NL
NLaanwijzen


Verklaring:
aanwijzing / aanwijzen / aangewezen: Eng.: designation: verzekeringsrecht - aanduiding van een begunstigde in een levensverzekering. nadere verklaring begunstigde / verzekerde nadere verklaring levensverzekering onderdeel verzekering / verzekeren / verzekerd
wet- en regelgeving Art. 253 Boek 6 BW

aanwijzing te onteigenen percelen / aanwijzen / aangewezen: Eng.: designation of properties to be expropriated: bestuursrecht - op basis van het onteigeningsplan wijst de minister bij Koninklijk Besluit de te onteigenen percelen aan. nadere verklaring perceel nadere verklaring onteigening / onteigenen / onteigend nadere verklaring Koninklijk Besluit (KB)
wet- en regelgeving Art. 14 ow

internationaal privaatrecht (IPR) / aanwijzend recht: Eng.: private international law: internationaal privaatrecht - rechtsgebied gevormd uit diverse nationale wetten; vooral m.b.t. de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is om van een burgerlijk geschil (met grensoverschrijdende kenmerken) kennis te nemen en (zo ja) welk recht hij dan dient toe te passen. Bijv. Een Italiaanse en Nederlander zijn in Frankrijk gehuwd, maar willen in Nederland scheiden. onderdeel Wet conflictenrecht huwelijk (WCH) tegenstelling volkenrecht niet gelijk aan privaatrecht / burgerlijk recht / civiel recht hierarchische verhouding handelsrecht
wet- en regelgeving Art. 6 wet ab, Art. 1 wchr

oorspronkelijke aanwijzende tafels (OAT's): ruimtelijke ordening - Per kadastrale gemeente is een oorspronkelijke aanwijzende tafel gemaakt, waarin o.m. vermeld staan: naam, beroep en woonplaats van de eigenaar, het artikelnummer in de kadastrale legger, soort eigendom - bijv. huis en erf, weiland, bos en dergelijke - klassering, oppervlakte, en belastbare opbrengst voor de grondbelasting. De ~ mochten niet veranderd worden. Wijzigingen in de gegevens werden geboekt in suppletoire aanwijzende tafels (SAT's). Vanaf 1844 werden eigendomsovergangen van gehele percelen hierin niet meer geregistreerd en in 1863 zijn deze afgeschaft. (bron: Utrechts archief)

rechtsaanwijzende overeenkomst: overeenkomstenrecht - overeenkomst waarin wordt bepaald welke (soort) rechtspreker bevoegd is om zich te buigen over de geschillen die uit die overeenkomst voortvloeien. nadere verklaring arrondissementsrechtbank / rechtbanken nadere verklaring scheidsgerecht


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"