NL
NLdeugdelijk


Verklaring:
absoluut ondeugdelijk middel: Eng.: abolutely unsound means: strafrecht - middel waarmee het plegen van een poging tot een misdrijf objectief gezien niet kan worden voltooid. Bijv. vergiftiging met poedersuiker of gebruik van een neppistool. nadere verklaring putatief delict tegenstelling relatief ondeugdelijk middel

deugdelijk: Eng.: substantial / reliable: rechtswetenschap - goed; aan alle vereisten voldoend. Bijv. de zaken zijn ~ geleverd. nadere verklaring levering / leveren / geleverd
wet- en regelgeving Art. 41 Wna

deugdelijk middel: Eng.: sound means: strafrecht - middel waarmee het plegen van een misdrijf objectief gezien kan worden voltooid. Bijv. een pistool, in tegenstelling tot poedersuiker. nadere verklaring object onderdeel objectieve leer

ondeugdelijk merk : merkenrecht - teken dat als merk gedeponeerd is, maar dat niet beantwoordt aan de wettelijke omschrijving van een merk, met name wanneer het zich niet voldoende onderscheidt van andere merken.
wet- en regelgeving Art. 14A BMW, Art. 2.11 bvie
ondeugdelijke nakoming: Eng.: inferior performance: verbintenissenrecht - een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis. Dit verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend. Zie ook verzuim (van de schuldenaar)
wet- en regelgeving Art. 27 Boek 6 BW, Art. 74 Boek 6 BW

ondeugdelijke poging: Eng.: ineffectual attempt: strafrecht - een poging die nooit tot voltooiing van een misdrijf zal kunnen leiden. Bijv. de poging tot vergiftiging met een aftreksel van koperen centen. (het Koperen-centen-arrest van de Hoge Raad uit 1906) tegenstelling strafbare poging / strafbaar pogen
wet- en regelgeving Art. 45 WvSr


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"