Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

Weens Koopverdrag : internationaal privaatrecht - Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken; Wenen 11 april 1980 (Trb. 1981, 184). Art. 1 VKRZ

weergeld : rechtsgeschiedenis - waarde van de mens uitgedrukt in geld. De hoogte van de boete die betaald moest worden, na een misdrijf aan het slachtoffer of de nabestaanden, hing af van de (toe)stand van het slachtoffer. Bijv. ~ zoals blijkt uit opgeschreven Germaanse wetten. Zie ook: onderdeel zoengeld

weerhouden : criminologie - afhouden, tegenhouden, afzien van. Bijv. misschien is het zo dat een aantal potentiële dieven door het bestaan van de wettelijke bepalingen van het daadwerkelijk uitvoeren van hun plannen ~.

weerkorps Eng.: militia : staatsrecht - ~ is iedere organisatie van particulieren, welke gericht is op of voorbereidt tot het in onderling verband verrichten van of deelnemen aan hetgeen tot de taak behoort van weermacht of politie in de handhaving van de uit- en inwendige veiligheid en van de openbare orde en rust. De huidige beveiligingsbedrijven in Nederland moeten zo ingericht zijn, dat zij niet aan te merken zijn als een ~. Art. 1 Wet op de weerkorpsen

weerlegbaar / weerleggen : rechtswetenschap - aantoonbaar of beargumenteerd tegenspreken. Bijv. de feiten die de wederpartij stelt zijn ~. Zie ook: tegenstelling praesumptio juris et de jure nadere verklaring aanmerken

wegenlegger : bestuursrecht - register waarin de openbare wegen staan beschreven die buiten de bebouwde kom van de gemeente zijn gelegen. De openbaarheid van een weg is vooral van belang voor de vrije toegankelijkheid van die weg en voor de onderhoudsplicht daarvan. Art. 27 Wegenwet en 1 Wegenleggerbesluit openbare weg

Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) Eng.: Dutch Road Traffic Act 1994 : verkeersrecht - wet van 21 april 1994 houdende regelingen m.b.t. het wegverkeer. Daarin o.a. opgenomen kentekenbewijzen voor voertuigen, keuringsplicht en rijbewijs. Art. 36 WVW en 107 wvw - Zie ook: hierarchische verhouding Politiewet 1993 (POLW)

Wegenwet (Wegw) : bestuursrecht - wet van 31 juli 1930 waarin voorschriften omtrent openbare wegen worden vastgesteld. Daarin o.a. opgenomen regels m.b.t. onderhoud, aanleggen van wegen en tolheffing. Art. 15 weGrondwet en 52 weGrondwet - Zie ook: hierarchische verhouding Algemene bijstandswet (Abw)

Wegneembeding : pand- en hypotheekrecht - hypotheekbeding waardoor aan de geldlener het recht wordt ontnomen om latere verbeteringen aan de woning weer ongedaan te maken.

wegneemrecht : zakenrecht - recht van een erfpachter om gebouwen, werken en beplantingen, die door hemzelf of een rechtsvoorganger onverplicht zijn aangebracht of van de eigenaar tegen vergoeding zijn overgenomen, weg te nemen, mits hij de in erfpacht gegeven zaak in de oude toestand terugbrengt. Art. 89 Boek 5 BW en 266 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring erfpacht / (oneigen.) erfpachtrecht

wegneemrecht : huurrecht - het recht van een huurder om uit een woning weg te nemen wat op zijn kosten is aangebracht, mits hij dat doet zonder beschadigingen te veroorzaken. Art. 215 Boek 7 BW

wegvervoersrecht : wegvervoersrecht - rechtsgebied uit boek 8 Burgerlijk Wetboek en het verzekeringsrecht; vooral m.b.t. overeenkomsten van goederen- en personenvervoer over de weg (niet het spoor!) en de aFwikkeling van ongevallen waarbij bijv. een vrachtwagen met waardevolle lading betrokken is. Bijv. het ~ komt aan de orde bij inschakeling van een verhuiswagen. Art. 1080 Boek 8 BW en 1213 Boek 8 BW - Zie ook: hierarchische verhouding luchtrecht nadere verklaring Verdrag betreffende overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR)

wegwijsplicht : vermogensrecht - plicht van een verkrijger om de gegevens te verstrekken die nodig zijn om de vervreemder van een goed terug te vinden, indien hem binnen drie jaren na zijn verkrijging gevraagd wordt wie het goed aan hem vervreemdde. Indien een verkrijger niet aan zijn ~ kan voldoen, wordt hij geacht geen verkrijger te goeder trouw te zijn. Hij wordt daarom niet beschermd door de beschermingsregels voor verkrijgers te goeder trouw. Art. 87 Boek 3 BW

weigeringsbevoegdheid : merkenrecht - bevoegdheid van het Benelux Merkenbureau om een gedeponeerd merk te weigeren. Bijv. als het merk geen onderscheidend vermogen heeft, tot misleiding kan leiden of in strijd is met de goede zeden of openbare orde. Art. 6bis BMW - Zie ook: nadere verklaring in strijd met de goede zeden nadere verklaring openbare orde (OO)

wekaminen : strafrecht - chemische stoffen die stimulerend werken op het centrale zenuwstelsel (psychostimulantia). Er zijn verschillende soorten wekaminen, de amfetaminen vormen de grootste groep.

weledelgestrenge vrouwe : advocatuur - formele aanspreektitel in correspondentie van een vrouwelijke meester in de rechten. Zie ook: nadere verklaring aanspreektitels / titulatuur

welstandsbepalingen : bestuursrecht - ~ en het toezicht op gevelreclame moeten ervoor zorgen dat bouwwerken, zowel op zich zelf, als in verband met de omgeving, een goed uiterlijk hebben en in de omgeving passen. Daarnaast is een doel dat bouwwerken en stadsgezichten die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde, niet worden aangetast. Art. 12 Wonw en 12c Wonw welstandscommissie/schoonheidscommissie, welstandsnota

welstandscommissie / schoonheidscommissie : vastgoedrecht - door de gemeenteraad aangeduide groep van onafhankelijke deskundigen die beziet of het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken in overeenstemming is met de redelijke eisen van welstand. Art. 12 Wonw en 48 Wonw - Zie ook: nadere verklaring gemeenteraad / gemeenteraden (mv.)

welstandsnota : bestuursrecht - document dat wordt vastgesteld door de gemeenteraad, met daarin beleidsregels waarin de criteria zijn opgenomen die burgemeester en wethouders toepassen bij de beoordeling of een voorgenomen bouwwerk niet in strijd is met redelijke eisen van welstand (d.w.z. of het past binnen de omgeving waarin het gebouwd wordt). Art. 12a Wonw

welvaart Eng.: prosperity : economie - meten van de rijkdom van mensen.

welvaartsspreiding : economie - verspreiding van rijkdom over de bevolking; ~ is een zorg van de overheid. Art. 20 Gw

welvaartsvastheid : economie - toestand waarin de hoogte van sociale uitkeringen en pensioenen evenredig groeien met de welvaart. In de loop van de jaren 80 van de vorige eeuw werd het bestaansminimum regelmatig sneller verhoogd dan het tempo van de inflatie, maar in de jaren 90 stopte men met die aanpassingen. Van die tijd was het bestaansminimum niet meer welvaartsvast.

Wereldhandelsorganisatie Eng.: World Trade Organization (WTO) : internationaal publiekrecht - internationale organisatie opgericht in 1995 en belast met de bevordering (liberalisering) van de wereldhandel en de bemiddeling bij handelsconflicten. De ~ is de opvolger van GATT. Zie ook: onderdeel Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom

wereldinkomen Eng.: worldwide income : economie - het inkomen waar ook ter wereld verdiend en berekend volgens de Nederlandse belastingregels. Tot het ~ behoren dus ook de inkomsten waarover Nederland op grond van (inter)nationale regelingen niet het recht heeft belasting te heffen. Bijv. arbeidsinkomsten, winst of vermogen in een ander land dan Nederland. Soms wordt met ~ ook aangeduid de som van de nationale inkomens van alle landen. 80% van de arme landen hebben 30 % van het ~. Art. 2.5 Wet Inkomstenbelasting 2001

Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom Eng.: World Intellectual Property Organization (WIPO) : intellectuele eigendomsrecht - de ~ heeft tot doel de internationale bescherming van het auteursrecht (WVA) en, samen met het WIPO-verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen (WVUF), de rechten van uitvoerende kunstenaars en producenten. De ~ is van groot belang voor de bescherming van intellectuele eigendom tegen schendingen in digitale vorm, bijv. door het internet. De hoofdzetel is in Genève (Zwitserland). (ref Trb. 145, 1969)

Wereldvoedselprogramma (WVP) Eng.: World Food Programme (WFP) : internationaal publiekrecht - onderdeel van de Verenigde Naties dat een fonds beheert waarvan het voornaamste doel is een bestemming te geven aan voedseloverschotten.

weren : burgerlijk procesrecht - al hetgeen een partij aanvoert om de stellingen van de tegenpartij te ontkrachten. Zie ook: onderdeel exceptief verweer voeren onderdeel principaal verweer / verweer ten principale / verweer ten gronde

werk (van letterkunde, wetenschap of kunst) : auteursrecht - voortbrengsel van de geest, in materiële vorm gegoten, dat een persoonlijk stempel van de maker draagt en waar de maker een exclusief recht op heeft. Art. 10 Aw

werkdag Eng.: work(ing) day : arbeidsrecht - dag in de week waarin op grond van een arbeidsovereenkomst of aanstelling en de wet moet/mag worden gewerkt.

werken in dienstbetrekking : arbeidsrecht - als werknemer in dienst van een werkgever arbeid verrichten. Art. 610 Boek 7 BW en 2 iw 1990 - Zie ook: nadere verklaring arbeidsovereenkomst / (mv.) arbeidsovereenkomsten / arbeidscontract / (mv.) arbeidscontracten nadere verklaring werknemers nadere verklaring werkgever / (mv.) werkgevers

werkgelegenheid Eng.: employability : arbeidsrecht - het aantal beschikbare banen in een regio. Bijv. in 2003 daalde de ~ in Nederland en België. Zie ook: tegenstelling geregistreerde werkloosheid

werkgever / (mv.) werkgevers Eng.: employer : arbeidsrecht - de (rechts)persoon die werknemers in dienst heeft. Art. 610 Boek 7 BW - Zie ook: tegenstelling werknemers tegenstelling opdrachtgever

werkgeverslasten : sociaal recht - geheel van premies dat door een werkgever betaald moet worden; voor de sociale verzekeringswetten, voor regelingen voor vervroegde uittreding, en in verband met loondoorbetaling tijdens ziekte van de werknemers. Art. 30a wvalpv

werkgeversorganisatie Eng.: labour organization : arbeidsrecht - bij loononderhandelingen met werknemersorganisaties laten werkgevers zich vertegenwoordigen door ~ . Bijvoorbeeld het VNO-NCW (samentrekking van de afkortingen van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW). Art. 1 wet CAO en 2 wet CAO

werkgeversverklaring : arbeidsrecht - schriftelijk stuk waarin de werkgever (de duur van) het dienstverband met een bepaalde persoon bevestigt en op vraag specifieke mededelingen doet, bijv. dat de werknemer een financiële tegemoetkoming krijgt in de kosten van kinderopvang. Zie ook: nadere verklaring getuigschrift

werkingssfeer : vreemdelingenrecht - reikwijdte van een bepaalde regeling. Art. 2.1 wsf 2000 - Zie ook: onderdeel extensief uitleggen / extensieve interpretatie onderdeel restrictieve uitleg / restrictief uitleggen / restrictief uitgelegd / restrictieve interpretatie / restrictief interpreteren / restrictief geïnterpreteerd

Werkloosheidswet (WW) / (oneigen.) Wet Werkloosheid Eng.: Dutch Unemployment Insurance Act : socialeverzekeringsrecht - wet van 6 november 1986, tot verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid. Art. 15 ww en 16 ww

werkmaatschappijen : vennootschapsrecht - meestal een besloten vennootschap waarin de bedrijfsactiviteiten daadwerkelijk plaatsvinden. Zie ook: hierarchische verhouding holding

werknemers Eng.: employees : arbeidsrecht - personen die in dienst zijn bij en onder het gezag werken van een werkgever. Art. 2 iw 1990 en 659 Boek 7 BW - Zie ook: tegenstelling werkgever / (mv.) werkgevers tegenstelling ondernemer onderdeel werknemers in het faillissement hierarchische verhouding exploitant / uitbater

werknemers in het faillissement : faillissementsrecht - de salarissen van werknemers zijn bij wet aangeduid als boedelvordering van de dag van aanvang van het faillissement tot het moment dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd. Salarissen en emolumenten zijn gegarandeerd door de bedrijfsvereniging voor een periode van dertien weken voorafgaand aan het faillissement en de opzegperiode. Art. 40 Fw - Zie ook: nadere verklaring faillissement nadere verklaring boedelschulden nadere verklaring bedrijfsvereniging

werknemersverzekeringen Eng.: employee insurance schemes : socialeverzekeringsrecht - verzekeringen die werkloze of zieke werknemers tegen inkomensverlies beschermen. De premies voor de ~ worden door werknemers en werkgevers gedragen. Bijv. de werkloosheidsuitkering (WW) of de ziektewetuitkering (ZW).

werkstraf : strafrecht - een veroordeelde moet als straf gedurende een bepaalde tijd onbetaalde arbeid verrichten. Bijv. onderhoudswerk of schoonmaAKWerk. Art. 9 WvSr - Zie ook: onderdeel HALT-afdoening nadere verklaring minderjarige verdachte

werkweigering / werk weigeren / geweigerd werk : arbeidsrecht - weigeren (passende) arbeid uit te voeren. Art. 629 Boek 7 BW

wet / (mv.) wetten / lex Eng.: law : staatsrecht - geschreven regel van overheidswege. Zie ook: onderdeel formele wet / formele wetten (mv.) / wet in formele zin onderdeel wet in materiële zin hierarchische verhouding Koninklijk Besluit (KB)

Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) : verzekeringsrecht - wet van 30 mei 1963 betreffende verplichte verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen. Daarin o.a. opgenomen de regelingen m.b.t. het Waarborgfonds Motorverkeer. Art. 2 wam en 23 wam

Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften / Wet Mulder / Lex Mulder : strafprocesrecht - wet met daarin opgenomen de procedures om buiten het strafrecht lichte verkeersovertredingen administratief af te wikkelen. Art. 1 Wahv - Zie ook: nadere verklaring administratieve afhandeling / Mulderafdoening nadere verklaring administratieve sanctie

wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften (WAHV) : strafrecht - wet van 3 juli 1989 houdende administratieve afdoening van inbreuken op bepaalde verkeersvoorschriften. Daarin o.a. opgenomen regelingen m.b.t. de administratieve sancties en procedures bij de officier van justitie, de kantonrechter en - in hoogste ressort - het Gerechtshof te Leeuwarden. Art. 3 Wahv en 6 Wahv - Zie ook: hierarchische verhouding Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994)

Wet Administratieve Lastenverlichting en Vereenvoudiging In Sociale verzekeringswetten (Wet Walvis) : socialeverzekeringsrecht - wet inwerkinggetreden op 1 januari 2005 met maatregelen die moeten leiden tot vereenvoudiging van de uitvoering van de werknemersverzekeringen.

Wet algemene bepalingen (Wet AB) : staatsrecht - wet van 15 mei 1829 houdende de algemene bepalingen van de wetgeving. Daarin o.a. opgenomen de regel dat wetten geen terugwerkende kracht hebben en dat de rechter volgens de wet moet rechtspreken. Hij mag de innerlijke waarde of billijkheid van wetten niet beoordelen. Art. 4 wet ab en 11 wet ab - Zie ook: hierarchische verhouding Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen (RwGBV)

Wet Arbeid Vreemdelingen (WAB) : vreemdelingenrecht - deze wet valt onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en regelt het verstrekken van tewerkstellingsvergunningen aan werkgevers die vreemdelingen in Nederland willen laten werken. Deze vergunning is niet in alle gevallen nodig. De beslissing of een vreemdeling uiteindelijk wordt toegelaten, valt echter onder de vreemdelingenwet 2000. (bron: Min. Jus.) Art. 1 wab - Zie ook: nadere verklaring Vreemdelingenwet 2000 (VW 2000) nadere verklaring tewerkstellingsvergunning

Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) Eng.: Dutch Foreigners Labour Act : wet- en regelgeving - politiek - wet die een tewerkstellingsvergunning verplicht stelt voor werknemers afkomstig uit landen die niet tot de EER behoren of uit Zwitserland komen. Ook de burgers van de acht Midden- en Oost-Europese EER-landen mogen voor 1 januari 2007 niet zonder vergunning werken in Nederland. Zie ook: nadere verklaring Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) nadere verklaring tewerkstellingsvergunning

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (wajong) : socialeverzekeringsrecht - op 1 januari 1998 in werking getreden. De ~ biedt jonggehandicapten en studenten die arbeidsongeschikt zijn een uitkering op minimumniveau. Het betreft de groep arbeidsongeschikten die zich niet kunnen beroepen op de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) omdat ze geen arbeidsverleden hebben. (bron: SZW) Art. 2 wajong en 10 wajong

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) : informaticarecht - wet van 6 juli 2000 houdende de regelingen waardoor persoonsgegevens (beter) worden beschermd. Daarin o.a. opgenomen de voorwaarden voor de rechtmatigheid van verwerking van gewone en bijzondere persoonsgegevens en de meldingsplicht bij het College bescherming persoonsgegevens. Art. 8 Wbp en 27 wbp - Zie ook: nadere verklaring persoonsgegevens nadere verklaring recht op privacy hierarchische verhouding Algemene wet gelijke behandeling (AWGB)

Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie (WBBO) : staatsrecht - wet van 16 september 1954 houdende de instelling van het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de wijze van procederen bij dat college in eerste aanleg en hoger beroep. Art. 3 wbbo en 18 wbbo - Zie ook: hierarchische verhouding Algemene wet inzake Rijksbelastingen (AWR)

Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ) : patiëntenrecht - wet van 29 oktober 1992 tot regeling van het staatstoezicht op krankzinnigen. Daarin o.a. opgenomen de procedure voor gedwongen inbewaringstelling (IBS) van een persoon in een psychiatrisch ziekenhuis, de rechtsmiddelen daartegen en de administratieve voorschriften. Art. 20 wet bopz en 40 wet bopz - Zie ook: onderdeel inbewaringstelling / in bewaring stellen / in bewaring gesteld nadere verklaring Pieter Baan Centrum (PBC) hierarchische verhouding Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag) hierarchische verhouding dwangbehandeling

Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (BOB) : strafprocesrecht - wet uit 2000 die een aantal opsporingsmethodes uit de praktijk heeft voorzien van een wettelijke basis. Zie ook: onderdeel DNA-onderzoek tegenstelling Zaanse verhoormethode / (oneigen.) Zaanse methode

Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (WBBBG) : staatsrecht - wet van 3 april 1996 betreffende buitengewone bevoegdheden waarover de overheid beschikt tijdens de noodtoestand. De minister van Binnenlandse Zaken, commissaris van de Koningin en burgemeester kunnen dan makkelijker de grondrechten (recht op vergadering, privacy, bewegingsvrijheid etc.) inperken. Art. 5 wbbbg en 16 wbbbg - Zie ook: hierarchische verhouding Algemene wet bestuursrecht (AWB)

Wet Computercriminaliteit Eng.: Dutch Computer Crime Act : strafrecht - verzameling wetsartikelen die diverse computer-gerelateerde strafbare feiten strafbaar stelt, zoals computervredebreuk en computerfraude.

Wet conflictenrecht corporaties (WCC) : internationaal privaatrecht - wet van 17 december 1997 houdende regels van internationaal privaatrecht m.b.t. de corporaties. Stelregel is dat de corporatie wordt beheerst door het recht van de staat waar zij is opgericht en haar zetel heeft. Art. 2 wcc en 4 wcc - Zie ook: hierarchische verhouding Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen (Wfbv)

Wet conflictenrecht erfopvolging (WCEo) : internationaal privaatrecht - wet van 4 september 1996 houdende de regeling van conflictenrecht inzake de erfopvolging, en de vereffening en verdeling van de nalatenschap. Stelregel is dat de vereffening van de nalatenschap door Nederlands recht wordt beheerst, indien de erflater zijn laatste gewone verblijfplaats in Nederland had. Art. 1 wceo en 4 wceo - Zie ook: hierarchische verhouding Wet conflictenrecht trusts (WCT)

Wet conflictenrecht huwelijk (WCH) : internationaal privaatrecht - wet van 7 september 1989 houdende de regeling van het conflictenrecht inzake de voltrekking en erkenning van geldigheid van (buitenlandse) huwelijken. Art. 2 wch en 5 wch - Zie ook: hierarchische verhouding Wet conflictenrecht huwelijksbetrekkingen (WCHB)

Wet conflictenrecht huwelijksbetrekkingen (WCHB) : internationaal privaatrecht - wet van 16 september 1993 houdende verwijsregels inzake de persoonlijke rechtsbetrekkingen tussen echtgenoten. Primair geldt het recht van de staat van de gemeenschappelijke nationaliteit. Art. 1 wchb en 3 wchb - Zie ook: hierarchische verhouding Wet conflictenrecht huwelijksvermogensregime (WCHR)

Wet conflictenrecht huwelijksvermogensregime (WCHR) : internationaal privaatrecht - wet van 20 november 1991 houdende verwijsregels inzake het huwelijksvermogensregime tussen echtgenoten en in dat verband de bescherming van derden. Bij het ontbreken van rechtskeuze geldt Nederlands recht als beiden de Nederlandse nationaliteit hebben. Art. 4 wchr en 5 wchr - Zie ook: hierarchische verhouding Wet conflictenrecht inzake ontbinding huwelijk en scheiding van tafel en bed (WCE)

Wet conflictenrecht inzake ontbinding huwelijk en scheiding van tafel en bed (WCE) : internationaal privaatrecht - wet van 25 maart 1981 houdende de regeling van conflictenrecht m.b.t. ontbinding van het huwelijk en scheiding van tafel en bed. Daarin o.a. verwijsregels naar toepasselijk recht en de voorwaarden voor erkenning van echtscheidingen in Nederland. Art. 1 wce en 2 wce - Zie ook: hierarchische verhouding Wet conflictenrecht namen (WCN)

Wet conflictenrecht namen (WCN) : consumentenrecht - wet van 3 juli 1989 tot regeling van het conflictenrecht inzake de geslachtsnaam en de voornaam. Stelregel is dat die worden beheerst door de nationaliteit van de betrokkene. Voorts o.a. regels voor naamkeuze voor kinderen na wettiging of adoptie buiten Nederland. Art. 1 wcn en 5b wcn - Zie ook: hierarchische verhouding Wet conflictenrecht erfopvolging (WCEo)

Wet conflictenrecht onrechtmatige daad (WCOD) : internationaal privaatrecht - wet van 11 april 2001 houdende verwijsregels bij een onrechtmatige daad. Primair geldt het recht van de Staat waar de onrechtmatige daad heeft plaatsgevonden. Art. 3 wcod en 5 wcod - Zie ook: hierarchische verhouding Wet conflictenrecht corporaties (WCC)

Wet conflictenrecht trusts (WCT) : internationaal privaatrecht - wet van 4 oktober 1995 waarin voor de verwijsregels wordt verwezen naar het verdrag inzake het recht dat van toepassing is op trusts en inzake de erkenning van trusts. Art. 2 wct en 1 wct - Zie ook: hierarchische verhouding Wet conflictenrecht onrechtmatige daad (WCOD)

Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden : strafprocesrecht - wet van 16 september 2004, in werking getreden op 1 februari 2005. In de ~ wordt geregeld dat DNA-onderzoek plaatsvindt bij personen die zijn veroordeeld wegens bepaalde misdrijven (de misdrijven genoemd in art. 67 lid 1 WvSv, waarvoor een bevel tot voorlopige hechtenis kan worden gegeven), teneinde bij te dragen aan de voorkoming, opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten gepleegd door deze personen.

Wet Economische Statistieken (WES) : staatsrecht - wet van 28 december 1936, houdende maatregelen tot het verkrijgen van juiste economische statistieken. Ingezetenen zijn verplicht aan de onderzoeken mee te werken. Art. 1 wes en 2 wes

wet- en regelgeving Eng.: legislation and rule-making : staatsrecht - wetten in formele zin en regelgeving uit diverse bronnen, bijv. gemeentelijk, provinciaal, Europees niveau, en van diverse aard, bijv. reglementen, besluiten, verdragen, richtlijnen, verordeningen. Rechtspraak en gewoonte vallen buiten ~. Zie ook: onderdeel besluit / (mv.) besluiten onderdeel internationale verdragen

Wet Flexibiliteit en zekerheid (Flexwet) : arbeidsrecht - wet waardoor de werkgever beter flexibele arbeidskrachten kan inzetten. Echter, oproepkrachten hebben recht op minimaal drie uur loon en uitzendkrachten die in drie maanden vrij veel aaneengesloten werk hebben verricht, worden geacht bij hem een contract voor onbepaalde tijd te hebben. Art. 628a Boek 7 BW en 668a Boek 7 BW

Wet gelijk loon voor mannen en vrouwen Eng.: Dutch Equal Pay Act : mensenrechten - wet van 20 maart 1975 thans geïntegreerd in de Wet Gelijke Behandeling van Mannen en Vrouwen. De wet regelde het recht op gelijke lonen voor mannen en vrouwen. Art. 1 WGBMV

Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (WGBMV) : mensenrechten - wet van 1 maart 1980 waardoor de Europese richtlijn van 9 februari 1976 inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de Nederlandse wetgeving wordt geïmplementeerd. Daarin wordt o.a. de gelijke beloning voor werk van gelijke waarde vastgelegd. Art. 1a wgbmv en 646 Boek 7 BW

Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) : bestuursrecht - wet van 20 december 1984 waarin de procedures voor het treffen van gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten, provincies, waterschappen worden vastgesteld. Art. 1 wgr en 73 wgr - Zie ook: hierarchische verhouding Waterschapswet (Wschw)

Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (Wet GBA) : bestuursrecht - wet van 9 juni 1994, houdende regels ter zake van de gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens. Daarin o.a. opgenomen wie verantwoordelijk is voor de bijhouding van de basisadministratie en aan wie gegevens daaruit mogen worden verstrekt en de verplichtingen van de burgers. Art. 24 wet gba en 65 wet gba

Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) / (oneigen.) Wet geneeskundige behandelovereenkomst : gezondheidsrecht - wet van 17 november 1994 waarmee het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten zijn aangepast in verband met de opneming van bepalingen omtrent de overeenkomst tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst. Art. 446 Boek 7 BW en 450 Boek 7 BW

Wet giraal effectenverkeer (Wge) : effectenrecht - wet van 8 juni 1977 waarin wettelijke bepalingen voor het giraal effecten verkeer worden vastgesteld. Art. 1 wge en 9 wge - Zie ook: hierarchische verhouding Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995)

Wet Identificatie bij Dienstverlening : staatsrecht - wet die accountants, belastingadviseurs en advocaten verplicht hun cliënten te identificeren alvorens tot hun dienstverlening over te gaan. Overtreding van deze wet levert een strafbaar feit op. Art. 1 widd - Zie ook: nadere verklaring identificatieplicht nadere verklaring strafbaar feit / delict

wet in materiële zin Eng.: law : staatsrecht - algemene rechtsregel waaraan burgers gebonden zijn en die afkomstig is van een overheidsorgaan dat bevoegd is tot het maken van die regel. Bijv. een wet in formele zin, AMvB of verordening van lagere overheden is ~. Zie ook: nadere verklaring rechtsregels tegenstelling formele wet / formele wetten (mv.) / wet in formele zin onderdeel materieel privaatrecht

Wet inburgering nieuwkomers (WIN) Eng.: LAw Governing the Integration of Newcomers : vreemdelingenrecht - wet van 9 april 1988 houdende regels m.b.t. de inburgering van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving. Daarin o.a. opgenomen het inburgeringsonderzoek en -programma. Art. 2 win en 5 win

Wet Inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) : fiscaal recht - wet van 11 mei 2000 waarin de grondslag van de inkomstenbelasting is herzien. Daarin o.a. de heffingsgrondslag bij werk en woning, bij aanmerkelijk belang, de persoonsgebonden aftrek, de belastingheffing van buitenlandse belastingplichtigen. Art. 3.1 wet IB 2001 en 3.2 wet IB 2001

Wet installaties Noordzee : - Wet van 3 december 1964, houdende voorzieningen ten aanzien van installaties op de bodem van de Noordzee; omdat "het wenselijk is ter bescherming van rechtsbelangen voorzieningen te treffen ten aanzien van installaties op de bodem van het deel van de Noordzee waarvan de grenzen samenvallen met die van het aan Nederland toekomende gedeelte van het continentale plat, een en ander zolang geen internationale regeling ter zake tot stand is gekomen" Art. 1 Wet installaties noordzee

Wet invoering van spreekrecht aan slachtoffers of hun nabestaanden : strafrecht - wet in werking getreden op 1 januari 2005. Degene met spreekrecht kan op de terechtzitting een verklaring afleggen omtrent de gevolgen die het tenlastegelegde feit bij hem teweeg heeft gebracht. De mogelijkheid van spreekrecht geldt bij alle misdrijven waarop een maximumstraf van 8 jaar of hoger staat (hoofdregel). Minderjarigen hebben spreekrecht vanaf 12 jaar. Het slachtoffer dat of de nabestaande die van het spreekrecht gebruik wil maken moet dit schriftelijk aan de officier van justitie meedelen. Degene die van het spreekrecht gebruik maakt krijgt een zelfstandige wettelijke positie en niet de formele positie van getuige, en kan daardoor ook niet onderworpen worden aan het ondervragingsrecht van het OM en de verdediging of verdachte.

Wet melding collectief ontslag (WMCO) Eng.: Dutch Collective Redundancy Notification Act : ontslagrecht - wet van 24 maart 1996 waarin de procedures zijn vastgesteld om collectief (minstens 20 werknemers tegelijk) ontslag te kunnen geven. Daarin o.a. opgenomen de meldingsplicht van de werkgever aan de werknemersvereniging. Art. 3 wmco en 7 wmco - Zie ook: hierarchische verhouding Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA)

Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) : bankrecht - wet van 16 december 1993 betreffende melding aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties van ongebruikelijke financiële transacties. De ~ strekt ertoe misbruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld te stoppen. De ~ verplicht accountants, belastingadviseurs en advocaten alle ongebruikelijke transacties te melden. Bijv. witwassen of transacties boven € 15.000,-- in cash of toondercheques. Art. 2 wet mot en 8 wet mot

Wet Melding Zeggenschap (WMZ) Eng.: Dutch Disclosure of Major Holdings Act : wet- en regelgeving - politiek - wet om transparantie op de aandelenmarkt te bewerkstelligen. De ~ verplicht aandeelhouders belangrijke verschuivingen in hun aandelenbezit of stemrecht in een onderneming openbaar te maken. Zie ook: nadere verklaring Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Wet melding zeggenschap (WMZ) : vennootschapsrecht - de ~ verplicht personen die door het verkrijgen van effecten in een NV een percentage van meer dan 5% kapitaalbelang en/of stemrecht bereiken, dit te melden aan de betrokken vennootschap en de Autoriteit Financiële Markten. (bron: beleggingsplein.nl) Art. 1 WMZ

Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996 (Wmz 1996) : effectenrecht - wet van 29 november 1996 waarin de zeggenschap van (grote) aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen en hun meldingsplicht is geregeld. Daarin is o.a. bestuurlijke boete opgenomen voor diegenen die geen of onjuiste melding doen. Art. 2 WMZ en 13b WMZ - Zie ook: hierarchische verhouding Wet vrijwillige zetelverplaatsing derde landen (Wvzvdl)

Wet milieubeheer (WM) Eng.: Dutch Environmental Protection Act : milieurecht - wet van 13 juni 1979 waarin regels op het gebied van milieuhygiëne worden vastgesteld. Daarin o.a. opgenomen regelingen voor de provinciale milieuverordening, milieu-effectrapportage (MER) en het nationale milieubeleidsplan. Art. 1.2 wm en 7.2 wm - Zie ook: hierarchische verhouding Telecommunicatiewet (TW)

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag Eng.: Dutch Mnimum Wage and Minimum Holiday Allowance Act : arbeidsrecht - wet van 14 november 1991, die bestaat uit een koppeling van het minimumloon en de sociale uitkeringen aan de gemiddelde contractloonontwikkeling. Het doel van de ~ is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met minimumloon en uitkeringsgerechtigden. (bron: Staatscourant 20 mei 2003) Art. 1 WML

Wet ministeriële verantwoordelijkheid (WMV) Eng.: Dutch Ministerial Responsibility Act : staatsrecht - wet van 22 april 1855 waarin de ministeriële verantwoordelijkheid is geregeld. Art. 1 wmv en 2 wmv - Zie ook: hierarchische verhouding Kieswet (KW)

Wet nationale ombudsman (WNO) : staatsrecht - wet van 4 februari 1981 waarbij het ambt van nationale ombudsman is ingesteld. Daarin o.a. opgenomen regels voor het onderzoek door de ombudsman. Art. 2 wno en 12 wno - Zie ook: hierarchische verhouding Provinciewet (PW) nadere verklaring klachten

Wet onroerende zaakbelasting (WOZ) : fiscaal recht - belasting die de gemeente op binnen haar gemeente gelegen onroerende zaken heft. De ~ bestaat uit een eigenarendeel, dat door de zakelijk gerechtigde wordt betaald en een gebruikersdeel, te betalen door de bewoner/gebruiksgerechtigde. Een eigenaar-bewoner betaalt beide delen. Art. 220 Gemw - Zie ook: tegenstelling rechten / leges onderdeel baatbelasting