dienst (15 of meer gevonden)

Dutch Algemene Inlichtingen -en Veiligheidsdienst (AIVD) English Netherlands Intelligence and Security Service

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - tot 29 mei 2002 genoemd de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). De ~ heeft vijf taken: het bewaken en beveiligen van personen en instellingen in Nederland; het verrichten van onderzoek naar organisaties en personen die een bedreiging kunnen vormen voor de samenleving; het voeren van veiligheidsonderzoeken op basis van de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo); het bevorderen van de beveiliging van gegevens waarvan geheimhouding door het belang van de staat wordt geboden; het inwinnen van inlichtingen over het buitenland. Zie: Internet, www.aivd.nl .


nadere verklaring MIVD


icon Advocaat nodig? Plaats hier gratis je opdracht >>

1 wodiev.
Deel deze pagina met:      
Dutch Algemene Inspectiedienst (AID) English general inspectorate

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (milieurecht) - de inspectiedienst van het ministerie van Landbouw en Visserij (tegenwoordig: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). De ~ heeft een toezichthoudende functie: ze inspecteert en verifieert. Daarnaast is een andere belangrijke taak de handhaving en handhavingcommunicatie (het idee vergroten dat een overtreder gepakt kan worden).icon Advocaat nodig? Plaats hier gratis je opdracht >>

Deel deze pagina met:      
Dutch arbeidsdienstplicht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (rechtsgeschiedenis) - ca 1943: wettelijke verplichting van de burger om werk te verrichten.icon oud getuigschrift

Deel deze pagina met:      
Dutch arbodienst

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht - instelling die in het kader van de Arbo-wet toezicht houdt op de veiligheid en gezondheid van werknemers.Deel deze pagina met:      
Dutch Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - geheime dienst van de overheid. Thans AIVD.Deel deze pagina met:      
Dutch boordreglement / dienstreglement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

transportrecht (maritiem recht) - een door de zeewerkgever vastgesteld reglement betreffende de dienst aan boord. Het ~ is verbindend voor de kapitein, mits het hem is verstrekt en niet in strijd is met zijn arbeidsovereenkomst.


Artikel 377 Wvk:

Een door de zeewerkgever vastgesteld reglement betreffende den dienst aan boord is voor den kapitein verbindend, mits hem een exemplaar daarvan is verstrekt, en voor zooverre de inhoud niet in strijd is met de door hem aangegane arbeidsovereenkomst.

Deel deze pagina met:      
Dutch broederdienst English brother service

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht (militair strafrecht) - hulp aan de naaste;volbrenging van de militaire dienst door een oudere broer.Deel deze pagina met:      
Dutch Criminele Inlichtingendienst (CID) English Criminal Investigation Department

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht (criminologie) - afdeling van een politiekorps of opsporingsdienst die informatie verzamelt over criminelen en strafbare feiten.Deel deze pagina met:      
Dutch dienst English service

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - opdracht; iedere op grond van een overeenkomst door een leverancier of opdrachtnemer te verrichten of verrichte werkzaamheid.


Artikel 400 Boek 7 BW:

1. De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.
2. De artikelen 401-412 zijn, onverminderd artikel 413, van toepassing, tenzij iets anders voortvloeit uit de wet, de inhoud of aard van de overeenkomst van opdracht of van een andere rechtshandeling, of de gewoonte.

Deel deze pagina met:      
Dutch Dienst Wegverkeer

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht (verkeersrecht) - instantie die zich onder meer bezighoudt met het keuren van nieuwe voertuigen alvorens deze zich op de Nederlandse wegen mogen begeven en het verstrekken van kentekenbewijzen.


Artikel 4b WVW:

1. De Dienst Wegverkeer is belast met de volgende taken:
a. het in het kader van de toelating tot het verkeer op de weg verlenen van typegoedkeuringen voor voertuigen, voertuigonderdelen, uitrustingsstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers, en van individuele goedkeuringen voor voertuigen, alsmede het intrekken van typegoedkeuringen en het verrichten van keuringen ingevolge artikel 29,
b. het houden van toezicht op het overeenstemmen van voertuigen, voertuigonderdelen, uitrustingsstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers met het type waarvoor de goedkeuring is verleend,
c. het opgeven van kentekens voor motorrijtuigen en aanhangwagens en het ter zake van die opgaven afgeven van kentekenbewijzen, het schorsen van de geldigheid van kentekenbewijzen, het ongeldigverklaren van kentekenbewijzen, alsmede het houden van toezicht als bedoeld in artikel 37, vierde lid,
d. het afgeven van keuringsrapporten voor motorrijtuigen en aanhangwagens,
e. het behandelen van bezwaren tegen afgegeven keuringsrapporten,
f. het in het kader van de toelating tot het verkeer op de weg verlenen van goedkeuringen voor motorrijtuigen en aanhangwagens waarvan de constructie is gewijzigd dan wel waarvan het kentekenbewijs is ingevorderd,
g. het afgeven van rijbewijzen in de gevallen, bedoeld in artikel 116, eerste lid, alsmede het ongeldigverklaren van rijbewijzen in de in deze wet bepaalde gevallen,
h. het verwerken van gegevens met betrekking tot opgegeven kentekens, afgegeven kentekenbewijzen, afgegeven keuringsrapporten, afgegeven rijbewijzen en afgegeven bromfietscertificaten, alsmede met betrekking tot rechterlijke uitspraken houdende ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen,
i. het overeenkomstig de bij of krachtens deze wet vastgestelde bepalingen verstrekken van gegevens uit de in onderdeel h bedoelde registers,
j. het verlenen van erkenningen als bedoeld in de artikelen 62, 70a, 83 en 101, en het verlenen van de bevoegdheid voertuigen aan een keuring te onderwerpen als bedoeld in artikel 85a alsmede het schorsen, wijzigen en intrekken van erkenningen en van de bevoegdheid voertuigen aan een keuring te onderwerpen,
k. het houden van toezicht op de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de in onderdeel j bedoelde erkenningen en van de bevoegdheid voertuigen aan een keuring te onderwerpen,
l. het verlenen van ontheffingen als bedoeld in artikel 149,
m. het opsporen van bij of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten, voor zover de ambtenaren van de Dienst Wegverkeer daarmee ingevolge artikel 159 zijn belast, en
n. het met inachtneming van het bepaalde in artikel 4q vaststellen van de tarieven, bedoeld in de artikelen 22, eerste lid, 23, tweede lid, 26, eerste lid, 29, tweede lid, 37, vierde lid, 44, eerste lid, 48, eerste lid, 55, eerste lid, 63, eerste lid, 64, tweede lid, 67, eerste lid, 70, tweede lid, 70d, eerste lid, 70e, tweede lid, 75, eerste lid, 80, eerste lid, 84, eerste lid, 86, vijfde lid, 90, vierde lid, 91, vierde lid, 99, eerste lid, 101, eerste lid, 102, tweede lid, 106, eerste lid, 111, vijfde lid, 128, eerste lid, en 144, eerste lid, alsmede het vaststellen van de wijze van betaling van deze tarieven.
2. Voorts is de Dienst Wegverkeer belast met:
a. de bij of krachtens andere wetten opgedragen taken, en
b. andere door Onze Minister opgedragen taken.

Deel deze pagina met:      
Dutch dienstbetrekking

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (arbeidsrecht) - arbeidsovereenkomstvoor de duur van tenminste 6 maanden, met een omvang van tenminste 12 uur per kalenderweek, waarin de loondoorbetalingsplicht niet is uitgesloten; publiekrechtelijke aanstelling voor de duur van tenminste 6 maanden, met een omvang van tenminste 12 uur per kalenderweek.


Artikel 628 Boek 7 BW:

1. De werknemer behoudt het recht op het naar tijdruimte vastgestelde loon indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen.
2. Indien hem krachtens enige wettelijk voorgeschreven verzekering of krachtens enige verzekering of uit enig fonds waarin de deelneming is overeengekomen bij of voortvloeit uit de arbeidsovereenkomst, een geldelijke uitkering toekomt, wordt het loon verminderd met het bedrag van die uitkering.
3. Indien het loon in geld op andere wijze dan naar tijdruimte is vastgesteld, zijn de bepalingen van dit artikel van toepassing, met dien verstande dat als loon wordt beschouwd het gemiddelde loon dat de werknemer, wanneer hij niet verhinderd was geweest, gedurende die tijd had kunnen verdienen.
4. Het loon wordt echter verminderd met het bedrag van de onkosten die de werknemer zich door het niet-verrichten van de arbeid heeft bespaard.
5. Van de leden 1 tot en met 4 kan voor de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken ten nadele van de werknemer.
6. In geval van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten in de zin van artikel 668a kan een afwijking als bedoeld in lid 5 in totaal voor ten hoogste zes maanden worden overeengekomen.
7. Na het verstrijken van de termijn, bedoeld in lid 5, kan van dit artikel slechts bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan worden afgeweken ten nadele van de werknemer.


Artikel 610 Boek 7 BW:

1. De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
2. Indien een overeenkomst zowel aan de omschrijving van lid 1 voldoet als aan die van een andere door de wet geregelde bijzondere soort van overeenkomst, zijn de bepalingen van deze titel en de voor de andere soort van overeenkomst gegeven bepalingen naast elkaar van toepassing. In geval van strijd zijn de bepalingen van deze titel van toepassing.

Deel deze pagina met:      
Dutch dienstbevel

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht (militair strafrecht) - bevel dat enig militair dienstbelang betreft en gegeven is door een meerdere aan een ondergeschikte.


Artikel 125 wvmsr:

Onder een dienstbevel wordt verstaan een bevel dat enig militair dienstbelang betreft en gegeven is door een meerdere aan een mindere.

Deel deze pagina met:      
Dutch dienstjaar

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (arbeidsrecht) - periode waarin iemand in dienst is geweest als ambtenaar of werknemer. Het begrip ~ is van belang voor de bepaling van opzegtermijnen, pensioenen, WAO-uitkeringen enz.Deel deze pagina met:      
Dutch dienstmerk

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

intellectueel eigendomsrecht (merkenrecht) - benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers en alle andere tekens die dienen om de diensten van een onderneming te kunnen onderscheiden.


onderdeel logo

onderdeel merknaam

tegenstelling handelsnaam / (mv.) handelsnamen

Artikel 1 BMW:

Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.
Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd vormen, die door de aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren.


2.6 bvie.
Deel deze pagina met:      
Dutch dienstplicht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (rechtsgeschiedenis) - de verplichting tot militaire dienst. De ~ is in 1997 ingetrokken.


41 Kaderwet Dienstplicht.
Deel deze pagina met:      
...