enquête (12 gevonden)

Dutch conclusie na enquête

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - schriftelijke reactie aan de rechter (de conclusie) van een der procespartijen na een getuigenverhoor.


Artikel 192 Rv:

1Indien alle partijen bij het verhoor aanwezig of vertegenwoordigd zijn geweest, hebben de getuigenverklaringen in een voorlopig getuigenverhoor afgelegd, dezelfde bewijskracht als die, welke op de gewone wijze in een aanhangig geding zijn afgelegd.
2Zijn niet alle partijen bij het voorlopig getuigenverhoor aanwezig of vertegenwoordigd geweest, dan kan de rechter de daarin afgelegde verklaringen buiten beschouwing laten.

Deel deze pagina met:      
Dutch contra-enquête English new hearing of witnesses / counter-enquiry

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - tegenverhoor; verhoor van getuigen tot het leveren van bewijs tegen de verklaringen van de oorspronkelijke getuige(n).


Artikel 168 Rv:

Het verhoor van getuigen tot het leveren van tegenbewijs staat van rechtswege vrij en wordt gehouden op de plaats, de dag en het uur te bepalen dadelijk na afloop van het verhoor van de voor het bewijs gehoorde getuigen of op een later tijdstip, tenzij de rechter, na overleg met partijen, dit verhoor doet plaatsvinden in aansluiting op het verhoor van de voor het bewijs gehoorde getuigen.

Deel deze pagina met:      
Dutch enquête English hearing / survey

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - zitting waarin de rechter zich door de procespartijen nader laat informeren of getuigen en/of deskundigen hoort.


onderdeel recht van enquête

nadere verklaring enquêtegriffier


Deel deze pagina met:      
Dutch enquêtecommissie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (volkenrecht) - commissie van onderzoek, ingesteld overeenkomstig art. 9 van het 1e Haagse Verdrag van 1907. De ~ tracht overeenstemming te bevorderen in geschillen van internationale aard, die noch de eer noch de wezenlijke belangen (interets essentiels) van Staten betreffen.


nadere verklaring enquête


Deel deze pagina met:      
Dutch enquêtegriffier

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - griffier die als 'rechterhand' van de rechter-commissaris het getuigenverhoor of de comparitie van partijen bijwoont en van het verloop van de zitting proces-verbaal opmaakt. De rechter-commissaris en de ~ ondertekenen het proces-verbaal.


nadere verklaring enquête

Artikel 180 Rv:

1Van het getuigenverhoor wordt proces-verbaal opgemaakt, waarin achtereenvolgens aantekening geschiedt van de in acht genomen vormen en van al hetgeen met betrekking tot de zaak voorvalt.
2Dit proces-verbaal wordt aan iedere getuige voorgelezen voor het gedeelte dat hem betreft. Hij mag daarin zodanige veranderingen en bijvoegingen maken als hem goeddunkt.
3De getuige ondertekent zijn verklaring. Weigert hij te ondertekenen of verklaart hij dit niet te kunnen, dan wordt die weigering of die verklaring, inhoudende de oorzaak van verhindering, in het proces-verbaal vermeld.
4Op de door partijen afgelegde verklaringen zijn het eerste, tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing.
5Het proces-verbaal wordt ondertekend door de rechter voor wie het getuigenverhoor heeft plaatsgehad en door de griffier.
6De rechter kan bepalen dat het proces-verbaal, bedoeld in het eerste lid, wordt vervangen door een door of namens hem gemaakte beeld- of geluidsopname als bedoeld in artikel 30n, zevende en achtste lid. Indien naderhand een schriftelijke weergave van het proces-verbaal wordt opgesteld, wordt daarin melding gemaakt van de in acht genomen vormen en wordt het ondertekend door de rechter voor wie het getuigenverhoor heeft plaatsgehad.

Deel deze pagina met:      
Dutch enquêterecht English right to hold an inquiry

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (volkenrecht) - onderzoek ingesteld om een internationaal geschil bij te leggen die noch de eer, noch de wezenlijke belangen van de staten raken.


9 Haags Verdrag 1907.
Deel deze pagina met:      
Dutch enquêterecht English right to hold an inquiry

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - civiel verhoor van getuigen die door de eiser zijn geproduceerd;


Artikel 177 Rv:

1Op de bepaalde dag vraagt de rechter de getuigen hun naam, voornamen, leeftijd, beroep en woon- of verblijfplaats, of zij bloed- of aanverwant zijn van de partijen of van een van hen, en zo ja in welke graad, alsmede of zij in dienstverband staan tot partijen of een van hen.
2De getuigen zweren, alvorens hun getuigenis af te leggen, op de bij de wet bepaalde wijze de eed de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen.
3Indien een getuige de betekenis van de eed niet voldoende kan beseffen of de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, wordt hij niet beëdigd, maar wordt hij aangemaand de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zeggen. Indien het bewijs mede wordt aangenomen op de verklaring van een zodanige getuige, geeft het vonnis daarvan in het bijzonder reden.
4Overigens mag de rechter aan een onbeëdigde verklaring slechts bewijs ontlenen indien hij in het vonnis vermeldt dat de eed ten onrechte niet is afgenomen en dat het niet mogelijk is de getuige opnieuw te horen.


Artikel 179 Rv:

1De rechter hoort ieder van de getuigen buiten tegenwoordigheid van de mede ter zitting verschenen getuigen die nog niet zijn gehoord, voor zover deze laatste getuigen niet tevens partij zijn.
2Partijen en hun raadslieden kunnen aan de getuigen vragen stellen, behoudens de bevoegdheid van de rechter om te beletten dat aan een bepaalde vraag gevolg wordt gegeven. De rechter kan ambtshalve of op verzoek van een partij getuigen tegenover elkaar of tegenover partijen of een van hen stellen.
3De rechter kan naar aanleiding van de getuigenverklaringen aan partijen vragen stellen. Indien het betreft het verhoor van een getuige die niet tevens partij is, kunnen ook partijen elkaar zelf of bij monde van hun raadslieden vragen stellen, behoudens de bevoegdheid van de rechter om te beletten dat aan een bepaalde vraag gevolg wordt gegeven.
4Een verklaring omtrent door haar te bewijzen feiten kan in het voordeel van de partij die haar aflegde geen bewijs opleveren. Overigens kan de rechter uit de op de voet van het derde lid afgelegde verklaringen, uit het niet-verschijnen ter zitting of uit een weigering om te antwoorden of het proces-verbaal te ondertekenen, de gevolgtrekking maken die hij geraden acht, behoudens hetgeen in artikel 154 is bepaald.

Deel deze pagina met:      
Dutch enquêterecht English right to hold an inquiry

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (rechtspersonenrecht) - de bevoegdheid van de ondernemingskamer om een onderzoek in te stellen naar het beleid en de organisatie van een rechtspersoon;


Artikel 344 Boek 2 BW:

De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op:
a. de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij, de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
b. de stichting en de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die een onderneming in stand houden waarvoor ingevolge de wet een ondernemingsraad moet worden ingesteld.


Artikel 359 Boek 2 BW:

Tot het instellen van een beroep in cassatie tegen de beschikkingen van de ondernemingskamer uit hoofde van deze afdeling is, buiten de personen bedoeld in artikel 426, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de rechtspersoon bevoegd, ongeacht of deze bij de ondernemingskamer is verschenen.

Deel deze pagina met:      
Dutch enquêterecht English right to hold an inquiry

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - een onderzoek ingesteld door de Eerste en/of Tweede Kamer naar een probleem of misstand in het bestuur of de maatschappij. De enquête wordt gehouden door een commissie die uit kamerleden bestaat;


Artikel 1 wpe:

1. Elk der Kamers of de verenigde vergadering der Staten-Generaal kan op voorstel van een of meer van haar leden of van een door haar ingestelde commissie besluiten een onderzoek in te stellen.
2. De uitvoering van dit besluit wordt opgedragen aan hetzij een reeds door de betreffende Kamer of door de verenigde vergadering ingestelde commissie, hetzij aan een daartoe in te stellen commissie.
3. Het besluit bevat een omschrijving van het onderwerp waarop het onderzoek betrekking zal hebben. Deze omschrijving kan hangende het onderzoek al dan niet op verzoek van de commissie die het onderzoek verricht, door de Kamer of de verenigde vergadering worden gewijzigd.
4. Elk der Kamers of de verenigde vergadering der Staten-Generaal bepaalt de wijze waarop het aantal leden en plaatsvervangende leden van de commissie waaraan een onderzoek wordt opgedragen wordt vastgesteld alsmede de wijze waarop zij worden benoemd en ontslagen.
5. Een commissie van onderzoek kan geen der bevoegdheden, haar bij deze wet verleend, uitoefenen, indien niet ten minste drie harer leden of als zodanig optredende plaatsvervangende leden tegenwoordig zijn.

Deel deze pagina met:      
Dutch recht van enquête English right of inquiry

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht - bevoegdheid om de ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam te vragen een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon. De advocaat-generaal bij het Gerechtshof te Amsterdam kan om redenen van openbaar belang het ~ inroepen.


nadere verklaring ondernemingskamer

nadere verklaring advocaat-generaal / (mv.) advocaten-generaal (AG)

Artikel 344 Boek 2 BW:

De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op:
a. de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij, de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
b. de stichting en de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die een onderneming in stand houden waarvoor ingevolge de wet een ondernemingsraad moet worden ingesteld.


Artikel 345 Boek 2 BW:

1. Op schriftelijk verzoek van degenen die krachtens de artikelen 346 en 347 daartoe bevoegd zijn, kan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam een of meer personen benoemen tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon, hetzij in de gehele omvang daarvan, hetzij met betrekking tot een gedeelte of een bepaald tijdvak. Onder het beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon zijn mede begrepen het beleid en de gang van zaken van een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma waarvan de rechtspersoon volledig aansprakelijke vennoot is.
2. De advocaat-generaal bij het gerechtshof te Amsterdam kan om redenen van openbaar belang een verzoek doen tot het instellen van een onderzoek als bedoeld in het eerste lid. Hij kan ter voorbereiding van een verzoek een of meer deskundige personen belasten met het inwinnen van inlichtingen over het beleid en de gang van zaken van de rechtspersoon. De rechtspersoon is verplicht de gevraagde inlichtingen te verschaffen en desgevraagd ook inzage in zijn boeken en bescheiden te geven aan de deskundigen.

Deel deze pagina met:      
Dutch valetudinaire enquête

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (bewijsrecht) - getuigenverhoor voor aanvang van het proces om te voorkomen dat door ziekte of dood van de getuige bewijsmateriaal verloren gaat.


nadere verklaring bewijsmiddel / (mv.) bewijsmiddelen

onderdeel enquête

Artikel 186 Rv:

1In de gevallen waarin bij de wet het bewijs door getuigen is toegelaten, kan, voordat een zaak aanhangig is, op verzoek van de belanghebbende onverwijld een voorlopig getuigenverhoor worden bevolen.
2Tijdens een reeds aanhangig geding kan de rechter op verzoek van een partij een voorlopig getuigenverhoor bevelen.


Artikel 187 Rv:

1Het verzoek wordt gedaan aan de rechter die vermoedelijk bevoegd zal zijn van de zaak, indien deze aanhangig wordt gemaakt, kennis te nemen, of aan de rechter tot wiens absolute bevoegdheid de zaak behoort en binnen wiens rechtsgebied de personen die men als getuigen wil doen horen, of het grootste aantal van hen, woonachtig zijn of verblijven. Indien de zaak door de kantonrechter moet worden behandeld en beslist, wordt het verzoek gedaan aan de kantonrechter. De rechter beoordeelt summierlijk of hij absoluut bevoegd is en of de zaak door de kantonrechter moet worden behandeld en beslist.
2Indien het geding reeds aanhangig is, wordt het verzoek gedaan aan de rechter waar het geding aanhangig is.
3Het verzoekschrift houdt in:
a.de aard en het beloop van de vordering;
b.de feiten of rechten die men wil bewijzen;
c.de namen en woonplaatsen van de personen die men als getuigen wil doen horen;
d.de naam en de woonplaats van de wederpartij of de redenen waarom de wederpartij onbekend is.
4Tenzij de wederpartij onbekend is en behoudens gevallen van onverwijlde spoed, wordt op het verzoekschrift niet eerder beschikt dan nadat een behandeling heeft plaatsgevonden, waartoe de verzoeker en de wederpartij worden opgeroepen.

Deel deze pagina met:      
Dutch Wet op de Parlementaire Enquête 2008 (WPE) English Dutch Parliamentary Inquiry Act 2008

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - wet van 5 augustus 1850 waarin het recht op een parlementair onderzoek is geregeld. Volledig herzien in 2008. Daarin o.a. opgenomen de verregaande bevoegdheden van de onderzoekscommissie om (onwillige) getuigen te laten opdraven of inzage in stukken te krijgen.


hierarchische verhouding hoger Wet op de Raad van State (Wet RVS)

Artikel 3 wpe:

1. Vanaf het tijdstip van de eerste bekendmaking zijn alle Nederlanders, alle ingezetenen en andere binnen het grondgebied van het Rijk verblijfhoudende personen, benevens alle binnen het grondgebied van het Rijk gevestigde rechtspersonen verplicht te voldoen aan de vordering van de commissie tot het verschaffen van inzage in, het nemen van afschrift van of het anderszins laten kennisnemen van alle bescheiden waarover zij beschikken en waarvan naar het redelijk oordeel van de commissie inzage, afschrift of kennisneming anderszins voor de vervulling van haar taak nodig is.
2. De in het eerste lid genoemde personen zijn voorts vanaf het tijdstip van de eerste bekendmaking verplicht te voldoen aan een oproeping door de commissie uitgevaardigd om als getuige of deskundige te worden verhoord.
3. Alle ambtenaren zijn vanaf het tijdstip van de eerste bekendmaking gehouden om, in overeenstemming met de bepalingen van deze wet, gevolg te geven aan de vorderingen van de commissie die deze tot uitvoering van haar taak nodig oordeelt.


Artikel 9 wpe:

1. Indien de behoorlijk gedagvaarde getuige of deskundige niet verschijnt, wordt daarvan een proces-verbaal opgemaakt, hetwelk een nauwkeurige omschrijving der akte van dagvaarding behelst en door de aanwezige leden der commissie wordt ondertekend.
2. Dit proces-verbaal wordt door de commissie, wanneer zij het nodig oordeelt, in handen gesteld van het openbaar ministerie bij de rechtbank van het arrondissement, waarin de in gebreke gebleven getuige of deskundige woont.

Deel deze pagina met: