gemeenteontvanger (1 gevonden)

Dutch gemeenteontvanger English tax collector

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - belastingambtenaar bij een gemeente, die gemeentebelastingen int.


nadere verklaring gemeentebelastingen

Artikel 58 iw 1990:

De belastingschuldige of een aansprakelijk gestelde is gehouden desgevraagd aan de ontvanger:
a. de gegevens en inlichtingen te verstrekken welke voor de invordering te zijnen aanzien van belang kunnen zijn;
b. de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers of de inhoud daarvan - zulks ter keuze van de ontvanger - waarvan de raadpleging van belang kan zijn voor de vaststelling van de feiten welke invloed kunnen uitoefenen op de invordering te zijnen aanzien, voor dit doel beschikbaar te stellen.

Deel deze pagina met: