Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

valetudinaire enquête : bewijsrecht - getuigenverhoor voor aanvang van het proces teneinde te voorkomen dat door ziekte of dood van de getuige bewijsmateriaal verloren gaat. Art. 186 Rv en 187 Rv - Zie ook: nadere verklaring bewijsmiddel / (mv.) bewijsmiddelen onderdeel enquête

validatie / valideren / gevalideerd Eng.: validation : rechtswetenschap - beoordeling van geldigheid of juistheid. Zie ook: nadere verklaring exequaturprocedure

valse aangifte Eng.: fraudulent declaration : strafrecht - aangifte van een strafbaar feit dat niet is gepleegd. Max. gevangenisstraf: 1 jaar of een boete van € 4.500,-. Art. 188 WvSr - Zie ook: nadere verklaring verplichte aangifte in strafzaken nadere verklaring klachtdelict

valse beschuldiging Eng.: false charge : strafrecht - beschuldiging die in zijn geheel niet op waarheid berust, of waarin sommige elementen zijn verzonnen. Zie ook: hierarchische verhouding valse aangifte

valse naam Eng.: fake name : strafrecht - niet de naam zoals die genoteerd staat op de eigen geboorteakte. Bijv. het opgeven van een ~ aan het bevoegd gezag is strafbaar. Art. WvSr 435

valsheid in geschrifte Eng.: forgery : strafrecht - een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaken of vervalsen, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of te doen gebruiken. Art. 225 WvSr

valsheid in geschriften : - ONJUISTE SPELLING. Zoek: valsheid in geschrifte.

valutaclausule : verbintenissenrecht - beding dat in vreemde valuta of omgezet in de eigen valuta moet worden terugbetaald. Art. 121 Boek 6 BW

Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording (VBTB) : politiek - project om te komen tot een duidelijke koppeling tussen beleid, prestaties en geld, met als belangrijkste doel vergroting van de informatiewaarde en toegankelijkheid van de begroting en het jaarverslag.

Van Bemmelen, Jacob Maarten : rechtsgeschiedenis - (1898 - 1982) Van Bemmelen heeft veel gedaan om de toegankelijkheid van en het begrip voor het strafrecht te vergroten. Voor studenten schreef hij in 1951 het in 'zakformaat' uitgegeven leerboek Ons strafrecht , waarin ook het penitentiaire recht aan bod komt. Tot het grote publiek richtte hij zich in dagbladartikelen, waarvan een aantal werd gebundeld onder titels als Gedenkt der gevangenen uit 1954 en Op de grenzen van het strafrecht uit 1955. (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis)

van rechtswege Eng.: by operation of law : rechtswetenschap - een gevolg dat automatisch intreedt op grond van de wet; door de werking van de wet. Bijv. de heler is ~ in verzuim. Art. 205 Boek 6 BW - Zie ook: tegenstelling ingebrekestelling / in gebreke stellen / in gebreke gesteld

Van Tiggele-arrest : europees recht - HvJEG 24-01-1978, Jur 1978, 25: in principe moet de steun ten laste komen van de overheid. Zo is bijvoorbeeld het bepalen van een minimumprijs voor een product of dienst geen staatssteun omdat de prijs door de overheid is vastgesteld maar ten laste van de gebruikers komt. (bron: Europa decentraal)

vast recht : effectenrecht - vast bedrag dat bij uitvoering van een beursorder bovenop het degressieve makelaarsloon wordt aangerekend. (bron: beleggingsplein.nl) Zie ook: nadere verklaring griffierechten / griffiekosten / vast recht niet gelijk aan rechten / leges

vaste activa Eng.: fixed assets : ondernemingsrecht - activa, bestemd om de uitoefening van de werkzaamheid van een rechtspersoon duurzaam (d.w.z.: langer dan een jaar) te dienen, onder te verdelen in: immateriële vaste activa, materiële vaste activa en financiële vaste activa. Art. 364 Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring passiva nadere verklaring activa

vaste staatsschuld : politiek - leningen van de staat met een oorspronkelijke looptijd van langer dan twee jaar.

