gerechtshof (5 gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


internationaal recht - het Internationaal Gerechtshof kan door Algemene Vergadering of Veiligheidsraad gevraagd worden een advies te geven. Zodanige adviezen kunnen ook worden gevraagd door andere organen van de V.N. en gespecialiseerde organisaties die daartoe door de Algemene Vergadering worden gemachtigd. ~ hebben geen bindende kracht.

96 Handvest VN.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


internationaal recht (Europees recht) - bij verdrag van 3 maart 1965 tot stand gekomen, heeft tot taak de eenheid te bevorderen bij de interpretatie van gemeenschappelijke rechtsregels die onder zijn bevoegdheid zijn gebracht. Bijv. inzake merken, dwangsom, autoverzekering, personenverkeer, vogelbescherming.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


staatsrecht - of hof: gerechtelijke instantie dat het hoger beroep tegen een beschikking of vonnis van een rechtbank behandelt. Er zijn 5 gerechtshoven in Nederland.

hierarchische verhouding hoger Hoge Raad (HR)

nadere verklaring geschillenbeslechting

nadere verklaring Rekenhof

Artikel 60 wet RO:

1. De gerechtshoven oordelen in hoger beroep over de daarvoor vatbare vonnissen en beschikkingen in burgerlijke zaken en strafzaken van de rechtbanken in hun ressort.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op het aan hoger beroep onderworpen deel van het vonnis van een rechtbank in een strafzaak dat betrekking heeft op de vordering van de benadeelde partij indien de vordering meer dan EURß1ß750 bedraagt.


Artikel 71 Rv:

1Moet een zaak, in behandeling bij de kantonrechter, verder worden behandeld en beslist door een kamer voor andere zaken dan kantonzaken, dan wordt de zaak daartoe op verlangen van een der partijen of ambtshalve naar een zodanige kamer verwezen.
2Moet een zaak, in behandeling bij een kamer voor andere zaken dan kantonzaken, verder worden behandeld en beslist door de kantonrechter, dan wordt de zaak daartoe op verlangen van een der partijen of ambtshalve verwezen naar een kamer voor kantonzaken.
3De vraag of verwijzing nodig is beoordeelt de rechter, voor zover daarvoor het onderwerp van het geschil bepalend is, aan de hand van zijn voorlopig oordeel over het onderwerp van het geschil.
4In de beslissing tot verwijzing vermeldt de rechter:
a.op welke wijze partijen in de procedure moeten verschijnen,
b.voor zover van toepassing, het griffierecht of het verhoogde griffierecht dat ingevolge artikel 8 van de Wet griffierechten burgerlijke zaken van partijen wordt geheven en binnen welke termijn dit griffierecht of dit verhoogde griffierecht betaald dient te worden,
c.de informatie als bedoeld in artikel 111, tweede lid, onderdelen f en g, en
d.de stand van het geding waarin het wordt verwezen.
In het geval van een vorderingsprocedure vermeldt de rechter tevens de datum voor de volgende proceshandeling en beveelt de rechter, indien tegen de verweerder verstek is verleend, dat deze datum door de eiser bij exploot aan de verweerder wordt aangezegd onder betekening van de beslissing tot verwijzing.
5Tegen een verwijzing en tegen het achterwege laten van verwijzing staat geen voorziening open.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


internationaal recht (volkenrecht) - het belangrijkste gerechtelijke orgaan binnen de Verenigde Naties. Het ~ houdt zich bezig met geschillen tussen landen en geeft daarnaast juridische adviezen op verzoek van aan de V.N. verbonden internationale organisaties. Het ~ bestaat uit 15 rechters van verschillende nationaliteiten die door de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering. Het ~ zetelt in het Vredespaleis in Den Haag.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


internationaal recht (volkenrecht) - belangrijkste rechterlijke orgaan van de Verenigde Naties. Het ~ oordeelt over geschillen tussen staten. Burgers kunnen er geen beroep op doen.

hierarchische verhouding hoger Verenigde Naties

niet gelijk aan Internationaal Strafhof

92 VN HV.

1 Stat. IGH.
Deel deze pagina met:      
12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.


Page generated in 0.2231 seconds.