discrimineren (1 gevonden)

Dutch discriminatie / discrimineren / gediscrimineerd English discrimination

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - situatie waarbij personen wegens hun geslacht, ras, godsdienst of levensovertuiging verschillend worden behandeld; ongeoorloofd onderscheid maken tussen mensen, achterstelling of uitsluiting van mensen, als uitingsvorm van onverdraagzaamheid of minachting, opgeroepen door kenmerken als huidskleur, taal, religie, ras, geslacht, leeftijd, geaardheid, handicaps, enz.


nadere verklaring aanzetten tot haat, discriminatie en gewelddadig optreden

onderdeel rechtsgelijkheid / gelijkheidsbeginsel

onderdeel Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)

1 Grondwet.

28 Wor.
Deel deze pagina met: