Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

vredeloosheid : strafrecht - vogelvrij verklaard. (Van Dale)

vredeplichtclausule in de CAO Eng.: prohibition on industrial action in collective labour agreements : politiek - nationaal - afspraak tussen organisaties van werknemers en werkgevers dat tijdens de looptijd van de CAO geen stakingen zullen plaatsvinden of andere pressiemiddelen worden ingezet.

vredeplichtclausule in de CAO Eng.: prohibition on industrial action in collective labour agreements : nationaal - afspraak tussen organisaties van werknemers en werkgevers dat tijdens de looptijd van de CAO geen stakingen zullen plaatsvinden of andere pressiemiddelen worden ingezet.

vredeplichtclausule in de cao : politiek - afspraak tussen cao-partijen dat tijdens de looptijd van de cao geen stakingen zullen plaatsvinden of andere pressiemiddelen worden ingezet.

vreedzame coëxistentie : internationaal publiekrecht - vreedzame samenleving; situatie waarbij staten vreedzaam naast elkaar bestaan, maar zich verder weinig of niet om elkaar bekommeren. Bijv. de ~ tussen Taiwan en China.

vreedzame middelen : internationaal recht - manieren om geschillen tussen staten zonder geweld te beslechten, zoals: onderhandelingen, feitenonderzoek, bemiddeling, conciliatie, arbitrage, een rechterlijke beslissing, het doen van een beroep op regionale organen of akkoorden of andere vreedzame middelen naar eigen keuze Art. 33 hv vn

vreemd vermogen : vennootschapsrecht - schulden en voorzieningen, zoals kredieten, van een vennootschap. Art. 203 Boek 2 BW en 215 Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring eigen vermogen

vreemde rechters : burgerlijk procesrecht - niet-Nederlandse rechters. Art. 431 Rv - Zie ook: nadere verklaring Europees Hof van Justitie (EHvJ) / (oneigen.) Europese Hof van Justitie

vreemdeling Eng.: alien : vreemdelingenrecht - ieder die de Nederlandse nationaliteit niet bezit en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander wordt behandeld. Art. 1 vw 2000 - Zie ook: onderdeel illegaal / (mv.) illegalen tegenstelling ingezetenen onderdeel legale vreemdeling onderdeel uitgeprocedeerde vreemdeling

Vreemdelingen Administratie Systeem (VAS) : vreemdelingenrecht - geautomatiseerd (lokaal) systeem waarin de personalia en de verblijfsstatus van alle vreemdelingen zijn verwerkt. De vreemdelingendienst beheert het ~-systeem. (bron: Min. Jus.) Zie ook: niet gelijk aan Centraal Register Vreemdelingen (CRV)

vreemdelingenbeslag : beslagrecht - conservatoir beslag tegen een schuldenaar zonder bekende woonplaats in Nederland; bij ~ hoeft geen vrees voor verduistering te worden aangetoond. Art. 765 Rv en 711 Rv conservatoir beslag

Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb 2000) Eng.: Aliens Order : vreemdelingenrecht - hierin wordt de Vreemdelingenwet 2000 uitgewerkt in concrete materiële regelgeving. (bron: Min. Jus.) Art. 1.1 vb 2000 - Zie ook: hierarchische verhouding Vreemdelingenwet 2000 (VW 2000)

vreemdelingenbewaring : vreemdelingenrecht - tijdelijk vasthouden van een vreemdeling in een huis van bewaring is een maatregel die onder andere kan worden genomen om uitzetting te effectueren. (bron: Min. Jus.) Art. 59 vw 2000

Vreemdelingencirculaire (Vc) Eng.: Dutch Aliens Circular : vreemdelingenrecht - in de ~ staan de meeste beleidsregels en uitvoeringsinstructies die gelden in het vreemdelingenbeleid. De ~ is een uitwerking van de Vreemdelingenwet 2000 en het Vreemdelingenbesluit 2000. (bron: Min. Jus.) Zie ook: nadere verklaring Vreemdelingenwet 2000 (VW 2000) nadere verklaring Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb 2000)

vreemdelingendienst / Dienst Vreemdelingenzaken Eng.: Aliens Department : vreemdelingenrecht - de vreemdelingendienst is een afdeling van de Nederlandse politie. De vreemdelingendienst houdt zich bezig met de toelating van, het toezicht op en de terugkeer van vreemdelingen die in Nederland verblijven. (bron: Min. Jus.) Art. 4.49 vb 2000

Vreemdelingenkamer : vreemdelingenrecht - sectie Vreemdelingenrecht van de Haagse rechtbank. Deze rechtbank behandelt alle beroepszaken en verzoeken om een voorlopige voorziening. De Vreemdelingenkamer heeft nevenzittingsplaatsen in Amsterdam, Den Bosch, Haarlem, Zwolle, Utrecht, Assen, Arnhem, Groningen en Dordrecht. (bron: Min. Jus.) Art. 71 vw 2000

vreemdelingenrecht Eng.: law of aliens : vreemdelingenrecht - vakgebied dat voornamelijk met het rechtsgebied uit de Vreemdelingenwet en het Vreemdelingenbesluit samenvalt; vooral m.b.t. rechtsbijstand aan vreemdelingen voor verkrijging of behoud van een bepaalde verblijfsvergunning voor Nederland. Art. 3 vw 2000 en 5 vw 2000 - Zie ook: hierarchische verhouding onderwijsrecht

Vreemdelingenwet 2000 (VW 2000) Eng.: Dutch Aliens Act 2000 : vreemdelingenrecht - wet van 23 november 2000 houdende de regeling van o.a. toegang tot, toezicht op en verblijf in Nederland van vreemdelingen en asielzoekers en regels m.b.t. uitzetting van vreemdelingen, toelating en de grensbewaking. Art. 3 vw 2000 en 29 vw 2000 - Zie ook: onderdeel Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb 2000) hierarchische verhouding Oorlogswet voor Nederland (OWN)

vrij op naam (VON) : overeenkomstenrecht - zonder kosten om de onroerende zaak in eigendom te verkrijgen. Bijv. nieuwbouwhuizen zijn voor de eerste koper ~. Zie ook: tegenstelling kosten koper (KK)

vrij verkeer van goederen Eng.: free movement of goods : europees recht - verbod van in- en uitvoerrechten en van alle heffingen van gelijke werking ten aanzien van het goederenverkeer tussen de Lidstaten van de Europese Unie onderling. Art. 23 EG-Verdrag en 31 EG-Verdrag

vrij verkeer van personen Eng.: free movement of persons : Europees recht - de vrijheid van EG-onderdanen om zich in iedere EG-lidstaat te mogen vestigen. Art. 39 EG-Verdrag - Zie ook: nadere verklaring Europese Unie (EU)

vrijblijvend : rechtswetenschap - zonder tot iets verplicht te zijn. Bijv. een ~ gesprek is een gesprek waaraan geen verplichtingen (kosten) zijn verbonden. Zie ook: nadere verklaring natuurlijke verbintenis / verplichting uit moraal en fatsoen tegenstelling verbintenissen / obligatio

vrijblijvend aanbod Eng.: submission / bid/ tender : verbintenissenrecht - aanbod, waarbij expliciet is vermeld dat het vrijblijvend is, dat wil zeggen dat het onverwijld na aanvaarding nog herroepen kan worden. Art. 219 Boek 6 BW - Zie ook: tegenstelling aanbod

vrije beroepsoefenaar : ondernemingsrecht - persoon die een zelfstandig beroep uitoefent. Bijv. fysiotherapeut of advocaat. Zie ook: onderdeel advocaat / advocaten / (oneigen.) advokaat tegenstelling freelancer

vrije beschikking Eng.: discretionary decision : bestuursrecht - het overheidslichaam heeft ruime vrijheid in de wijze waarop zij besluit;
een persoon kan er mee doen wat hij wil. Bijv. hij heeft de ~ over de auto. Art. 1:03 AWB - Zie ook: nadere verklaring beschikkingsbevoegdheid nadere verklaring gebonden beschikking

vrije bewijsleer : bestuursrecht - de omstandigheid dat er in het bestuursrecht geen expliciete regels van bewijsrecht zijn.

vrije reserves : ondernemingsrecht - reserves waarvan het aanhouden niet wettelijke verplicht is. Bijv. het saldo van de ~ is gestegen van € 80.000,00 naar € 100.000,00.

vrije verkeer van diensten : Europees recht - europeesrechtelijk beginsel, inhoudende het verbod beperkingen te leggen op het vrij verrichten van diensten binnen de Europese Gemeenschap ten aanzien van onderdanen van de lidstaten. Bijv. werkzaamheden van de vrije beroepen. Art. 49 EG-Verdrag - Zie ook: niet gelijk aan vrije verkeer van goederen nadere verklaring Europese Economische Ruimte (EER) / (oneigen.) Europese Ruimte

vrije verkeer van goederen : Europees recht - Europeesrechtelijk beginsel, inhoudende het verbod van in- en uitvoerrechten op goederen die binnen de Europese Gemeenschap circuleren. Art. 23 EG-Verdrag - Zie ook: niet gelijk aan vrije verkeer van diensten nadere verklaring Europese Economische Ruimte (EER) / (oneigen.) Europese Ruimte

vrijhandelszone Eng.: free-trade zone : Europees recht - zone waarin de aangesloten landen elk zelf de invoerrechten bepalen van goederen die afkomstig zijn van buiten de zone. Dit wijkt dus af van de gang van zaken in een douane-unie, die een gemeenschappelijk buitentarief heeft. De bekendste vrijhandelszone is de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA).

vrijheid van arbeidskeuze / vrije keuze van arbeid : mensenrechten - grondwettelijk erkend recht van iedere Nederlander op ~. Sinds 1 april 1997 is de mogelijkheid om een concurrentiebeding bij arbeidsreglement aan te gaan, vervallen en bepaald dat een concurrentiebeding slechts geldig is als het deel uitmaakt van de individuele arbeidsovereenkomst. Het concurrentiebeding staat op gespannen voet met artikel 19 lid 3 Grondwet en met internationale verdragen als de UVRM, het Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, Conventie nr. 122 van de ILO en het Europees Sociaal Handvest. Art. 19 Grondwet en 1 esh

vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst Eng.: freedom of thought / conscious and religion : mensenrechten - de ~ is in de Unie een gegarandeerd recht. Het recht van gewetensbezwaarden om militaire dienst te weigeren wordt gewaarborgd; uitoefening van dit recht mag niet tot discriminatie leiden.

vrijheid van godsdienst en levensovertuiging : mensenrechten - ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden zonder aan iemand verantwoording verschuldigd te zijn. Art. 6 Grondwet

vrijheid van meningsuiting / drukpersvrijheid Eng.: freedom of speech : mensenrechten - grondwettelijk recht om in alle vrijheid, dus zonder voorafgaand toezicht, in welke vorm dan ook gedachten en gevoelens te openbaren. De ~ kan evenwel worden beperkt door gerechtvaardigde (privacy)belangen van anderen. Art. 7 Grondwet - Zie ook: tegenstelling censuur / censureren / gecensureerd niet gelijk aan persvrijheid

vrijheidsbeneming Eng.: deprivation of liberty : penitentiair recht; penologie - door het plaatsen in een inrichting voor kortere of langere tijd ononderbroken benemen van de vrijheid van een persoon met als doel te straffen. Art. 359 WvSv niet gelijk aan vrijheidsbeperking

vrijheidsberoving / beroven van vrijheid / beroofd van vrijheid Eng.: deprivation of freedom : strafrecht - misdrijf door een persoon opzettelijk en wederrechtelijk van zijn vrijheid te beroven of beroofd te houden. Max. gevangenisstraf 8 jaren of een boete van max. € 45.000.--. Art. 282 WvSr

vrijheidsstraf : strafrecht - straf die de vrijheid van een persoon beperkt. Bijv. gevangenisstraf. Art. 9 WvSr - Zie ook: onderdeel gevangenisstraf onderdeel dagdetentie

vrijspraak Eng.: acquittal : strafprocesrecht - Een verdachte gaat vrijuit als de rechtbank het tenlastegelegde feit niet wettig en overtuigend bewezen acht. ~ hoeft in beginsel niet gemotiveerd te worden. Art. 352 WvSv - Zie ook: nadere verklaring ontslag van alle rechtsvervolging (OVAR) tegenstelling schuldigverklaring / schuldig verklaren / schuldig verklaard

vrijspreken Eng.: to acquit : strafprocesrecht - oordelen door de rechter dat het tenlastegelegde feit niet wettig en overtuigend bewezen is. Gevolg is dat de verdachte vrijuit gaat. Art. 352 WvSv

vrijstelling dochterbedrijf : vennootschapsrecht - de vrijstelling voor een dochterbedrijf (zgn. groepsafhankelijke rechtspersoon) van vrijwel alle voorschriften van het jaarrekeningrecht, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De belangrijkste is dat de financiële gegevens van het dochterbedrijf in de geconsolideerde jaarrekening van de moeder zijn opgenomen en dat de moeder een verklaring neerlegt bij het handelsregister (Kamer van Koophandel) van de groepsafhankelijke rechtspersoon. Art. 403 Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring 403-verklaring

vrijwaring / vrijwaren / gevrijwaard Eng.: release : burgerlijk procesrecht - een persoon ergens voor behoeden;
waarborgen. Art. 210 Rv en 1045 Rv - Zie ook: nadere verklaring oproeping in vrijwaring / oproepen in vrijwaring / in vrijwaring opgeroepen

vrijwaringsverplichting : overeenkomstenrecht - verplichting van de verkoper om in te staan voor de aFwezigheid van lasten en beperkingen op de zaak die hij heeft verkocht. Indien de koper toch wordt aangesproken, is de verkoper verplicht in geding te komen om de belangen van de koper te verdedigen. Art. 15 Boek 7 BW en 16 Boek 7 BW

vrijwillige terugtred Eng.: volontary redrAwal : strafrecht - voorbereiding noch poging bestaat indien een misdrijf niet is voltooid tengevolge van omstandigheden van de wil van de dader (art. 46b WvSr). In een dergelijk geval is er sprake van vrijwillige terugtred. Art. 46b WvSr

vroeghulp : jeugdrecht - hulp van een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming voor een jeugdige verdachte die wordt vastgehouden op het politiebureau in verband met een strafbaar feit. Zie ook: nadere verklaring minderjarige verdachte nadere verklaring Raad voor de Kinderbescherming

vroeghulp : strafrecht - eerste bezoek aan een arrestant door de reclassering

Vrouwe Justitia : rechtsgeschiedenis - godin der gerechtigheid in het oude Rome, vaak afgebeeld op gerechtsgebouwen met blinddoek, weegschaal en zwaard. Zie ook: tegenstelling weledelgestrenge vrouwe nadere verklaring Openbaar Ministerie (OM) nadere verklaring zittende magistratuur

vruchten Eng.: fruits : vermogensrecht - opbrengsten. Bijv. natuurlijke, burgerlijke ~. De afzonderlijke termijnen van een lijfrente gelden als ~ van het recht op de lijfrente. Art. 9 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring koopsompolis / lijfrenteverzekering

vruchten van legaat Eng.: fruits of legacy : erfrecht - de opbrengsten uit een legaat. Bijv. wanneer bepaalde aandelen zijn gelegateerd, dan behoort het dividend dat is uitgekeerd op die aandelen tot de vruchten van dat legaat. Art. 124 Boek 4 BW

vruchtgebruik Eng.: usufruct : vermogensrecht - zakelijk recht om het eigendom van een andere persoon te mogen gebruiken en daarvan de vruchten te mogen plukken. Art. 201 Boek 3 BW en 51 onwb - Zie ook: onderdeel zakelijk recht / zakelijke rechten nadere verklaring zaakvorming / (oneigen.) zaaksvorming / specificatio nadere verklaring vruchten nadere verklaring vruchtgebruiker / usufructuarius

vruchtgebruiker / usufructuarius : vermogensrecht - persoon die het zakelijk recht heeft om het eigendom van een andere persoon te mogen gebruiken en daarvan de vruchten te mogen plukken. Art. 201 Boek 3 BW en 203 Boek 3 BW - Zie ook: niet gelijk aan eigenaar / eigenaresse nadere verklaring Ik opa testament

vruchtgebruiktestament : erfrecht - testament waarbij de verzorging van de langstlevende echtgenoot wordt verzekerd door hem een recht van vruchtgebruik toe te kennen en aan de kinderen de blote eigendom daarvan. Art. 29 Boek 4 BW en 201 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring vruchtgebruik nadere verklaring testament / uiterste wil / uiterste wilsbeschikking

vuistpand Eng.: possessory pledge : pand- en hypotheekrecht - zakelijk recht dat gevestigd wordt door de zaak in de macht van de pandhouder te brengen. Art. 236 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring pandgever nadere verklaring pandhouder / pandnemer nadere verklaring onderpand

vuistpandrecht op vorderingen : pand- en hypotheekrecht - of openbaar pand op vorderingen. Verpanding van een vordering op een derde doordat de pandgever hierover mededeling doet aan die derde. Art. 236 Boek 3 BW en 237 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring vuistpand nadere verklaring pandhouder / pandnemer

W.L.P.A. Molengraaff : rechtswetenschap - geboren in 1858- gestorven in 1931. ~ is een belangrijke professor geweest op het gebied van het privaatrecht, wanneer het gaat om de uitleg van onrechtmatige daad. In 1887 pleitte ~ voor een ruimere uitleg van het begrip onrechtmatigheid. De aanleiding voor deze opvatting waren de oneerlijke concurrentiepraktijken in die tijd. In het wetsontwerp van Regout van 1911 en in het ontwerp van Heemskerk van 1913 werd zijn formulering als uitgangspunt genomen. Deze werden overbodig toen de Hoge Raad op 31 januari 1919 in het zogenaamde Lindenbaum-Cohenarrest koos voor de ruime uitleg van onrechtmatigheid. (bron: Encyclopedie van de rechtswetenschap). Zie ook: onderdeel Molengraaff Instituut voor Privaatrecht te Utrecht

waarborg : verbintenissenrecht - vorm van zekerheid dat iets inderdaad waar is of zo zal gebeuren. Art. 100 Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring waarborgsom nadere verklaring oproeping in vrijwaring / oproepen in vrijwaring / in vrijwaring opgeroepen onderdeel hoofdelijke aansprakelijkheid

waarborg / waarborgen : burgerlijk procesrecht - persoon die in vrijwaring wordt opgeroepen. Art. 210 Rv en 213 Rv

waarborgen : verbintenissenrecht - ervoor zorgdragen of ervoor instaan dat iets gebeurt of dat een bepaalde toestand er is. Art. 54 Wna

Waarborgfonds Motorverkeer (WAM) : verzekeringsrecht - rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die tot taak heeft aan benadeelden hun schade, veroorzaakt door een motorrijtuig, te vergoeden, indien niet kan worden vastgesteld wie de aansprakelijke persoon is. Art. 1 wam en 23 wam - Zie ook: nadere verklaring assurantie / assureren / geassureerd nadere verklaring waarborg nadere verklaring wettelijke aansprakelijkheid nadere verklaring gemeenschappelijk motorwaarborgfonds

waarborgfunctie : rechtswetenschap - werking van iets als waarborg, als vorm van zekerheid dat iets inderdaad waar is of zo zal gebeuren. Bijv. de waarborgfunctie van een pensioenwet.

waarborgnormen : staatsrecht - grondrechtelijke regels (waaronder klassieke grondrechten), waarbij aan burgers zekere waarborgen worden gegeven.

waarborgsom : bouwrecht - bedrag dat de eisende partij aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw moet betalen ter dekking van de nog te maken kosten van de Raad voor de behandeling van zijn vordering. Voor de uitreiking van het vonnis worden de totale kosten aan partijen meegedeeld en wordt aan de eisende partij gevraagd een eventuele aanvulling over te maken. In het vonnis wordt beslist wie de kosten uiteindelijk moet dragen. Zie ook: nadere verklaring verhaal / verhalen / verhaald nadere verklaring zekerheidstelling / stellen van zekerheid / zekerheid gesteld

waarborgsom : vermogensrecht - in onderpand gegeven geldsom waarop de houder zijn schade kan verhalen. De schade moet voortkomen uit het niet nakomen van verplichtingen tegenover de houder. Bij de verhuur van woningen wordt vaak een waarborgsom gevraagd. Art. 577d WvSv - Zie ook: nadere verklaring waarborg nadere verklaring onderpand

waarborgsom : effectenrecht - margin, onderpand, zekerheid of dekking. Minimum ~ die betaald wordt voordat termijncontracten bij een broker worden afgesloten. Bijv. iemand heeft een calloptie geschreven en koopt de onderliggende aandelen als ~. (bron: beleggingsplein.nl) Zie ook: nadere verklaring waarborg nadere verklaring onderpand

waarborgstempel / apostillestempel : personen- en familierecht - apostille; stempel of zegel waarmee een buitenlandse akte wordt gelegaliseerd.

waardebepaling : faillissementsrecht - vaststelling van de waarde. Art. 261 Fw

waardenconsensustheorie : rechtsfilosofie - theorie dat in een gemeenschap normen op basis van consensus worden vastgesteld. Zie ook: nadere verklaring wilsovereenstemming / consensus

waardepapier / (mv.) waardepapieren : bank- en effectenrecht - papier met geldswaarde, zoals bankbiljetten, cheques, effecten. Art. 422 Boek 2 BW - Zie ook: onderdeel cheque

waarheid : rechtswetenschap - hetgeen in overeenstemming is met de werkelijkheid zoals die is of wordt ervaren; in overeenstemming met het ware. Bijv. partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar ~ aan te voeren. Art. 21 Rv en 189 WvSr

waarheidsvinding : strafrecht - het voornaamste doel van de strafvordering is de waarheidsvinding. De strafvordering is immers gericht op de toepassing van het materiële strafrecht en om dit te mogen doen, moet worden vastgesteld of er sprake is van een strafbaar feit en een strafbare dader. Bij diverse dwangmiddelen wordt in WvSv gezegd dat deze in het belang van het onderzoek of de waarheidsvinding mogen worden toegepast. Dit is bijv. het geval in art. 67 lid 2 sub 4 WvSv. (G.J.M. Corstens)

waarmerken : notarieel recht - het certificeren van de echtheid van een document, bijv. bij de gemeente wordt een document gekopieerd en gewaarmerkt. Het gewaarmerkte afschrift is een verklaring dat het afschrift conform het origineel is.

waarnemend griffier / substituut-griffier : procesrecht - justitieel ambtenaar die de taken van de griffier bij diens aFwezigheid waarneemt. Art. 73 wet RO - Zie ook: niet gelijk aan hulpgriffier / adjunct-griffier

waarschuwing / waarschuwen / gewaarschuwd : aansprakelijkheidsrecht - verwittiging voor dreigend nadeel. Art. 573 WvSv - Zie ook: nadere verklaring politie onderdeel aanmaning / aanmanen / aangemaand onderdeel ingebrekestelling / in gebreke stellen / in gebreke gesteld

waarschuwing notaris : notarieel recht - tuchtmaatregel die door de kamer van toezicht opgelegd kan worden aan een notaris. Art. 103 Wna - Zie ook: nadere verklaring notaris nadere verklaring tuchtrechtspraak

waarvan akte : burgerlijk procesrecht - kreet die in conclusies wordt gebruikt om een erkenning aan de zijde van de wederpartij of een eigen standpunt te benadrukken;
slotregel onder de partijakte. Bijv. na het horen van getuigen of als reactie op een nader ingediend stuk door de wederpartij. Zie ook: nadere verklaring partij-akte

wachttijd / wachtdagen : verzekeringsrecht - periode die nadat het verzekerde risico zich heeft voorgedaan eerst moet verstrijken, vooraleer de verzekeraar tot uitkering overgaat. Bijv. uit hoofde van de arbeidsongeschiktheidsverzekering bij arbeidsongeschiktheid. Art. 19 WAO

Wajong-regeling : socialeverzekeringsrecht - Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Uitkering, op het niveau van sociaal minimum, voor jongeren die voor hun 18e jaar arbeidsongeschikt waren of die tijdens hun studie arbeidsongeschikt zijn geworden.

wanbeleid Eng.: mal policy : ondernemingsrecht - slecht beleid. Bijv. van bestuurders van een naamloze of besloten vennootschap. Art. 350 Boek 2 BW en 355 Boek 2 BW - Zie ook: hierarchische verhouding bestuurdersaansprakelijkheid

wanbetaling / wanbetaler : verbintenissenrecht - toerekenbaar niet of niet-tijdig betalen van een geldschuld. De persoon die niet tegen de factuur protesteert en desondanks betaling achterwege laat of betaling onredelijk vertraagt is ~. Art. 44 Boek 6 BW en 74 Boek 6 BW - Zie ook: hierarchische verhouding incasso / incasseren / geïncasseerd

warenmerk Eng.: brand label : merkenrecht - Een ~ dient ter onderscheiding van producten (waren). Het is als merk beschermd tegen het gebruik van die merknaam door derden. Bijv. het merk "chocomel". Art. 1 BMW

warenwet : milieurecht - wet die de samenstelling en keuring van levensmiddelen regelt. Warenwet

warrant : burgerlijk recht - Engels: pakhuisceel (soms op naam) voor opgeslagen waren. Een ~ is een bewijsstuk bij verkoop en levering.

was getekend (wg) : rechtswetenschap - formulering in gerechtelijke stukken. Zie ook: nadere verklaring griffier / (mv.) griffiers tegenstelling eensluidend afschrift

waterloop en drop : zakenrecht - ~ is een goederenrechtelijk/zakelijk recht (erfdienstbaarheid) inhoudende de verplichting voor het dienende/lijdende erf het overlopende water van het dak van het zich op het naburige heersende erf bevindende schuurtje te ontvangen/op te vangen. Art. 70 Boek 5 BW erfdienstbaarheid

waterrecht : bestuursrecht - deelgebied van het bestuursrecht dat de institutionele kanten van de waterhuishouding regelt. Publiekrechtelijke lichamen zijn o.a. de waterschappen en Rijkswaterstaat.

waterschap : bestuursrecht - een ~ is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio in Nederland tot taak heeft de waterhuishouding te regelen. De regio wordt niet bepaald door gemeente- of provinciegrenzen, maar door stroomgebieden. Als een waterschap aan zee ligt, wordt dit met name in Holland een hoogheemraadschap genoemd. Op dit moment (2006) zijn er nog 27 waterschappen in Nederland. Het instituut van ~ bestaat al sinds de middeleeuwen. Art. 1 wschw hoogheemraadschap

waterschapsbelastingen Eng.: water control authority tax : fiscaal recht - belasting waartoe door het algemeen bestuur van een waterschap tot vaststellen van een belastingverordening besloten kan worden. Art. 11 wschw en 113 wschw

waterschapsheffing / omslag : fiscaal recht - de waterschappen dragen zorg voor de waterkering (onderhoud en beheer van dijken) en/of de waterhuishouding.

waterschapskeur : bestuursrecht - algemeen verbindend voorschrift, uitgevaardigd door het bestuur van een waterschap. Art. 59 wschw en 78 wschw

Waterschapswet (Wschw) : bestuursrecht - wet van 6 juni 1991 waarin de inrichting, het bestuur en de bevoegdheden van waterschappen en de waterschapsbelasting zijn geregeld. Art. 1 wschw en 110 wschw - Zie ook: hierarchische verhouding Wet op de bedrijfsorganisatie (Wet BO)

waterstaatsbestuur : bestuursrecht - bestuur van het waterstaatsbeheer, in Nederland verdeeld over rijkswaterstaat (ministerie van Verkeer en Waterstaat) , de waterschappen en provincies; zie rijkswaterstaat. rijkswaterstaat

waterstaatsrecht : bestuursrecht - recht op het terrein van water(beheer) en wegen (zie rijkswaterstaat). rijkswaterstaat

wedde Eng.: salary : arbeidsrecht - oude benaming voor salaris, wordt ook nog gebruikt als term voor het jaarsalaris plus emolumenten van ambtenaren.

wedereis : procesrecht - indienen van een tegenvordering in een gerechtelijke procedure.

Wederkerig finaal verrekenbeding : huwelijksvermogensrecht - beding waarbij echtgenoten na ontbinding van hun huwelijk afrekenen alsof zij in gemeenschap van goederen waren gehuwd. (bron: huizenveiling.nl)

wederkerige overeenkomst Eng.: reciprocal contract : overeenkomstenrecht - overeenkomst waarbij elke partij verplicht is te presteren. Bijv. bij een koopovereenkomst: levering door verkoper en betaling door koper. Art. 261 Boek 6 BW en 262 Boek 6 BW - Zie ook: onderdeel kansovereenkomsten / aleatoire overeenkomsten onderdeel koopovereenkomst / koopcontract onderdeel bemiddelingsovereenkomst onderdeel bruikleenovereenkomst

wederkerige rechtsbetrekking : overeenkomstenrecht - juridische relatie met wederzijdse rechten en plichten. Bijv. een contract waarbij beide partijen moeten presteren.

wederkerigheidsclausule Eng.: reciprocity clause : internationaal publiekrecht - contractueel beding waarin landen elkaar ten aanzien van bepaalde verplichtingen vrijstelling verlenen. Bijv. naar aanleiding van de UNCTAD-conferentie in 1968 heeft de Europese Gemeenschap in 1971 als eerste een systeem van algemene preferenties ingevoerd, waardoor aan ontwikkelingslanden vrijstelling of vermindering van de douanerechten op industrieproducten werd verleend. Voor de ontwikkelingslanden geldt echter geen ~, waardoor zij wel douanerechten mogen heffen op producten van de EG.

wederpartij / tegenpartij (Pij) : burgerlijk procesrecht - tegenspeler in een geschil; andere contractant.

wederrechtelijk verkregen voordeel : strafrecht - geld of goederen die verkregen zijn door criminele activiteiten. Art. 36e WvSr en 94 WvSv - Zie ook: nadere verklaring criminalisering / criminaliseren / gecriminaliseerd nadere verklaring Plukze-wetgeving

wederrechtelijk vertoeven : strafrecht - het zich tegen de (vermoedelijke) wil van een bewoner bevinden in diens woning. Art. 138 WvSr

wederrechtelijkheid : rechtswetenschap - hetgeen in strijd is met de geldende geschreven regels; onrechtmatig. Zie ook: nadere verklaring onrechtmatigedaadactie / OD-aktie nadere verklaring strafbaar feit / delict

wederspannigheid : strafrecht - zich met geweld of bedreiging met geweld verzetten tegen een ambtenaar, werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, of tegen personen die hem daarbij krachtens wettelijke verplichting of op zijn verzoek bijstand verlenen. Max. gevangenisstraf: 1 jaar of een boete van € 4.500,--. Art. 180 WvSr

wederspraak / verzet van de geëxecuteerde : burgerlijk procesrecht - verzet van een veroordeelde tegen tenuitvoerlegging van een vonnis. Het executiegeschil wordt bij de bevoegde voorzieningenrechter aanhangig gemaakt. Art. 438 Rv - Zie ook: nadere verklaring executiegeschil nadere verklaring voorzieningenrechter

wederverhuur : huurrecht - onderverhuur. ~ is in beginsel niet toegestaan. en 269 Boek 7 BW Zie ook: nadere verklaring onderhuur

wederzijds goedvinden Eng.: mutual consent : ontslagrecht - instemming van partijen. Bijv. een arbeidsovereenkomst eindigt met ~ als zowel de werkgever als de werknemer het met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst eens zijn. Art. 80c Boek 1 BW en 16 ww

wederzijdse dwaling / wederzijds dwalen / wederzijds gedwaald Eng.: reciprocal error : verbintenissenrecht - wilsgebrek waarbij beide partijen zijn afgegaan op onjuiste inlichtingen en waardoor een overeenkomst vernietigbaar is. Art. 228 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring dwaling / dwalen / gedwaald tegenstelling oneigenlijke dwaling

weduwe Eng.: widow : familie- en personenrecht - de langstlevende echtgenote, de vrouw die achterblijft als de man overlijdt.