curatele (4 gevonden)

Dutch curatele English receivership

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - door de rechtbank uitgesproken maatregel om bepaalde personen en hun omgeving te beschermen. Het betreft met name personen die aan een geestelijke stoornis lijden, verkwisten of alcoholverslaafd zijn.


nadere verklaring curandus / (mv.) curandi

Artikel 378 Boek 1 BW:

1. Een meerderjarige kan door de rechtbank onder curatele worden gesteld:
a. wegens een geestelijke stoornis, waardoor de gestoorde, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen;
b. wegens verkwisting;
c. wegens gewoonte van drankmisbruik, waardoor hij:
1°. zijn belangen niet behoorlijk waarneemt;
2°. in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft; of
3°. eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt.
2. Indien te verwachten is dat ten aanzien van een minderjarige op het tijdstip waarop hij meerderjarig zal worden, van een der in het vorige lid genoemde gronden voor curatele sprake zal zijn, kan de curatele reeds voor de meerderjarigheid worden uitgesproken.


Artikel 381 Boek 1 BW:

1. De curatele werkt met ingang van de dag waarop zij is uitgesproken. In het geval, bedoeld in artikel 378, tweede lid, werkt de curatele met ingang van het tijdstip waarop de onder curatele gestelde meerderjarig wordt.
2. Van deze tijdstippen is de onder curatele gestelde onbekwaam rechtshandelingen te verrichten voor zover de wet niet anders bepaalt.
3. Een onder curatele gestelde is bekwaam rechtshandelingen te verrichten met toestemming van zijn curator, voor zover deze bevoegd is die rechtshandelingen voor de onder curatele gestelde te verrichten. De toestemming kan slechts worden verleend voor een bepaalde rechtshandeling of voor een bepaald doel. De toestemming voor een bepaald doel moet schriftelijk worden verleend.
4. Met betrekking tot aangelegenheden betreffende verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van een onder curatele gestelde zijn de artikelen 453 en 454 van dit boek van overeenkomstige toepassing.
5. Hij is bekwaam over gelden die zijn curator voor levensonderhoud te zijner beschikking heeft gesteld, overeenkomstig deze bestemming te beschikken.
6. In zaken van curatele is degene wiens curatele het betreft bekwaam in rechte op te treden en tegen een uitspraak beroep in te stellen.

Deel deze pagina met:      
Dutch curateleregister

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - een openbaar register bij de griffie van de rechtbank in Den Haag, waarin aantekening wordt gehouden van alle rechtsfeiten die betrekking hebben op curatele.


Artikel 391 Boek 1 BW:

Ter griffie van de rechtbank te 's-Gravenhage berusten openbare registers, waarin aantekening wordt gehouden van rechtsfeiten die betrekking hebben op curatele. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke rechtsfeiten aangetekend worden en op welke wijze deze aantekening geschiedt.

Deel deze pagina met:      
Dutch gemeente onder curatele

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - de centrale overheid kan, op aanvraag van de gemeente, aan de gemeente over een uitkeringsjaar een aanvullende uitkering verlenen als de algemene middelen van de gemeente aanmerkelijk en structureel tekort schieten om in de noodzakelijke behoeften te voorzien. De gemeente wordt dan in de praktijk onder toezicht (curatele) van het Ministerie van Financiën en Binnenlandse Zaken geplaatst. De ~ is beperkt in haar financieël handelen. De centrale overheid bepaalt op welke wijze de ~ haar financiële situatie kan verbeteren. De ~ dient er zelf alles aan te doen om haar financiën te saneren.


Artikel 12 fvw:

1. Onze Ministers kunnen, op aanvraag van een gemeente, aan de gemeente over een uitkeringsjaar een aanvullende uitkering verlenen.
2. Een aanvullende uitkering wordt slechts verleend indien de algemene middelen van de gemeente aanmerkelijk en structureel tekort zullen schieten om in de noodzakelijke behoeften te voorzien, terwijl de eigen inkomsten van de gemeente zich op een redelijk peil bevinden.
3. Onze Ministers kunnen voorschriften verbinden aan het besluit tot verlening van een aanvullende uitkering.
4. Onze Ministers kunnen een verleende aanvullende uitkering verminderen of intrekken indien:
a. de financiële positie van de gemeente verbetert;
b. de gemeente in strijd handelt met een wettelijk voorschrift dat betrekking heeft op de aanvullende uitkering, of met een voorschrift dat aan het besluit tot verlening van de aanvullende uitkering is verbonden.
5. De gemeente die een aanvullende uitkering heeft aangevraagd, of waaraan een aanvullende uitkering is verleend, neemt maatregelen ter verbetering van haar financiële positie.

Deel deze pagina met:      
Dutch ondercuratelestelling / onder curatele stellen / onder curatele gesteld English under tutelage

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - maatregel waarbij een curator wordt benoemd om de financiële belangen te behartigen van een meerderjarig persoon die wegens lichamelijke of geestelijke oorzaken daartoe zelf niet meer in staat is.


tegenstelling onderbewindstelling / onder bewind stellen / onder bewind gesteld

Artikel 378 Boek 1 BW:

1. Een meerderjarige kan door de rechtbank onder curatele worden gesteld:
a. wegens een geestelijke stoornis, waardoor de gestoorde, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen;
b. wegens verkwisting;
c. wegens gewoonte van drankmisbruik, waardoor hij:
1°. zijn belangen niet behoorlijk waarneemt;
2°. in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft; of
3°. eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt.
2. Indien te verwachten is dat ten aanzien van een minderjarige op het tijdstip waarop hij meerderjarig zal worden, van een der in het vorige lid genoemde gronden voor curatele sprake zal zijn, kan de curatele reeds voor de meerderjarigheid worden uitgesproken.

Deel deze pagina met: