aflossen (1 gevonden)

Dutch aflossing / aflossen / afgelost English redemption / repayment

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - terugbetaling in termijnen van geleend geld. De wijze van aflossing wordt geregeld in de overeenkomst van geldlening. De aflossing kan geschieden ineens op een tevoren bepaald tijdstip of in termijnen. Bijv. ~ van de hypotheek.


Artikel 44 Boek 6 BW:

1Betaling van een op een bepaalde verbintenis toe te rekenen geldsom strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
2De schuldeiser kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de schuldenaar een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
3De schuldeiser kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens de verschenen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Deel deze pagina met: