Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

voogd Eng.: guardian : personen- en familierecht - een door de ouder of de rechter benoemde persoon die de voogdij uitoefent. Art. 280 Boek 1 BW en 299 Boek 1 BW - Zie ook: nadere verklaring voogdij tegenstelling stiefouder

voogdij Eng.: custody : personen- en familierecht - familierechtelijke situatie waarbij op uitspraak van een rechter of na het overlijden van een van de ouders een minderjarige aan de zorg van een ander dan zijn ouder wordt toevertrouwd. Art. 295 Boek 1 BW en 299a Boek 1 BW - Zie ook: onderdeel datieve voogdij niet gelijk aan ouderlijk gezag onderdeel testamentaire voogdij niet gelijk aan ondertoezichtstelling (OTS) / onder toezicht stellen / onder toezicht gesteld

voogdijregister : personen- en familierecht - openbaar register bij de sector kanton van de rechtbank waarop alle feiten worden bijgehouden die betrekking hebben op het gezag van minderjarigen die onder toezicht van een voogd of voogdijinstelling staan. Art. 244 Boek 1 BW - Zie ook: nadere verklaring openbare registers tegenstelling strafregister

voogdijschap Eng.: guardianship : personen- en familierecht - hoedanigheid van de voogd en al hetgeen dat met zich brengt. Er is pas sprake van ~ indien iemand anders dan de ouder het gezag uitoefent. Gezag valt uiteen in ouderlijk gezag enerzijds en voogdij anderzijds. (N. Van de Griend) Art. 295 Boek 1 BW en 296 Boek 1 BW

voor aanwas Eng.: accretion : erfrecht - plaatsvervulling gaat ~. Wanneer een erfgenaam is vooroverleden erven zijn kinderen voor hem in de plaats. Heeft de vooroverleden erfgenaam geen kinderen dan wast zijn aandeel aan bij de erfdelen van de overige erfgenamen.

voor alle weren : burgerlijk procesrecht - vóórdat inhoudelijk verweer wordt gevoerd. Bijv. een beroep op onbevoegdheid moet een partij volgens de wet ~ doen. Zie ook: nadere verklaring preliminair verweer

voorarrest Eng.: pre-trial detention : strafprocesrecht - dagen die een verdachte doorbrengt in een politiecel of huis van bewaring voorafgaand aan de zitting en uitspraak. De dagen die iemand in ~ heeft gezeten worden van de straf afgetrokken. Art. 27 WvSr - Zie ook: tegenstelling gevangenisstraf hierarchische verhouding ter terechtzitting onderdeel voorlopige hechtenis / preventieve hechtenis

voorbereidend onderzoek : rechtswetenschap - het onderzoek ter voorbereiding van bijv. een zitting of de afgifte van een beschikking.

voorbereidingsbesluit : ruimtelijke ordening - besluit ter voorbereiding van het nemen van aansluitende besluiten; verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan wordt voorbereid en waarbij wordt verklaard voor welk gebied het geldt en met ingang van welke dag het in werking treedt. Art. 19 Wro en 21 Wro

voorbereidingshandeling Eng.: preparatory act : strafrecht - handeling die voorafgaat aan uitvoeringshandelingen. De wet spreekt van het verwerven, vervaardigen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren of voorhanden hebben van voorwerpen, stoffen, informatiedragers, ruimten of vervoermiddelen kennelijk bestemd tot het begaan van een misdrijf. Voorbereiding van een misdrijf is strafbaar als op dat misdrijf een gevangenisstraf van acht jaar of meer staat. Art. 46 WvSr

voordeelsverrekening : ruimtelijke ordening - het in mindering brengen van genoten voordeel als gevolg van de schadebrengende gebeurtenis, op de schadevergoeding die aan een benadeelde verschuldigd is. Bijv. het ondervonden nadeel kan worden verrekend met de voordelen die voortvloeien uit het bestemmingsplan. Art. 100 Boek 6 BW

voorgeleiding / voorgeleiden / voorgeleid : strafprocesrecht - verhoor van een verdachte door de officier van justitie om vast te stellen of het OM de rechter moet vragen om de verdachte in voorlopige hechtenis te nemen. Art. 53 WvSv - Zie ook: nadere verklaring hulpofficier van justitie (HOvJ) hierarchische verhouding inverzekeringstelling (IVS) / in verzekering stellen / in verzekering gesteld

voorgenomen huwelijk / in ondertrouw gaan : personen- en familierecht - huwelijk dat man en vrouw met elkaar willen aangaan en dat geformaliseerd wordt door de huwelijksaangifte (ondertrouw) bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de woonplaats van een van de aanstaande echtgenoten. Art. 43 Boek 1 BW - Zie ook: hierarchische verhouding huwelijk onderdeel trouwbeloften

voorhangprocedure : staatsrecht - soms wordt in de wet een bepaling opgenomen dat aan de totstandkoming van de Algemene Maatregel van Bestuur een zgn.~ vooraf moet gaan. De ~ wil zeggen dat de Tweede Kamerleden gedurende dertig dagen kunnen vragen om de AMvB alsnog in de vorm van een wetsvoorstel aan de Staten-Generaal voor te leggen. Wanneer van een AMvB een wetsvoorstel wordt gemaakt wordt deze ook door de Eerste Kamer behandeld.

voorheffing Eng.: advance tax payment : fiscaal recht - (1) de geheven loonbelasting met uitzondering van de als eindheffing geheven loonbelasting, (2) de geheven dividendbelasting en (3) de op prijzen van kansspelen geheven kansspelbelasting die betrekking heeft op bestanddelen van het verzamelinkomen. Art. 9,2 Wet IB 2001

vooringenomenheid Eng.: to be suspected of partiality : procesrecht - partijdigheid voor of tegen iets of iemand hebben. Bijv. rechters en bestuursorganen moeten hun taak vervullen zonder ~. Art. 14 BUPO en 2:04 AWB

voorjaarsnota : politiek - overzicht, dat de minister van financiën jaarlijks uiterlijk op 1 juni aan de Staten-Generaal aanbiedt, met daarin de wijzigingen die noodzakelijk zijn in de ramingen van de uitgaven en de ontvangsten van het lopende jaar en de vier daarop volgende jaren, die in de ontwerpbegrotingen zijn opgenomen. Art. 15 cw

voorkennis Eng.: privileged information : effectenrecht - het op de hoogte zijn van iets voordat het gebeurd is of gebeuren zal. Bijv. een eenstemmig besluit van alle leden van een vereniging, mits met ~ van het bestuur genomen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Art. 40 Boek 2 BW - Zie ook: niet gelijk aan voorwetenschap nadere verklaring eenparigheid van stemmen / algemene stemmen

voorkeursrecht bij emissie van aandelen : vennootschapsrecht - tenzij de statuten anders bepalen, heeft iedere aandeelhouder bij uitgifte (emissie) van aandelen in een vennootschap een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen. Art. 96a Boek 2 BW en 206a Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring emissie / uitgifte nadere verklaring ondernemingsrecht

voorkeurstemmen Eng.: preference votes : staatsrecht - dit zijn stemmen die worden uitgebracht op anderen dan de eerste op de kandidatenlijst. Indien personen meer stemmen dan 25% van de kiesdeler hebben behaald, zullen zij bij de verdeling van de zetels voorrang verkrijgen. Art. P 15 KW

voorlichting : strafrecht - volgens de Hoge Raad is er slechts sprake van gehonoreerde rechtsdwaling indien men gehandeld heeft naar (juridische) ~ van een deskundig te achten autoriteit. Deze ~ moet zijn gegeven door een persoon of instantie aan wie zoveel ontzag toekomt, dat de betrokkene op de deugdelijkheid van de gegeven ~ mocht vertrouwen. (HR 13-12-1960, NJ 1961, 416)

voorlichtingsrapporten : strafprocesrecht - rapporten, uitgebracht door een reclasseringsinstelling, waarin informatie over de achtergronden van een verdachte (levensloop, huidige situatie m.b.t. werk, geld en gebruik van drugs), strafadvies en opsomming van de gevolgen van verschillende straffen voor de verdachte worden gegeven, zodat de rechter daarmee rekening kan houden bij de beoordeling van de verdachte. Art. 9 RR 1995 en 147 WvSv - Zie ook: nadere verklaring reclassering

voorlopig betwiste vorderingen / voorlopig erkende schuldvorderingen Eng.: provisionally contested claims : faillissementsrecht - vorderingen die de curator bewist en op een aparte lijst zet met vermelding van de gronden van de betwisting. De vorderingen worden definitief vastgesteld in de verificatievergadering. Indien ook dan de vorderingen betwist blijven, kunnen curator en de desbetreffende schuldieiser daarover procederen in een renvooi-procedure. Art. 112 Fw en 122 Fw

voorlopig erkende vorderingen / voorlopig erkende schuldvorderingen Eng.: provisionally acknowledged claims : faillissementsrecht - vorderingen die de curator goedkeurt en op een lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen zet. De vorderingen worden definitief vastgesteld in de verificatievergadering. Art. 112 Fw en 121 Fw

voorlopig getuigenverhoor Eng.: preliminary hearings : burgerlijk procesrecht - getuigenverhoor dat op verzoek van een belanghebbende plaatsvindt vooraleer een procedure te starten. Door ~ kan de kans op succes beter worden ingeschat. Art. 186 Rv en 193 Rv - Zie ook: hierarchische verhouding bodemprocedure nadere verklaring valetudinaire enquête

voorlopig koopcontract : overeenkomstenrecht - voorlopige koopakte: schriftelijke overeenkomst waarin de koop van een huis wordt geregeld. De term "voorlopig" is misleidend en betekent dat de koop pas kan worden geŰffectueerd nadat de transportakte bij de notaris is gepasseerd. transportakte wederkerige overeenkomst

voorlopig sepot / voorlopig seponeren / voorlopig geseponeerd Eng.: provisional nolle prosequi : strafprocesrecht - beslissing om voorlopig niet te vervolgen. Bijv. een Chileense rechter heeft een belangrijke rechtszaak tegen oud-dictator Augusto Pinochet ~. De rechter oordeelde dat Pinochet "geestelijk niet in staat is om voor de rechtbank te verschijnen". (2001) Zie ook: niet gelijk aan voorwaardelijk sepot

voorlopige dekking / voorlopig dekken / voorlopig gedekt : verzekeringsrecht - verzekering zonder verzekeringspolis, meestal van tijdelijke aard. Zie ook: nadere verklaring assurantie / assureren / geassureerd hierarchische verhouding polis / verzekeringspolis

voorlopige hechtenis / preventieve hechtenis Eng.: pre-trial detention : strafprocesrecht - vrijheidsbeneming die het gevolg is van een bevel bewaring, gevangenneming of gevangenhouding. Bijv. ~ wordt opgelegd als gevreesd moet worden dat de verdachte zal vluchten; verzamelnaam voor de begrippen bewaring, gevangenhouding en gevangenneming. Art. 133 WvSv - Zie ook: onderdeel inbewaringstelling / in bewaring stellen / in bewaring gesteld onderdeel gevangenhouding / gevangenhouden / gevangengehouden tegenstelling inverzekeringstelling (IVS) / in verzekering stellen / in verzekering gesteld

voorlopige koopakte : overeenkomstenrecht - schriftelijke overeenkomst waarin de koop van een huis wordt geregeld. De term "voorlopig" is misleidend en betekent dat de koop pas kan worden geëffectueerd nadat de transportakte bij de notaris is gepasseerd. Zie ook: hierarchische verhouding transportakte nadere verklaring wederkerige overeenkomst

voorlopige maatregel : burgerlijk procesrecht - meestal door de voorzieningenrechter snel genomen ordemaatregel. Het 'voorlopige' zit in het feit dat die maatregel in een bodemprocedure kan worden opzij geschoven (vernietigd). Art. 257 Rv - Zie ook: onderdeel ordemaatregel / maatregel van orde

voorlopige tenuitvoerlegging / tenuitvoerlegging bij voorraad : burgerlijk procesrecht - tenuitvoerlegging van een vonnis waartegen nog hoger beroep of verzet mogelijk is. De ~ moet bij de rechter worden gevorderd. bijv. bewarend beslag op goederen van de schuldeiser. Art. 404 Rv en 6 hnw

voorlopige teruggave : fiscaal recht - een eigen woningbezitter mag onder andere de hypotheekrente opvoeren als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Dat leidt meestal tot een belastingteruggave die in plaats van per jaar achteraf ook per maand vooruit kan worden uitbetaald. Men ontvangt dan een ~ rechtstreeks van de Belastingdienst. Eventueel te veel of te weinig terugontvangen belasting wordt achteraf verrekend met de definitieve aanslag inkomstenbelasting. (bron: huizenveiling.nl)

voorlopige toevertrouwing / voorlopig toevertrouwen / voorlopig toevertrouwd : jeugdrecht - maatregel waarbij de kinderrechter voorlopig in de gezagsuitoefening van een minderjarige voorziet, indien de minderjarige niet onder gezag staat of dit gezag niet over hem wordt uitgeoefend. Zie ook: nadere verklaring kinderrechter nadere verklaring ouderlijk gezag

voorlopige voorziening Eng.: provisional relief : burgerlijk procesrecht - ordemaatregel die de voorzieningenrechter in spoedeisende zaken treft. De ~ wordt getroffen in kort geding;
regelingen tussen echtgenoten voor de duur van de echtscheidingsprocedure. Bijv. alimentatie, wie voorlopig in de echtelijke woning mag blijven etc. Art. 254 Rv en 821 Rv - Zie ook: onderdeel kort geding (KG) / kort gedingen tegenstelling bodemprocedure

voorlopige voorziening (vovo) Eng.: provisional relief : vreemdelingenrecht - als een aanvraag om toelating is afgewezen, dan kan de vreemdeling in bezwaar gaan of (hoger) beroep instellen. In sommige gevallen mag hij de beslissing daarop niet in Nederland aFwachten. Hij kan dan een voorlopige voorziening aanvragen bij de Vreemdelingenkamer van de Haagse rechtbank, of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij vraagt dan om de beslissing in Nederland te mogen aFwachten. (bron: Min. Jus.) Art. 92 vw 2000 - Zie ook: nadere verklaring kortsluiten

voornemen : strafrecht - een poging tot een misdrijf is strafbaar, wanneer het ~ van de dader zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard. Art. 45 WvSr

voornemenprocedure : asielrecht - de ~ moet worden gevolgd in de asielzaken waarin de IND een aFwijzing van de aanvraag om (voortgezet) verblijf dan wel intrekking van de vergunning overweegt. De vreemdeling krijgt, onder opgave van redenen, schriftelijk mededeling van de voorgenomen beslissing. Vervolgens wordt de vreemdeling in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze schriftelijk naar voren te brengen. In de uiteindelijke beslissing moet de IND ingaan op deze zienswijze. (bron: Min. Jus.) Art. 39 vw 2000 en 41 vw 2000 - Zie ook: hierarchische verhouding beroep asiel

vooronderzoek Eng.: pretrial investigation : strafrecht - onderzoek door de politie in een strafzaak naar wat er eigenlijk gebeurd is. Ook houdt de politie, indien nodig, verdachte(n) vast. Daarnaast verzamelt de politie bewijzen om te kunnen aantonen dat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd.

voorovereenkomst / pactum de contrahendo Eng.: agreement to make a contract / precontractual agreement : volkenrecht - Latijn: overeenkomst waarin het voornemen wordt geuit tot het sluiten van een verdrag. Het ~ bevat de randvoorwaarden voor het voeren van onderhandelingen over het beoogde verdrag.

vooroverleg Eng.: prior consultation meeting : bestuursrecht - overleg tussen een bouwer en de vergunningverlenende instantie, voorafgaand aan indiening van een bouwplan. Door het ~, waarin regelgeving en mogelijke vrijstellingen van regelgeving besproken wordt, verloopt de vergunningprocedure soepeler;
overleg tussen de regering en de sociale partners over gevoelige onderwerpen waarover de regering een besluit moet nemen.

voorraad / (mv.) voorraden Eng.: stock : handelsrecht - hoeveelheid te verkopen goederen dat een bedrijf voorhanden heeft. Zie ook: tegenstelling onderhanden werk nadere verklaring balans nadere verklaring activa

voorrang bij verhaal : vermogensrecht - recht dat geldt wanneer een schuldeiser zekerheid heeft om zijn vordering te krijgen. Bijv. door pand- en hypotheekrecht en voorrecht Art. 277 Boek 3 BW en 278 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring verhaalsrecht

voorrangsregel / (mv.) voorrangsregels : verkeersrecht - verkeersregel die bepaalt welke weggebruikers voorrang hebben en welke niet.

voorrangsregeling : verbintenissenrecht - regels over voorrang van vorderingen. Art. 277 Boek 3 BW en 292 Boek 3 BW

voorrecht / privilege / (mv.) voorrechten / privileges : vermogensrecht - bevoorrechte vorderingen. Bijv. vordering op bepaalde goederen wegens kosten van behoud; vordering van een kleine ondernemer uit aanneming van werk; vordering tot schadevergoeding. Art. 284 Boek 3 BW en 287 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring claim nadere verklaring formele wet / formele wetten (mv.) / wet in formele zin nadere verklaring recht van voorrang

voorrecht onbetaalde verkoper : Belgisch recht - voorrecht van de onbetaalde verkoper op de door hem verkochte zaak inhoudende dat bij onvermogen van de koper de verkochte zaak opnieuw zal verkocht worden en het geld eerst zal dienen om de onbetaalde verkoper te voldoen.

voorschot Eng.: advance : advocatuur - geldsom die wordt voorgeschoten, voorafgaand aan het tijdstip van een volgend betaalmoment. Bijv. indien de rechter het verzoek tot verhoor van deskundigen inwilligt, behoeft een rechtzoekende aan wie een toevoeging in het kader van de rechtsbijstand is verleend, geen ~ te betalen.

voorschrift / (mv.) voorschriften : rechtswetenschap - regel met algemene strekking uitgevaardigd door een met wetgeving belast overheidsorgaan. Bijv. een wet in materiële zin is een voorschrift dat ieder kan binden, ongeacht wie het ~ heeft uitgevaardigd. Zie ook: nadere verklaring reglementen nadere verklaring wet in materiële zin

voorschrift vreemdelingen : vreemdelingenrecht - modellenboek waarin de uitwerking van regels die voortkomen uit de Vreemdelingenwet 2000 en het Vreemdelingenbesluit 2000 is opgenomen. (bron: Min. Jus.)

voorspoedig Eng.: prosperous : procesrecht - zonder obstakels, met voorspoed. Bijv. het verloop van de zitting verliep ~.

voortbouwende overeenkomst : overeenkomstenrecht - wederkerige overeenkomst waarin op bestaande rechtsverhouding tussen partijen wordt voortgebouwd. De ~ is vernietigbaar indien deze rechtsverhouding ontbreekt, tenzij dit voor rekening van degene die zich op dit ontbreken beroept, behoort te blijven. Art. 229 Boek 6 BW en 230 Boek 6 BW

voortgangsbewaking : burgerlijk procesrecht - controle op de voortgang van een procedure. Bijv. een juridisch secretaresse is verantwoordelijk voor het agendabeheer, voorbereiding van stukken en correspondentie, en verzorging van de ~.

voortzettingsbeding : mediation - clausule in een overeenkomst die bepaalt dat in geval van een geschil uiterste pogingen worden ondernomen om tot een vergelijk te komen. Zie ook: nadere verklaring beding / stipulatio / contractuele bedingen / contractuele clausules onderdeel onderhandeling / (mv.) onderhandelingen / onderhandelen / onderhandeld

voortzettingswaarde : fiscaal recht - waarde van een slecht renderende onderneming voor te betalen successierecht: als de waarde van een onderneming met inachtneming van de verplichting van de verkrijger om deze gedurende een periode van ten minste vijf jaar voort te zetten lager is dan de liquidatiewaarde, mag voor de bepaling van het te betalen successierecht worden uitgegaan van die lagere ~. Art. 35c sw

vooruitbetaling / vooruitbetalen / vooruitbetaald : handelsrecht - op voorhand betalen; reeds betalen terwijl de wederpartij pas later aan zijn verplichting hoeft de voldoen. Bijv. een reis boeken gaat met ~ gepaard. Pas over enkele maanden gaat de reis van start. Art. 48d Boek 7 BW

voorvragen / formele vragen : strafprocesrecht - vragen van art. 348 WvSv die niet betrekking hebben op de inhoud van de strafzaak, maar handelen over de vraag of de rechter wel aan de inhoudelijke beslissingen over de strafzaak mag toekomen. Daartoe dient de strafrechter eerst vooraf vast te stellen dat aan een aantal essentiële voorwaarden is voldaan (geldigheid van de dagvaarding, zijn competentie, de ontvankelijkheid van de Officier van Justitie en of er redenen zijn tot schorsing van de vervolging). Na deze beraadslaging mag de rechter pas aan de vragen van art. 350 WvSv toekomen. Het betreft als zodanig vier kwesties die in het artikel als vier beslispunten zijn geformuleerd. (bron: Cleiren, Corstens, Koopmans, Mevis) Art. 348 WvSv en 349 WvSv - Zie ook: onderdeel beslissingsschema niet gelijk aan hoofdvragen

voorwaarde voor strafbaarheid Eng.: condition for criminal liability : strafrecht - de voorwaarden voor een strafbaar feit zijn: er moet sprake zijn van een gedraging (van natuurlijk of rechtspersoon) welke valt binnen een delictsomschrijving. Deze gedraging moet wederrechtelijk zijn en te wijten aan schuld. (N.Jörg/C. Kelk)

voorwaardelijk : rechtswetenschap - aan voorwaarden onderworpen. Zie ook: nadere verklaring voorwaardelijk opzet / dolus eventualis nadere verklaring voorwaardelijke toevoeging / voorwaardelijk toevoegen / voorwaardelijk toegevoegd

voorwaardelijk opzet / dolus eventualis Eng.: conditional intent : strafrecht - bewust de aanmerkelijke kans aanvaarden en voor lief nemen. Bijv. voor het eerst door de Hoge Raad toegepast in het Hoornse-taart-arrest (1911), waarin iemand de marktmeester van Hoorn een vergiftigde taart stuurde die echter niet door hem maar door zijn echtgenote werd opgegeten, met fatale gevolgen. Zie ook: nadere verklaring commune strafrecht tegenstelling opzet / dolus

voorwaardelijk sepot Eng.: conditional nolle prosequi : strafprocesrecht - beslissing van het Openbaar Ministerie dat zij niet (verder) zal vervolgen als de verdachte bereid is een transactie te betalen of een taakstraf uit te voeren. Het ~ is vaak onderwerp van gesprek in een zgn. TOM-zitting (Taakstraf Openbaar Ministerie). Zie ook: nadere verklaring afdoening buiten proces / afdoen buiten proces / buiten proces afgedaan niet gelijk aan voorlopig sepot / voorlopig seponeren / voorlopig geseponeerd

voorwaardelijke overeenkomst : rechtswetenschap - NIET JURIDISCH. Zoek: voorwaardelijke verbintenissen.

voorwaardelijke toevoeging / voorwaardelijk toevoegen / voorwaardelijk toegevoegd : sociale advocatuur - niet-definitieve toevoeging; toevoeging die door de Raad voor Rechtsbijstand kan worden ingetrokken, als het rechtsgeschil waarvoor rechtsbijstand wordt verzocht aanmerkelijk financieel belang oplevert of de kosten voor rechtsbijstand op een derde kunnen worden verhaald. Art. 31 Wrb en 5 bvrb 2000 - Zie ook: nadere verklaring toevoeging / toevoegen / toegevoegd

voorwaardelijke verbintenissen : vermogensrecht - verbintenissen waarvan de werking afhankelijk is gesteld van toekomstige, onzekere gebeurtenissen. Art. 84 Boek 3 BW en 21 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring opschortende voorwaarden nadere verklaring ontbindende voorwaarde

voorwaardelijke veroordeling / voorwaardelijke straf / vrijheid onder voorwaarden : strafrecht - veroordeling waarbij de rechter bepaalt dat de opgelegde straf gedurende een proefperiode van meestal 2 jaar, geheel of gedeeltelijk niet ten uitvoer zal worden gelegd als de verdachte zich houdt aan de hem gestelde voorwaarden. Een algemene voorwaarde daarbij is altijd dat de verdachte zich onthoudt van het plegen van strafbare feiten. Ook kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd zoals behandeling of toezicht door hulpverlening. Art. 14a WvSr en 14b WvSr - Zie ook: nadere verklaring proeftijd

voorwaardelijke werking : burgerlijk recht - situatie dat een bepaalde toestand pas in werking treedt als aan een bepaalde voorwaarde is voldaan.

voorwetenschap : effectenrecht - bekendheid met een bijzonderheid omtrent de rechtspersoon, vennootschap of instelling, waarop de effecten betrekking hebben of omtrent de handel in de effecten, die niet openbaar is gemaakt en waarvan openbaarmaking, naar redelijkerwijs is te verwachten, invloed zou kunnen hebben op de koers van de effecten, ongeacht de richting van die koers. Effectenhandel met ~ is verboden. Art. 46 wte 1995 en 48 wte 1995 - Zie ook: niet gelijk aan voorkennis nadere verklaring melding transacties effecten (Mte) nadere verklaring effecten

voorzienbaarheid Eng.: foreseeable : aansprakelijkheidsrecht - een debiteur kan geen beroep doen op overmacht, ondanks het ontbreken van schuld, indien volgens verkeersopvattingen de tekortkoming bij het aangaan van de verbintenis te voorzien was;
de mate waarin schade redelijkerwijs was te verwachten is een criterium bij het bepalen van het causaal verband tussen de schade en de aansprakelijkheidsvestigende gebeurtenis. Art. 74 Boek 6 BW en 98 Boek 6 BW

voorzienbaarheid Eng.: foreseeable : strafrecht - men weet nooit zeker welke gevolgen bepaalde gedragingen zullen hebben. Het is dan ook de ervaring die ons leert welke gevolgen (hoogst)waarschijnlijk aan bepaald gedrag verbonden zullen zijn. Dit is de ~ van de gevolgen. (C.Kelk)

voorziening bij voorraad : burgerlijk procesrecht - mogelijkheid om een uitspraak onmiddellijk uit te voeren hoewel de hoofdzaak of het hoger beroep nog niet klaar is. Als een ~ is gewezen heeft hoger beroep geen schorsende werking. Art. 254 Rv en 438 Rv - Zie ook: nadere verklaring uitvoerbaar bij voorraad / bij voorraad uitvoerbaar

voorzieningenrechter Eng.: provisional judge : burgerlijk procesrecht - de rechter die zich over een rechtsgeschil in kort geding buigt. Art. 254 Rv en 50 wet RO - Zie ook: nadere verklaring administratieve rechter nadere verklaring kort geding (KG) / kort gedingen nadere verklaring president

voorzitter Eng.: chairman : rechtswetenschap - persoon die een raad, bestuur, vereniging of kamer leidt. Zie ook: tegenstelling president niet gelijk aan bestuurders / directeuren

vorderen Eng.: to demand : rechtswetenschap - eisen, vragen. Bijv. de officier van justitie ~ een bepaalde straf. Zie ook: tegenstelling rekest / request / petitie / verzoekschrift (vzs)

vordering / (mv.) vorderingen / vorderen / gevorderd Eng.: claim : rechtswetenschap - hetgeen een persoon van een ander te eisen heeft; schuld. Art. 94 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring rechtsvordering

vordering aan toonder Eng.: debt to bearer : vermogensrecht - schriftelijke vordering waarbij de schuldenaar moet betalen aan de persoon die hem de vordering toont. De naam van deze crediteur staat niet van tevoren vast. Art. 93 Boek 3 BW

vordering op naam Eng.: debt to name : vermogensrecht - op naam gesteld vorderingsrecht. Bijv. de gewone bankrekening. De overdracht van een ~ heet een cessie. Art. 94 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring cessie / assignatie / assignatio

vordering TUL : strafprocesrecht - vordering tot tenuitvoerlegging van een eerder opgelegde voorwaardelijke veroordeling. De Officier van Justitie heeft de bevoegdheid (tevens) een vordering in te dienen tot het gelasten van gehele of gedeeltelijke tenuitvoerlegging van een met toepassing van art. 14a Wetboek van Strafrecht (nog openstaande voorwaardelijk) opgelegde straf wegens niet naleving van de algemene voorwaarde van de verdachte, waarop de rechtbank (mede) beraadslaagt over haar bevoegdheid over de vordering te oordelen, over de ontvankelijkheid van de Officier van Justitie en over de gegrondheid van de vordering. Indien de onbevoegdheid van de rechtbank om over de vordering te oordelen of niet-ontvankelijkheid van de Officier van Justitie niet wordt uitgesproken, houdt het veroordelend vonnis van de rechtbank ˇˇk de beslissing van de rechtbank over deze vordering in (art. 361a Wetboek van Strafvordering). (bron: Cleiren, Corstens) Art. 14a WvSr en 361a WvSv - Zie ook: nadere verklaring tenuitvoerlegging nadere verklaring rechtsvordering nadere verklaring vordering nadere verklaring voorwaardelijke straf

vorderingsrecht / (mv.) vorderingsrechten Eng.: right of action : vermogensrecht - tegenover iedereen te handhaven recht. Bijv. een pandhouder heeft een ~ op de zaken die aan hem zijn verpand. Zie ook: niet gelijk aan rechtsvordering

Vormerkung : vastgoedrecht - Duits: inschrijven van een koopakte onroerende zaken bij het kadaster door een notaris met een notarisverklaring erbij. De inschrijving geeft derdenbescherming tegen een tweede verkoop door de verkoper en tegen beslag, faillissement e.d. ten laste van de verkoper.

vormfouten : strafprocesrecht - niet correct volgen van procedureregels waaraan de deelnemers zich in het strafproces dienen te houden. ~ kunnen gevolgen hebben voor het verdere verloop van een procedure en leiden tot niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie of strafvermindering. Bijv. taps en huiszoekingen zonder toestemming van de rechter-commissaris leveren ~ op. Zie ook: tegenstelling vormverzuim nadere verklaring rechter-commissaris (RC) / onderzoeksrechter nadere verklaring bevelschrift nadere verklaring procedurefout

vormvereiste / vormvereisten : arbeidsrecht - als voor een bepaalde rechtshandeling (bijv. een verklaring) een bepaalde vorm vereist is (bijv. een geschrift of een akte). Rechtshandelingen die niet aan het voorgeschreven ~ voldoen, zijn in beginsel nietig. Art. 3 wet CAO en 39 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring rechtshandeling nadere verklaring notariële akte

vormverzuim : strafrecht - fout door de overheid gemaakt in de loop van een strafproces met betrekking tot de voorschriften die ten doel hebben de rechterlijke beslissing op een zo correct mogelijke manier tot stand te laten komen (Van Dale). De rechtbank kan maatregelen nemen indien blijkt dat bij het voorbereidend onderzoek vormen zijn verzuimd. Zo kan de rechtbank bepalen dat bewijs dat onwettig is verkregen, niet mag bijdragen aan het bewijs van het tenlastegelegde feit. Art. 199 WvSv en 80 wet RO - Zie ook: tegenstelling vormfouten

vormverzuim : bestuursprocesrecht - het verwaarlozen of niet in acht nemen van vormvoorschriften in een proces of door een bestuursorgaan. Zie ook: tegenstelling vormfouten

vormvoorschriften : burgerlijk procesrecht - wijze waarop een document dient te zijn ingericht. Bijv. exploten. Art. 45 Rv en 226 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring aanzegging / aanzeggen / aangezegd nadere verklaring akte nadere verklaring consensualisme / contractsvormvrijheid

vormvrije overeenkomst / consensuele overeenkomst : overeenkomstenrecht - overeenkomst die zonder vormvereiste tot stand kan komen. Een geopenbaarde wilsuiting, zoals de mondelinge instemming, is voldoende voor een definitieve binding tussen partijen. Art. 217 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring koopovereenkomst / koopcontract tegenstelling onbenoemde overeenkomst / innominaatcontract nadere verklaring reële overeenkomst tegenstelling contractvrijheid

vrachtbrief : vervoersrecht - document dat ter zake van vervoer wordt opgemaakt door afzender dan wel vervoerder, met daarin minimaal: de ten vervoer ontvangen zaken, de plaats waar de vervoerder de zaken heeft ontvangen, de plaats waarheen ze vervoerd moeten worden, de geadresseerde, en de vracht. Art. 11 cmr en 46 Boek 8 BW - Zie ook: nadere verklaring cognossement

vragenrecht Eng.: right to question ministers or state secretaries : staatsrecht - de kamers hebben het recht de verlangde inlichtingen te verkrijgen van de ministers en staatssecretarissen, zolang dit niet in strijd is met het belang van de staat. Art. 68 GW

vragenuurtje Eng.: question time : staatsrecht - bijeenkomst van ongeveer een uur waarbij Tweede-Kamerleden vragen kunnen stellen aan de leden van het kabinet. Dit vragenuurtje is iedere dinsdag vanaf 14.00 uur, hetgeen live op TV kan worden gevolgd.