dossier (4 gevonden)

Dutch dossier English file

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (advocatuur) - verzameling (chronologisch geordende) correspondentie, processtukken, aantekeningen en bescheiden die op één zaak of persoon betrekking hebben.Deel deze pagina met:      
Dutch dossiernummer Kamer van Koophandel (KvK-nummer)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht - nummer waaronder een onderneming bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd.


onderdeel handelsregister

nadere verklaring Kamer van Koophandel (KvK)

nadere verklaring handelsnaam / (mv.) handelsnamen

5 hreGrondwet.
Deel deze pagina met:      
Dutch medisch dossier / behandelingsdossier

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (gezondheidsrecht) - wettelijk verplicht dossier m.b.t. de behandeling van een patiënt, waarin de hulpverlener de gegevens omtrent diens gezondheid en de voor hem uitgevoerde verrichtingen aantekent en waarin schriftelijke stukken zijn toegevoegd die voor een goede hulpverlening noodzakelijk zijn.


nadere verklaring overeenkomst inzake geneeskundige behandeling

Artikel 454 Boek 7 BW:

1. De hulpverlener richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt. Hij houdt in het dossier aantekening van de gegevens omtrent de gezondheid van de patiënt en de te diens aanzien uitgevoerde verrichtingen en neemt andere stukken, bevattende zodanige gegevens, daarin op, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening aan hem noodzakelijk is.
2. De hulpverlener voegt desgevraagd een door de patiënt afgegeven verklaring met betrekking tot de in het dossier opgenomen stukken aan het dossier toe.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 455, bewaart de hulpverlener de bescheiden, bedoeld in de vorige leden, gedurende tien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

Deel deze pagina met:      
Dutch procesdossiers

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - dossier van de procureur en/of de rechter met daarin de schriftelijke stukken van een geding, zoals de conclusies, aktes en producties.


Artikel 28 Rv:

1Het is aan partijen verboden aan derden mededelingen te doen omtrent:
a.het verhandelde op een zitting met gesloten deuren of een zitting waarbij slechts bepaalde personen zijn toegelaten;
b.andere gegevens uit een procedure, indien de rechter zulks heeft bepaald.
2De rechter kan het verbod, bedoeld in het eerste lid, op verzoek van een der partijen geheel of gedeeltelijk opheffen.

Deel deze pagina met: