NL
NLcorpus


Verklaring:
corpus: bankrecht - Latijn: aflossingswaarde van een obligatie zonder de rente. nadere verklaring obligatie / schuldbrief

corpus: vermogensrecht - Latijn: feitelijke machtsuitoefening over een goed als voorwaarde voor bezit.
wet- en regelgeving Art. 113 Boek 3 BW

corpus: burgerlijk procesrecht - Latijn: lichaam van een dagvaarding of vonnis;verzameling teksten.

corpus delicti: strafrecht - Latijn: voorwerp waarmee het delict is begaan.

Habeas-Corpus: strafrecht - Latijn: dat u het lichaam heeft. Een bepaling ontstaan in Engeland die in 1679 werd vastgelegd als een procedure voor controle op onwettige gevangenhouding. Zij houdt in dat gevangenschap moet worden erkend en een gevangene moet worden voorgeleid bij een rechter. ~ is een niet-opschortbaar recht en kan dus ook in een noodtoestand niet worden opgeheven. (bron: Amnesty International)

Habeas-Corpus-rechter: strafrecht - rechter, die zich bezighoudt met beroepen tegen vrijheidsontneming. Vreemdelingen die in vreemdelingenbewaring zijn gesteld, kunnen op grond van het habeas–corpus-beginsel de rechter vragen om in vrijheid te worden gesteld. (bron: rechtspraak.nl)


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"