffier zendt een afschrift van de beslissing van de kantonrechter aan partijen. Binnen een maand na de dag van de verzending van dit afschrift kan door hem, die daarbij geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld, hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof, dat in raadkamer beslist. Het derde lid vindt overeenkomstige toepassing.
5. De griffier zendt een afschrift van de beslissing van de het[Tekstcorrectie: µde hetã moet zijn µhetã] gerechtshof aan partijen. Binnen één maand na de dag van de verzending van dit afschrift kan door hem, die daarbij geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld, beroep in cassatie worden ingesteld. Het daartoe strekkend verzoekschrift wordt aan de wederpartij betekend.
6. De rechter kan de voorlopige tenuitvoerlegging van zijn beschikking bevelen.

Deel deze pagina met: