NL
NLcorrectie


Verklaring:
correctie / corrigeren / gecorrigeerd: Eng.: correction: rechtswetenschap - verbeteren; verfijnen op grond van nadere gegevens.

Correctie Langemeijer: aansprakelijkheidsrecht - in het algemeen is er geen verplichting tot schadevergoeding, indien de geschonden norm niet bedoeld is ("strekt tot") om de schade te vergoeden zoals de benadeelde die heeft geleden. Deze regel heet het relativiteitsbeginsel. Een uitzondering op deze regel bestaat soms wanneer een geschreven norm (bijv. een wet) wordt overtreden; hoewel deze niet strekt tot bescherming van de schade van de benadeelde, is het goed mogelijk dat met schending van die geschreven norm ook een ongeschreven norm wordt geschonden.
wet- en regelgeving Art. 163 Boek 6 BW

correctieve middelen: strafrecht - middelen ter verbetering of herstel.

inflatiecorrectie: belastingrecht - wijziging, bij ministeriële regeling, van een aantal bedragen uit de belastingwetgeving, aan de hand van de zgn. tabelcorrectiefactor (gecombineerd effect van progressie en inflatie); trendmatige verhoging van lonen en uitkeringen om de koopkracht te behouden.
wet- en regelgeving Art. 10.1 Wet IB 2001

tabelcorrectiefactor: fiscaal recht - factor waarmee een aantal bedragen uit de belastingwetgeving moet worden herberekend om te corrigeren voor inflatie: de verhouding van het gemiddelde van de prijsindexcijfers van de achttiende tot en met de zevende aan het kalenderjaar voorafgaande maand, tot het gemiddelde van de prijsindexcijfers van de dertigste tot en met de negentiende aan het kalenderjaar voorafgaande maand.
wet- en regelgeving Art. 10.2 Wet IB 2001


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"