Wet op de Reïntegratie Arbeidsgehandicapten (Wet REA) (1 gevonden)

    Deutsch Wiedereingliederung Behindertengesetz (REA-Gesetz)
    French Loi sur la réinsertion des personnes handicapées (REA Act)
    Spanish Ley de Reintegración de Personas Discapacitadas (REA Act)
    Italian Legge sul reinserimento delle persone con disabilità (legge REA)
    Polish Ustawa o reintegracji osób niepełnosprawnych (ustawa REA)

rechtswetenschap (rechtsgeschiedenis) - vervallen op 29 december 2005. Op 1 juli 1998 ingevoerde overkoepelende regeling van verschillende subsidiemogelijkheden en reïintegratie-instrumenten, zowel voor werkgevers als werknemers.


Artikel 1 Wet REA:

Algemene begrippen
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
c. Centrale organisatie werk en inkomen: Centrale organisatie werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
d arbodienst: een arbodienst als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet 1998.
e. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
f. WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
g. WAJONG: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
h. WW: Werkloosheidswet;
i. WBIA: Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria;
j. ZW: Ziektewet;
k. AAW: Algemene Arbeidsongeschiktheidswet;
l. WSW: Wet sociale werkvoorziening;
m. dienstbetrekking: een dienstbetrekking in de zin van artikel 3 van de WAO, of een op grond van artikel 4 of 5 van de WAO daarmee gelijkgestelde arbeidsverhouding;
n. werknemer: de persoon die in dienstbetrekking werkzaam is en verzekerd is voor de WAO;
o. werkgever: de persoon tot wie een werknemer in dienstbetrekking staat;
p. zelfstandige: de zelfstandige, bedoeld in artikel 4, aanhef en onderdeel a, van de WAZ.

Deel deze pagina met: