arbitrage (13 gevonden)

Dutch ad hoc-arbitrage English ad hoc arbitration

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (arbitragerecht) - alternatieve geschillenbeslechting waarbij partijen zelf een scheidsgerecht samenstellen, zonder gebruikmaking van arbitrage-instituten.


tegenstelling institutionele arbitrage

Artikel 1020 Rv:

1Partijen kunnen bij overeenkomst geschillen die tussen hen uit een bepaalde, al dan niet uit een overeenkomst voortvloeiende, rechtsbetrekking zijn ontstaan dan wel zouden kunnen ontstaan, aan arbitrage onderwerpen.
2De overeenkomst tot arbitrage, bedoeld in het eerste lid, betreft zowel het compromis waarbij de partijen zich verbinden om een tussen hen bestaand geschil aan arbitrage te onderwerpen als het arbitraal beding waarbij de partijen zich verbinden om geschillen die tussen hen zouden kunnen ontstaan, aan arbitrage te onderwerpen.
3De overeenkomst tot arbitrage mag niet leiden tot de vaststelling van rechtsgevolgen welke niet ter vrije bepaling van de partijen staan.
4Bij overeenkomst kunnen tevens aan arbitrage worden onderworpen:
a.de enkele vaststelling van de hoedanigheid of van de toestand van zaken;
b.de enkele bepaling van de hoogte van een schadevergoeding of van een verschuldigde geldsom;
c.de aanvulling of wijziging van de rechtsbetrekking als bedoeld in het eerste lid.
5Onder de overeenkomst tot arbitrage wordt mede begrepen een arbitraal beding dat is opgenomen in de partijen bindende statuten of reglementen.
6Een arbitragereglement, waarnaar in een overeenkomst tot arbitrage wordt verwezen, wordt geacht deel van die overeenkomst uit te maken.

Deel deze pagina met:      
Dutch arbitrage English arbitration

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (financieel recht) - gelijktijdige koop en verkoop van dezelfde effecten op verschillende beurzen om zodoende van de prijsverschillen te profiteren; gelijktijdig kopen of verkopen op verschillende beurzen van dezelfde beurswaarde.


nadere verklaring ad hoc-arbitrage

nadere verklaring gerecht in eerste aanleg

nadere verklaring geschillencommissie / (mv.) geschillencommissies


Deel deze pagina met:      
Dutch arbitrage / arbitreren / gearbitreerd English arbitration

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (arbitragerecht) - vorm van geschillenbeslechting, waarbij een scheidsgerecht van arbiters zich over de - vaak technische - kwestie buigt. Bijv. de Raad van Arbitrage voor de Bouwnijverheid, die bouwgeschillen behandelt.


nadere verklaring ad hoc-arbitrage

nadere verklaring gerecht in eerste aanleg

nadere verklaring geschillencommissie / (mv.) geschillencommissies

Artikel 1020 Rv:

1Partijen kunnen bij overeenkomst geschillen die tussen hen uit een bepaalde, al dan niet uit een overeenkomst voortvloeiende, rechtsbetrekking zijn ontstaan dan wel zouden kunnen ontstaan, aan arbitrage onderwerpen.
2De overeenkomst tot arbitrage, bedoeld in het eerste lid, betreft zowel het compromis waarbij de partijen zich verbinden om een tussen hen bestaand geschil aan arbitrage te onderwerpen als het arbitraal beding waarbij de partijen zich verbinden om geschillen die tussen hen zouden kunnen ontstaan, aan arbitrage te onderwerpen.
3De overeenkomst tot arbitrage mag niet leiden tot de vaststelling van rechtsgevolgen welke niet ter vrije bepaling van de partijen staan.
4Bij overeenkomst kunnen tevens aan arbitrage worden onderworpen:
a.de enkele vaststelling van de hoedanigheid of van de toestand van zaken;
b.de enkele bepaling van de hoogte van een schadevergoeding of van een verschuldigde geldsom;
c.de aanvulling of wijziging van de rechtsbetrekking als bedoeld in het eerste lid.
5Onder de overeenkomst tot arbitrage wordt mede begrepen een arbitraal beding dat is opgenomen in de partijen bindende statuten of reglementen.
6Een arbitragereglement, waarnaar in een overeenkomst tot arbitrage wordt verwezen, wordt geacht deel van die overeenkomst uit te maken.


Artikel 1025 Rv:

1Ingeval van een arbitraal beding is een zaak aanhangig op de dag van de ontvangst van een schriftelijke mededeling, waarbij een partij aan haar wederpartij bericht, tot arbitrage over te gaan. Die mededeling bevat een aanduiding van hetgeen de partij, die de zaak aanhangig maakt, aan arbitrage wenst te onderwerpen.
2De partijen kunnen overeenkomen dat de zaak op een andere wijze aanhangig wordt gemaakt dan voorzien in dit artikel.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch Schiedsrichter
    French arbitre
    Spanish árbitro
    Italian arbitro

rechtswetenschap - persoon die zich bezig houdt met, deskundig is op het gebied van arbitrage; speculant die winst maakt van de prijsverschillen van een bepaald effecten op verschillende markten.Deel deze pagina met:      
Dutch arbitragebeding English arbitration clause

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (arbitragerecht) - bepaling in een contract waarbij wordt overeengekomen om geschillen aan de gewone rechter te onttrekken en aan arbiters voor te leggen.Deel deze pagina met:      
Dutch arbitragegebied English arbitration jurisdiction

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

- gebied waar men gebruik maakt van arbiters om geschillen op te lossen. Bijv. Raad van Arbitrage voor de Bouw.


hierarchische verhouding hoger arbitragewet

Artikel 1020 Rv:

1Partijen kunnen bij overeenkomst geschillen die tussen hen uit een bepaalde, al dan niet uit een overeenkomst voortvloeiende, rechtsbetrekking zijn ontstaan dan wel zouden kunnen ontstaan, aan arbitrage onderwerpen.
2De overeenkomst tot arbitrage, bedoeld in het eerste lid, betreft zowel het compromis waarbij de partijen zich verbinden om een tussen hen bestaand geschil aan arbitrage te onderwerpen als het arbitraal beding waarbij de partijen zich verbinden om geschillen die tussen hen zouden kunnen ontstaan, aan arbitrage te onderwerpen.
3De overeenkomst tot arbitrage mag niet leiden tot de vaststelling van rechtsgevolgen welke niet ter vrije bepaling van de partijen staan.
4Bij overeenkomst kunnen tevens aan arbitrage worden onderworpen:
a.de enkele vaststelling van de hoedanigheid of van de toestand van zaken;
b.de enkele bepaling van de hoogte van een schadevergoeding of van een verschuldigde geldsom;
c.de aanvulling of wijziging van de rechtsbetrekking als bedoeld in het eerste lid.
5Onder de overeenkomst tot arbitrage wordt mede begrepen een arbitraal beding dat is opgenomen in de partijen bindende statuten of reglementen.
6Een arbitragereglement, waarnaar in een overeenkomst tot arbitrage wordt verwezen, wordt geacht deel van die overeenkomst uit te maken.

Deel deze pagina met:      
Dutch arbitragerecht English law of arbitration

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - rechtsgebied uit voornamelijk het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; vooral m.b.t. de soorten buitengerechtelijke geschillenbeslechting, de procedures voor totstandkoming en verloop van het arbitraal geding, en tenuitvoerlegging van het arbitraal vonnis.


hierarchische verhouding hoger conflictbemiddeling / mediation

Artikel 1020 Rv:

1Partijen kunnen bij overeenkomst geschillen die tussen hen uit een bepaalde, al dan niet uit een overeenkomst voortvloeiende, rechtsbetrekking zijn ontstaan dan wel zouden kunnen ontstaan, aan arbitrage onderwerpen.
2De overeenkomst tot arbitrage, bedoeld in het eerste lid, betreft zowel het compromis waarbij de partijen zich verbinden om een tussen hen bestaand geschil aan arbitrage te onderwerpen als het arbitraal beding waarbij de partijen zich verbinden om geschillen die tussen hen zouden kunnen ontstaan, aan arbitrage te onderwerpen.
3De overeenkomst tot arbitrage mag niet leiden tot de vaststelling van rechtsgevolgen welke niet ter vrije bepaling van de partijen staan.
4Bij overeenkomst kunnen tevens aan arbitrage worden onderworpen:
a.de enkele vaststelling van de hoedanigheid of van de toestand van zaken;
b.de enkele bepaling van de hoogte van een schadevergoeding of van een verschuldigde geldsom;
c.de aanvulling of wijziging van de rechtsbetrekking als bedoeld in het eerste lid.
5Onder de overeenkomst tot arbitrage wordt mede begrepen een arbitraal beding dat is opgenomen in de partijen bindende statuten of reglementen.
6Een arbitragereglement, waarnaar in een overeenkomst tot arbitrage wordt verwezen, wordt geacht deel van die overeenkomst uit te maken.


Artikel 1027 Rv:

1De arbiter of arbiters worden benoemd op de wijze zoals de partijen zijn overeengekomen. De partijen kunnen de benoeming van de arbiter of arbiters, of van een of meer hunner, aan een derde opdragen. Indien geen wijze van benoeming is overeengekomen, worden de arbiter of arbiters door de partijen gezamenlijk benoemd.
2De benoeming dient te geschieden binnen drie maanden nadat de zaak aanhangig is, tenzij de arbiter of arbiters reeds voordien zijn benoemd. Indien evenwel een der gevallen bedoeld in artikel 1026, tweede lid, zich voordoet, vangt de termijn van drie maanden aan op de dag dat het aantal der arbiters is bepaald. De termijnen kunnen door de partijen bij overeenkomst worden bekort of verlengd.
3Vindt de benoeming van de arbiter of arbiters niet binnen de in het vorige lid bedoelde termijn plaats, dan worden de ontbrekende arbiter of arbiters, op verzoek van de meest gerede partij, benoemd door de voorzieningenrechter van de rechtbank. De wederpartij wordt in de gelegenheid gesteld, te worden gehoord.
4De voorzieningenrechter of de derde benoemt de arbiter of arbiters ongeacht de vraag of de overeenkomst tot arbitrage geldig is. Door mede te werken aan de benoeming van de arbiter of arbiters verliezen de partijen niet het recht om een beroep te doen op de onbevoegdheid van het scheidsgerecht wegens het ontbreken van een geldige overeenkomst tot arbitrage.

Deel deze pagina met:      
Dutch arbitragereglement English arbitration directives / arbitration rules

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (arbitragerecht) - een reglement dat gebruikt wordt bij arbitrage; een procedure waarbij de twee partijen hun geschil voorleggen aan de arbiter en waarbij het ~ in acht moet worden genomen. Bijv. bevoegdheden en werkwijze worden geregeld in een arbitragereglement.Deel deze pagina met:      
Dutch Arbitragewet English Dutch Arbitraton Act

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (arbitragerecht) - wettelijke regeling inzake arbitrage die is opgenomen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.


Artikel 1020 Rv:

1Partijen kunnen bij overeenkomst geschillen die tussen hen uit een bepaalde, al dan niet uit een overeenkomst voortvloeiende, rechtsbetrekking zijn ontstaan dan wel zouden kunnen ontstaan, aan arbitrage onderwerpen.
2De overeenkomst tot arbitrage, bedoeld in het eerste lid, betreft zowel het compromis waarbij de partijen zich verbinden om een tussen hen bestaand geschil aan arbitrage te onderwerpen als het arbitraal beding waarbij de partijen zich verbinden om geschillen die tussen hen zouden kunnen ontstaan, aan arbitrage te onderwerpen.
3De overeenkomst tot arbitrage mag niet leiden tot de vaststelling van rechtsgevolgen welke niet ter vrije bepaling van de partijen staan.
4Bij overeenkomst kunnen tevens aan arbitrage worden onderworpen:
a.de enkele vaststelling van de hoedanigheid of van de toestand van zaken;
b.de enkele bepaling van de hoogte van een schadevergoeding of van een verschuldigde geldsom;
c.de aanvulling of wijziging van de rechtsbetrekking als bedoeld in het eerste lid.
5Onder de overeenkomst tot arbitrage wordt mede begrepen een arbitraal beding dat is opgenomen in de partijen bindende statuten of reglementen.
6Een arbitragereglement, waarnaar in een overeenkomst tot arbitrage wordt verwezen, wordt geacht deel van die overeenkomst uit te maken.

Deel deze pagina met:      
Dutch institutionele arbitrage English institutional arbitration

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (arbitragerecht) - geschillenbeslechting door een door partijen aangewezen scheidsgerecht; scheidsgerecht waarbij is voorzien in bijstand door een jurist als secretaris.


tegenstelling ad hoc-arbitrage


Deel deze pagina met:      
Dutch kwaliteitsarbitrage English quality arbitration

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (arbitragerecht) - arbitrage die slechts erop is gericht de hoedanigheid of toestand van zaken vast te stellen.


hierarchische verhouding hoger arbitragerecht

Artikel 1020 Rv:

1Partijen kunnen bij overeenkomst geschillen die tussen hen uit een bepaalde, al dan niet uit een overeenkomst voortvloeiende, rechtsbetrekking zijn ontstaan dan wel zouden kunnen ontstaan, aan arbitrage onderwerpen.
2De overeenkomst tot arbitrage, bedoeld in het eerste lid, betreft zowel het compromis waarbij de partijen zich verbinden om een tussen hen bestaand geschil aan arbitrage te onderwerpen als het arbitraal beding waarbij de partijen zich verbinden om geschillen die tussen hen zouden kunnen ontstaan, aan arbitrage te onderwerpen.
3De overeenkomst tot arbitrage mag niet leiden tot de vaststelling van rechtsgevolgen welke niet ter vrije bepaling van de partijen staan.
4Bij overeenkomst kunnen tevens aan arbitrage worden onderworpen:
a.de enkele vaststelling van de hoedanigheid of van de toestand van zaken;
b.de enkele bepaling van de hoogte van een schadevergoeding of van een verschuldigde geldsom;
c.de aanvulling of wijziging van de rechtsbetrekking als bedoeld in het eerste lid.
5Onder de overeenkomst tot arbitrage wordt mede begrepen een arbitraal beding dat is opgenomen in de partijen bindende statuten of reglementen.
6Een arbitragereglement, waarnaar in een overeenkomst tot arbitrage wordt verwezen, wordt geacht deel van die overeenkomst uit te maken.


Artikel 1047 Rv:

Ingeval van arbitrage omtrent zaken als bedoeld in artikel 1020, vierde lid, onder a, blijft, behoudens de artikelen 1037 en 1048, het in deze afdeling bepaalde buiten toepassing. Het geding wordt alsdan gevoerd op de wijze als door de partijen is overeengekomen of, voor zover de partijen daarin niet hebben voorzien, als door het scheidsgerecht bepaald.

Deel deze pagina met:      
    Deutsch ständiges schiedsgericht
    French tribunal arbitral permanent
    Spanish tribunal permanente de arbitraje
    Italian tribunale arbitrale permanente

internationaal recht - voorloper van het Internationaal Gerechtshof dat, samen daarmee in het Vredespaleis te Den Haag zetelt, met een uitgebreid scala aan voorzieningen voor de oplossing van geschillen tussen staten onderling en tussen staten en particulieren, alsmede voor geschillen waarbij intergouvernementele organisaties partij zijn. Tot deze voorzieningen behoren arbitrage, conciliatie, feitenonderzoek, aanbieding van goede diensten en bemiddeling. Het was ook een voorloper van het Internationaal gerechtshof.Deel deze pagina met:      
    Deutsch auf das ordentliche Schiedsgerichtssystem
    French se référer au système d'arbitrage ordinaire
    Spanish referirse al sistema de arbitraje ordinario
    Italian fare riferimento al sistema di arbitrato ordinario

procesrecht (arbitragerecht) - bepaling van het scheidsgerecht dat over bepaalde geschilpunten die in de spoedprocedure niet aan de orde zijn gekomen, moet worden voortgeprocedeerd in een gewone procedure.Deel deze pagina met: