gerechtshof (5 gevonden)

Dutch adviezen van het internationaal gerechtshof

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht - het Internationaal Gerechtshof kan door Algemene Vergadering of Veiligheidsraad gevraagd worden een advies te geven. Zodanige adviezen kunnen ook worden gevraagd door andere organen van de V.N. en gespecialiseerde organisaties die daartoe door de Algemene Vergadering worden gemachtigd. ~ hebben geen bindende kracht.


96 Handvest VN.
Deel deze pagina met:      
Dutch Benelux-Gerechtshof (BenGH) English Benelux Court of Justice

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (Europees recht) - bij verdrag van 3 maart 1965 tot stand gekomen, heeft tot taak de eenheid te bevorderen bij de interpretatie van gemeenschappelijke rechtsregels die onder zijn bevoegdheid zijn gebracht. Bijv. inzake merken, dwangsom, autoverzekering, personenverkeer, vogelbescherming.Deel deze pagina met:      
Dutch gerechtshof / gerechtshoven (mv.) English courts of appeal

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - of hof: gerechtelijke instantie dat het hoger beroep tegen een beschikking of vonnis van een rechtbank behandelt. Er zijn 5 gerechtshoven in Nederland.


hierarchische verhouding hoger Hoge Raad (HR)

nadere verklaring geschillenbeslechting

nadere verklaring Rekenhof

Artikel 60 wet RO:

1. De gerechtshoven oordelen in hoger beroep over de daarvoor vatbare vonnissen en beschikkingen in burgerlijke zaken en strafzaken van de rechtbanken in hun ressort.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op het aan hoger beroep onderworpen deel van het vonnis van een rechtbank in een strafzaak dat betrekking heeft op de vordering van de benadeelde partij indien de vordering meer dan EURß1ß750 bedraagt.


Artikel 71 Rv:

1Moet een zaak, in behandeling bij de kantonrechter, verder worden behandeld en beslist door een kamer voor andere zaken dan kantonzaken, dan wordt de zaak daartoe op verlangen van een der partijen of ambtshalve naar een zodanige kamer verwezen.
2Moet een zaak, in behandeling bij een kamer voor andere zaken dan kantonzaken, verder worden behandeld en beslist door de kantonrechter, dan wordt de zaak daartoe op verlangen van een der partijen of ambtshalve verwezen naar een kamer voor kantonzaken.
3De vraag of verwijzing nodig is beoordeelt de rechter, voor zover daarvoor het onderwerp van het geschil bepalend is, aan de hand van zijn voorlopig oordeel over het onderwerp van het geschil.
4In de beslissing tot verwijzing vermeldt de rechter:
a.op welke wijze partijen in de procedure moeten verschijnen,
b.voor zover van toepassing, het griffierecht of het verhoogde griffierecht dat ingevolge artikel 8 van de Wet griffierechten burgerlijke zaken van partijen wordt geheven en binnen welke termijn dit griffierecht of dit verhoogde griffierecht betaald dient te worden,
c.de informatie als bedoeld in artikel 111, tweede lid, onderdelen f en g, en
d.de stand van het geding waarin het wordt verwezen.
In het geval van een vorderingsprocedure vermeldt de rechter tevens de datum voor de volgende proceshandeling en beveelt de rechter, indien tegen de verweerder verstek is verleend, dat deze datum door de eiser bij exploot aan de verweerder wordt aangezegd onder betekening van de beslissing tot verwijzing.
5Tegen een verwijzing en tegen het achterwege laten van verwijzing staat geen voorziening open.

Deel deze pagina met:      
Dutch internationaal gerechtshof

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (volkenrecht) - het belangrijkste gerechtelijke orgaan binnen de Verenigde Naties. Het ~ houdt zich bezig met geschillen tussen landen en geeft daarnaast juridische adviezen op verzoek van aan de V.N. verbonden internationale organisaties. Het ~ bestaat uit 15 rechters van verschillende nationaliteiten die door de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering. Het ~ zetelt in het Vredespaleis in Den Haag.Deel deze pagina met:      
Dutch Internationaal gerechtshof (IGH) English International Court of Justice

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (volkenrecht) - belangrijkste rechterlijke orgaan van de Verenigde Naties. Het ~ oordeelt over geschillen tussen staten. Burgers kunnen er geen beroep op doen.


hierarchische verhouding hoger Verenigde Naties

niet gelijk aan Internationaal Strafhof

92 VN HV.

1 Stat. IGH.
Deel deze pagina met: