dictum / (mv.) dicta (1 gevonden)

Dutch dictum / (mv.) dicta English decision

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - Latijn: slotwoord. De aan het slot van een vonnis, arrest of beschikking neergelegde beslissing van de rechter.


tegenstelling petitum

Artikel 230 Rv:

1Het vonnis vermeldt:
a.de namen en de woonplaats van de partijen, en de namen van hun gemachtigden of advocaten;
b.het verloop van het geding;
c.de slotsom van de procesinleiding en de conclusies van partijen;
d.de slotsom van de conclusie van het openbaar ministerie in de gevallen waarin het is gehoord;
e.de gronden van de beslissing, waaronder begrepen de feiten waarop de beslissing rust;
f.de beslissing;
g.de naam van de rechter of, bij een meervoudige kamer, de namen van de rechters door wie het vonnis is gewezen;
h.de dag van de uitspraak.
2Indien tegen de verweerder of, bij meer verweerders, tegen hen allen verstek is verleend en de vorderingen van de eiser geheel of gedeeltelijk worden toegewezen, kan ten aanzien van de ingevolge het eerste lid, onder a, c, e en f, te vermelden gegevens worden volstaan door bij het vonnis een afschrift van het betekende oproepingsbericht te voegen.
3Het vonnis wordt door de rechter, of, bij een meervoudige kamer, door de voorzitter en de griffier ondertekend. Het vonnis kan ook worden ondertekend door de rechter die het uitspreekt.


Artikel 24 berw:

De Centrale Raad van Beroep bevestigt de uitspraak van de rechtbank, hetzij met overneming, hetzij met verbetering van de gronden, of doet, met gehele of gedeeltelijke vernietiging van de uitspraak, hetgeen de rechtbank zou behoren te doen.

Deel deze pagina met: