Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

Wet op het consumentenkrediet (WCK) : consumentenrecht - wet van 4 juli 1990 houdende regels m.b.t. o.a. de vergunning van kredietgevers, restricties bij werving en bemiddeling, de behandeling van kredietaanvragen en de voorwaarden waaraan krediettransacties moeten voldoen. Art. 9 Wck en 30 Wck - Zie ook: nadere verklaring Wet toezicht kredietwezen 1992 (WTK)

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) Eng.: Dutch Disability Insurance Act : socialeverzekeringsrecht - wet van 18 februari 1966 m.b.t. een verplichte verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. Daarin o.a. opgenomen de garantieregeling voor oudere arbeidsongeschikten, samenloop, verstrekkingen die onvervreemdbaar zijn en verstrekkingen die niet vatbaar zijn voor beslag, de uitvoering van de WAO en het eigen risico van de werkgevers. Art. 18 WAO en 66 WAO

Wet op de bedrijfsorganisatie (Wet BO) : staatsrecht - wet van 27 januari 1950 met betrekking tot de samenstelling en taken van de sociaaleconomische Raad en de bedrijfslichamen (product- en bedrijfschappen). Art. 1 wet bo en 66 wet bo - Zie ook: hierarchische verhouding Ambtenarenwet (AW)

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) : gezondheidsrecht - wet die het aantal handelingen, voorbehouden aan medische beroepsbeoefenaren, regelt.

Wet op de bewaring van beroeps- en gewoontemisdadigers : rechtsgeschiedenis - deze wet werd eind jaren twintig van de vorige eeuw aangenomen, maar is nimmer ingevoerd. De wet had als doel om ernstige recidivisten, na het uitzitten van de gevangenisstraf waartoe zij veroordeeld waren, nog eens tussen de vijf en de tien jaar vast te zetten. Op deze manier zou de samenleving tegen deze personen beschermd worden.

Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet cao) Eng.: Dutch Collective Agreements Act : arbeidsrecht - wet van 24 december 1927 houdende de regeling van de collectieve arbeidsovereenkomst. Daarin o.a. de wijze waarop een cao tot stand komt en de bindingskracht van de cao. Art. 3 wet CAO en 12 wet CAO - Zie ook: hierarchische verhouding Wet melding collectief ontslag (WMCO)

Wet op de economische delicten (WED) Eng.: Dutch Economic Offences Act : economisch strafrecht - wet van 22 juni 1950 waarin de opsporing, vervolging en berechting van economische delicten wordt geregeld. Daarin o.a. opgenomen de oplijsting van allerlei economische delicten en de daarop gestelde straffen en maatregelen. Art. 1 wed en 6 wed - Zie ook: hierarchische verhouding Opiumwet (Opw)

Wet op de Europese ondernemingsraden (Wet EOR) : ondernemingsrecht - wet van 23 januari 1997 tot uitvoering van richtlijn 94/45/EG inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van haar werknemers. Art. 8 wet eor en 15 wet eor - Zie ook: hierarchische verhouding Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet avv)

Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen (Wfbv) : vennootschapsrecht - wet van 17 december 1997, houdende regels m.b.t. naar buitenlands recht opgerichte rechtspersonen die hun werkzaamheden hoofdzakelijk in Nederland verrichten en geen werkelijke band hebben met de staat naar welk recht zij zijn opgericht. Art. 1 wfbv en 4 wfbv - Zie ook: hierarchische verhouding Wet conflictenrecht huwelijk (WCH)

Wet op de huurcommissies (Whc oud) : huurrecht - wet van 18 januari 1979, met betrekking tot de instelling, de taak, de samenstelling en de werkwijze van huurcommissies. De ~ is op 1 augustus 2003 vervallen. Art. 1 whc (oud) en 3 whc (oud)

Wet op de identificatieplicht (WID) : staatsrecht - wet van 9 december 1993 waarin identificatiedocumenten worden aangewezen en is geregeld dat burgers onder bepaalde omstandigheden verplicht zijn hun identiteit aan te kunnen tonen. Bijv. bij de bank, voetbalwedstrijden, de notaris of op het werk. Art. 1 wid

Wet op de jeugdhulpverlening (WJHV) : jeugdrecht - wet van 8 augustus 1989, houdende regels ten aanzien van de jeugdhulpverlening. Daarin o.a. opgenomen advies- en meldpunten kindermishandeling en de cliëntraden. Art. 34a wjhv en 45a wjhv - Zie ook: nadere verklaring kindermishandeling

Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag (WJD) : criminologie - wet van 15 augustus 1955 waarbij de procedures voor inzage en gebruik van justitiële documentatie en de verklaring omtrent gedrag worden vastgesteld. Art. 1 wjd en 19 wjd

Wet op de loonbelasting1964 (Wet LB) Eng.: Dutch Wage Tax Act : fiscaal recht - wet van 16 december 1964, ter vervanging van het Besluit op de Loonbelasting 1940. Daarin o.a. opgenomen de belastingplicht, het voorwerp van belasting, tarief en de wijze van heffing door de fiscus. Art. 9 wet lb en 20 wet lb

Wet op de loonvorming / Loonwet (Wet LV) : arbeidsrecht - wet van 12 februari 1970 houdende regels m.b.t. de loonvorming. Daarin is o.a. opgenomen dat de minister van Economische Zaken algemene regels betreffende lonen kan vaststellen in zeer barre economische tijden. Bijv. een loonpauze afkondigen of anderszins in de vrije loonvorming ingrijpen. Art. 4 wet lv en 10 wet lv - Zie ook: hierarchische verhouding Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Wet op de naburige rechten (WNR) : auteursrecht - wet van 18 maart 1993 houdende regelen inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, film- en muziekproducenten en omroeporganisaties. Daarin o.a. opgenomen de bescherming van de persoonlijkheidsrechten van uitvoerend kunstenaars. Art. 1 Wnr en 5 Wnr - Zie ook: hierarchische verhouding Rijksoctrooiwet 1995 (ROW)

Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB) : fiscaal recht - wet van 28 juni 1968, m.b.t. omzetbelasting volgens het stelsel van heffing over de toegevoegde waarde. Daarin o.a. opgenomen de btw-heffing op leveringen en diensten, de heffing binnen de EG en vrijstellingen van btw. Art. 8 wet OB en 11 wet OB

Wet op de ondernemingsraden (WOR) Eng.: Dutch Work Councils Act : ondernemingsrecht - wet van 28 januari 1971 waarin de medezeggenschap van werknemers in de onderneming door middel van ondernemingsraden is geregeld. De instellingsgrens is 50 werknemers. Daarin o.a. opgenomen het adviesrecht van de ondernemingsraad. Art. 2 Wor en 25 Wor - Zie ook: hierarchische verhouding Wet op de Europese ondernemingsraden (Wet EOR)

Wet op de Parlementaire Enquête (WPE) Eng.: Dutch Parliamentary Inquiry Act : staatsrecht - wet van 5 augustus 1850 waarin het recht op een parlementair onderzoek is geregeld. Daarin o.a. opgenomen de verregaande bevoegdheden van de onderzoekscommissie om (onwillige) getuigen te laten opdraven of inzage in stukken te krijgen. Art. 3 wpe en 9 wpe - Zie ook: hierarchische verhouding Wet op de Raad van State (Wet RVS)

Wet op de Raad van State (Wet RVS) : staatsrecht - wet van 9 maart 1962 waarin de samenstelling, organisatie en taak van de Raad van State wordt vastgesteld. Daarin o.a. ook opgenomen de regels over de Afdeling bestuursrechtspraak. Art. 14 wet Rvs en 26 wet Rvs - Zie ook: hierarchische verhouding comptabiliteitswet (CW)

Wet op de Reïntegratie Arbeidsgehandicapten (Wet REA) : arbeidsrecht - op 1 juli 1998 ingevoerde overkoepelende regeling van verschillende subsidiemogelijkheden en reïintegratie-instrumenten, zowel voor werkgevers als werknemers. Art. 1 Wet REA

Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO) Eng.: Dutch Judiciary Act : staatsrecht - wet van 18 april 1827 waarin de samenstelling en organisatie van de rechterlijke macht (rechters en openbaar ministerie) wordt vastgesteld. Art. 2 wet RO en 40 wet RO - Zie ook: niet gelijk aan Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)

Wet op de rechtsbijstand (WRB) : sociale advocatuur - wet van 23 december 1993 waarin de gefinancierde rechtsbijstand is geregeld. Daarin o.a. opgenomen de instelling en taak van de Raad voor Rechtsbijstand en de procedure voor de verkrijging van gefinancierde rechtsbijstand (pro Deo-advocaat). Art. 12 Wrb en 14 Wrb

Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) / (oneigen.) Wet Ruimtelijke Ordening : ruimtelijke ordening - wet van 5 juli 1962 waarin voorschriften omtrent de ruimtelijke ordening zijn vastgesteld. Daarin o.a. opgenomen het planologisch beleid op verschillende niveaus, de structuurplannen, bestemmingsplannen en de vrijstelling daarvan. Art. 10 Wro en 19 Wro - Zie ook: hierarchische verhouding Wet voorkeursrecht gemeenten (WVGEM)

Wet op de stads- en dorpsvernieuwing : ruimtelijke ordening - geeft voorschriften enz. m.b.t. behoud, herstel, verbetering of sanering van bebouwde delen van het gemeentelijke grondgebied. (bron: huizenveiling.nl)

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) : vennootschapsrecht - wet van 8 oktober 1969, ter vervanging van het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942. Daarin o.a. opgenomen het voorwerp van de belasting bij binnenlandse en buitenlandse belastingplichtigen, de verrekening van verliezen en het belastingtarief. Art. 2 wet Vpb en 7 wet Vpb

Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet avv) Eng.: Dutch Collective Agreements Binding and Non-Binding Provisions Act : arbeidsrecht - wet van 25 mei 1937 tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten. Daarin o.a. opgenomen de regel dat bedingen die strijdig zijn met verbindend verklaarde cao-bepalingen nietig zijn. Art. 2 wet avv en 3 wet avv - Zie ook: hierarchische verhouding Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet cao)

Wet op het notarisambt (WNA) : notarieel recht - wet van 3 april 1999 (vervanger van oude wetten uit 1842 en 1847) waarin het notarisambt is geregeld. Daarin o.a. opgenomen de benoeming en het ontslag van notarissen, de uitoefening van en de opleiding tot het ambt. Art. 2 Wna en 17 Wna - Zie ook: nadere verklaring Advocatenwet (Advw)

Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) : onderwijsrecht - wet van 14 februari 1963, tot regeling van het voortgezet onderwijs in het kader van de vorming van een samenhangend geheel van onderwijsvoorzieningen. Daarin o.a. artikelen opgenomen m.b.t. de bestrijding voortijdig schoolverlaten niet-leerplichtigen. Art. 1 wvo en 2 wvo - Zie ook: nadere verklaring mensenrechten

wet op privacy Eng.: privacy law : mensenrechten - een wet die gemaakt is om de persoonlijke levenssfeer van burgers te beschermen. Een voorbeeld van een ~ is de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wet openbaarheid van bestuur (WOB) : bestuursrecht - wet van 31 oktober 1991 betreffende de openbaarheid van bestuur. Daarin o.a. opgenomen informatie op verzoek of uit eigen beweging van het bestuursorgaan en de beperkingen op het verstrekken van informatie. Art. 8 wob en 10 wob - Zie ook: hierarchische verhouding Beroepswet (Berw)

Wet openbare manifestatie (WOM) : mensenrechten - wet van 20 april 1988 waarin m.n. de uitoefening van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en het recht tot vergadering en betoging worden begrensd. Art. 2 wom en 9 wom - Zie ook: hierarchische verhouding Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (WOBP) : personen- en familierecht - wet van 8 december 1988 met voorwaarden voor opneming in Nederland van buitenlandse pleegkinderen met het oog op hun adoptie. Daarin o.a. opgenomen het vergunningstelsel voor bemiddelaars en de klachtmogelijkheid. Art. 15 wobp en 24a wobp

Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS) Eng.: Dutch Enforcement Transfer of Criminal Judgements Acts : strafrecht - wet van 10 september 1986 betreffende de overname van de tenuitvoerlegging van buitenlandse strafrechtelijke beslissingen en de overdracht van de tenuitvoerlegging van Nederlandse strafrechtelijke beslissingen naar het buitenland. Art. 2 WOTS en 51 WOTS - Zie ook: hierarchische verhouding Europees verdrag betreffende de overdracht van strafvervolging (EVOS)

Wet persoonsregistraties (WPR) : privacyrecht - voorloper van de WBP waarin het vastleggen en gebruiken van persoonsgegevens was geregeld. Art. 1 wpr en 2 wpr - Zie ook: nadere verklaring Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) nadere verklaring persoonsgegevens

Wet poortwachter Eng.: Dutch Gatekeeper Act : reïntegratierecht - wet van 29 november 2001 tot verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, reïntegratie en wachttijd van werknemers alsmede de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever.

wet Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) : patiëntenrecht - in 2000 in het leven geroepen. Deze wet maakt het mogelijk om harddrugsverslaafden gedwongen op te nemen, zodat ernstige overlast als gevolg van drugscriminaliteit wordt teruggedrongen en de individuele verslaving opgelost. Zie ook: niet gelijk aan Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ)

wet Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (wet SOV) : strafrecht - de ~ voorziet in een strafrechtelijke maatregel, die de gedwongen plaatsing van verslaafden in een justitiële inrichting mogelijk maakt. Het is bedoeld voor verslaafden die vaak met justitie in aanraking komen. Zij kunnen max. twee jaar worden vastgezet. Tijdens deze twee jaar kunnen de verslaafden kiezen tussen straf enerzijds en behandeling anderzijds. De ~ heeft als doel de overlast van junks te doen afnemen en het helpen bij het afkicken.

Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) : onderwijsrecht - wet van 29 juni 2000, als uitvloeisel van het regeerakkoord 1998 en van de nota 'Flexibele studiefinanciering; een stelsel dat past'; Volgens de aanhef bij de ~ moet deze wet de leesbaarheid van de Wet op de studiefinanciering vergroten. Daarin o.a. opgenomen de introductie van de prestatiebeurs. Art. 3.1 wsf 2000 en 3.15 wsf 2000

Wet taakstraffen : strafrecht - een taakstraf bestaat uit het verrichten van onbetaalde arbeid of het volgen van een verplicht programma. Ook is een combinatie van beide mogelijk. De taakstraf kan als zelfstandige hoofdstraf worden opgelegd en heeft een aantal voordelen. Bijv. de straf is snel uitvoerbaar en geeft de gestrafte betere kansen op een succesvolle terugkeer in de samenleving.

Wet tarieven in burgerlijke zaken (WTBZ) : advocatuur - wet van 28 augustus 1843 waarin de griffierechten en salarissen van advocaten en procureurs in burgerlijke zaken zijn vastgesteld. Art. 2 Wtbz en 29 Wtbz - Zie ook: onderdeel griffierechten / griffiekosten / vast recht onderdeel salaris / (mv.) salarissen

Wet Terwee : strafprocesrecht - wet uit 1995 die het voor slachtoffers van een misdrijf mogelijk maakt om zich met een vordering tot schadevergoeding te voegen in het strafproces om op die manier een schadevergoeding te krijgen tegen de dader in plaats van een civiele vordering. Zie ook: nadere verklaring beledigde of benadeelde partij nadere verklaring schadevergoeding

Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995) : effectenrecht - wet van 16 november 1995 waarin, naar aanleiding van twee Europese richtlijnen uit 1993, het toezicht op het effectenverkeer opnieuw is vastgesteld. Art. 7 wte 1995 en 11 wte 1995 - Zie ook: hierarchische verhouding Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996 (Wmz 1996)

Wet toezicht kredietwezen 1992 (WTK) : bankrecht - wet van 23 december 1992 waarin, naar aanleiding van een Europese richtlijn uit 1989 en 1992, het toezicht op het kredietwezen opnieuw is vastgesteld. Daarin o.a. opgenomen het toezicht door de Nederlandsche Bank en het vergunningenstelsel voor kredietinstellingen. Art. 2 wtk en 8 wtk - Zie ook: hierarchische verhouding handelsregisterwet 1996 (Hregw) nadere verklaring Wet op het consumentenkrediet (WCK)

Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (WTV) : verzekeringsrecht - wet van 9 maart 1994, m.b.t. de uitoefening van het verzekeringsbedrijf, het daaraan verbonden vergunningenstelsel, de (publieke) informatieverplichting door verzekeraars, overdracht van rechten en verplichtingen uit overeenkomsten van schadeverzekering en omzetting van de rechtsvorm van een schadeverzekeraar. Verder is er een noodregeling in opgenomen en een regeling in geval van faillissement van de verzekeraar. Art. 25 wtv en 51 wtv

Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (WULBZ) : arbeidsrecht - wet van 8 februari 1996, waardoor het Burgerlijk Wetboek, de Ziektewet en enkele andere wetten zijn aangepast in verband met loondoorbetaling door de werkgever bij ziekte van de werknemer. Art. 629 Boek 7 BW en 415 Wvk

Wet verbetering poortwachter / (oneigen.) Wet poortwachter : reïntegratierecht - wet van 29 november 2001 tot verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar met daarin nieuwe regels voor de ziekmelding, reïntegratie en wachttijd van werknemers alsmede de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. Met deze wet wordt geprobeerd om sneller in te grijpen in het eerste ziektejaar, waardoor de kans op herstel groter wordt.

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WEPs) : pensioenrecht - wet van 28 april 1994 waarin de regels m.b.t. de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding zijn vastgesteld. Daarin o.a. opgenomen de verplichting tot informatieverstrekking. Art. 2 Weps en 9 Weps

Wet Vermogenstransacties : strafrecht - pluk-ze-wetgeving: onterecht verkregen gelden terugvorderen.

Wet voorkeursrecht gemeenten : ruimtelijke ordening - regelt de bevoegdheid van gemeenten om gebieden aan te wijzen waar zij een 'eerste recht van koop' hebben in het kader van stads- en dorpsvernieuwing. (bron: huizenveiling.nl)

Wet voorkeursrecht gemeenten (WVGEM) : bestuursrecht - wet van 22 april 1981 waarin het voorkeursrecht van gemeenten bij de verwerving van onroerende zaken is geregeld. Daarin o.a. de procedure en voorwaarden voor aanwijzing van gronden waarop de gemeente een voorkeursrecht wil laten gelden. Art. 2 wvgem en 10 wvgem - Zie ook: hierarchische verhouding woningwet (Wonw)

Wet Voorzieningen Gehandicapten : sociaal recht - regelt de bijdragen aan een eigenaar of huurder i.v.m. voorzieningen die een woning geschikt maken voor een gehandicapte. (bron: huizenveiling.nl)

Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) : sociaal recht - wet van 7 oktober 1993, houdende regels met betrekking tot de verlening van voorzieningen aan gehandicapten. Art. 1 WVG

Wet vrijwillige zetelverplaatsing derde landen (Wvzvdl) : staatsrecht - wet van 13 oktober 1994 houdende regels omtrent de vrijwillige verplaatsing naar het buitenland van de statutaire zetel van rechtspersonen in tijden van nood. Art. 1 wvzvdl en 5 wvzvdl - Zie ook: hierarchische verhouding Mededingingswet (MDW)

Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) Eng.: Dutch Real Estate Valuation Act : wet- en regelgeving - politiek - De Wet WOZ regelt de waardebepaling en waardevaststelling van onroerende zaken ten behoeve van de belastingheffing door Nederlandse overheden. Afleidingen uit deze wet zoals de waardebeschikking of de uitvoerende ambtenaar worden aangeduid met "WOZ" (dus: WOZ-beschikking of WOZ-ambtenaar). Dit alles in de betekenis van "waardering onroerende zaken". (Van den Ban, VNG) Zie ook: nadere verklaring gemeentebelastingen

Wet wapens en munitie (WWM) : strafrecht - wet van 5 juli 1997 waarin het vervaardigen, verhandelen, vervoeren, voorhanden hebben en dragen van wapen en munitie aan banden is gelegd. Daarin o.a. opgenomen een uitgebreide lijst van voorwerpen die als wapen worden beschouwd en strafbepalingen. Art. 1 wwm en 9 wwm - Zie ook: hierarchische verhouding Wet op de economische delicten (WED)

Wet werk en bijstand (WWB) : reïntegratierecht - de ~ is gericht op het ondersteunen bij de arbeidsinschakeling (rëintegratie) van zowel uitkeringsgerechtigden als ook personen die geen uitkering ontvangen en op het verlenen van bijstand die recht op bijstand hebben (zie (algemene bijstand(suitkering). De ~ is in werking getreden op 1 januari 2004 en vervangt de Algemene bijstandswet (zie Algemene bijstandswet)en andere wetten. Art. 10 WWB en 11 wwb

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) Eng.: Code of Civil Procedure : burgerlijk procesrecht - wet over de wijze van procederen voor de rechtbanken, Gerechtshoven en de Hoge Raad, procedures voor executoriale en conservatoire beslagen, voor nalatenschap en gemeenschap en de procedures in arbitragezaken. Art. 1 Rv en 79 Rv - Zie ook: hierarchische verhouding wetboek van koophandel (WvK) niet gelijk aan Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO)

Wetboek van Koophandel (WvK) Eng.: Commercial Code : handelsrecht - wet van 1 oktober 1838 houdende regels met betrekking tot de vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, beurzen van koophandel, wisselbrieven, orderbriefjes, cheques, verzekeringen en zeeschepen. Art. 16 Wvk en 251 Wvk - Zie ook: niet gelijk aan Burgerlijk wetboek (BW) hierarchische verhouding Faillissementswet (Fw) onderdeel handelsregisterwet 1996 (Hregw)

Wetboek van Strafrecht (WvSr) Eng.: Criminal Code : strafrecht - wet van 3 maart 1881 houdende de strafbaar gestelde handelingen en hun maximumstraf. Art. 4 WvSr en 9 WvSr - Zie ook: tegenstelling wetboek van strafvordering (WvSv) onderdeel Wet op de economische delicten (WED)

Wetboek van Strafvordering (WvSv) Eng.: Code of Criminal Procedure : strafprocesrecht - wet van 15 januari 1921 met de strafprocesregels die de deelnemers in het strafproces moeten volgen bij de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten. Art. 27 WvSv en 348 WvSv - Zie ook: tegenstelling wetboek van strafrecht (WvSr) onderdeel Politiewet 1993 (POLW) onderdeel Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS)

wetenschap Eng.: science : strafprocesrecht - feiten en omstandigheden waarvan de rechter op de hoogte is. Zie ook: niet gelijk aan wetenschappelijke eigendom

wetgevende bevoegdheid Eng.: legislative power : staatsrecht - de bevoegdheid voor overheidsorganen algemene regels vast te stellen waaraan burgers zijn gebonden. De ~ is een van de drie overheidsbevoegdheden van de Trias Politica; de andere bevoegdheden zijn de rechterlijke bevoegdheid en de uitvoerende bevoegdheid. Art. 81 GW

wetgevende macht Eng.: legislative : staatsrecht - onderdeel van staatsinrichting bestaande uit overheidsorganen die algemene regels vaststellen waaraan burgers gebonden zijn. Bijv. regering en Staten-Generaal stellen gezamenlijk wetten vast. Art. 81 Grondwet - Zie ook: onderdeel Trias Politica / scheiding van machten nadere verklaring Charles-Louis de Secondat baron de la brève et de Montesquieu

wetgevingen Eng.: legislation : Europees recht - wet- en regelgeving van diverse staten m.b.t. hetzelfde onderwerp. Bijv. Afdeling 7 van de Europese Grondwet: de onderlinge aanpassing van de ~.

wetgevingsprocedures : staatsrecht - de raadplegingsprocedure, de samenwerkingsprocedure, de medebeslissingsprocedure en de instemmingsprocedure.

wetgevingstechniek Eng.: method of legislation : rechtswetenschap - wijze waarop wetten zijn of worden geredigeerd. Zie ook: onderdeel legistiek

wethouder Eng.: councillor : staatsrecht - openbaar bestuurder oFwel lid van het dagelijks bestuur van een gemeente (college van burgemeester en wethouders). Art. 35 Gemw en 60 Gemw - Zie ook: onderdeel raadslid hierarchische verhouding B&W nadere verklaring burgemeester hierarchische verhouding gemeentebestuur

wetmatigheid : rechtswetenschap - in overeenstemming met de wet.

wetmatigheidsleer Eng.: outlaw someone : strafrecht - niet officiele term waarmee wordt bedoeld dat de wet letterlijk gehandhaafd dient te worden bij het opsporen van strafbare feiten. Zie ook: nadere verklaring legalistisch standpunt hierarchische verhouding wetmatigheid

wetsanalisten : rechtswetenschap - juristen die wetten minutieus kunnen ontleden en toepassen in complexe omgevingen, en - omgekeerd - (ongeschreven) regels binnen organisaties kunnen vertalen in heldere huisregels.

wetsartikel / (mv.) wetsartikelen (artt.) Eng.: section : staatsrecht - rechtsregels die bij een bepaald nummer horen. Bijv. artikel 339 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (afgekort art. 339 Rv) bevat regels m.b.t. de beroepstermijn en het incidenteel beroep in appèl

wetsbepaling / (mv.) wetsbepalingen : rechtswetenschap - voorschrift van een wet; wetsartikel. Bijv. de architect verzet zich met een beroep op het absolute karakter van zijn persoonlijkheidsrecht krachtens artikel 25, lid 1, sub d Aw tegen de voorgenomen sloop van het WAVIN-gebouw. Vernietiging of sloop levert een aantasting op in de zin van deze ~.

wetsbesluiten : staatsrecht - tijdens de Tweede Wereldoorlog door de regering van Londen genomen besluiten die normaal gesproken ook met medewerking van de Staten-Generaal werden genomen.

wetsconflict Eng.: conflict of law : internationaal recht - strijd van regels uit verschillende rechtsstelsels zodat in een concreet geval niet op voorhand duidelijk is welk recht toegepast moet worden. Zie ook: nadere verklaring verwijzingsregel hierarchische verhouding verdragen nadere verklaring botsing

wetsdelict : rechtsfilosofie - delict dat een schending van een wettelijke norm inhoudt. Van een ~ kan niet zondermeer gezegd worden dat de samenleving dit afkeurt, of als zeer ernstig beschouwt. Veel verkeersovertredingen zijn een ~.

wetsfamilie / (mv.) wetsfamilies : rechtsfilosofie - net als personen, kunnen wetten in families worden ingedeeld. Het gaat hierbij om wetten die dezelfde maatschappelijke verschijnselen reguleren of die systematisch aan elkaar verwant zijn. Bijv. doordat een wet op een andere is gebaseerd.

Wetsfictiegemeenten : fiscaal recht - voor de Wet waardering onroerende zaken wordt in principe de waarde van onroerende zaken per 1-1-1995 aangehouden. Maar gemeenten die enige jaren daarvoor (1992, 1993 of 1994) de huizen opnieuw hebben getaxeerd, mogen die waarde aanhouden. De wet gaat uit van de fictie (veronderstelling) dat de toen getaxeerde waarde gelijk is aan de waarde per 1-1-1995. De waarde van 1992, 1993 of 1994 wordt overigens voor de inkomens- en vermogensbelasting nog verhoogd met een per gemeente verschillend percentage. (bron: huizenveiling.nl)

wetshandhaving Eng.: LAw Enforcement : strafrecht - er voor zorgen dat mensen zich aan de wet houden.

wetshistorisch Eng.: law historically : rechtsgeschiedenis - voorgeschiedenis waaruit de totstandkoming van de (wets)bepaling volgt. Zie ook: niet gelijk aan wetssystematisch onderdeel wetshistorie

wetshistorische interpretatie Eng.: law historical interpretation : rechtsgeschiedenis - uitleg van een wetsartikel of bepaling aan de hand van de totstandkoming ervan, zodat de oorspronkelijke bedoelingen van de wetgever inzichtelijk worden. Bijv. Uitleg van een wettelijke bepaling aan de hand van de Memorie van Toelichting bij de betreffende bepaling. Zie ook: niet gelijk aan systematische interpretatie niet gelijk aan functionele interpretatie niet gelijk aan grammaticale interpretatie niet gelijk aan teleologische interpretatie

wetsontduiking Eng.: evasion of the law : fiscaal recht - gebruikmaken door een belastingplichtige van een constructie die geen wezenlijke verandering van feitelijke omstandigheden ten doel heeft gehad of waarvan aannemelijk is dat die achterwege zou zijn gebleven indien daarmee niet de belastingheffing geheel of gedeeltelijk onmogelijk zou worden gemaakt. (bron: Algra c.s.) Art. 31 AWR en 36 Awr

wetsontwerp Eng.: bill : staatskundig - politiek - ontwerp voor een wet voordat deze door het parlement is goedgekeurd. Zie ook: hierarchische verhouding wetsvoorstel nadere verklaring Memorie van Toelichting (MvT)

wetsontwerp Eng.: bill : wet- en regelgeving - politiek - ontwerp voor een wet voordat deze door het parlement is goedgekeurd. Zie ook: hierarchische verhouding wetsvoorstel nadere verklaring Memorie van Toelichting (MvT)

wetsontwerp : staatsrecht - de wet zoals die eruit ziet voordat hij als wet wordt afgekondigd. Zie ook: hierarchische verhouding initiële wetsvoorstel nadere verklaring Memorie van Toelichting (MvT)

wetsuitleg : procesrecht - wetsinterpretatie door de rechter; jurisprudentie.

wetsuitlegging Eng.: explanation of the law : rechtswetenschap - bedoeld wordt wetsuitleg oFwel wetsinterpretatie, hetgeen inhoud dat de betekenis van een wettekst in een bepaald hedendaags geval wordt uitgewerkt. Zie ook: hierarchische verhouding wetsuitleg onderdeel wetsinterpretatie

wetsvoorstel : staatsrecht - voorstel tot wet, meestal afkomstig van een minister en vergezeld van een toelichting. De Tweede Kamer kan een ~ wegstemmen. Zie ook: nadere verklaring Memorie van Toelichting (MvT) hierarchische verhouding amendement