aanwijzen (5 gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - aanduiding van een begunstigde in een levensverzekering.

nadere verklaring begunstigde / verzekerde

nadere verklaring levensverzekering

onderdeel verzekering / verzekeren / verzekerd

Artikel 253 Boek 6 BW:

1Een overeenkomst schept voor een derde het recht een prestatie van een der partijen te vorderen of op andere wijze jegens een van hen een beroep op de overeenkomst te doen, indien de overeenkomst een beding van die strekking inhoudt en de derde dit beding aanvaardt.
2Tot de aanvaarding kan het beding door degene die het heeft gemaakt, worden herroepen.
3Een aanvaarding of herroeping van het beding geschiedt door een verklaring, gericht tot een van de beide andere betrokkenen.
4Is het beding onherroepelijk en jegens de derde om niet gemaakt, dan geldt het als aanvaard, indien het ter kennis van de derde is gekomen en door deze niet onverwijld is afgewezen.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


bestuursrecht - op basis van het onteigeningsplan wijst de minister bij Koninklijk Besluit de te onteigenen percelen aan.

nadere verklaring perceel

nadere verklaring onteigening / onteigenen / onteigend

nadere verklaring Koninklijk Besluit (KB)

Artikel 14 ow:

[1.] Binnen zes maanden, nadat de commissien haren arbeid hebben volbragt, worden de te onteigenen onroerende zaken en rechten door Ons aangewezen door aanhaling van de in art. 12 bedoelde grondteekeningen en vermelding van:
1°. de kadastrale aanduiding van de onroerende zaken met vermelding van de grootte volgens de kadastrale registratie van elk der desbetreffende percelen en, indien een te onteigenen onroerende zaak een gedeelte van een perceel uitmaakt, bovendien de grootte van dat gedeelte;
2°. bij afzonderlijke onteigening als bedoeld in artikel 4, eerste lid, de kadastrale aanduiding van de onroerende zaken waarop de te onteigenen rechten rusten;
3°. de namen volgens de kadastrale registratie van de eigenaars van de te onteigenen onroerende zaken en, bij afzonderlijke onteigening als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de rechthebbenden op de te onteigenen rechten.
[2.] Wanneer Ons besluit niet binnen dien tijd genomen is, vervalt de wet, waarbij het algemeen nut verklaard is. Geene nieuwe wet mag daaromtrent voorgesteld worden, dan nadat opnieuw de formaliteiten, bij artt. 5 en volgende voorgeschreven, plaats hebben gehad.
[3.] Moeten nog andere onroerende zaken of rechten dan die, welke krachtens het eerste lid van dit artikel ter onteigening zijn aangewezen, onteigend worden, dan moeten de bepalingen van de vier voorgaande artikelen wederom worden toegepast, en is het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel van toepassing.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


internationaal recht (internationaal privaatrecht) - rechtsgebied gevormd uit diverse nationale wetten; vooral m.b.t. de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is om van een burgerlijk geschil (met grensoverschrijdende kenmerken) kennis te nemen en (zo ja) welk recht hij dan dient toe te passen. Bijv. Een Italiaanse en Nederlander zijn in Frankrijk gehuwd, maar willen in Nederland scheiden.

onderdeel Wet conflictenrecht huwelijk (WCH)

tegenstelling volkenrecht

niet gelijk aan privaatrecht / burgerlijk recht / civiel recht

hierarchische verhouding hoger handelsrecht

Artikel 6 wet ab:

De wetten betreffende de regten, den staat en de bevoegheid der personen, verbinden de Nederlanders, ook wanneer zij zich buiten ãs lands bevinden.


Artikel 1 wchr:

Het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime wordt aangewezen door de bepalingen van het op 14 maart 1978 te Æs-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime, waarvan de Franse en Engelse tekst en de vertaling in het Nederlands zijn gepubliceerd in het Tractatenblad 1988, nr. 130.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


bestuursrecht (ruimtelijke ordening) - Per kadastrale gemeente is een oorspronkelijke aanwijzende tafel gemaakt, waarin o.m. vermeld staan: naam, beroep en woonplaats van de eigenaar, het artikelnummer in de kadastrale legger, soort eigendom - bijv. huis en erf, weiland, bos en dergelijke - klassering, oppervlakte, en belastbare opbrengst voor de grondbelasting. De ~ mochten niet veranderd worden. Wijzigingen in de gegevens werden geboekt in suppletoire aanwijzende tafels (SAT's). Vanaf 1844 werden eigendomsovergangen van gehele percelen hierin niet meer geregistreerd en in 1863 zijn deze afgeschaft. (bron: Utrechts archief)


Deel deze pagina met:      
    Deutsch Vertrag, der das Schuldrecht
    French contrat désignant le droit des obligations
    Spanish contrato que designe la ley de obligaciones
    Italian contratto che designa la legge delle obbligazioni
    Polish umowa wyznaczająca prawo zobowiązańverbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - overeenkomst waarin wordt bepaald welke (soort) rechtspreker bevoegd is om zich te buigen over de geschillen die uit die overeenkomst voortvloeien.

nadere verklaring arrondissementsrechtbank / rechtbanken

nadere verklaring scheidsgerecht


Deel deze pagina met:      
12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.


Page generated in 0.3441 seconds.