derde (15 of meer gevonden)

Dutch benaderde

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - 17de eeuw: de persoon te wiens aanzien benadering van goederen werd verricht.


onderdeel benadering


Deel deze pagina met:      
Dutch betaling door een derde English payment by third party

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - persoon, niet zijnde de schuldenaar, die de geldschuld voldoet. Bijv. de waarborg.


Artikel 30 Boek 6 BW:

1Een verbintenis kan door een ander dan de schuldenaar worden nagekomen, tenzij haar inhoud of strekking zich daartegen verzet.
2De schuldeiser komt niet in verzuim, indien hij een door een derde aangeboden voldoening weigert met goedvinden van de schuldenaar.


Artikel 35 Boek 6 BW:

1Is in geval van betaling door een derde te zijnen aanzien aan de vereiste van één der leden van het vorige artikel voldaan, dan kan hij te zijnen behoeve de bevrijdende werking van die betaling inroepen.
2De schuldenaar kan de bevrijdende werking van die betaling te zijnen behoeve inroepen, indien, bij betaling door hemzelf, ook wat hem betreft aan die vereisten zou zijn voldaan.

Deel deze pagina met:      
Dutch derde / (mv.) derden English thrird party

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - persoon die buiten een bepaalde rechtsverhouding staat en in beginsel daarmee niets te maken heeft. Bijv. in de overeenkomst tussen boer Piet en Kippenveiling b.v. zijn anderen ~.


nadere verklaring derdenbeding / beding ten behoeve van een derde

tegenstelling partij / (mv.) partijen (pp.)

45 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch derde graad English third degree

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - de relatie tussen neef en tante of oom en nicht. Bijv. bloed- of aanverwanten tot aan de derde graad.Deel deze pagina met:      
    Deutsch Drittklausel / Klausel zugunsten eines Dritten
    French clause de tiers / clause au profit d'un tiers
    Spanish cláusula de tercero / cláusula en beneficio de un tercero
    Italian clausola di terzi / clausola a favore di terzi

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - beding in een overeenkomst dat een derde het recht geeft om de prestatie van één van de partijen te vorderen of op andere wijze jegens één van hen een beroep op de overeenkomst te doen.


nadere verklaring beding / stipulatio / contractuele bedingen / contractuele clausules

24 Boek 3 BW.

Artikel 253 Boek 6 BW:

1Een overeenkomst schept voor een derde het recht een prestatie van een der partijen te vorderen of op andere wijze jegens een van hen een beroep op de overeenkomst te doen, indien de overeenkomst een beding van die strekking inhoudt en de derde dit beding aanvaardt.
2Tot de aanvaarding kan het beding door degene die het heeft gemaakt, worden herroepen.
3Een aanvaarding of herroeping van het beding geschiedt door een verklaring, gericht tot een van de beide andere betrokkenen.
4Is het beding onherroepelijk en jegens de derde om niet gemaakt, dan geldt het als aanvaard, indien het ter kennis van de derde is gekomen en door deze niet onverwijld is afgewezen.

Deel deze pagina met:      
Dutch derdenbescherming English third-party protection

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - bescherming van een buitenstaander tegen de nadelige gevolgen van zijn handelingen. Die handelingen moeten dan wel gebaseerd zijn op zijn gerechtvaardigde veronderstelling dat een bepaalde rechtsbetrekking bestond. Was die veronderstelling ongerechtvaardigd, dan geniet de buitenstaander geen ~. Bijv. wie zaken doet met iemand zonder toereikende volmacht kan onder omstandigheden ~ genieten.


onderdeel aanvullende werking van goede trouw

tegenstelling derdenwerking

36 Boek 3 BW.

61 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch derdenbeslag English garnishment

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (beslag- en executierecht) - het beslag dat onder een schuldenaar van de beslagene wordt gelegd. Bijv. door beslag te leggen onder de werkgever, zodat (een deel van) het salaris rechtstreeks aan de beslaglegger wordt betaald.


onderdeel loonbeslag

niet gelijk aan bodembeslag

479b Rv.

