NL
NLflexibiliteit


Verklaring:
flexibiliteit: Eng.: flexibility: rechtswetenschap - aanpassen aan verschillende omstandigheden.

flexibiliteitsbeginsel: Europees recht - nauwe samenwerking tussen EU-lidstaten met als doel diepere integratie. Bijv. de Europese Democratische en Liberale Partij (ELDR) verdedigt het ~ uit het Verdrag van Nice, dat sommige lidstaten diepere integratie toestaat. (2004)

Wet Flexibiliteit en zekerheid (Flexwet): arbeidsrecht - wet van 14 mei 1998, houdende wijziging van het Burgerlijk Wet boek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wet ten (Flexibiliteit en zekerheid). Wet waardoor de werkgever beter flexibele arbeidskrachten kan inzetten. Echter, oproepkrachten hebben recht op minimaal drie uur loon en uitzendkrachten die in drie maanden vrij veel aaneengesloten werk hebben verricht, worden geacht bij hem een contract voor onbepaalde tijd te hebben.
wet- en regelgeving Art. 628a Boek 7 BW, Art. 668a Boek 7 BW

Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek, Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, enz. (Reparatiewet flexibiliteit en zekerheid) (Flexwet): arbeidsrecht - wet van 24 december 1998 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wetten i.v.m. 'technische onvolkomenheden'.
wet- en regelgeving Art. I flexwet


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"