NL
NLbedrijfsorganisatie


Verklaring:
bedrijfsorganisatie: ondernemingsrecht - organisatie of vereniging van organisaties die de behartiging van bedrijfsbelangen, ondernemers en ondernemingen tot taak heeft.

beroeps- en bedrijfsorganisatie: ondernemingsrecht - van overheidswege ingestelde en geregelde, autonome organisatie.

publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie: bestuursrecht - bedrijfslichaam ingesteld voor de behartiging van gemeenschappelijke belangen. (bron: Van Wijk) Bijv. de Sociaal Economische Raad (SER).
wet- en regelgeving Art. 134 GW

Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie (WBBO): staatsrecht - wet van 16 september 1954 houdende de instelling van het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de wijze van procederen bij dat college in eerste aanleg en hoger beroep. hierarchische verhouding Algemene wet inzake Rijksbelastingen (AWR)
wet- en regelgeving Art. 3 wbbo, Art. 18 wbbo

Wet op de bedrijfsorganisatie (Wet BO): staatsrecht - wet van 27 januari 1950 met betrekking tot de samenstelling en taken van de sociaaleconomische Raad en de bedrijfslichamen (product- en bedrijfschappen). hierarchische verhouding Ambtenarenwet (AW)
wet- en regelgeving Art. 1 wet bo, Art. 66 wet bo


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"