begunstigen (3 gevonden)

Dutch begunstigende / begunstiger English sponsor

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - persoon die in zijn (levensverzekerings)polis een ander als begunstigde aanduidt.


Artikel 304 Wvk:

De polis bevat:
1°. Den dag waarop de verzekering is gesloten;
2°. Den naam van den verzekerde;
3°. Den naam van den persoon wiens leven is verzekerd;
4°. Den tijd waarop het gevaar voor den verzekeraar begint te loopen en eindigt;
5°. De som waarvoor is verzekerd;
6°. De premie der verzekering.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch positive Entscheidung
    French décision favorable
    Spanish decisión favorable
    Italian decisione favorevole
    Polish pozytywna decyzja

procesrecht - vonnis waarbij een persoon voordeel heeft (wordt begunstigd).Deel deze pagina met:      
Dutch begunstiging / begunstigen / begunstigd English beneficial entitlement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - het bijstaan van een pleger van een misdrijf nadat dat misdrijf is begaan. Bijv. laten verdwijnen van bewijsmateriaal om de dader te helpen of hem helpen te ontkomen.


Artikel 189 wvsr:

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft:
1°. hij die opzettelijk iemand die schuldig is aan of vervolgd wordt ter zake van enig misdrijf, verbergt of hem behulpzaam is in het ontkomen aan de nasporing van of aanhouding door de ambtenaren van de justitie of politie;
2°. hij die nadat enig misdrijf is gepleegd, met het oogmerk om het te bedekken of de nasporing of vervolging te beletten of te bemoeilijken, voorwerpen waarop of waarmede het misdrijf gepleegd is of andere sporen van het misdrijf vernietigt, wegmaakt, verbergt of aan het onderzoek van de ambtenaren van de justitie of politie onttrekt;
3°. hij die opzettelijk voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen of om wederrechtelijk verkregen voordeel als bedoeld in artikel 36e aan te tonen, met het oogmerk om de inbeslagneming daarvan te beletten, te belemmeren of te verijdelen, verbergt, vernietigt, wegmaakt of aan het onderzoek van de ambtenaren van de justitie of politie onttrekt, dan wel door het opzettelijk verstrekken van gegevens of inlichtingen aan derden die inbeslagneming belet, belemmert of verijdelt.
2. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op hem die de daarin vermelde handelingen verricht ten einde gevaar van vervolging te ontgaan of af te wenden van een van zijn bloedverwanten of aangehuwden in de rechte linie of in de tweede of derde graad van de zijlinie of van zijn echtgenoot of gewezen echtgenoot.
3. Met ambtenaren van de justitie of politie worden gelijkgesteld: personen in de openbare dienst van een internationaal gerecht dat zijn rechtsmacht ontleent aan een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is, die belast zijn met de opsporing of vervolging van enig misdrijf.

Deel deze pagina met: