gearresteerd (4 gevonden)

Dutch arrestant / gearresteerde English detainees

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - verdachte die op verdenking van een strafbaar feit is aangehouden; aangehoudene; de in hechtenis of in verzekering gestelde.


onderdeel verdachten

Artikel 27 WvSv:

[1.] Als verdachte wordt vóórdat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan eenig strafbaar feit voortvloeit.
[2.] Daarna wordt als verdachte aangemerkt degene tegen wien de vervolging is gericht.
3. De aan de verdachte toekomende rechten komen tevens toe aan de veroordeelde tegen wie een strafrechtelijk financieel onderzoek is ingesteld of te wiens aanzien op een vordering van het openbaar ministerie als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht niet onherroepelijk is beslist.

Deel deze pagina met:      
Dutch arrestatie / arresteren / gearresteerd English arrest

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - aanhouding van een verdacht persoon door burgers (bij heterdaad) of door politie (bij heterdaad of met toestemming van de officier van justitie).


hierarchische verhouding hoger voorgeleiding / voorgeleiden / voorgeleid

nadere verklaring ontslag van alle rechtsvervolging (OVAR)

tegenstelling arrest / arresten

Artikel 53 WvSv:

[1.] In geval van ontdekking op heeter daad is ieder bevoegd den verdachte aan te houden.
[2.] In zoodanig geval is de officier van justitie of de hulpofficier bevoegd den verdachte, na aanhouding, naar eene plaats van verhoor te geleiden; hij kan ook diens aanhouding of voorgeleiding bevelen.
[3.] Geschiedt de aanhouding door een anderen opsporingsambtenaar, dan draagt deze zorg dat de aangehoudene ten spoedigste voor den officier van justitie of een van diens hulpofficieren wordt geleid.
[4.] Geschiedt de aanhouding door een ander, dan levert deze den aangehoudene onverwijld aan een opsporingsambtenaar over, onder afgifte aan deze van mogelijk in beslag genomen voorwerpen, die dan handelt overeenkomstig de bepalingen van het voorgaande lid en, zo nodig, de artikelen 156 en 157.


Artikel 54 WvSv:

[1.] Ook buiten het geval van ontdekking op heeter daad is de officier van justitie bevoegd den verdachte van eenig strafbaar feit waarvoor voorloopige hechtenis is toegelaten, of van het strafbare feit omschreven in artikel 435 onder 4°. van het Wetboek van Strafrecht, dan wel van het strafbare feit omschreven in artikel 34, eerste lid, onder b, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften aan te houden en naar eene plaats van verhoor te geleiden; hij kan ook diens aanhouding of voorgeleiding bevelen.
[2.] Kan het optreden van den officier van justitie niet worden afgewacht, dan komt gelijke bevoegdheid toe aan ieder zijner hulpofficieren. De hulpofficier geeft van de aanhouding onverwijld schriftelijk of mondeling kennis aan den officier van justitie.
[3.] Kan ook het optreden van een dier hulpofficieren niet worden afgewacht, dan is elke opsporingsambtenaar bevoegd den verdachte aan te houden, onder verplichting zorg te dragen dat hij onverwijld voor den officier van justitie of een van diens hulpofficieren wordt geleid. Op den hulpofficier voor wien de verdachte wordt geleid, is de tweede zin van het voorgaande lid van toepassing.
4. Een bevoegdheid tot aanhouding buiten het geval van ontdekking op heterdaad komt toe aan een persoon in de openbare dienst van een vreemde staat die op door het volkenrecht toegelaten wijze grensoverschrijdend het achtervolgingsrecht in Nederland uitoefent, onder de verplichting ten aanzien van de aangehoudene te handelen als in het derde lid omschreven.

Deel deze pagina met:      
Dutch beslagene /gearresteerde

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (beslag- en executierecht) - persoon onder wie beslag gelegd is; de persoon onder wie beslag onder derden gelegd is.


tegenstelling arrestant


Deel deze pagina met:      
Dutch gearresteerde

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - arrestant; aangehoudene.Deel deze pagina met: