causaliteit (6 gevonden)

Dutch alternatieve causaliteit English alternative causal relationship

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht - situatie dat wanneer de schade het gevolg is van meer gebeurtenissen voor elk waarvan een andere persoon aansprakelijk is, ieder van die personen voor het geheel kan worden aangesproken. Bijv. ~ biedt uitkomst ingeval niet de juiste producent in een serie van opeenvolgende producenten van een gebrekkig product kan worden geïdentificeerd.icon Advocaat nodig? Plaats hier gratis je opdracht >>

Artikel 99 Boek 6 BW:

Kan de schade een gevolg zijn van twee of meer gebeurtenissen voor elk waarvan een andere persoon aansprakelijk is, en staat vast dat de schade door ten minste één van deze gebeurtenissen is ontstaan, dan rust de verplichting om de schade te vergoeden op ieder van deze personen, tenzij hij bewijst dat deze niet het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor hijzelf aansprakelijk is.

Deel deze pagina met:      
Dutch alternatieve causaliteit English alternative causality

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (bewijsrecht) - verschuiving van de bewijslast van een persoon die schade heeft geleden naar de mogelijke schadeveroorzaker indien hij verantwoordelijk is voor een product of gebeurtenis die de schade heeft kunnen veroorzaken.icon Advocaat nodig? Plaats hier gratis je opdracht >>

Deel deze pagina met:      
    Deutsch Frage der Kausalität
    French question de causalité
    Spanish la cuestión de la causalidad
    Italian questione di causalità

strafrecht - welke factor is van alle aanwezige factoren aan te merken als de oorzaak van iets.Deel deze pagina met:      
    Deutsch Kausalzusammenhang / Kausalität
    French lien de causalité / causalité
    Spanish nexo causal / causalidad
    Italian nesso causale/causalità

aansprakelijkheidsrecht - verband tussen oorzaak en gevolg. Het ~ heeft betrekking op de vraag wie een bepaalde schade heeft veroorzaakt en dus de schadevergoeding moet betalen. Volgens de leer van de adequate veroorzaking is voor het gevolg slechts die oorzaak van belang, die voor het gevolg adequaat, d.w.z. redelijkerwijs te verwachten is. De HR gaat sinds 1970 uit van de schadevergoeding uit van de toerekeningsleer: de pleger van een onrechtmatige daad dient de schade te vergoeden voor zover deze hem naar redelijkheid kan worden toegerekend. (Huber c.s.) Bijv. het gerecht vindt niet bewezen dat er een ~ bestaat tussen de aangetoonde overtredingen van de milieuregels door de directie van S.E. Fireworks en het feit dat een brand op hun terrein aan de Tollenstraat zich kon uitbreiden tot explosies met de bekende fatale afloop.


Artikel 162 Boek 6 BW:

1Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
2Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
3Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.


Artikel 98 Boek 6 BW:

Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch primäre Kausalität
    French causalité primaire
    Spanish causalidad primaria
    Italian causalità primaria

procesrecht (bewijsrecht) - omstandigheid dat wanneer vaststaat dat een persoon onrechtmatig heeft gehandeld doordat hij de kans op een gebeurtenis (bijv. ongeval) heeft vergroot en dit risico zich heeft verwezenlijkt, daarmee het causaal verband (conditio sine qua non) tussen die handeling en die gebeurtenis in beginsel vaststaat. Het is dan aan die persoon om aan te tonen dat het ongeval waarschijnlijk ook zou hebben plaatsgevonden als hij zich niet onrechtmatig zou hebben gedragen. (o.a. HR 21 oktober 1994 IZA/Waarborgfonds)Deel deze pagina met:      
    Deutsch sekundäre Kausalität
    French causalité secondaire
    Spanish causalidad secundaria
    Italian causalità secondaria

procesrecht (bewijsrecht) - de vraag in welke mate de gevolgen aan een (onrechtmatige) gedraging, en dus de veroorzaker, kunnen worden toegerekend. In geval van opzet wordt zowel primaire als ~ tussen daad, ongeval en schade snel aangenomen.Deel deze pagina met: