NL
NLfuseren


Verklaring:
fusie / fuseren / gefuseerd: Eng.: merger: fusie- en overnamerecht - rechtshandeling van twee of meer rechtspersonen waarbij de ene het vermogen van de andere onder algemene titel verkrijgt of waarbij een nieuwe rechtspersoon die in dat kader wordt opgericht het gezamenlijk vermogen verkrijgt. nadere verklaring verkrijging onder algemene titel nadere verklaring aandelenfusie niet gelijk aan fusillade / fusilleren / gefusilleerd tegenstelling joint venture
wet- en regelgeving Art. 309 Boek 2 BW, Art. 14a wet CAO

Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"