Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

wettelijk deelgenootschap : huwelijksvermogensrecht - wettelijk geregeld huwelijksgoederenregime waarbij iedere gemeenschap van goederen en schulden is uitgesloten. Wanneer het ~ eindigt dient iedere partij de aanwas van zijn vermogen met de ander te delen. Bijv. bij echtscheiding. Art. 132 Boek 1 BW en 137 Boek 1 BW - Zie ook: nadere verklaring koude uitsluiting onderdeel stamvermogen tegenstelling scheiding onverdeeldheid

wettelijk depot Eng.: legal depot : strafrecht - bewaring van gedrukte werken door een overheidsinstantie. Zie ook: tegenstelling vrijwillig depot

wettelijk en testamentair erfrecht Eng.: law of inheritance : erfrecht - onderscheid tussen enerzijds het erfrecht bij versterf waarbij de nalatenschap volgens daartoe in de wet neergelegde regels wordt verdeeld, anderzijds het erfrecht waarbij iemand een testament heeft gemaakt waarop afzonderlijke regels van toepassing zijn. Art. 921 Boek 4 BW - Zie ook: onderdeel uiterste wilsbeschikking hierarchische verhouding testamentenregister hierarchische verhouding testament

wettelijk erfdeel / legitieme portie Eng.: legitimate share : erfrecht - gedeelte van de waarde van de nalatenschap waarop de erfgenaam aanspraak kan maken ondanks andersluidende beschikking van de erflater. Bijv. het ~ van het enig kind van de erflater bedraagt de helft van de waarde van diens nagelaten vermogen. Art. 64 Boek 4 BW en 63 Boek 4 BW - Zie ook: nadere verklaring zuivere aanvaarding van nalatenschap tegenstelling majoraat

wettelijk erfrecht : erfrecht - het erfrecht zoals dat in boek 4 Burgerlijk Wetboek is geregeld, in geval er geen testament is opgemaakt. Indien de overledene geen testament heeft gemaakt vererfd zijn of haar nalatenschap op grond van het ~. Heeft de overledene wel een testament gemaakt dan bepaalt hetgeen vastgelegd is in het testament de wijze van vererving. Indien het ~ van toepassing is kan alleen de familie en de echtgenoot erven. Slechts de familie die het dichtst bij de erflater stond, kan erven. Art. 30 Boek 4 BW en 35 Boek 4 BW

Wettelijk minimum jeugdloon (WMJ) : arbeidsrecht - het minimumloon wat krachtens de wet aan jeugdigen tussen 15 en 22 jaar betaald moet worden. Vanaf 23 jaar verdient men het minimumloon (voor volwassenen). Art. 8 WML en 2 Besluit van 19 juni1983 Stb. 1983, 300 (Besluit minimumjeugdregeling)

wettelijk minimumloon Eng.: legal minimum wages : - politiek - Bij wet of CAO vastgestelde minimale bruto lonen.

wettelijk minimumloon Eng.: minimum wage : arbeidsrecht - bij wet of cao vastgestelde minimale lonen. Het betalen van loon onder het ~ is verboden. Art. 7 Wml en 616 Boek 7 BW

wettelijk overleg : rechtswetenschap - wettelijk voorgeschreven beraadslaging tussen partijen. Bijv. werkgevers en werknemersorganisaties in het kader van de totstandkoming van een cao. Zie ook: onderdeel overlegvergaderingen

wettelijk recht : rechtswetenschap - een op een wet gesteund recht; een recht dat krachtens de wet is gegeven. Bijv. het ~ op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Art. 10 Grondwet - Zie ook: onderdeel vrijheid van meningsuiting / drukpersvrijheid onderdeel schadevergoeding

wettelijk vermoeden : vermogensrecht - het bewijsvoordeel dat de rechter toekent aan een persoon die zich op een normaal feit of normale omstandigheid beroept. Bijv. wie een polshorloge om heeft wordt vermoed dit voor zichzelf te houden. Art. 109 Boek 3 BW en 119 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring bezit / bezitten / bezat nadere verklaring houderschap / detentie

wettelijk vertegenwoordiger Eng.: representative : jeugdrecht - persoon die bevoegd is de minderjarige in burgerlijke handelingen te vertegenwoordigen. Ouder, voogd of bijzondere curator zijn ~. Art. 245 Boek 1 BW en 250 Boek 1 BW - Zie ook: onderdeel gezinsvoogd

wettelijk voorschrift Eng.: legal duty : staatsrecht - wet; regelgeving die op een wet is gebaseerd. Bijv. een Koninklijk Besluit, regeling of reglement. Art. 1:05 AWB en 4 hregb

wettelijke aansprakelijkheid Eng.: legal liability : politiek - wet- en regelgeving - aansprakelijkheid volgens de wet als een persoon bijv. een onrechtmatige daad pleegt. Zie ook: nadere verklaring aansprakelijkheid nadere verklaring risicoaansprakelijkheid nadere verklaring assurantie nadere verklaring

wettelijke aansprakelijkheid : aansprakelijkheidsrecht - aansprakelijkheid die geldt ingevolge de wet. Bijv. als een persoon een onrechtmatige daad pleegt. Art. 162 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring aansprakelijkheid nadere verklaring risicoaansprakelijkheid nadere verklaring assurantie / assureren / geassureerd nadere verklaring onrechtmatige daad (OD)

wettelijke aansprakelijkheid Eng.: legal liability : wet- en regelgeving - aansprakelijkheid volgens de wet als een persoon bijv. een onrechtmatige daad pleegt. Zie ook: nadere verklaring aansprakelijkheid nadere verklaring risicoaansprakelijkheid nadere verklaring assurantie

wettelijke bepalingen Eng.: statutory provisions : rechtswetenschap - bepalingen volgens de wet; wettelijk voorschriften. Bijv. de WAZ-gatverzekering dekt de hiaten in het WAZ inkomen die zijn ontstaan als gevolg van de ~ van de mate van arbeidsongeschiktheid.

wettelijke bepalingen Eng.: statutory provisions : internetrecht - gebruiksvoorwaarden, privacy-regels en disclaimers die op internetsites worden gepubliceerd.

wettelijke erfgenaam Eng.: heir : erfrecht - persoon die een erfenis door versterf geheel of gedeeltelijk verkrijgt. Art. 879 Boek 4 BW - Zie ook: hierarchische verhouding wettelijk erfrecht hierarchische verhouding testamentenregister hierarchische verhouding testamentair erfrecht

wettelijke grondslag : rechtswetenschap - grondslag waarop juridisch handelen berust. Zonder ~ is juridisch handelen vaak onmogelijk.

wettelijke indexering uitkering : echtscheidingsrecht - jaarlijkse wijziging, van rechtswege, van uitkeringen voor levensonderhoud met een door de minister van Justitie vast te stellen percentage. Art. 402a Boek 1 BW - Zie ook: nadere verklaring ministeriële beschikking niet gelijk aan opcenten

wettelijke rente Eng.: legal interest : incasso - schadevergoeding die verschuldigd is wegens vertraging in de voldoening van een geldsom en bestaat uit het wettelijk vastgesteld percentage van die geldsom over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening van die som in verzuim is geweest. De ~ is samengesteld (rente-op-rente). (bron: wettelijkerente.dds.nl) Art. 119 Boek 6 BW en 120 Boek 6 BW - Zie ook: tegenstelling contractuele rente / contractrente niet gelijk aan depositorente nadere verklaring verzuim / verzuimen / verzuimd

wettelijke rente op handelstransacties / wettelijke handelsrente : incasso - percentage dat een schuldeiser krachtens de wet kan vorderen van een debiteur die niet op tijd een geldsom voldoet. De wettelijke rente dient ter vergoeding van de vertragingsschade die de schuldeiser oploopt;
schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, bestaat in het geval van een handelsovereenkomst in een wettelijk vastgesteld percentage van die som met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als de uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop de schuldenaar de geldsom heeft voldaan. De rente is samengesteld (rente-op-rente) tenzij anders overeengekomen. (bron: wettelijkerente.dds.nl) Art. 119a Boek 6 BW en 120 Boek 6 BW

wettelijke reserves : ondernemingsrecht - wettelijke verplichting tot het storten van een bepaald deel van de ondernemerswinst in een fonds voor reserves. Bijv. het storten van 20 % van de ondernemerswinst in een reservefonds.

