NL
NLfirma


Verklaring:
affirmatie / affirmeren / geaffirmeerd: Eng.: affirmation: bevestiging.

confirmatoire eed: soort belofte die strekt tot bevestiging van bijv. een getuigenis of toestand.

firmant: Eng.: partner: strafrecht - vennoot van een VOF. Elk der vennooten, die daarvan niet is uitgesloten, is bevoegd ten name der vennootschap te handelen, gelden uit te geven en te ontvangen en de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te binden.
wet- en regelgeving Art. 17 WvK

firmaverklaring: strafrecht - verklaring middels een akte waarin een persoon met een eenmanszaak vastlegt dat hij zaken doet onder een bepaalde firmanaam.

handtekening / firma: Eng.: signature: rechtswetenschap - traditioneel: naam, op een bepaalde manier geschreven in iemand's eigen handschrift, waarmee een bepaalde wil geuit wordt. Tegenwoordig bestaan er naast de schriftelijke handtekening ook digitale c.q. elektronische handtekeningen. nadere verklaring digitale handtekening nadere verklaring elektronische handtekening
wet- en regelgeving Art. 94c Boek 2 BW, Art. 147 Boek 6 BW

vennootschap onder firma (VOF): Eng.: partnership under a common firm: ondernemingsrecht - maatschap tot uitoefening van een bedrijf dat is aangegaan onder een gemeenschappelijke naam; ~ is een commercieel samenwerkingsverband tussen rechtspersonen of natuurlijke personen, maar is geen zelfstandige juridische entiteit. De ~ kan failliet worden verklaard, maar dit faillissement zal tevens een faillissement van de individuele partners van de ~ impliceren. tegenstelling privaatrechtelijke rechtspersoon
wet- en regelgeving Art. 16 Wvk, Art. 22 Wvk


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"