NL
NLcompetentie


Verklaring:
absolute competentie / absolute bevoegdheid / volstrekte competentie: Eng.: competence of a court ratione materiae: procesrecht - bepaalt welk gerecht (kantongerecht, rechtbank enz.) op inhoudelijk-juridische gronden competent is om een zaak te beoordelen; de ~ beantwoordt de vraag welk soort rechterlijke instantie bevoegd is om zich over de zaak te buigen. Bijv. sector kanton of sector bestuur van de rechtbank. tegenstelling relatieve bevoegdheid
wet- en regelgeving Art. 42 wet RO, Art. 93 wet RO

bevoegdheid / competentie: Eng.: compentence: vermogensrecht - het kunnen en mogen uitoefenen van bepaalde taken of beroepen. Bijv. de rechterlijke ~ om over een geschil te oordelen. Van misbruik van ~ is o.a. sprake als de ~ voor een ander doel wordt uitgeoefend dan waarvoor zij is verleend. onderdeel competentie / rechtsbevoegdheid onderdeel discretionaire bevoegdheid / beoordelingsvrijheid / freies Ermessen tegenstelling onbevoegdheid
wet- en regelgeving Art. 13 Boek 3 BW

competentie / rechtsbevoegdheid: Eng.: competence: staatskundig - politiek - 1. bevoegdheid van de rechter om in een bepaald geschil recht te spreken; 2. bevoegdheid van de overheid om burgers aan haar wetten te onderwerpen. onderdeel absolute competentie onderdeel relatieve competentie

competentie / rechtsbevoegdheid: Eng.: competency: staatsrecht - bevoegdheid van de rechter om in een bepaald geschil recht te spreken. De absolute ~ bepaalt welk gerecht competent is om een zaak te beoordelen, bijv. rechtbank of kantongerecht; de relatieve ~ bepaalt de geografische bevoegdheid.;bevoegdheid van de overheid om burgers aan haar wetten te onderwerpen. onderdeel absolute competentie / absolute bevoegdheid onderdeel relatieve competentie / relatieve bevoegdheid / betrekkelijke bevoegdheid
wet- en regelgeving Art. 111 pachtwet, Art. 98 wet RO

competenties: Eng.: competence: economie - combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes nodig om bv een beroep of functie te kunnen uitoefenen of als leerdoel van een opleidings of trainingstraject

competenties / bevoegdheden: Eng.: competence; power; jurisdiction: staatsrecht - de bevoegdheid van rechtbanken. Absolutie competentie betreft de vraag welke rechtbank inhoudelijk over een bepaalde zaak kan oordelen; relatieve competentie gaat over welke rechtbank bevoegd is op basis van geografische indeling.
wet- en regelgeving Art. 42 wet RO, Art. 93 wet RO

incompetentie: rechtswetenschap - onbekwaamheid.

relatieve bevoegdheid / competentie: Eng.: territorial jurisdiction: staatskundig - politiek - bepaalt welk gerecht op geografische gronden competent is om een zaak te beoordelen. tegenstelling absolute bevoegdheid

relatieve bevoegdheid / relatieve competentie: procesrecht - bepaalt welk college wat de geografische indeling betreft competent is.

relatieve competentie / relatieve bevoegdheid / betrekkelijke bevoegdheid: Eng.: territorial jurisdiction: burgerlijk procesrecht - regels van ~ geven aan in welke plaats een gerechtelijke procedure moet worden gestart. Als hoofdregel van ~ geldt dat de gedaagde in het ambtsgebied van de rechter woont. tegenstelling absolute competentie / absolute bevoegdheid nadere verklaring kantons nadere verklaring arrondissement tegenstelling territoriale competentie
wet- en regelgeving Art. 99 Rv, Art. 16 luga

territoriale competentie: Eng.: territorial competence: burgerlijk procesrecht - bevoegdheid van een rechter voor zover te maken hebbend met geografische grenzen. nadere verklaring territoriale werking tegenstelling absolute competentie / absolute bevoegdheid
wet- en regelgeving Art. 13 Wna


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"