Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

verpachter Eng.: landlord / lessor : agrarisch recht - eigenaar die zijn landbouwgrond of boerderij tegen betaling aan een pachter in gebruik geeft. Art. 20 pachtwet en 41 pachtwet - Zie ook: tegenstelling pachter nadere verklaring verpachting van naweide / verpachten van naweide / verpachte naweide

verpachting van nAweide / verpachten van nAweide / verpachte nAweide : agrarisch recht - op grond van een pachtovereenkomst een stuk weide aan veelal een veehouder verhuren (beter: in pacht uitgeven), om zijn vee daarop te laten grazen. Art. 69 pachtwet - Zie ook: nadere verklaring verpachter nadere verklaring centrale grondkamer

verpanding / verpanden / verpand Eng.: pledging : pand- en hypotheekrecht - het in onderpand geven van een zaak ter zekerheid van terugbetaling. Bijv. bij geldlening een horloge ~ . Art. 227 Boek 3 BW en 236 Boek 3 BW - Zie ook: tegenstelling lossing

verplichte aangifte in strafzaken Eng.: compulsory denunciation : strafprocesrecht - wie kennis draagt van bepaalde misdrijven, waarbij o.a. levensgevaar is veroorzaakt, is verplicht daarvan onmiddellijk melding te maken bij de politie. Art. 160 WvSv - Zie ook: nadere verklaring klachtdelict

verplichte vertegenwoordiging Eng.: compulsory representation : burgerlijk procesrecht - een procespartij kan zelf geen processuele handelingen verrichten, maar moet die aan een procureur bij de rechtbank of het Hof, of advocaat bij de Hoge Raad overlaten. Bij procedures bij de kantonrechter bestaat geen ~. Art. 111 Rv - Zie ook: onderdeel procureurstelling / procureur stellen / procureur gesteld nadere verklaring gemachtigde / gevolmachtigde / procurator

verrekening / compensatie : insolventierecht - in insolventieprocedures is ~ van een vordering tegen schuld toegestaan als beide zijn ontstaan voor de faillietverklaring. De aankoop van een vordering of schuld na opening van de insolventieprocedure, of kort daarvoor, met als doel om deze vervolgens te verrekenen is niet rechtsgeldig. Art. 54 Fw en 212a Fw - Zie ook: nadere verklaring insolventierecht / faillissementsrecht

verrekening / verrekenen / verrekend : overeenkomstenrecht - situatie waarbij twee vorderingen tot hun gemeenschappelijk beloop teniet gaan. Bijv. X verrekent de factuur van Y met zijn eigen factuur. Art. 127 Boek 6 BW en 130 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring vermenging / vermengen / vermengd / commixtio nadere verklaring retentierecht

verrekenstelsel : huwelijksvermogensrecht - stelsel van huwelijkse voorwaarden waarbij de echtgenoten hun eigen vermogen behouden, maar aanwas van het vermogen staande het huwelijk met elkaar verrekenen.

verruimde gezinshereniging : vreemdelingenrecht - als een vreemdeling of een Nederlander een ander familielid dat feitelijk tot het gezin behoort vanuit het buitenland naar Nederland wil laten komen. Het gaat om familieleden die al deel uitmaakten van het gezin voordat hijzelf naar Nederland kwam, zoals bijv. een oma of een meerderjarig kind. (bron: Min. Jus.) Zie ook: nadere verklaring aanverwante / (mv.) aanverwanten

verschijning / verschijnen / verschenen Eng.: appearance : procesrecht - als gedagvaarde of opgeroepen persoon ter zitting aanwezig zijn. Art. 51c WvSv en 87 Rv

verschijningsplicht : strafrecht - De Noodwet Arbeidsvoorziening is een regeling aangaande arbeid met betrekking tot de volkshuishouding, de landsverdediging en de overheidsdienst in geval van oorlog of vergelijkbare bijzondere omstandigheden. Indien men in een dergelijke omstandigheid wordt opgeroepen tot verrichten van arbeid, is met verplicht hieraan gehoor te geven en dus te verschijnen. Art. 10 noodwet arbeidsvoorziening

verschoning / verschonen / verschoond Eng.: excuse : burgerlijk procesrecht - zich onttrekken aan bepaalde handelingen; uitzondering op de wettelijke verplichting te getuigen. Bijv. een persoon kan zich ~ voor het afleggen van getuigenis tegen zijn naaste familie. Advocaten dragen het beroepsgeheim en kunnen zich daarom als getuige ~. De rechter kan zich ~ wanneer zijn onpartijdigheid of onafhankelijkheid in gedrang komt. Art. 165 Rv en 40 Rv - Zie ook: nadere verklaring wraking / wraken / gewraakt nadere verklaring zwijgrecht nadere verklaring onafhankelijkheid van de rechter

verschoningsrecht Eng.: excuse : fiscaal recht - recht van iemand die als getuige is opgeroepen in een rechtszaak om geen getuigenis af te leggen. Dit is een recht van (ex-)partners, familieleden en mensen met een geheimhoudingsplicht. Art. 63 iw 1990 en 40 Rv nadere verklaring getuigplicht advocaat / advocaten / (oneigen.) advokaat

verschoonbaar Eng.: excusable : rechtswetenschap - hetgeen - gelet op de persoonlijke omstandigheden van de betreffende persoon - vergeven kan worden of door de vingers kan worden gezien. Bijv. de kantonrechter achtte in dat geval door rood rijden ~. De man spoedde zich immers met zijn hoogzwangere vrouw naar het ziekenhuis.

verschoonbaarheid : Belgisch recht - verklaring van de rechtbank dat met de sluiting van de faillissementsprocedure de gefailleerde niet meer kan worden vervolgd door zijn schuldeisers. Zijn schulden zijn kwijtgescholden. Art. 79 Fw

verschoonbare termijnoverschrijding : bestuursrecht - overschrijding van de normale termijn om bezwaar in te dienen (zes weken) wordt toch ontvankelijk verklaard, indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. Art. 6:11 AWB

verschot / (mv.) verschotten Eng.: the lawyer's disbursements : advocatuur - onkosten van een advocaat of notaris. ~ kunnen belast en onbelast zijn. Bijv. kantoorkosten resp. griffierechten of leges op uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie. Art. 239 Rv en 250 Fw - Zie ook: onderdeel onbelaste verschotten onderdeel belaste verschotten

verschuldigde rente : verbintenissenrecht - wettelijk of contractueel bepaalde rente. Bijv. ~ over geleend geld. Zie ook: onderdeel wettelijke rente onderdeel contractuele rente / contractrente

Verslavingsbegeleidingsafdelingen (VBA) : strafrecht - drugvrije afdelingen van gevangenissen waarin aan de daarin verblijvende gevangenen medische en psychische hulp wordt verleend. Met dergelijke afdelingen wordt getracht de verslavingsproblematiek van gevangenen aan te pakken (C.Kelk).

verspilling / verspillen / verspild / verkwisting / verkwisten / verkwist Eng.: wasting / dissipation : personen- en familierecht - roekeloos geld uitgeven. Bijv. de huwelijksgemeenschap kan worden opgeheven als een van de echtgenoten gemeenschapsgoederen ~. Art. 109 Boek 1 BW en 111 Boek 1 BW - Zie ook: nadere verklaring huwelijkstoestemming hierarchische verhouding curatele

verstek Eng.: default of appearance : burgerlijk procesrecht - niet verschijnen van gedaagde op de rechtszitting. Bijv. de rechter heeft de eis van eiser toegwezen doordat verweerder verstek had laten gaan. Art. 139 Rv en 142 Rv nadere verklaring verzet

verstek zuiveren Eng.: contumacy purifies : burgerlijk procesrecht - bevoegdheid van de gedaagde om binnen vier weken na de verstekverlening alsnog te verschijnen. Het gevolg is dat van rechtswege de gevolgen van het tegen de gedaagde verleende verstek vervallen, zodat alsnog verweer kan worden gevoerd. Art. 142 Rv - Zie ook: onderdeel verstek nadere verklaring verstekprocedure nadere verklaring verstekverlening nadere verklaring verstekvonnis

verstekprocedure Eng.: default of appearance : strafprocesrecht - procedure waarbij de verdachte niet verschijnt alhoewel hij op de wettelijk voorgeschreven wijze is opgeroepen om te verschijnen. Art. 280 WvSv - Zie ook: hierarchische verhouding verzetprocedure / (oneigen.) verstekprocedure

verstekverlening / verstek verlenen / verstek verleend Eng.: a default judgement will be delivered : burgerlijk procesrecht - indien een gedaagde -hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen- niet ter terechtzitting verschijnt, zal de rechter ~ en aansluitend de vorderingen van de eiser toewijzen in een verstekvonnis, tenzij die hem onrechtmatig of ongegrond voorkomen. Art. 139 Rv en 71 Rv - Zie ook: hierarchische verhouding verstekvonnis

verstekverlening / verstek verlenen / verstek verleend Eng.: a default judgement will be delivered : strafprocesrecht - indien een verdachte niet ter zitting komt opdagen, stelt de recher vast dat hij behoorlijk is opgeroepen, verleent verstek en behandelt de zaak. Art. 280 WvSv - Zie ook: hierarchische verhouding verstekvonnis

verstekvonnis Eng.: judgement in absentia / judgment given in default of appearance / judgment by default : burgerlijk procesrecht - vonnis dat de rechter wijst als een gedaagde niet is verschenen of een verdachte niet bij de behandeling van zijn strafzaak aanwezig was. Art. 139 Rv en 335 Rv - Zie ook: hierarchische verhouding betekening / betekenen / betekend tegenstelling contradictoir vonnis / vonnis op tegenspraak

versterkte meerderheid / versterkte gekwalificeerde meerderheid Eng.: reinforced qualified majority : Europees recht - vereiste meerderheid van stemmen, die boven de normale 71 procent van de gekwalificeerde meerderheid van stemmen uitgaat, bedoeld om vastlopen van het besluitvormingsproces in gevallen waarin eenparigheid is vereist, te voorkomen. Zie ook: nadere verklaring eenparigheid van stemmen / algemene stemmen

verstoting / verstoten : echtscheidingsrecht - eigen kind in de steek laten door er geen zorg en aandacht aan te geven;
in de islam traditionele wijze waarop een moslim van zijn vrouw kan scheiden. ~ wordt in Nederland niet erkend. Zie ook: tegenstelling echtscheiding / echtscheiden / in de echt gescheiden

verstrengeling van belangen / belangenverstrengeling Eng.: conflict of interests : rechtswetenschap - situatie waarin een persoon tegelijkertijd meerdere belangen dient of kan dienen, die niet met elkaar verenigbaar zijn; bezitten van verschillende belangen die niet met goed fatsoen door eenzelfde persoon gediend kunnen worden. De ~ tast de onafhankelijkheid aan; een advocaat dient ervoor te waken dat bij de behandeling van zijn zaken geen ~ plaatsvindt. Een ~ door financiële of persoonlijke relaties, kan de gewenste onafhankelijkheid van een advocaat in gevaar brengen en kan ervoor zorgen dat hij mede tot partij wordt. Functionaris of ambtenaar die bepaalde bevoegdheden heeft en tegelijk persoonlijk belang heeft bij een bepaalde uitoefening van die bevoegdheden. Art. 7 gedragsregels en 125 Aw - Zie ook: nadere verklaring terugtreden advocaat / teruggetreden advocaat

vertalingsrecht : auteursrecht - vorm van exploitatie van een auteursrechtelijk beschermd werk; recht om een werk in een andere taal te mogen vertalen. Vertaling is een wettelijke vorm van verveelvoudiging. Art. 10 Aw en 13 Aw

vertegenwoordigende lichamen : staatsrecht - vergadering of vereniging van personen die namens andere personen politieke beslissingen neemt. Bijv. een parlement.

vertegenwoordiging / vertegenwoordigen / vertegenwoordigd Eng.: representation : ondernemingsrecht - optreden voor iemand anders, d.w.z. in naam van iemand anders rechtshandelingen verrichten. Bijv. een vereniging wordt volgens de statuten vertegenwoordigd door één of meer bestuurders. Art. 45 Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring agentuurovereenkomst onderdeel middellijk vertegenwoordiger onderdeel procesvertegenwoordiging

vertegenwoordigingsbevoegdheid : handelsrecht - bevoegdheid om een natuurlijke of rechtspersoon te vertegenwoordigen. Art. 17 Wvk en 20 eesv - Zie ook: nadere verklaring volmacht nadere verklaring vertegenwoordiging / vertegenwoordigen / vertegenwoordigd

verticale werking : Europees recht - doorwerking van een bepaalde regel naar beneden, naar de burgers toe. Bijv. Europese richtlijnen hebben geen ~, d.w.z. dat richtlijnen aan burgers niet rechtstreeks verplichtingen kunnen opleggen en een bepaling uit een richtlijn ook niet tegen een burger kan worden ingeroepen.

vertoogschrift : fiscaal recht - schriftelijk stuk van een overheidsinstantie in antwoord op een beroepschrift. Bijv. het ~ van de belastingdienst. Art. 58 own - Zie ook: hierarchische verhouding beschikking

vertragingsboete voor werkgever : arbeidsrecht - wettelijke verhoging van het te laat uitbetaalde loon. De ~ kan 50 procent van het loon belopen. Art. 625 Boek 7 BW en 650 Boek 7 BW - Zie ook: niet gelijk aan boeterente nadere verklaring wanbetaling / wanbetaler

vertragingsrente : incasso - rente die na de vervaldatum van de factuur verschuldigd is omdat de betaling ervan uitblijft. Art. 119 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring vertragingsboete voor werkgever tegenstelling boeterente tegenstelling invorderingsrente

vertragingsschade : aansprakelijkheidsrecht - schade die ontstaat doordat een vervoerder de goederen niet tijdig op de plaats van bestemming aflevert. Als de rechthebbende kan bewijzen dat hij wegens vertraging schade lijdt is de vervoerder verplicht ~ te betalen ten belope van (in beginsel) maximaal de vrachtprijs. Art. 17 cmr en 84 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring buitengerechtelijke kosten / buitengerechtelijke incassokosten nadere verklaring vertragingsboete voor werkgever

vertrek / vertrekken : vreemdelingenrecht - uitgangspunt van vreemdelingenbeleid dat iedere vreemdeling die rechtmatig verwijderbaar is geworden, verplicht is om uit Nederland te ~. (bron: Min. Jus.) Art. 61 vw 2000

vertrekmoratorium : vreemdelingenrecht - vorm van uitstel van vertrek met maximaal een jaar voor vreemdelingen die zijn uitgeprocedeerd. Meestal zal het zo zijn dat uitstel van vertrek wordt verleend aan dezelfde groep vreemdelingen waarvoor ook een besluitmoratorium wordt ingeroepen. Indien uitstel van vertrek wordt verleend kan de staatssecretaris van Justitie besluiten verstrekkingen (op grond van de wet COA) niet te beëindigen. (bron: Min. Jus.) Zie ook: nadere verklaring besluitmoratorium

vertrekplicht : vreemdelingenrecht - wanneer het een vreemdeling niet (langer) is toegestaan in Nederland te verblijven, moet hij Nederland verlaten. Doet hij dat niet, dan kan hij worden uitgezet. (bron: Min. Jus.) Art. 61 vw 2000 - Zie ook: hierarchische verhouding uitzetting / uitzetten / uitgezet

vertrokken met onbekende bestemming (MOB) : vreemdelingenrecht - ~ is een vreemdeling die zonder kennisgeving definitief is weggegaan uit een opvangaccommodatie en waarvan de verblijfplaats onbekend is. (bron: Min. Jus.) Zie ook: nadere verklaring zonder bekende woon- of verblijfplaats nadere verklaring opvangaccommodatie / (oneigen.) opvangcentrum / (mv.) opvangcentra

vertrouwelijk Eng.: confidential : - wat niet openbaar gemaakt mag worden of verder verteld. Voor sommige functies waarin met vertrouwelijke of geheime informatie wordt gewerkt, geldt dat de AIVD een veiligheidsonderzoek verricht naar kandidaten voor die functies. Aan personen die benoemd kunnen worden, geeft de AIVD dan een verklaring van geen bezwaar af;
~ is ook bijv. wat besproken wordt tussen een advocaat en zijn cliŽnt of een arts en zijn patiŽnt. Men zegt dat artsen en advocaten verschoningsrecht hebben. Wvo

vertrouwende partij : post- en telecommunicatierecht - natuurlijke of rechtspersoon die ontvanger is van een certificaat en die overweegt te vertrouwen op dat certificaat. (bron: OPTA)

vertrouwensbeginsel Eng.: principle of legitimate expectations : bestuursrecht - algemeen beginsel van behoorlijk bestuur dat een burger erop moet kunnen vertrouwen, dat een bepaalde toezegging van een bestuursorgaan ook nagekomen wordt. Zie ook: nadere verklaring algemene beginselen van behoorlijk bestuur (ABBB) onderdeel aanvullende werking van goede trouw nadere verklaring misverstanden

vertrouwensbeginsel Eng.: principle of legitimate expectations : vermogensrecht - het in de wet erkende principe dat een persoon die met gerechtvaardigd vertrouwen handelt, in beginsel wordt beschermd. Bijv. wie zijn huis te koop aanbiedt, kan niet op zijn schreden terugkeren als zijn aanbod wordt aanvaard. Art. 35 Boek 3 BW en 61 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring algemene beginselen van behoorlijk bestuur (ABBB) onderdeel aanvullende werking van goede trouw nadere verklaring misverstanden

vertrouwensindicatoren : rechtswetenschap - methoden om het vertrouwen van bijv. consumenten, aandeelhouders en kiezers te meten.

vertrouwensleer Eng.: doctrine of reliance : vermogensrecht - het uitgangspunt dat, bij overeenkomsten, partijen er redelijkerwijs van uit mogen gaan dat een verklaring van de andere partij in overeenstemming is met diens wil. Art. 35 Boek 3 BW en 61 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring wilsverklaring nadere verklaring handelingsonbekwaamheid

vertrouwensregel Eng.: rule of confidence : staatskundig - politiek - staatsrechtelijke, ongeschreven regel, dat een minister, staatssecretaris of kabinet aftreedt nadat het parlement een motie van wantrouwen tegen deze persoon of het gehele kabinet heeft aangenomen.

vertrouwensregel : staatsrecht - belangrijk gebruik in het Nederlandse parlementaire stelsel, die eist dat een minister, staatssecretaris of kabinet aftreedt als die geen vertrouwen meer geniet bij het parlement.

vertrouwensrelatie Eng.: mutual trust : - verhouding tussen mensen waarbij vertrouwen een grote rol speelt. Bijv. in een reclamespotje de volgende zin: bedrijf X, uw ~ in onroerend goed.

vervaardigen Eng.: to manufacture : auteursrecht - maken; scheppen. Bijv. onverminderd hetgeen reeds krachtens artikel 16b van de Wet [Auteurswet 1912] geoorloofd is, wordt niet als inbreuk op het auteursrecht beschouwd het ~ of doen ~ van verveelvoudigingen van geschriften door de overheid ten behoeve van personen tot haar dienst behorende of ten behoeve van bij de uitoefening van haar taak betrokken derden, doch niet tot een groter aantal dan voor de juiste vervulling van haar taak ten behoeve van de openbare dienst noodzakelijk is. (cit. art. 2 Besluit inzake kopiëren van auteursrechtelijk beschermde werken)

verval van instantie Eng.: right prejudiced by expiry of a time limit : burgerlijk procesrecht - afbreking van een gerechtelijke procedure doordat een van de partijen zijn proceshandeling niet binnen een jaar verricht. ~ vindt plaats op verzoek van de wederpartij of ambtshalve door de rechter en gaat meestal gepaard met compensatie van de proceskosten tussen de partijen. Art. 251 Rv en 253 Rv - Zie ook: nadere verklaring doorhaling op de rol / royement nadere verklaring afstand van instantie

vervalbeding : huwelijksvermogensrecht - clausule in huwelijkse voorwaarden dat binnen (vaak) een halfjaar verrekening over het voorgaande jaar moet plaatsvinden. Na verstrijking van dat halfjaar kan geen verrekening meer over dat jaar worden gevorderd. Zie ook: onderdeel beding / stipulatio / contractuele bedingen / contractuele clausules nadere verklaring huwelijkse voorwaarden

vervaldag Eng.: expiry date : verbintenissenrecht - dag waarop (uiterlijk) een bepaalde prestatie (vaak levering of betaling) gedaan moet zijn. Indien in de verbintenis een ~ is bepaald, wordt vermoed dat dit slechts belet dat eerdere nakoming wordt gevorderd, terwijl prestatie voor de ~ niet als onverschuldigd geldt. Bijv. reclames over facturen moeten uiterlijk op de vervaldag van die facturen aan ons gemeld. Art. 39 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring vervaltermijn

vervaldatum Eng.: expiry date : effectenrecht - datum waarop een termijn verstrijkt; laatste dag waarop de rechten die voortvloeien uit een warrant kunnen worden uitgeoefend; vaste datum waarop een optiecontract afloopt. Art. 62 ROW 1995 - Zie ook: nadere verklaring vervallenverklaring van de instantie nadere verklaring acceptatiedatum tegenstelling verjaring / verjaren / verjaard

vervallenverklaring van de instantie : burgerlijk procesrecht - rechterlijke uitspraak dat niet meer kan worden doorgeprocedeerd, omdat aan een bepaalde voorwaarde niet is voldaan. Bijv. het verrichten van een tijdige proceshandeling of in geval van arbitrage, het betalen van een waarborgsom.

vervalsen van munten en bankbiljetten Eng.: coinage offence : strafrecht - misdrijf door het namaken of vervalsen van munten of munt- of bankbiljetten met het oogmerk deze als echt en onvervalst uit te gegeven. Max. gevangenisstraf: 9 jaar of een boete van € 45.000,-. Art. 208 WvSr

vervalsing / vervalsen / vervalst Eng.: adulteration : strafrecht - nagemaakt exemplaar dat voor echt moet doorgaan.

vervaltermijn Eng.: peremtory timelimit : verbintenissenrecht - tijdspanne waarbinnen een bepaalde prestatie geleverd moet zijn; termijn waarna een rechtsvordering vervalt. Bijv. in consumentenrelaties is het verkorten tot minder dan 1 jaar van een wettelijke ~ waarbinnen de consument enig recht geldend moet maken, nietig. Art. 236 Boek 6 BW en 1701 Boek 8 BW - Zie ook: nadere verklaring vervaldag tegenstelling verjaringstermijn

vervaltermijn Eng.: peremtory timelimit : erfrecht - de aanspraak op de som ineens moet uiterlijk binnen negen maanden na het overlijden van een erflater zijn gemaakt. Art. 37 Boek 4 BW

vervangende hechtenis / boetevervangende hechtenis / (oneigen.) boetevervangende gevangenisstraf : strafrecht - indien de rechter een geldboete oplegt, bepaalt hij de duur van ~ voor het geval de geldboete niet of niet volledig wordt betaald; vrijheidsontneming die in de plaats komt van een door de rechter opgelegde geldboete, voor het geval deze boete niet wordt betaald. Art. 22d WvSr en 24c WvSr - Zie ook: onderdeel voorwaardelijke veroordeling / voorwaardelijke straf / vrijheid onder voorwaarden nadere verklaring gevangenisstraf

vervangende schadevergoeding Eng.: alternative compensation : aansprakelijkheidsrecht - schadevergoeding die in de plaats treedt van de oorspronkelijke prestatie van de schuldenaar; als de schuldenaar in verzuim is en de schuldeiser hem schriftelijk meedeelt dat hij schadevergoeding in plaats van nakoming vordert. Art. 87 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring verzuim / verzuimen / verzuimd tegenstelling indeplaatsstelling / indeplaatsstellen / indeplaats gesteld

verveelvoudiging / verveelvoudigen / verveelvoudigd Eng.: reproduction : auteursrecht - reproduceren, bewerken of nabootsen van een werk. Bijv. iedere vastlegging van een werk of een gedeelte daarvan op een informatiedrager is een ~, de eerste vastlegging daaronder begrepen. Art. 13 Aw en 16b Aw

vervoerder Eng.: transporter : vervoersrecht - persoon die de zaken feitelijk vervoert. Art. 8 Boek 8 BW en 20 Boek 8 BW

vervoersovereenkomst Eng.: transportation contract : vervoersrecht - overeenkomst waarbij de ene partij (de vervoerder) zich tegenover de andere partij (afzender) verbindt zaken dan wel één of meer personen (reizigers) te vervoeren. Art. 251 onBW en 383 Boek 8 BW - Zie ook: nadere verklaring personenvervoer

vervoersrecht / transportrecht Eng.: the law of transport : vervoersrecht - vakgebied dat met het rechtsgebied uit boek 8 Burgerlijk Wetboek samenvalt; vooral m.b.t. overeenkomsten van goederen- en personenvervoer over land, lucht en zee en daaruit voortvloeiende verbintenissen. Art. 1 Boek 8 BW en 970 Boek 8 BW - Zie ook: hierarchische verhouding internationaal privaatrecht (IPR) / aanwijzend recht onderdeel zeerecht onderdeel binnenvaartrecht onderdeel wegvervoersrecht

vervolgbaarheid Eng.: prosecution : strafprocesrecht - mogelijkheid een verdachte in rechte te betrekken. De vervolging begint door inverzekeringstelling, het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek of het ter terechtzitting dagvaarden van de verdachte. Art. 27 WvSv - Zie ook: onderdeel vervolging tegenstelling sepot

vervolging / vervolgen / vervolgd Eng.: prosecution : strafrecht - van ~ is sprake wanneer door een lid van het Openbaar Ministerie een onderzoek of een beslissing van de rechter wordt gevorderd. In Nederland is het OM exclusief belast met de ~ van strafbare feiten. Daarbij geldt het opportuniteitsbeginsel: het is aan het OM om te bepalen of er vervolgd wordt. Een strafbaar feit ter beoordeling aan de strafrechter voorleggen. Art. 7 WvSv en 111 wet RO - Zie ook: onderdeel dagvaarding in strafzaken

vervolgingsbeslissing : strafrecht - beslissing van het Openbaar Ministerie om al dan niet te vervolgen. Bijv. doordat de dagvaardingstermijn is verkort, verloopt minder tijd tussen de ~ en de terechtzitting. Zie ook: hierarchische verhouding aangifte doen nadere verklaring opportuniteitsbeginsel onderdeel vervolging / vervolgen / vervolgd onderdeel sepot / (oneigen.) seponering / seponeren / geseponeerd

vervolgingsmonopolie : strafprocesrecht - het uitsluitende recht om te kunnen vervolgen. De vervolging van strafbare feiten is geheel in handen gelegd van het Openbaar Ministerie. Slechts het OM mag zaken bij de strafrechter aanbrengen. Er is geen ander ambt dat ook deze bevoegdheid bezit, noch de burger zelf mag vervolgen. (G.J.M. Corstens) Zie ook: onderdeel opportuniteitsbeginsel

vervolgschade : aansprakelijkheidsrecht - niet-juridische term, die gebruikt wordt om schade aan te duiden die niet rechtstreeks een gevolg is van het schadebrengende feit. Bij produktenaansprakelijkheid spreekt men van gevolgschade.

vervolgschade (oneigen.) : strafrecht - de ~ ten gevolge van het uitleveren[sic]. Schade die een persoon lijdt doordat hij ten onrechte is overgeleverd door een fout van bijv. de Nederlandse rechter. (Koekkoek (CDA) tijdens het debat in de Eerste Kamer van 27april 2004 met Minister Donner inzake de Overleveringswet) Art. 1 olw en 67 olw

vervreemder Eng.: seller : vermogensrecht - persoon die verkoopt, de zaak in andere handen brengt, overdraagt.

vervreemding / vervreemden / vervreemd Eng.: to alienate : vermogensrecht - verkopen, in andere handen brengen, overdragen. Zie ook: nadere verklaring bezitsoverdracht / overdracht bezit / bezit overdragen niet gelijk aan levering / leveren / geleverd

vervroegde invrijheidstelling (VI) : strafrecht - bij onvoorwaardelijk opgelegde vrijheidsstraffen van ten hoogste 1 jaar hoeft de veroordeelde niet de volledig aan hem opgelegde straf uit te zitten. ~ vindt plaats als tenminste 6 maanden en 1/3 van de dan nog resterende straf is uitgezeten. Bij onvoorwaardelijk opgelegde straffen van meer dan 1 jaar vindt ~ plaats als 2/3 is ondergaan; een wetsvoorstel ligt voor advies bij de Raad van State om de ~ te vervangen door een voorwaardelijke invrijheidstelling. In het wetsvoorstel worden dezelfde termijnen gehanteerd als nu bij de ~, maar er worden voorwaarden aan verbonden, bijv. dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd niet aan strafbare feiten schuldig mag maken. Doet hij dat toch dan kan de invrijheidstelling worden ingetrokken. Ook kunnen er bijzondere voorwaarden worden verbonden aan een voorwaardelijke invrijheidstelling zoals een meldingsplicht, een verbod om op een bepaalde plaats te komen, een alcohol/drugsverbod, een verplichting om deel te nemen aan een cursus of aanwijzingen van hulpverlenende instanties op te volgen. Art. 15 WvSr - Zie ook: nadere verklaring gevangenisstraf tegenstelling levenslang

verwaarlozing / verwaarlozen / verwaarloosd : strafrecht - één van de vijf vormen van kindermishandeling; er worden vijf vormen onderscheiden: lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, lichamelijke ~, psychische ~ en seksueel misbruik. Art. 300 WvSr en 39 ivrk

verwachting / verwachten / verwacht Eng.: expectation : - hetgeen waarvan op grond van huidige feiten of omstandigheden wordt vermoed dat het zal gebeuren; hetgeen waarop men rekent. Art. 26 wet gba en 63f Boek 2 BW

verwatering / verwateren / verwaterd Eng.: to dilute : merkenrecht - afbreuk aan een merk doordat anderen met gelijke of overeenstemmende tekens voor al dan niet soortgelijke producten parasiteren op de bekendheid van dat merk, waardoor bij het publiek het onderscheidend vermogen van dat merk vervaagt. Art. 13A BMW

verweerder / gerekwestreerde / gerequestreerde / gerekestreerde Eng.: respondent : burgerlijk procesrecht - persoon die in een verzoekschriftprocedure als procespartij/belanghebbende is opgeroepen ter zitting te verschijnen of een verweerschrift in te dienen. Bijv. in het echtscheidingsverzoekschrift van de man is zijn vrouw de ~. Art. 271 Rv - Zie ook: nadere verklaring procespartij tegenstelling rekwestrant / rekestrant / requestrant / verzoeker nadere verklaring rekest / request / petitie / verzoekschrift (vzs)

verweermiddel / (mv.) verweermiddelen Eng.: means of defence : burgerlijk procesrecht - standpunt dat een partij tijdens een gerechtelijke procedure naar voren kan brengen om zich tegen de stellingen van de andere partij te verweren. Art. 11 Boek 6 BW en 852 Boek 7 BW - Zie ook: nadere verklaring exceptie nadere verklaring concentratie van verweer / concentratie van weren / concentreren van verweer onderdeel chicaneus verweer / (mv.) chicaneuze verweren

verweerschrift (VWS) Eng.: (written) defence / statement of defence : burgerlijk procesrecht - schriftelijke reactie van de opgeroepen belanghebbende op het verzoekschrift. Art. 279 Rv en 426b Rv - Zie ook: nadere verklaring conclusies van eis, antwoord, repliek en dupliek nadere verklaring verweerder / gerekwestreerde / gerequestreerde / gerekestreerde nadere verklaring requirant / rekwirant

verwekker Eng.: man who begets a child : personen- en familierecht - biologische vader van een kind. De ~ is, als ware hij ouder, wettelijk verplicht bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van het kind. Art. 394 Boek 1 BW - Zie ook: tegenstelling ontkenning vaderschap / vaderschap ontkennen / ontkend vaderschap

verwerende partij Eng.: respondent : burgerlijk procesrecht - verweerder; in verzoekschriftprocedures de wederpartij van de verzoeker.

verwerking van persoonsgegevens Eng.: personal data processing : privacyrecht - alles wat maar met een persoonsgegeven gedaan kan worden: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. Art. 1 Wbp

verwerking van rechten : procesrecht - men verspeelt een recht, waarop men oorspronkelijk aanspraak kon maken. Dit omdat bijv. de redelijke termijn van bezwaar maken ruimschoots is overschreden. Of men al dan niet zijn rechten heeft verwerkt is ter beoordeling van de rechter.

verwerping / verwerpen / verworpen Eng.: to reject : erfrecht - een rechtshandeling van een erfgenaam die gericht is op het niet aanvaarden van een (deel van een) nalatenschap. ~ vindt plaats door het afleggen van een daartoe strekkende verklaring ter griffie van de rechtbank waar de overledene onder viel. Het belangrijkste rechtsgevolg van ~ is dat de erfgenaam het recht op de goederen van de nalatenschap verliest en ook wordt verlost van de schulden van de nalatenschap. Indien een erfgenaam niets met een nalatenschap te maken wil hebben kan hij de nalatenschap ~. Art. 191 Boek 4 BW en 12 Boek 4 BW

verwerping nalatenschap / verwerpen nalatenschap / verworpen nalatenschap Eng.: to reject the inheritance : erfrecht - de lasten en lusten van een nalatenschap niet aanvaarden. Art. 12 Boek 4 BW en 190 Boek 4 BW - Zie ook: nadere verklaring verwerping / verwerpen / verworpen

verwezenlijking / verwezenlijken / verwezenlijkt Eng.: realising : rechtswetenschap - totstandkoming, realisering. Bijv. de Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe internationale samenwerking te bevorderen en aan te moedigen teneinde geleidelijk de algehele ~ van het in dit artikel erkende recht te bewerkstelligen. (cit. art. 24 Verdrag inzake de Rechten van het Kind)

verwijderbare vreemdeling : asielrecht - illegalen en vreemdelingen van wie de aanvraag om een verblijfsstatus is afgewezen of van wie de verblijfsstatus is ingetrokken dan wel niet verlengd en die geen procedure hebben lopen die in Nederland mag worden afgewacht, nadat de termijn waarbinnen betrokkene is aangezegd het land te verlaten, is verstreken. (bron: Min. Jus.) Art. 63 vw 2000 - Zie ook: nadere verklaring illegaal / (mv.) illegalen

verwijderen van distels en netels : burenrecht - verwijderen van onkruid.

verwijtbare nalatigheid : verbintenissenrecht - situatie waarbij een persoon het verzuim kan worden verweten, bijv. omdat hij iets moedwillig heeft nagelaten; situatie waarbij de tekortkoming aan de schuld van de debiteur is te wijten, omdat hij onvoldoende zorg heeft betracht om haar te voorkomen. Zie ook: onderdeel culpa in eligendo.

verwijzen naar de gewone arbitrageregeling : arbitragerecht - bepaling van het scheidsgerecht dat over bepaalde geschilpunten die in de spoedprocedure niet aan de orde zijn gekomen, moet worden voortgeprocedeerd in een gewone procedure.

verwijzing / verwijzen / verwezen Eng.: to condemn : procesrecht - veroordelen of veroordeling. Bijv. in de proceskosten.

verwijzing / verwijzen / verwezen Eng.: to refer : bestuursprocesrecht - het in behandeling genomen geschil door~ naar de meervoudige kamer die meer geschikt is om dat geschil te behandelen. Bijv. wegens de complexiteit of omvang ervan. Art. 8:10 AWB

verwijzing naar de rol : burgerlijk procesrecht - meestal na een comparitie, terugverwijzen naar de planning van de rechtbank voor (de voortzetting van) de schriftelijke procedure.

verwijzingsregel : internationaal privaatrecht - rechtsregel die aangeeft welk nationaal recht in een bepaald geschil (met internationale trekjes) van toepassing is.

verwonding Eng.: injury : strafrecht - letsel, beschadiging van het lichaam. Bijv. een steekwond. Zie ook: nadere verklaring letsel

verworven recht / (mv.) verworven rechten : rechtsfilosofie - recht dat door het leveren van strijd of het verstrijken van tijd is verkregen. Bijv. het stelsel van sociale zekerheid bestaat uit ~, zoals het recht op bijstand als een persoon de armoedegrens bereikt of het recht op een werkloosheidsuitkering bij gedwongen ontslag; definitief verkregen recht.