aanmerken (1 gevonden)

Dutch aanmerken English to consider / to deem

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - drukt een vermoeden uit dat kan worden weerlegd.


onderdeel weerlegbaar / weerleggen

Artikel 131 Boek 1 BW:

1. Bestaat tussen de echtgenoten een geschil aan wie van hen beiden een recht aan toonder of een zaak die geen registergoed is, toebehoort en kan geen van beiden zijn recht op dit goed bewijzen, dan wordt dat goed als gemeenschapsgoed aangemerkt, wanneer tussen hen een gemeenschap bestaat die dit goed kan omvatten; bestaat er geen zodanige gemeenschap, dan wordt het goed geacht aan ieder der echtgenoten voor de helft toe te behoren.
2. Het vermoeden werkt niet ten nadele van de schuldeisers der echtgenoten.

Deel deze pagina met: