assurantie (8 gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - verzekering, overeenkomst waarbij de verzekeraar zich er toe verbindt om tegen betaling van premies de verzekerde schadeloos te stellen in geval het verzekerde risico optreedt.

nadere verklaring wettelijke aansprakelijkheid

nadere verklaring Waarborgfonds Motorverkeer (WAM)

Artikel 246 Wvk:

Assurantie of verzekering is eene overeenkomst bij welke de verzekeraar zich aan den verzekerde, tegen genot eener premie, verbindt om denzelven schadeloos te stellen wegens een verlies, schade of gemis van verwacht voordeel, welke dezelve, door een onzeker voorval, zoude kunnen lijden.


297 wvk.
Deel deze pagina met:      
    Deutsch Versicherungsklausel
    French clause d'assurance
    Spanish cláusula de seguro
    Italian clausola assicurativa
    Polish klauzula ubezpieczeniowagoederenrecht (vermogensrecht) - beding in de (oude) hypotheekakten, inhoudende dat als het onderpand teniet gaat, de verzekeringsuitkering rechtstreeks aan de geldverstrekker wordt uitgekeerd. Die uitkering wordt uitsluitend gebruikt om de restschuld van de hypotheek af te lossen.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


bestuursrecht (belastingrecht) - belasting ter zake van verzekeringen waarvan het risico in Nederland is gelegen en ter zake van daarmee samenhangende diensten (Wet op belastingen van Rechtsverkeer).

20 WBR.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - werkzaamheden die een tussenpersoon dient te verrichten om tot het sluiten van verzekeringen te komen en alle verdere diensten die hij daarna moet verlenen, zoals doorvoeren van wijzigingen in de verzekering, toelichten van de polisvoorwaarden etc.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - de persoon die zich geen makelaar mag noemen en toch als tussenpersoon tussen het publiek en de assuradeuren optreedt; lasthebber van de verzekerde.

Artikel 62 wvk:

1. Onder tussenpersoon wordt verstaan degene die:
a. zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het totstandbrengen en het sluiten van overeenkomsten in opdracht en op naam van personen tot wie hij niet in een vaste dienstbetrekking staat,
b. beherend vennoot van een vennootschap of bestuurder van een rechtspersoon is die haar bedrijf maakt van het verrichten van de in onderdeel a genoemde handelingen, of
c. in arbeidsovereenkomst staande tot een persoon, vennootschap of rechtspersoon als bedoeld in dit artikel, namens zijn werkgever de in onderdeel a genoemde handelingen verricht.
2. Het in het eerste lid bedoelde bedrijf kan mede omvatten het bemonsteren en waarderen van goederen en het uitbrengen van deskundigenberichten.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - wordt door de makelaars en assuradeuren afgegeven krachtens een polis, die dekking in de vorm van een contract biedt en wel voor elke post afzonderlijk die volgens dit contract is gedekt. Het ~ verwijst naar de polis.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - makelaar die, als zodanig beëdigd door de rechtbank, zijn bedrijf maakt van het sluiten van verzekeringsovereenkomsten voor anderen.

onderdeel beursmakelaar


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


transportrecht (maritiem recht) - verzekering van schip en lading.

nadere verklaring assurantie / assureren / geassureerd

Artikel 592 Wvk:

[1.] Behalve de vereischten bij artikel 256 vermeld, moet de polis uitdrukken:
1°. Den naam van den gezagvoerder, dien van het schip, met vermelding van deszelfs soort, en, bij verzekering van het schip, de opgave of hetzelve van vuren hout is, of de verklaring dat de verzekerde van die omstandigheid onkundig is;
2°. De plaats, waar de goederen zijn ingeladen of moeten ingeladen worden;
3°. De haven, van waar het schip heeft moeten vertrekken, of moet vertrekken;
4°. De havens of de reeden, waar het moet laden of ontladen;
5°. Die waar het moet inloopen;
6°. De plaats van waar het gevaar voor rekening van den verzekeraar begint te loopen;
7°. De waarde van het verzekerde schip.
[2.] Alles behoudens de uitzonderingen in dezen titel voorkomende.


Artikel 624 Wvk:

Bij verzekering op het schip, begint het gevaar voor den verzekeraar te loopen, van het oogenblik dat de gezagvoerder een begin heeft gemaakt met het laden van koopmanschappen; of, zoo hij alleen in ballast moet vertrekken, zoodra hij een begin heeft gemaakt met den ballast te laden.

Deel deze pagina met:      
12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.