Artikel 475 Rv:

1Het beslag op vorderingen die de geëxecuteerde op derden mocht hebben of uit een ten tijde van het beslag reeds bestaande rechtsverhouding rechtstreeks zal verkrijgen, en op hem toebehorende roerende zaken die onder derden mochten berusten en geen registergoederen zijn, geschiedt bij een exploot van een deurwaarder dat, behalve de gewone formaliteiten, op straffe van nietigheid inhoudt:
a.een bevel aan de derde om het verschuldigde of de zaken onder zich te houden op straffe van onwaarde van elke in weerwil van het beslag gedane betaling of afgifte;
b.een vermelding van de naam, voornaam en woonplaats van de executant en de naam en woonplaats van de geëxecuteerde;
c.een vermelding van de titel uit hoofde waarvan het beslag wordt gelegd, en een opgave van hetgeen de geëxecuteerde krachtens deze titel aan de executant verschuldigd is;
d.een keuze van woonplaats ten kantore van de deurwaarder;
e.een vermelding dat in weerwil van het beslag de koopsom aan de notaris kan worden betaald, in geval het beslag is gelegd op de vordering tot betaling van de koopsom van een onroerende zaak, nadat de koop van de zaak is ingeschreven in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, op de wijze die is voorgeschreven in artikel 3 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
2De deurwaarder laat aan de derde-beslagene afschrift van het beslagexploot en van de executoriale titel uit hoofde waarvan het beslag wordt gelegd, alsmede een formulier in tweevoud volgens een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen model, waarop de verklaring bedoeld in artikel 476b kan worden gedaan.
3Het afschrift van het beslagexploot, het afschrift van de executoriale titel en het formulier, bedoeld in het tweede lid, kunnen ook elektronisch worden gelaten aan het elektronisch adres van de derde-beslagene, mits deze derde aan een door Onze Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen organisatie een elektronisch adres heeft opgegeven, waaraan kan worden betekend. Voor de derde-beslagene geldt het elektronische afschrift als het oorspronkelijke exploot.
4Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven aangaande de registratie van de in het derde lid genoemde elektronische adressen. Deze regels kunnen betrekking hebben op de wijze van opgave, wijziging, afmelding en doorhaling van een elektronisch adres en de gevolgen ervan. Tevens worden bij algemene maatregel van bestuur regels gegevens aangaande de betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van, de voorwaarden waaronder en de wijze waarop een beslagexploot elektronisch kan worden gelaten. Het besluit tot aanwijzing van een organisatie als bedoeld in het derde lid wordt gepubliceerd in de Staatscourant.
5De voordracht voor de krachtens het vierde lid vast te stellen algemene maatregelen van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat de ontwerpen aan beide kamers der Staten-Generaal zijn overgelegd.

Deel deze pagina met:      
Dutch derdengelden

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (advocatuur) - geld dat bij een beheerder (bijv. een stichting of bank) in handen is, maar dat aan anderen (derden) toebehoort.Deel deze pagina met:      
Dutch derdengeldrekening / (oneigen.) derdenrekening

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (advocatuur) - bankrekening van een zgn. derdengeldstichting waarop advocaten het geld dat voor hun cliënten bestemd is, moeten laten storten. De ~ strekt ertoe het vermogen van advocaten te scheiden van dat van hun cliënten. Advocaten moeten een ~ hebben.


nadere verklaring advocaat / advocaten / (oneigen.) advokaat


Deel deze pagina met:      
Dutch derdenverhaal English verbintenissenrecht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (zakelijke rechten) - verhaal door de de schuldeiser op een derde op wie de schuldenaar een vordering heeft. Bijv. de gemeentelijke sociale dienst verhaalt de bijstand aan de gescheiden vrouw op de werkgever (op het salaris) van de gescheiden man.Deel deze pagina met:      
Dutch derdenverzet

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - buitengewoon rechtsmiddel dat een persoon kan aanwenden als hij meent benadeeld te zijn door een vonnis dat tussen andere partijen is uitgesproken; protest dat een persoon kan aantekenen tegen een vonnis dat hem in zijn rechten benadeelt en waarbij hij geen partij is geweest.


tegenstelling beledigde of benadeelde partij

Artikel 376 Rv:

Derden zijn bevoegd zich te verzetten tegen een vonnis of arrest dat hun rechten benadeelt, indien zij noch in persoon, noch wettelijk zijn vertegenwoordigd, of indien noch degenen die zij vertegenwoordigen, in het rechtsgeding zijn opgeroepen, of door voeging of tussenkomst partij zijn geweest.


Artikel 438 Rv:

1Geschillen die in verband met een executie rijzen, worden gebracht voor de rechtbank die naar de gewone regels bevoegd zou zijn, of in welker rechtsgebied de inbeslagneming plaatsvindt, zich een of meer van de betrokken zaken bevinden of de executie zal geschieden.
2Tot het verkrijgen van een voorziening bij voorraad kan het geschil ook worden gebracht in kort geding voor de voorzieningenrechter van de volgens het eerste lid bevoegde rechtbank. Onverminderd zijn overige bevoegdheden kan de voorzieningenrechter desgevorderd de executie schorsen voor een bepaalde tijd of totdat op het geschil zal zijn beslist, dan wel bepalen dat de executie slechts tegen zekerheidstelling mag plaatsvinden of worden voortgezet. Hij kan beslagen, al of niet tegen zekerheidstelling, opheffen. Hij kan gedurende de executie herstel bevelen van verzuimde formaliteiten met bepaling welke op het verzuim gevolgde formaliteiten opnieuw moeten worden verricht en te wiens laste de kosten daarvan zullen komen. Hij kan bepalen dat een in het geding geroepen derde de voortzetting van de executie moet gedogen dan wel zijn medewerking daaraan moet verlenen, al dan niet tegen zekerheidstelling door de executant.
3Voor zover de zaak zich niet leent voor behandeling in kort geding, kan de voorzieningenrechter in plaats van de vordering af te wijzen de zaak op verlangen van de eiser verwijzen naar de rechtbank met bepaling van de dag waarop zij op de rol moet komen. Tegen een gedaagde die op voormeld tijdstip niet verschijnt en ook voor de voorzieningenrechter niet bij advocaat is verschenen, wordt slechts verstek verleend, zo hij tegen dit tijdstip bij exploit is opgeroepen met inachtneming van de voor dagvaarding voorgeschreven termijn, dan wel van de termijn die op verlangen van de eiser door de voorzieningenrechter bepaald is.
4De deurwaarder die met de executie is belast en daarbij op een bezwaar stuit dat een onverwijlde voorziening nodig maakt, kan zich met een daarvan door hem opgemaakt proces-verbaal bij de voorzieningenrechter vervoegen ten einde deze in kort geding tussen de betrokken partijen te doen beslissen. De voorzieningenrechter zal de behandeling aanhouden tot de partijen zijn opgeroepen, tenzij hij, gelet op de aard van het bezwaar, een onmiddellijke beslissing geboden acht. De deurwaarder die zijn voormelde bevoegdheid zonder instemming van de executant uitoefent, kan persoonlijk in de kosten worden veroordeeld, indien deze uitoefening nodeloos was.
5Verzet tegen de executie door een derde geschiedt door dagvaarding van zowel de executant als de geëxecuteerde.

Deel deze pagina met:      
Dutch derdenwerking

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - omstandigheid dat een recht of plicht ook t.o.v. derden werkt. Bijv. het retentierecht.


tegenstelling derdenbescherming


Deel deze pagina met:      
Dutch kwaliteitsrekening / derdenrekening

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (insolventierecht) - bank/girorekening, waarmee de rekeninghouder, die handelt in een bepaalde vertrouwenskwaliteit (bijv. curator), gelden onder zich houdt. Hij voert het exclusieve beheer en de beschikking over de ~ en betaalt pas aan de begunstigde door als aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Die voorwaarden zijn vooraf tussen begunstiger en begunstigde overeengekomen.Deel deze pagina met:      
Dutch polderen / polderde / gepolderd

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht (politiek) - bij een probleem eerst overleggen met zoveel mogelijk betrokken partijen en met die partijen vervolgens naar een oplossing zoeken. ~ kost tijd, maar resulteert in een oplossing waar iedereen zich in kan vinden. Het poldermodel wasvooral in zwang in de negentiger jaren.Deel deze pagina met:      
Dutch Prinsjesdag / derde dinsdag van september

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - oorspronkelijk de verjaardag van de Prins-Stadhouder;derde dinsdag van september waarop de Koningin een plechtige intrede op het Haagse Binnenhof maakt om er, in bijzijn van de voltallige regering, het nieuwe zittingsjaar van de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer) met de troonrede in te luiden.


onderdeel troonrede

onderdeel miljoenennota / (oneigen.) miljardennota

nadere verklaring Staten-Generaal

65 Grondwet.
Deel deze pagina met:      
...