VINEX-locaties (1 gevonden)

Dutch VINEX-locaties English VINEX-location

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (ruimtelijke ordening) - woningbouwlocaties zoals die aangewezen zijn in de vierde nota Ruimtelijke Ordening Extra en waarvoor tussen rijk en andere overheden afspraken zijn gemaakt over de uitvoering in de periode 1995-2005.


Artikel 1 besluit bsv:

In dit besluit wordt verstaan onder:
a. wet: Wet stedelijke vernieuwing;
b. A-woningen: woningen die op 1 maart 1986 een geluidbelasting vanwege een weg ondervonden van ten minste 65 dB(A), dan wel ten minste 60 dB(A) indien zij deel uitmaken van een verzameling van woningen waarvan ten minste één woning een geluidbelasting vanwege een weg ondervond van ten minste 65 dB(A);
c. railwoningen: woningen die op 1 juli 1987 een geluidbelasting ondervonden van meer dan 65 dB(A) vanwege een op die datum aanwezige spoorweg en
d. toegelaten instelling: instelling, toegelaten krachtens artikel 70 van de Woningwet.


Artikel 2 besluit bsv:

De landelijke doelstellingen van stedelijke vernieuwing zijn:
a. vergroting van de variatie en differentiatie van woonmilieus;
b. huisvesting van specifieke bevolkingsgroepen die moeilijkheden ondervinden bij het vinden van hun passende huisvesting;
c. tegengaan van onvrijwillige segregatie;
d. verbetering van de omgevingskwaliteit;
e. zorgvuldig, duurzaam en intensief ruimtegebruik;
f. behoud van cultuurhistorische waarden;
g. verbetering van de fysieke voorwaarden voor economische activiteit;
h. verbetering van de milieukwaliteit en
i. versterking van de sociale infrastructuur.

Deel deze pagina met: