Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

vergadering van eigenaars : zakenrecht - vergadering van de Vereniging van Eigenaars van een gebouw dat in appartementen is verdeeld. Iedere appartementseigenaar is van rechtswege lid van deze vereniging. De vereniging voert het beheer over de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw.

vergadering van schuldeisers : faillissementsrecht - wanneer een faillissement niet eindigt bij gebrek aan baten dient een vergadering van schuldeisers te worden georganiseerd om de schulden te verifiëren en deze eventueel definitief te erkennen of te betwisten. In een surseance dient een vergadering van schuldeisers te worden gehouden met als doel te stemmen over de definitieve toewijzing van de surseance of verlenging daarvan. Wanneer een schuldenaar een akkoord heeft aangeboden dient eveneens een vergadering van schuldeisers te worden gehouden om te bezien of de schuldeisers het akkoord wensen te accepteren. Art. 348 Fw - Zie ook: tegenstelling algemene vergadering van aandeelhouders (ava) tegenstelling verificatievergadering

vergelding Eng.: retaliation : strafrecht - binnen de Klassieke Richting van het strafrecht ging het om vergelding van de schuld die ontstaat door verwijtbaar misbruik van de menselijke vrijheid. De Moderne Richting binnen het strafrecht is niet gericht op vergelding maar op het mogelijk maken van een criminele politiek. (A.W.M. Mooij)

vergelijkende reclame Eng.: comparative advertising : mediarecht - reclame waarin concurrerende producten met elkaar worden vergeleken; elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd. ~ is geoorloofd op voorwaarde dat deze niet misleidend is; goederen of diensten vergelijkt die in dezelfde behoeften voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd; op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van deze goederen en diensten, waartoe ook de prijs kan behoren, met elkaar vergelijkt; er niet toe leidt dat op de markt de adverteerder met een concurrent wordt verward; niet de goede naam schaadt van of zich niet kleinerend uitlaat over de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken van een concurrent; voor producten met een benaming van oorsprong in elk geval betrekking heeft op producten met dezelfde benaming; geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent; niet goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd handelsmerk of beschermde handelsnaam. (bron: Richtlijn 97/55/EG) Art. 18 Boek 7 BW en 194 Boek 6 BW - Zie ook: tegenstelling misleidende reclame nadere verklaring recht van reclame / reclamerecht

vergiftiging Eng.: poisoning : strafrecht - reactie van het lichaam als gevolg van blootstelling aan een vergif. Bijv. rattengif. Zie ook: nadere verklaring intoxicatie

vergrijp Eng.: misdemeanour : strafrecht - een strafbaar feit. Zie ook: hierarchische verhouding delictsomschrijving (DO)

vergrijpboeten : fiscaal recht - soort bestuurlijke boete die de fiscus kan opleggen wanneer een belastingplichtige zijn aangifte niet of onjuist heeft gedaan. De ~ kan oplopen tot verdubbeling van de belasting. De ~ is gericht op het bestraffen van een handelen of nalaten waarbij sprake is van opzet dan wel grove schuld. De inspecteur dient de aanwezigheid van opzet of grove schuld te stellen en te bewijzen. Art. 67d Awr en 4 bbbb 1998 - Zie ook: onderdeel fiscale boete

vergunningen Eng.: licences : bestuursrecht - door een overheidsinstantie (vaak gemeente) afgegeven beschikking waarin aan een persoon een aFwijking op regelgeving wordt toegestaan of een bij regelgeving vereiste toestemming wordt verleend. Bijv. de bouwvergunning. Art. 1:03 AWB - Zie ook: nadere verklaring beschikking onderdeel bouwvergunning tegenstelling generieke vrijstelling onderdeel ontslagvergunning

verhaal / verhalen / verhaald Eng.: to recover : vermogensrecht - gerechtelijke en buitengerechtelijke uitwinning op de zaken en vorderingen van de schuldenaar en diens schuldenaren, teneinde de vordering van de schuldeiser te voldoen. Bijv. ~ op derden via een executoriaal derdenbeslag. Art. 276 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring rechtsvordering nadere verklaring regres nadere verklaring retentierecht tegenstelling kwijtschelding / kwijtschelden

verhaal zoeken Eng.: to recourse : vermogensrecht - gerechtelijke en buitengerechtelijke pogingen van een schuldeiser om zijn vordering op de goederen van de schuldenaar te innen. Art. 276 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring rechtsvordering nadere verklaring regres nadere verklaring retentierecht

verhaalsrecht : incasso - recht om op iemand verhaal uit te oefenen; recht om een betaling bij een ander in rekening te brengen. Bijv. de sociale dienst die een bijstandsuitkering mag verhalen op een ex-partner. Art. 276 Boek 3 BW en 278 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring uitkeringsfraude

verhoormethode Eng.: method of interrogation : criminologie - manier van ondervragen van een verdachte. Zie ook: onderdeel Zaanse verhoormethode / (oneigen.) Zaanse methode

verhuisgoederen : vervoersrecht - zaken die zich in een overdekte ruimte bevinden en die tot stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt, met uitzondering van de spullen die traditioneel niet tot de gebruikte inhoud van die ruimte behoren. Art. 1170 Boek 8 BW en 1197 Boek 8 BW - Zie ook: nadere verklaring verhuisovereenkomst

verhuisovereenkomst Eng.: removal contract / relocation contract : wegvervoersrecht - overeenkomst van goederenvervoer waarbij de vervoerder zich tegenover zijn opdrachtgever verbindt om verhuisgoedere over de weg te vervoeren. Bijv. de inboedel van een woning. Art. 1200 Boek 8 BW en 1170 Boek 8 BW - Zie ook: nadere verklaring Verdrag betreffende overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR)

verhuurconstructie : faillissementsrecht - meestal op initiatief van de investerende bank het (onder)verhuren van bedrijfsruimte van de huurder/eigenaar in een poging om nog enige inkomsten te verwerven. Indien de ~ met zich brengt dat het personeel naar huis wordt gestuurd en het productieproces wordt stilgelegd, volgt vaak het faillissement. De ~ dient de worden goedgekeurd door de belastingdienst.

verhuurder Eng.: lessor : huurrecht - persoon die tegen betaling en veelal voor bepaalde duur een zaak ter beschikking van een huurder stelt en laat voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is. Art. 201 Boek 7 BW

verificatie / verifiëren / geverifieerd : faillissementsrecht - onderzoek dat de curator verricht naar de juistheid van de vorderingen die schuldeisers in het faillissement hebben ingediend; vaststelling van vorderingen van schuldeisers die zijn ingediend bij de curator. ~ vindt plaats in de vergadering van schuldeisers. De curator, schuldenaar en crediteuren mogen ingediende vorderingen betwisten. Betwiste vorderingen worden door de rechtbank behandeld.
verificatie van ingediende vorderingen: een aan het proces-verbaal van de verificatievergadering gehechte lijst van erkende vorderingen. Art. 26 Fw en 108 Fw - Zie ook: tegenstelling vergadering van schuldeisers nadere verklaring verificatievergadering nadere verklaring faillissement nadere verklaring curator / (mv.) curatoren

verificatievergadering Eng.: first creditors' meeting : faillissementsrecht - vergadering van schuldeisers, schuldenaar en zijn curator of bewindvoerder, onder leiding van de rechter-commissaris. Tijdens de ~ wordt de lijst van erkende crediteuren doorgenomen (geverifieerd) en verschaft de schuldenaar inlichtingen over de oorzaak van het faillissement en de staat van de boedel. Art. 115 Fw - Zie ook: onderdeel verificatie / verifiëren / geverifieerd nadere verklaring lijst van schuldvorderingen

verificatoire bescheiden : burgerlijk procesrecht - documenten, brieven en andere schriftelijke stukken op basis waarvan feiten of stellingen kunnen worden onderzocht en getoetst. Zie ook: tegenstelling justificatoire bescheiden

verjaring / verjaren / verjaard Eng.: barred by limitation : vermogensrecht - tijdsverloop waarna een recht verloren gaat of ontstaat; door ~ kan de nakoming van een verbintenis niet meer worden afgedwongen. Art. 99 Boek 3 BW en 10 wam - Zie ook: tegenstelling stuiting / stuiten / gestuit nadere verklaring verkrijging / verkrijgen / verkregen onderdeel verkrijgende verjaring / acquisitieve verjaring / usucapio niet gelijk aan rechtsverwerking

verjaringsperiode Eng.: limitation period : strafrecht - periode waarna het Openbaar Ministerie geen (straf)vordering meer kan instellen. Verjaring wordt gestuit door elke daad van vervolging, mits dat aan de verdachte bekend is of aan hem is betekend. Art. 70 WvSr en 72 WvSr - Zie ook: nadere verklaring stuiting / stuiten / gestuit

verjaringstermijn Eng.: limitation period : vermogensrecht - tijdsduur totdat een vordering of een strafbaar feit verjaart, d.w.z. niet meer invorderbaar, geldig of vervolgbaar is. Art. 306 Boek 3 BW en 229k Wvk - Zie ook: nadere verklaring Algemene Termijnenwet (ATW) tegenstelling vervaltermijn

verkeer : strafrecht - het strafbaarstellen van schendingen van normen die gelden in het ~ is een voorbeeld van de ordenende functie die het strafrecht heeft. Met deze strafbaarstellingen, zoals van te hard rijden, wordt getracht een ordelijk en veilig verkeer te creëren en te behouden.

verkeerd Eng.: wrong : - slecht, ten onrechte. Op zich is ~ geen juridische term. Wel kan men van bepaalde gedragingen in het strafrecht stellen dat zij waarschijnlijk door veel mensen als ~, dus als ethisch onaanvaardbaar zullen worden beschouwd. Zulke delicten worden rechtsdelicten genoemd. Een voorbeeld is moord.

verkeersopvattingen Eng.: generally accepted views : vermogensrecht - de in de maatschappij geldende, veranderlijke opvattingen. Art. 4 Boek 3 BW en 162 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring rechtsorde

verkeersrecht : verkeersrecht - vakgebied dat met de Wegenverkeerswet en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens en een deel van het aansprakelijkheids-, verzekerings- en letselschaderecht samenvalt; vooral m.b.t. vaststelling van aansprakelijkheid en schade door verkeersongevallen. Art. 185 WVW en 82 Rvv 1990 - Zie ook: hierarchische verhouding letselschaderecht

verkennend onderzoek : strafrecht - het bestaan van deze wettelijke regeling zorgt ervoor dat de mogelijkheid bestaat om onderzoek te doen naar beïnvloeding van de georganiseerde misdaad van bepaalde sectoren in de samenleving. Art. 126gg WvSv

verkiezing / verkiezen / verkozen Eng.: cast a vote : politiek - procedure waardoor kiesgerechtigden hun vertegenwoordigers in het parlement, de provinciale staten of gemeenteraad kunnen aanwijzen. Art. B1 kw - Zie ook: onderdeel actief kiesrecht onderdeel passief kiesrecht

Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) : arbeidsrecht - schriftelijk oordeel vooraf van de Belastingdienst over de fiscale status van de voordelen uit een arbeidsrelatie of soortgelijke arbeidsrelaties die onder overeenkomstige condities worden aangegaan. Indien de opdrachtnemer aan zijn opdrachtgever een verklaring van de Belastingdienst overlegt dat deze voordelen worden aangemerkt als winst uit onderneming (VAR-wuo), of dat de werkzaamheden worden verricht voor rekening en risico van de vennootschap van de aanvrager (VAR-dga), heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever in beginsel geen loonheffing behoeft in te houden en af te dragen voor de werkzaamheden die hij deze persoon laat verrichten. Echter, als de opdrachtnemer werkzaam is op grond van een privaatrechtelijke dienstbetrekking, dan moet de opdrachtgever wel loonheffing inhouden. (bron: MvT bij Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR)

verklaring omtrent het gedrag / (oneigen.) verklaring van goed gedrag : personen- en familierecht - door de burgemeester afgegeven verklaring, waarin gesteld wordt dat de burgemeester uit het onderzoek met betrekking tot het gedrag van de betrokkene ingesteld, gelet op het doel waarvoor de afgifte is gevraagd, niet is gebleken van bezwaren tegen die persoon. Bij algemene maatregel van bestuur wordt een model voor de verklaring vastgesteld. Een ~ is vereist voor bepaalde functies bij de overheid. Art. 19 wjd

Verklaring omtrent Inkomen en Vermogen (VIV) / (oneigen.) akte van onvermogen / (oneigen.) bewijs van onvermogen : sociale advocatuur - ~, afgegeven door de gemeente. De ~ geeft inzicht in de financiële situatie van een rechtszoekende bij de vraag of hij voor een toegevoegde advocaat in aanmerking komt. Art. 25 Wrb - Zie ook: hierarchische verhouding toevoeging / toevoegen / toegevoegd tegenstelling betalende advocatuur / betalende praktijk nadere verklaring akte nadere verklaring toevoeging / toevoegen / toegevoegd

verklaring van afstand / afstandsverklaring : procesrecht - een (schriftelijke) verklaring waarin iemand een recht prijsgeeft. Bijv. het recht om in hoger beroep te gaan, het recht om ter terechtzitting te verschijnen. Art. 15 rwn

Verklaring van Den Haag : volkenrecht - verklaring met 21 aanbevelingen aan de internationale gemeenschap over de toekomst van migratie- en vluchtelingenproblematiek, door Kofi Annan (secretaris-generaal van de Verenigde Naties) op 22 november 2002 in ontvangst genomen. De ~ is gepresenteerd als aanzet om te komen tot wereldwijde verbreiding van de aanbevelingen en de realisatie ervan. Zie ook: niet gelijk aan verklaring voor recht

verklaring van erfrecht Eng.: attestation of admissibility to the estate : erfrecht - schriftelijke verklaring van de notaris wie de erfgenamen van een overleden persoon zijn. De ~ wordt meestal afgegeven ten behoeve van de bank om zeker te zijn aan wie de banktegoeden moeten worden uitgekeerd. Art. 188 Boek 4 BW - Zie ook: nadere verklaring notarieel onderdeel intestaaterfgenaam / intestaaterfgenamen

verklaring van geen bezwaar : ruimtelijke ordening - voor een bouwplan wordt aan Gedeputeerde Staten vrijstelling gevraagd op het bestemmingsplan, vooruitlopend op een komend bestemmingsplan. Gedeputeerde Staten kan een 'verklaring van geen bezwaar' afgeven. Dit is opgenomen in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. (bron: huizenveiling.nl)

verklaring voor recht / voor recht verklaren Eng.: declaratory judgement : personen- en familierecht - rechterlijke verklaring, waarbij een bepaalde juridische toestand of verhouding wordt vastgesteld. Art. 26 Boek 1 BW - Zie ook: nadere verklaring declaratoir vonnis / sententia mere declaratoria tegenstelling condemnatoir vonnis

verklaringsleer : vermogensrecht - een afgelegde verklaring geldt als grondslag voor contractuele gebondenheid; een persoon is gebonden aan hetgeen hij verklaart. Art. 33 Boek 3 BW - Zie ook: tegenstelling wilsrecht

verklaringsprocedure : beslagrecht - gerechtelijke procedure bij de rechter tegen de derde beslagene die in gebreke blijft verklaring te doen van datgene dat hij voor de schuldenaar onder zich houdt. De ~ kan uitmonden in een veroordeling van die derde. Art. 477a Rv

verknochtheid van zaken / verknochte zaken : burgerlijk procesrecht - procedures over hetzelfde onderwerp of geschil. Bijv. bij ~ moet worden voorkomen dat ze door verschillende rechters worden behandeld.

verkoop Eng.: sale : overeenkomstenrecht - vervreemding van een zaak door middel van een koopovereenkomst. Art. 1 Boek 7 BW - Zie ook: nadere verklaring koopovereenkomst / koopcontract

verkoop onder voorwaarden : overeenkomstenrecht - woningverkoop waarbij meestal een korting op de koopprijs wordt gegeven in ruil voor een winstdeling bij latere verkoop. Er kan sprake zijn van andere voorwaarden en gekoppelde voorzieningen ten behoeve van de koper. Bijv. een terugkoopgarantie of een collectieve voorziening voor onderhoud. (bron: huizenveiling.nl)

verkoop op afstand Eng.: long distance sale : overeenkomstenrecht - koopovereenkomst op afstand, waarbij dus gebruik gemaakt wordt van moderne communicatiemiddelen. Een consument koopt bijv. een boek op het internet. Een Europese Richtlijn stelt allerlei regels aan ~, bijv. over de informatieplicht van de verkoper. Ook heeft de consument het recht zich te bedenken (binnen een week van ontvangst van het product). Art. 46a BW 7 Richtlijn 97/7 EG

verkoopbevestiging : handelsrecht - schriftelijke bevestiging dat de verkoop heeft plaatsgehad. Bijv. ten behoeve van het afsluiten van een verzekering. Art. 55 Boek 3 BW en 57 Boek 3 BW - Zie ook: tegenstelling koopovereenkomst / koopcontract

verkoper Eng.: vendor : handelsrecht - één van de partijen bij de bijzondere overeenkomst van koop, en wel degene die verplicht is de verkochte zaak in eigendom over te dragen en af te leveren. Art. 9 Boek 7 BW - Zie ook: nadere verklaring telefonische verkoop tegenstelling koper

verkort proces-verbaal : strafprocesrecht - proces-verbaal dat uitsluitend de uitspraken bevat die niet in het kop-staartvonnis zijn opgenomen en de aantekeningen waarvan opneming door de wet wordt verlangd. Art. 138c WvSv

verkorte procedure : bouwrecht - de voorzitter van de Raad van Arbitrage voor de Bouw kan op verzoek van een partij in een procedure bepalen dat voor de memoriewisseling verkorte termijnen gelden. De voorzitter kan dat tevens bepalen, indien hij een verzoek tot spoedbehandeling aFwijst. In de ~ wordt steeds slechts eenmaal uitstel verleend voor de indiening van memories.

verkrachting / verkrachten / verkracht Eng.: rape / violation : strafrecht - misdrijf tegen de zeden, waarbij door geweld of bedreiging met geweld het lichaam van het slachtoffer tegen diens zin seksueel wordt binnengedrongen. Max. gevangenisstraf: 12 jaren. Art. 242 WvSr - Zie ook: onderdeel binnendringing / binnendringen / binnengedrongen niet gelijk aan consummatie van het huwelijk / consummeren van het huwelijk / geconsummeerd huwelijk

verkrijgende rechtspersoon Eng.: acquiring legal person : rechtspersonenrecht - rechtspersoon die als gevolg van een fusie met één of meer andere rechtspersonen niet ophoudt te bestaan. Art. 311 Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring verdwijnende rechtspersoon

verkrijgende verjaring / acquisitieve verjaring / usucapio Eng.: acquisitive prescription : vermogensrecht - door verloop van tijd een recht verkrijgen. Bijv. wie een roerende zaak 3 onafgebroken jaren bezit, verkrijgt in beginsel de rechten op die zaak, mits hij die zaak te goeder trouw heeft verkregen. Voor niet-roerende zaken geldt 10 jaren. Art. 99 Boek 3 BW en 791 Boek 8 BW - Zie ook: nadere verklaring acquisitie / acquireren / geacquireerd tegenstelling extinctieve verjaring

verkrijger onder algemene titel : vermogensrecht - persoon die de opvolger is in het geheel (of een evenredig deel) van een vermogen, dus zowel in de baten als de schulden. Bijv. erfopvolging en boedelmenging. Art. 80 Boek 3 BW en 116 Boek 3 BW - Zie ook: tegenstelling verkrijging onder bijzondere titel

verkrijging / verkrijgen / verkregen Eng.: acquisition / take-over : vermogensrecht - de wijze waarop een persoon rechthebbende of eigenaar wordt. Bijv. door levering of (verkrijgende) verjaring. Art. 89 Boek 3 BW en 99 Boek 3 BW - Zie ook: onderdeel verkrijging onder algemene titel onderdeel verkrijging onder bijzondere titel

verkrijging onder algemene titel Eng.: acquisition by general title : vermogensrecht - in het geheel (of een evenredig deel) van een vermogen, dus zowel in de goederen als de schulden, opvolgen. Bijv. erfopvolging en boedelmenging. Art. 80 Boek 3 BW en 249 Boek 6 BW - Zie ook: tegenstelling verkrijging onder bijzondere titel onderdeel zuivere aanvaarding van nalatenschap

verkrijging onder bijzondere titel Eng.: acquisition by particular title : vermogensrecht - ontvangst van zaken door overdracht, verjaring, onteigening en voorts op de overige in de wet voor iedere soort aangegeven wijze van rechtsverkrijging. Art. 80 Boek 3 BW en 251 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring rechtstitel tegenstelling verkrijging onder algemene titel nadere verklaring verkrijging / verkrijgen / verkregen

verlating van hulpbehoevenden : strafrecht - misdrijf door het niet nakomen van een wettelijke of contractuele zorgplicht. De zwaarte van de straf hangt af van de nadelige gevolgen die het nalaten van de hulpverlening heeft voor de hulpbehoevende. Nalaten van het verlenen van hulp aan een persoon in levensgevaar, terwijl men zelf niets te duchten heeft, is strafbaar voor zover de hulpbehoevende komt te overlijden. Art. 255 WvSr en 450 WvSr

verlenging verblijfsvergunning : vreemdelingenrecht - geldigheid van een tijdelijke verblijfsvergunning verlengen.

verlengingswetten : staatsrecht - wet die als verlenging van een noodwet geldt.

verlengstukwinst : ondernemingsrecht - winstuitkering van de coöperatie aan haar leden. Zie ook: nadere verklaring coöperatie / coöpereren / gecoöpereerd

verletkosten : burgerlijk procesrecht - bedrag waarmee de partij die een getuige heeft opgeroepen de getuige schadeloos stelt voor zijn verhindering wegens het getuigenverhoor. Meestal toegekend aan zelfstandigen die enkele uren niet hebben kunnen werken. Art. 182 Rv - Zie ook: onderdeel schadeloosstelling getuige niet gelijk aan taxe

Verlichting Eng.: enlightenment : rechtsgeschiedenis - 17de-19de eeuw: politieke en filosofische stroming. Rationalisme, d.w.z. kennis vanuit de rede, was het uitgangspunt. Bekende verlichtingsfilosofen zijn Descartes, Montesquieu, Voltaire en Kant. Zie ook: nadere verklaring rationalisme

verlof tot tenuitvoerlegging Eng.: permission for execution : executierecht - verklaring van de gewone rechter, dat desgewenst tot executie van het arbitraal of buitenlands vonnis kan worden overgegaan. Een deurwaarder kan met een vonnis voorzien van ~ de nodige executoriale maatregelen nemen. Bijv. executoriale verkoop van eigendommen. Art. 986 Rv

verlofsparen : arbeidsrecht - in overleg met de werkgever kan er gespaard worden voor verlof dat later opgenomen kan worden.

vermenging / vermengen / vermengd / commixtio : verbintenissenrecht - Latijn: situatie waarbij door overgang van een vordering of schuld de hoedanigheid van schuldeiser en die van schuldenaar zich in een persoon verenigen. Art. 161 Boek 6 BW - Zie ook: niet gelijk aan verrekening / compensatie

Vermeulen - Lekkerkerker-arrest : bestuursrecht - HR 10-03-1972, AB 1972, 193: al is de vergunningafgifte in orde, dan nog kan dit schade voor anderen veroorzaken. De vergunningafgifte vrijwaart niet tegen een onrechtmatige-daadsactie.

verminderd toerekenbare persoon : strafrecht - persoon die een ernstige stoornis heeft. Deze stoornis heeft invloed gehad op het plegen van het delict, hetgeen de mogelijkheid een beroep te doen op strafuitsluitingsgronden vergroot c.q. doorwerkt in de strafmaat bij het bepalen van een straf door de rechter. ~ kunnen worden geplaatst in een justitiële inrichting voor terbeschikkinggestelden (TBS kliniek). Art. 13 WvSr en 1 BVT - Zie ook: hierarchische verhouding TBS (ter beschikkingstelling) hierarchische verhouding ontoerekeningsvatbaarheid

verminderde toerekenbaarheid : strafrecht - niet geheel toerekenbaar maar ook niet geheel ontoerekenbaar. Slechts de gehele ontoerekenbaarheid is een strafuitsluitingsgrond. In geval van ~ kan de rechter een lichtere straf opleggen, daarnaast kan TBS tezamen met de straf of zelfstandig worden opgelegd. De rechter kan aan een verminderd toerekeningsvatbare een lange gevangenisstraf opleggen, al dan niet vergezeld van TBS. In zulke gevallen spelen vaak beveiligingsoverwegingen en/of de geschoktheid van de samenleving een rol. Art. 39 WvSr

verminkende straffen : - lijfstraffen aan het lichaam voltrokken met verminking als gevolg. Met de ~ kwam naar voren een vergeldende gerechtigheid of het weerspiegelen van het begane delict in de vorm van de straf. Bijv. afhakken van ledenmaten of het afknippen van de tong van de godslasteraar. (bron: Van Binsbergen). Zie ook: hierarchische verhouding lijfstraffen tegenstelling vrijheidsstraffen

vermissing / vermissen / vermist Eng.: missing : personen- en familierecht - situatie waarbij het bestaan van een persoon onzeker is. Indien ten gunste van de vermiste een erfenis vrijkomt, kunnen diens erfgenamen het recht van erfgenaam uitoefenen. Art. 409 Boek 1 BW en 412 Boek 1 BW - Zie ook: nadere verklaring rechtsvermoedelijk overlijden

vermoeden van rechtmatigheid : - vermoeden van de rechtmatige toestand totdat het tegendeel ervan wordt bewezen. Bijv. de bezitter van een zaak wordt vermoed eigenaar daarvan te zijn. Art. 109 Boek 3 BW

vermogen Eng.: property : vermogensrecht - totaal van bezittingen en schulden van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Art. 4 Boek 2 BW en 84 Boek 1 BW - Zie ook: onderdeel eigen vermogen onderdeel garantievermogen nadere verklaring stamvermogen

vermogensbelasting Eng.: wealth tax : fiscaal recht - de Wet op de vermogensbelasting is met ingang van 1 januari 2001 ingetrokken. In plaats hiervan is box 3 in de Inkomstenbelasting ingevoerd waarin het fictieve rendement op het vermogen wordt belast, nl. 4 procent van de waarde van het nettovermogen belast tegen een vast tarief van 30 procent. Deze vermogensrendementsheffing hanteert dus de fictie dat vermogen na aftrek van kosten en verliezen 4 procent rendement oplevert.

vermogensbestanddelen Eng.: assets : vermogensrecht - zaken, vermogensrechten en schulden. Bijv. eigen woning, auto, spaartegoeden, bank-/girosaldi, grond, garage, tweede woning, (sta)caravan, boot, effecten. Art. 1 Boek 3 BW en 6 Boek 3 BW

vermogenscriminaliteit / vermogensmisdrijf / vermogensmisdrijven : strafrecht - misdrijf ten nadele van andermans goederen. Art. 310 WvSr en 354 WvSr - Zie ook: tegenstelling geweldsdelicten / geweldsmisdrijven

vermogensrecht Eng.: property law : vermogensrecht - rechtsgebied uit vooral boeken 3 en 6 Burgerlijk Wetboek, dat een regeling geeft van de subjectieve rechten en plichten die een onderdeel van een vermogen kunnen vormen. Het ~ bestaat uit het zakenrecht en verbintenissenrecht. Art. 6 Boek 3 BW - Zie ook: onderdeel zakenrecht / goederenrecht hierarchische verhouding erfrecht onderdeel pand- en hypotheekrecht onderdeel vastgoedrecht / onroerend goedrecht

vermogensrechtelijke aard : vermogensrecht - het vermogensrecht is dat gedeelte van het objectieve recht, dat een regeling geeft van de subjectieve rechten en plichten die onderdeel van een vermogen kunnen vormen. De boeken 3 t/m 9 van het Burgerlijk Wetboek zijn van typisch ~. Zie ook: nadere verklaring vermogensrecht onderdeel vermogensrechten

vermogensrechtelijke rechtshandelingen : burgerlijk recht - menselijke handelingen die bepaalde rechtsgevolgen hebben op het gebied van goederenrecht (bijv. uitoefenen van eigendomsrechten) of verbintenissenrecht (bijv. sluiten koopovereenkomst).

vermogensrechten Eng.: pecuniary rights : vermogensrecht - rechten die overdraagbaar zijn of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen dan wel verkregen zijn in ruil voor een dergelijk voordeel. Art. 6 Boek 3 BW en 1 Boek 3 BW - Zie ook: onderdeel volle eigendom

vermogensrendementheffing Eng.: investment yield tax : fiscaal recht - het voordeel uit sparen en beleggen wordt gesteld op 4% (forfaitair rendement) van het gemiddelde van de rendementsgrondslag aan het begin van het kalenderjaar (begindatum) en de rendementsgrondslag aan het einde van het kalenderjaar (einddatum), voor zover het gemiddelde meer bedraagt dan het heffingvrije vermogen. Art. 5.2 Wet IB 2001

vermogensschade Eng.: pecuniary damage : aansprakelijkheidsrecht - financiële schade bestaande uit geleden verlies of gederfde winst. Art. 96 Boek 6 BW en 95 Boek 6 BW - Zie ook: onderdeel vertragingsschade onderdeel shockschade / schrikschade

vermogensstraffen Eng.: property punishments : strafrecht - straffen die het vermogen van de veroordeelde treffen. Bijv. verbeurdverklaring, geldboete, ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, onttrekking aan het verkeer en de waarborgsom. Art. 23 WvSr en 33 Sr - Zie ook: nadere verklaring verbeurdverklaring tegenstelling vrijheidsstraffen

vermogensstructuur : ondernemingsrecht - wijze waarop een onderneming is gefinancierd door investeerders. De meest basale kwestie bij het aantrekken van vermogen is de keuze tussen eigen vermogen (aandelen) of vreemd vermogen (obligaties).

vermogensvergelijking : ondernemingsrecht - berekening van de winst over een bepaalde periode door vanuit de balans het verschil tussen het eigen vermogen aan het eind en het eigen vermogen aan het begin van de periode het verschil op te maken.

vermogenswaarden : economie - totale waarde van het vermogen in geld en zaken.

vernieling / vernielen / vernield : strafrecht - beschadigen, onbruikbaar maken. Het opzettelijk en wederrechtelijk ~ van een zaak van een ander is een misdrijf. Max. gevangenisstraf: 2 jaren of een boete van max. € 11.250,-. Art. 350 WvSr en 351 WvSr - Zie ook: nadere verklaring zaakbeschadiging / vandalisme

vernietigbaar beding in algemene voorwaarden / (mv.) vernietigbare bedingen in algemene voorwaarden : consumentenrecht - bedingen in algemene voorwaarden die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij; of waarvan de wederpartij geen redelijke mogelijkheid heeft gekregen om er kennis van te nemen. Voorwaarden op de zgn.zwarte lijst worden als onredelijk bezwarend aangemerkt; voorwaarden op de grijze lijst worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Art. 233 Boek 6 BW en 243 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring algemene voorwaarden / uniforme voorwaarden nadere verklaring zwarte lijst bij algemene voorwaarden nadere verklaring grijze lijst bij algemene voorwaarden

vernietigbaarheid Eng.: voidable : vermogensrecht - aantastbaarheid van rechtshandelingen. Bijv. de overeenkomst die onder bedreiging werd gesloten is ~. Art. 49 Boek 3 BW en 44 Boek 3 BW - Zie ook: tegenstelling partiële nietigheid tegenstelling nietigheid van een rechtshandeling / nietige rechtshandeling

vernietiging van arbitrale vonnissen : arbitragerecht - bij de gewone rechter kan tot drie maanden na de dag van depot van het vonnis ter griffie van de rechtbank worden gevraagd om ~. Dat is alleen mogelijk bij vonnissen die niet vatbaar zijn voor hoger beroep. Enkele van de gronden zijn het ontbreken van een geldige arbitrageovereenkomst en onjuiste samenstelling van het scheidsgerecht. Art. 1065 Rv

vernietigingsregeling : burgerlijk procesrecht - wettelijke regeling inzake vernietiging van arbitrale vonnissen. Art. 1064 Rv

verontreinigingsheffing Eng.: surface water pollution levies : fiscaal recht - de heffing die de waterschappen opleggen aan de huishoudens om de kosten voor de zuivering van het oppervlaktewater te dekken. (bron: huizenveiling.nl)

veroordeelde Eng.: offender : strafrecht - procespartij die door het gerecht verplicht wordt iets te doen of na te laten. Bijv. in burgerlijke zaken diegene die de vordering van de eiser moet betalen of in strafzaken de verdachte die een taakstraf moet uitvoeren. Art. 143 Rv en 1 gratw - Zie ook: tegenstelling verdachten hierarchische verhouding gedetineerde / gevangene

veroordeling / (mv.) veroordelingen / veroordelen / veroordeeld Eng.: condemned : burgerlijk recht - een oordeel uitspreken over een persoon; hetgeen waartoe de verliezende partij in een gerechtelijke procedure wordt verplicht (~). Meestal moet hij iets doen (bijv. betalen) of nalaten (bijv. niet meer beledigen). Zie ook: hierarchische verhouding vrijspraak hierarchische verhouding straffen nadere verklaring condemnatoir vonnis

veroordeling / (mv.) veroordelingen / veroordelen / veroordeeld Eng.: condemned : strafrecht - oordeel uitspreken over iemand. Wanneer de rechter het tenlastegelegde bewezen en strafbaar acht en ook de verdachte strafbaar acht, dan spreekt hij een ~ uit. Een ~ moet gemotiveerd zijn. Art. 351 WvSr - Zie ook: hierarchische verhouding vrijspraak hierarchische verhouding straffen nadere verklaring condemnatoir vonnis

veroordeling met uitstel Eng.: with delay : strafprocesrecht - de rechter veroordeelt de verdachte, maar beveelt dat de uitvoering van de veroordeling wordt uitgesteld. De veroordeling wordt wel op het strafblad geplaatst. Uitstel is niet mogelijk voor een gevangenisstraf van langer dan vijf jaar. Ook kan uitstel niet worden toegekend aan personen die in het verleden werden veroordeeld tot een criminele straf of tot een gevangenisstraf van meer dan 12 maanden. Zie ook: nadere verklaring veroordeling nadere verklaring strafblad

verordening / (mv.) verordeningen Eng.: regulation : Europees recht - wettelijke regels van algemene strekking die door de Europese Commissie zijn uitgevaardigd en die de burgers in de EG rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van de lidstaten, binden. Art. 249 EG-Verdrag - Zie ook: hierarchische verhouding internationale verdragen onderdeel exploitatieverordeningen

verordeningsbevoegdheid : bestuursrecht - de bevoegdheid verordeningen uit te vaardigen, d.w.z. algemeen verbindende regelingen die uitgaan van een minister of publiekrechtelijk lichaam, zoals gemeente.