NL
NLdiscrimineren


Verklaring:
discriminatie / discrimineren / gediscrimineerd: Eng.: discrimination: staatsrecht - situatie waarbij personen wegens hun geslacht, ras, godsdienst of levensovertuiging verschillend worden behandeld; ongeoorloofd onderscheid maken tussen mensen, achterstelling of uitsluiting van mensen, als uitingsvorm van onverdraagzaamheid of minachting, opgeroepen door kenmerken als huidskleur, taal, religie, ras, geslacht, leeftijd, geaardheid, handicaps, enz. nadere verklaring aanzetten tot haat, discriminatie en gewelddadig optreden onderdeel rechtsgelijkheid / gelijkheidsbeginsel onderdeel Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)
wet- en regelgeving Art. 1 Grondwet, Art. 28 Wor

Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"