wettelijke tijd Eng.: term : Europees recht - in Europees verband vastgestelde zomer- en wintertijd.

wettelijke verdeling Eng.: statutory distribution : erfrecht - wettelijke regeling waardoor de nalatenschap van een erflater, die een echtgenoot en één of meer kinderen als erfgenamen achterlaat, van rechtswege wordt verdeeld, waardoor de echtgenoot enig gerechtigde wordt tot alle goederen en schulden behorende tot de nalatenschap en de kinderen een geldvordering verkrijgen op de echtgenoot welke, onder meer, pas opeisbaar is bij het overlijden van de echtgenoot. Art. 13 Boek 4 BW ouderlijke boedelverdeling

wettelijke voogdij Eng.: guardianship : personen- en familierecht - voormalig wettelijke regeling waarbij de voogdij direct berustte op een wettelijk voorschrift. Art. 282b Boek 1 BW - Zie ook: tegenstelling testamentaire voogdij tegenstelling datieve voogdij

wettenbundel : rechtswetenschap - studieboek waarin een reeks uiteenlopende wetten, verdragen etc. gebundeld is. Bijv. de Blauwe Engel van uitgeverij Vermande.

wettig betaalmiddel Eng.: legal tender : rechtswetenschap - door de overheid uitgegeven munten en bankbiljetten om goederen of diensten aan te kunnen schaffen. Muntwet 1987

wettig bewijs : bewijsrecht - wettelijk voorgeschreven minimum aan bewijs voorhanden is. Art. 149 Rv en 207 Rv - Zie ook: tegenstelling overtuigend bewijs

wettig en overtuigend bewijs Eng.: clear and convincing evidence : strafprocesrecht - vereiste dat slechts door de rechter kan worden bewezen dat de verdachte het telastegelegde feit heeft begaan wanneer dit volgt uit de wettelijke bewijsmiddelen en dit bovendien ook overtuigend is. Art. 338 WvSv en 350 WvSv

wettig gedeponeerd Eng.: registered : ondernemingsrecht - ingeschreven krachtens de wetgeving. Bijv. merkenwetgeving. Art. 3 BMW

wettige kinderen Eng.: legitimate children : jeugdrecht - kinderen die in een familierechtelijke betrekking tot hun ouders en hun broers en zusjes staan. Bijv. de kinderen uit een huwelijk. De term ~ komt niet meer in de wet voor. Art. 197 Boek 1 BW en 212 Boek 1 BW - Zie ook: tegenstelling stiefouder

wezenlijk Nederlands belang : vreemdelingenrecht - begrip uit de Vreemdelingenwet 2000. Het vormt, samen met de internationale verdragen die Nederland heeft ondertekend en de mogelijkheid van klemmende redenen van humanitaire aard, de basis van het vreemdelingenbeleid. Uitgangspunt is dat met de komst van de vreemdeling het Nederlands belang is gediend, bijv. chirurgen, specialisten, topmanagers of andere personen die een specifieke functie vervullen en waarvoor in Nederland geen of te weinig geschikte personen zijn, maar ook aan studenten. (bron: Min. Jus.) Art. 13 vw 2000 - Zie ook: nadere verklaring Vreemdelingenwet 2000 (VW 2000) nadere verklaring klemmende redenen van humanitaire aard

wie stelt bewijst : burgerlijk procesrecht - adagium dat de partij die feiten stelt en daar ook rechtsgevolgen aan verbindt, die feiten moet bewijzen. Art. 150 Rv - Zie ook: nadere verklaring adagium / (mv.) adagia nadere verklaring bewijsrecht

wiebeltax : fiscaal recht - snel een aantal belastingtarieven verhogen of verlagen om de conjunctuur af te remmen of te stimuleren. Conjunctuurwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz : staatsrecht - vermelding in de aanhef van alle formele wetten in Nederland sinds de kroning van Beatrix tot Koningin op 30 april 1980. Beatrix voert de volgende titels: Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld, Markiezin van Veere, Markiezin van Vlissingen, Gravin van Katzenelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buren, Leerdam en Culemborg, Burggravin van Antwerpen, Barones van Breda, Diest, Beilstein, de stad Grave, het land van Cuijck, IJsselstein, Cranendonck, Eindhoven, Liesveld, Herstel, Warneton, Arlay en Nozeroy, Vrijvrouwe van Ameland, Vrouwe van Borculo, Breedevoort, Lichtenvoorde, Loo, Geertruidenberg, Clundert, Zevenbergen, Hoge en Lage Zwaluwe, Naaldwijk, Polanen, St. Maartensdijk, Soest, Baarn, Ter Eem, Willemstad, Steenbergen, Montfoort, St. Vith, Buettgenbach, Niervaart, Daasburg, Turnhout, Besançon. Art. 2 Statuut en 4 Statuut

wijziging van eis / wijzigen van eis / gewijzigde eis : burgerlijk procesrecht - verandering, vermeerdering of vermindering van de vordering in rechte. Bijv. een eiser mag totdat het geding is afgelopen een ~ indienen. Art. 95 Rv - Zie ook: nadere verklaring conclusie van eis / eisen / geëist niet gelijk aan wijzigingsnota

wijziging verklaring / intrekking verklaring : strafprocesrecht - een verdachte kan zijn verklaring in een latere verklaring wijzigen of intrekken. De oorspronkelijke verklaring kan door de rechter wél voor het bewijs worden gebruikt. (bron: HR 9 december 1986, NJ 87, 541)

wijzigingsnota : rechtswetenschap - nota die een andere nota wijzigt. Zie ook: niet gelijk aan wijziging van eis / wijzigen van eis / gewijzigde eis

Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek, Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, enz. (Reparatiewet flexibiliteit en zekerheid) (Flexwet) : arbeidsrecht - wet van 24 december 1998 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wetten i.v.m. 'technische onvolkomenheden'. Art. I flexwet

wil Eng.: consent : vermogensrecht - het menselijk vermogen om bewust iets te doen of na te laten. Art. 33 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring wilsgebrek / (mv.) wilsgebreken / (oneigen.) wilsontbreken nadere verklaring testament / uiterste wil / uiterste wilsbeschikking tegenstelling verklaringsleer

wilde staking Eng.: wildcat strikes : arbeidsrecht - staking die niet onder leiding staat van erkende vakverenigingen. Art. 6 esh - Zie ook: tegenstelling georganiseerde staking

wildstroperij Eng.: poaching : strafrecht - illegaal zonder (jacht)akte of (jacht)ergunning vangen of vervoeren van in de natuur vrij levend wild. Jachtwet Zie ook: nadere verklaring stroperij

willekeurformule : bestuursrecht - het verbod van willekeur is het beginsel dat bestuursorganen beleid voeren, d.w.z. stelselmatig beslissen. Om te bepalen of er sprake is van willekeur moet eerst het gevoerde beleid marginaal worden getoetst; vervolgens moet de concrete beschikking getoetst worden aan het gevoerde beleid.

willekeurtoetsing : bestuursrecht - rechterlijke toetsing of het bestuursorgaan consistent in de lijn van het gevoerde beleid heeft gehandeld of besloten.

Willem Petrus Joseph Pompe : strafrecht - Utrecht 10-03-1893, Utrecht 26-07-1968; ~ promoveerde in 1921 cum laude op het proefschrift Beveiligingsmaatregelen naast straffen (bij prof. D. Simons te Utrecht). ~ was hierna tweejaar werkzaam in de advocatuur. In 1923 werd hij extraordinarius en in 1926 Ordinarius in het strafrecht, strafprocesrecht en criminologie te Nijmegen. In 1928 volgde zijn benoeming tot hoogleraar te Utrecht, als opvolger van prof. Simons, aan welke universiteit hij tot zijn aftreden in 1963 verbonden bleef. Van 1931 tot 1967 was ~ annotator in de Nederlandse Jurisprudentie. ~ was een autoriteit, die evenwel steeds openstond voor nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap, kerk en politiek. Centraal in zijn leven stond het door hem in 1934 te Utrecht opgerichte Criminologisch Instituut, dat sinds 1974 zijn naam draagt: het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen. In 1966 kreeg een ander Instituut zijn naam: de 'Prof. Pompe Kliniek' te Nijmegen ten behoeve van psychisch gestoorde delinquenten. (bron: Kempe, Van der Ven)

willens en wetens : verzekeringsrecht - met opzet en in volle bewustzijn; met de bedoeling. Bijv. het zich ~ en ten eigen voordele inlaten met de belangen van een ander. Art. 198 Boek 6 BW

willoos werktuig : strafrecht - in het geval van 'doen plegen' is de uitvoerder van het strafbare feit een willoos instrument in de handen van degene die hem het strafbaar feit doet plegen. Het ~ is straffeloos. Art. 47 WvSr

wilsbekwaam persoon : verbintenissenrecht - persoon die de kenmerken bezit om zijn wil op een juiste wijze te kunnen vormen. Art. 32 Boek 3 BW

wilsbekwaamheid : vermogensrecht - vermogen van een persoon om een beslissing verantwoord te nemen. Bijv. bij euthanasie moet een arts nagaan of een persoon wilsbekwaam is. niet gelijk aan handelingsbekwaamheid

wilsgebrek / (mv.) wilsgebreken / (oneigen.) wilsontbreken Eng.: vitiated consent : vermogensrecht - onvolkomenheid of onzuiverheid in het bepalen van de wil bij het verrichten van een rechtshandeling, door dwaling, bedreiging of dwang, bedrog of misbruik van omstandigheden. Bijv. bij een persoon die onder dwang zijn handtekening onder een contract heeft gezet, is er sprake van een ~. Een rechtshandeling die onder invloed van ~ is tot stand gekomen is vernietigbaar. Art. 44 Boek 3 BW en 228 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring wil hierarchische verhouding vernietigbaarheid

wilsleer Eng.: doctrine of will : verbintenissenrecht - wilsovereenstemming geldt als grondslag voor contractuele gebondenheid. Art. 33 Boek 3 BW en 217 Boek 6 BW - Zie ook: tegenstelling verklaringsleer nadere verklaring reële overeenkomst

wilsonbekwaam : personen- en familierecht - situatie dat een persoon niet voor zichzelf kan beslissen. Bijv. omdat hij in coma ligt of ernstig in de war is.

wilsonbekwaam : verbintenissenrecht - gebrek aan vermogen om rationeel te denken, te abstraheren en te reflecteren (contextafhankelijk). Bijv. iemand die niet in staat is zelf te beslissen of een bepaald onderzoek of een bepaalde behandeling moet plaatsvinden. Zie ook: tegenstelling wilsbekwaam nadere verklaring vertegenwoordiger nadere verklaring curator nadere verklaring bewindvoerder

wilsontbreken Eng.: disagreements : verbintenissenrecht - wil die zich niet zuiver heeft kunnen vormen bij een of meer personen die een rechtshandeling verrichten. Art. 66 Boek 3 BW en 228 Boek 6 BW - Zie ook: onderdeel wilsgebreken onderdeel dwang onderdeel dwaling onderdeel bedrog

wilsovereenstemming / consensus Eng.: consensus : verbintenissenrecht - wederzijdse instemming van partijen. Art. 33 Boek 3 BW en 217 Boek 6 BW - Zie ook: hierarchische verhouding wederkerige overeenkomst

wilsrecht Eng.: volitional interests : verbintenissenrecht - recht waarbij de geldigheid van een rechtshandeling uitsluitend afhangt van de bij die rechtshandeling betrokken personen. Zie ook: nadere verklaring obligatoire overeenkomst

wilsrecht / (mv.) wilsrechten : erfrecht - rechten van kinderen van een erflater die de mogelijkheid geven goederen op te eisen bij een stiefouder of zekerheid te verkrijgen van een stiefouder voor de voldoening van de geldvordering die kinderen hebben vanwege het overlijden van een ouder. Bijv. toen moeder hertrouwde oefende de zoon zijn ~ uit en verkreeg hij de blote eigendom van de oude familieklok. Art. 19 Boek 4 BW

wilsrechten van het kind : erfrecht - recht van een kind om de vordering die hij op zijn (stief)ouder heeft, als gevolg van het overlijden van zijn ouder en de wettelijke verdeling, om te zetten in (bloot) eigendom van goederen uit de nalatenschap van zijn ouder. Het kind heeft dit recht in bepaalde gevallen om zo zekerheid te verkrijgen dat zijn vordering uiteindelijk wordt voldaan. In een testament kunnen de wilsrechten worden beperkt of uitgesloten. Art. 19 Boek 4 BW en 20 Boek 4 BW

wilsverklaring : verbintenissenrecht - bewust uitdrukking geven van de eigen wil door iets te zeggen ("akkoord!") of te doen (handtekening plaatsen). Art. 33 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring rechtshandeling

wimpel Eng.: pennant : - teken om onderscheid aan te geven, dat wordt bevestigd aan een vlaggenmast of zelfstandig wordt gebruikt. Zie ook: hierarchische verhouding oorlogswimpel hierarchische verhouding kerkwimpel nadere verklaring vlaginstructie

Windmill-arrest : privaatrecht - HR 26-01-1990, AB 1990, 408: privaatrechtelijk optreden van een overheidsorgaan mag de mogelijkheid om publiekrechtelijk op te treden niet op aanvaardbare wijze doorkruisen. Het publiekrecht biedt de burger rechtsbeschermingwaarborgen die hem bij een privaatrechtelijk optreden onthouden zouden kunnen worden. Indien dit het geval is, is er sprake van onaanvaardbare doorkruising. Wanneer er geen sprake is van onaanvaardbare doorkruising, dient nog aan de eisen van art. 6:162 BW getoetst te worden. Deze toetsing kan bewijsproblemen met zich meebrengen. Uit het voorgaande blijkt dat een overheidsorgaan in beginsel een civielrechtelijk geding kan aanspannen. Daartoe dient echter aan verschillende criteria te worden getoetst, waardoor het resultaat van een dergelijke procedure in het ongewisse blijft.

Windmillformule : bestuursrecht - door de Hoge Raad (HR 26 januari 1990) geformuleerde criteria op grond waarvan de vraag beantwoord kan worden of de overheid privaatrechtelijke bevoegdheden mag aanwenden als alternatief voor een publiekrechtelijke bevoegdheid. Hiervoor moeten de volgende vragen worden gesteld: 1) is handhaving langs publiekrechtelijke weg mogelijk? indien ja: 2) biedt de publiekrechtelijke weg meer waarborgen aan de burger? indien ja: 3) leidt de publiekrechtelijke handhaving tot een vergelijkbaar resultaat als de privaatrechtelijke handhaving?

winkeldiefstal Eng.: shoplifting : strafrecht - uit een winkel wegnemen van een goed dat geheel of ten dele aan een ander in eigendom toebehoort, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening. Art. 310 WvSr en 314 WvSr - Zie ook: hierarchische verhouding commuun delict

winkelweekacties : verbintenissenrecht - kansspelen die voor bijzondere gelegenheden en ten hoogste tweemaal per jaar voor een beperkte periode van ten hoogste vier weken worden georganiseerd door een groepering van tien of meer ondernemers of filiaalhouders in de detailhandel, het ambacht of het horecabedrijf, die in een of aan elkaar grenzende gemeenten hun bedrijf uitoefenen. Art. 7b Wet op de kansspelen

winst Eng.: business profits : ondernemingsrecht - meestal financieel profijt dat uit de onderneming wordt getrokken. Art. 67a Boek 2 BW - Zie ook: onderdeel verlengstukwinst nadere verklaring afdracht van winst

winst- en verliesrekening / resultatenrekening Eng.: profit and loss account : ondernemingsrecht - overzicht van opbrengsten en kosten van een onderneming, waaruit de hoogte van de ondernemingswinst kan worden afgeleid alsmede hoe die winst is tot stand gekomen. Hierdoor ontstaat inzicht in de kwaliteit van de winst. De balans en de ~ vormen samen de jaarrekening. Art. 361 Boek 2 BW en 377 Boek 2 BW

winst per aandeel Eng.: earnings per share : effectenrecht - nettowinst gedeeld door het aantal uitstaande aandelen waarmee de waarde van een aandeel wordt bepaald. Zie ook: niet gelijk aan intrinsieke waarde niet gelijk aan dividend per aandeel niet gelijk aan cashflow per aandeel niet gelijk aan koers

winstaandeel Eng.: share in the profit : ondernemingsrecht - bedrag dat wordt ontvangen afhankelijk van de jaarlijkse ondernemingswinst en de overeengekomen winstdelingsregeling. ~ van werknemers. Zie ook: onderdeel tantième nadere verklaring bonus

winstbewijs : effectenrecht - bepaalde vorm van een preferent aandeel; bewijsstuk voor het recht op een aandeel in de winst. Zie ook: nadere verklaring cumulatief aandeel / preferent aandeel / (mv.) cumulatieve aandelen / preferente aandelen

winstdeling : arbeidsrecht - beloning waarbij de werkgever de werknemer laat meedelen in de behaalde winst.

winstdeling Eng.: profit-sharing : ondernemingsrecht - gedeelte van het loon dat afhankelijk is van de resultaten, zodat men meedeelt in de winst als vorm van financiŽle participatie. Zie ook: onderdeel tantième uitkeringen

winstmanipulatie : accountancy - naar eigen hand zetten van de winstcijfers van een onderneming door de administratie en jaarrekening "creatief" (in negatieve zin) op te stellen. Zie ook: nadere verklaring creative accounting tegenstelling storno / storneren / gestorneerd

winstneming Eng.: distribution of profits : ondernemingsrecht - nemen van winst. Bijv. tussentijdse ~.

wissel / wisselbrief Eng.: bill of exchange : handelsrecht - onvoorwaardelijke schriftelijke opdracht van een schuldeiser aan een schuldenaar om een bepaald bedrag op een bepaalde tijd en plaats aan een in de opdracht genoemde persoon te betalen; waardepapier waarin een opdrachtgever (de trekker) aan een derde opdracht geeft een geldsom of diens order te betalen aan een bepaalde persoon (de nemer). Art. 100 Wvk en 101 Wvk - Zie ook: tegenstelling cheque nadere verklaring betaling / betalen / betaald

wisselkantoor / wisselkantoren : bankrecht - natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap, die beroeps- of bedrijfsmatig ten behoeve van of op verzoek van een ander wisseltransacties uitvoert. ~ dienen op grond van de Wet inzake de wisselkantoren ingeschreven te staan in het register van wisselkantoren dat wordt aangehouden door De Nederlandsche Bank. (bron: DNB)

with average clause : Engels recht - Engels: met gemiddelde clausule. Clausule die aangeeft of voor de vergoeding van particular average een bepaalde franchise geldt en, zo ja, in welke gevallen particular average vergoed wordt, ook indien de franchise niet wordt bereikt.

witwaspraktijken : strafrecht - het (langs slinkse wegen) terugbrengen van zwart geld in het legale geldverkeer. Zie ook: nadere verklaring creative accounting nadere verklaring strafbaar feit / delict

witwassen van geld / witgewassen geld Eng.: money laundering : strafrecht - illegale praktijk waarbij 'zwart' geld of geld verkregen uit criminele activiteiten in het normale handelsverkeer (de legaliteit) wordt gebracht. Bijv. naar verluid werken casino's bedoeld of onbedoeld mee aan ~.