vastgoedrecht / onroerend goedrecht Eng.: real estate law : vastgoedrecht - vakgebied dat hoofdzakelijk samenvalt met boeken 3 en 5 Burgerlijk Wetboek, Wet Ruimtelijke Ordening, Woningwet en Bouwbesluiten, m.b.t. de juridische aspecten van bouwwerken. Bijv. of überhaupt ergens gebouwd mag worden, maar ook aan welke wettelijke (constructieve of esthetische) normen het bouwwerk moet voldoen. Zie ook: hierarchische verhouding burenrecht niet gelijk aan zakenrecht / goederenrecht

vaststelling draagkracht / draagkracht vaststellen / draagkracht vastgesteld Eng.: settlement of financial capacity : sociaal recht - het bepalen, door burgemeester en wethouders op basis van de Algemene bijstandswet, hoeveel een bijstandsgerechtigde zelf kan betalen om te voorzien in de uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan. Art. 40 ABW

vaststelling van schade / schade vaststellen / schade vastgesteld Eng.: determination of the injury : aansprakelijkheidsrecht - begroting van de schade, hetgeen een ingewikkelde aangelegenheid kan zijn. Bijv. als schade moet worden vastgesteld aan een voertuig dat reeds beschadigd was. Redelijke kosten ter ~ en aansprakelijkheid kunnen als vermogensschade voor vergoeding in aanmerking komen. Art. 96 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring aansprakelijkheid nadere verklaring buitengerechtelijke kosten / buitengerechtelijke incassokosten hierarchische verhouding schadevergoeding

vaststellingsovereenkomst / dading Eng.: contract of settlement : overeenkomstenrecht - bijzondere overeenkomst waarbij partijen zich met het oog op de beëndiging of voorkóming van hun geschil, binden aan een aantal afspraken. ~ is vaak de formalisering van een bereikte schikking. Art. 900 Boek 7 BW - Zie ook: nadere verklaring akte van compromis nadere verklaring akte van compromis

vaststellingsovereenkomst / dading Eng.: contract of settlement : strafrecht - contract tussen slachtoffer en dader met de bedoeling om de schade te regelen. Art. 900 Boek 7 BW - Zie ook: nadere verklaring akte van compromis nadere verklaring akte van compromis

vaststellingsprocedure : erfrecht - procedure waarbij een schuldeiser van een nalatenschap zich tijdens de vereffening van de nalatenschap tot de rechtbank kan wenden om zijn vordering of zijn voorrang te doen vaststellen. De schuldeiser zal bijvoorbeeld van de ~ gebruik maken wanneer zijn ingediende vordering of voorrang betwist wordt. Wanneer een nalatenschap beneficiair is aanvaard moet de nalatenschap volgens een bepaalde procedure in de wet worden vereffend. Er moet onder andere een overzicht komen van de schulden van de nalatenschap. Wanneer een nalatenschap op grond van de wet vereffend moet worden kan een schuldeiser een ~ starten. Art. 223 Boek 4 BW

Veearts-arrest : strafrecht - HR 20-02-1933, NJ 1933, 918: een veearts had gezond vee (d.w.z. niet lijdend aan mond- en klauwzeer) besmet met het mond en klauwzeervirus, opdat de 7 koeien zodoende niet (erger) besmet zouden raken. De veearts besmette de koeien in de periode dat zij geen melk gaven zodat de koeien Ėdie de ziekte anders toch wel gekregen zouden hebben- deze doormaakten in de gunstigste periode. De veearts verweerde zich, dat hij zijns inziens naar juist veterinair inzicht had gehandeld. De HR erkende onder de gegeven omstandigheden het beroep van de veearts op het ontbreken van de materiŽle wederrechtelijkheid (ongeschreven rechtvaardigingsgrond) en overwoog dat het gedrag in casu niet strafbaar was. Art. 39 WvSr en 358 WvSv

Veegwet Inkomstenbelasting : fiscaal recht - wet van 14 december 2000, tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere belastingwetten.

veelplegers : criminologie - persoon die veelvuldig strafbare feiten pleegt.

Veewet Eng.: Dutch Livestock Breeding Act : agrarisch recht - wet van 26 maart 1920, waarin het Veeartsenijkundig Staatstoezicht, de zorg voor de algemene gezondheidstoestand van de veestapel en de (preventieve) bestrijding van besmettelijke veeziekten worden geregeld. Tevens regels m.b.t. doorvoerverboden en uitvoer van bepaald vlees en vleesproducten. Art. 9 veewet en 12 veewet

veewetarrest : - veearts handelde in belang van het vee, maar in strijd met de veewet. De rechter heeft verdachte ontslagen van alle rechtsvervolging wegens het ontbreken van onrechtmatigheid (HR 20 februari 1933, NJ 1933, 918). Zie ook: nadere verklaring wederrechtelijkheid

veilige derde landen Eng.: safe third countries : asielrecht - land waar een asielzoeker een bepaalde periode veilig heeft verbleven en waar hij de mogelijkheid had om asiel aan te vragen. Asielzoekers kunnen worden teruggestuurd naar ~. Art. 30 vw 2000 - Zie ook: niet gelijk aan veilige landen van herkomst

veilige haven Eng.: safe harbor : Europees recht - regeling, opgesteld door de Europese Commissie en het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten, waarin afspraken zijn gemaakt m.b.t. de uitwisseling en bescherming van persoonsgegevens door organisaties en bedrijven.

veilige landen van herkomst : asielrecht - een aantal landen is door de Nederlandse overheid vastgesteld als veilig. Asielaanvragen van vreemdelingen uit deze landen worden in principe afgewezen. Er worden echter uitzonderingen gemaakt voor bepaalde groeperingen zoals zigeuners of homoseksuelen. Landen zijn veilig als de mensenrechten daar voldoende worden gerespecteerd. (bron: Min. Jus.) Art. 29 vw 2000 - Zie ook: nadere verklaring herkomstland / land van herkomst niet gelijk aan veilige derde landen

veiligheid van verkeer Eng.: security in traffic : strafrecht - gedragingen die de ~ in gevaar kunnen brengen zijn als overtreding strafbaar. Bijv. zonder reden en verlichting voorwerpen op de openbare weg zetten. Straf: boete van max. € 225,--. Art. 427 WvSr - Zie ook: nadere verklaring overtreding / (mv.) overtredingen / overtreden

veiligheidsfouillering : strafrecht - door een ambtenaar van politie uitgevoerd onderzoek aan de kleding van personen. De ~ vindt plaats bij de uitoefening van een hem wettelijk toegekende bevoegdheid of bij een handeling ter uitvoering van de politietaak, indien uit feiten of omstandigheden blijkt dat een onmiddellijk gevaar dreigt voor hun leven of veiligheid, die van de ambtenaar zelf of van derden en dit onderzoek noodzakelijk is ter aFwending van dit gevaar. Art. 8 polw

veiligheidsutopie : criminologie - een cultuur die, volgens Boutellier in zijn bestseller 'De veiligheidsutopie', steeds meer in het teken is komen te staan van de spanning tussen vitaliteit en veiligheid. Het nastreven van (collectieve) veiligheid en het daarmee inperken van risicoís is in de samenleving een steeds belangrijker plaats gaan innemen. Deze roep om een veiliger samenleving is weliswaar gebaseerd op reŽle dreigingen, maar de gevoelens van onveiligheid hangen niet rechtstreeks samen met de ontwikkelingen in de omvang van de criminaliteit. (bron: Boutellier, Moerings) Zie ook: nadere verklaring risicodenken nadere verklaring veiligheidsstaat nadere verklaring beveiliging nadere verklaring risicojustitie

vennootschap Eng.: partnership : ondernemingsrecht - vorm van samenwerking met handelsdoeleinden. Bijv. ~ onder firma, besloten ~. Art. 15 Wvk en 16 Wvk - Zie ook: nadere verklaring naamloze vennootschap (NV) nadere verklaring besloten vennootschap (BV) onderdeel statuten van de vennootschap

vennootschap onder firma (VOF) Eng.: partnership under a common firm : ondernemingsrecht - maatschap tot uitoefening van een bedrijf dat is aangegaan onder een gemeenschappelijke naam; ~ is een commercieel samenwerkingsverband tussen rechtspersonen of natuurlijke personen, maar is geen zelfstandige juridische entiteit. De ~ kan failliet worden verklaard, maar dit faillissement zal tevens een faillissement van de individuele partners van de ~ impliceren. Art. 16 Wvk en 22 Wvk - Zie ook: tegenstelling privaatrechtelijke rechtspersoon

vennootschapsbelasting (VPB) Eng.: corporate income tax : fiscaal recht - belasting die de fiscus heft over de winst van een vennootschap. Art. 1 wet Vpb - Zie ook: tegenstelling inkomstenbelasting (IB)

vennootschapsrecht : vennootschapsrecht - vakgebied dat met het gelijknamige rechtsgebied uit boek 2 Burgerlijk Wetboek samenvalt; vooral m.b.t. de oprichting, het bestuur, de (jaarlijkse) verplichtingen, aandelenkwesties en de ontbinding van besloten en naamloze vennootschappen. Het ~ is een subgebied van het rechtspersonenrecht. Zie ook: hierarchische verhouding fusie- en overnamerecht

venten : handelsrecht - verkoop van zaken of diensten aan huis. ~ is aan banden gelegd in de Colportagewet. Art. 6 colpw en 3 hreGrondwet

venter : handelsrecht - straathandelaar. Zie ook: nadere verklaring handelaar / (mv.) handelaren

venture capital : ondernemingsrecht - Engels: extreem risicodragend kapitaal, meestal verstrekt aan een startende ondernemer. (bron: beleggingsplein.nl)

Veräusserungsvertrag : Duits recht - overeenkomst tot schuldoverneming.

verandering van eis / veranderen van eis / van eis veranderd : burgerlijk procesrecht - schriftelijke wijziging van een vordering. De ~ geschiedt op de rolzitting bij conclusie of akte en kan plaatsvinden zolang de rechter nog geen eindvonnis heeft gewezen. De gedaagde mag tegen ~ bezwaar maken als de verandering in strijd is met de eisen van een goede procesorde. Art. 130 Rv - Zie ook: nadere verklaring eindvonnis

verbalisant : strafrecht - opsporingsambtenaar die proces-verbaal opmaakt. Art. 539f WvSv - Zie ook: onderdeel politie

verbanning Eng.: banishment : - straf die werd uitgevoerd door het verwijderen van iemand uit de maatschappij. Zie ook: nadere verklaring vogelvrijverklaring

verbatim : rechtswetenschap - Latijn: woordelijk, letterlijk.

verbazingscriterium : strafrecht - de motivering van een straf is grotendeels overgelaten aan de feitenrechter. Meestal volstaat een standaardformulering, echter hiervan is geen sprake als het ~ geldt. De verdediging krijgt dan een antwoord op de door haar naar voren gebrachte bezwaren, wanneer stilzwijgen van de rechter verbazing zou wekken. (N. Jörg/C. Kelk) Het ~ gold onder andere in HR 25 februari 1947, NJ 1947, 161 (Gold-Flake-arrest): in die zaak was er sprake van een zware straf die uit de ernst van de feiten niet kon worden verklaard.

verbergen van weggelopen minderjarige : strafrecht - opzettelijk een minderjarige die onttrokken is of zich onttrokken heeft aan het wettig over hem gesteld gezag of aan het opzicht van degene die dit desbevoegd over hem uitoefent, verbergen of aan de nasporing van de ambtenaren van de justitie of politie onttrekken. Max straf: 6 jaren of geldboete van € 11250,-. Art. 280 WvSr

verbeurdverklaring / verbeurd verklaren / verbeurd verklaard Eng.: forfeiture / to confiscate : strafrecht - als bijkomende straf bepalen dat een veroordeelde de spullen kwijtraakt die bij hem in beslag zijn genomen. Art. 9 WvSr en 33 WvSr - Zie ook: nadere verklaring ontneming / ontnemen / ontnomen

verbeuren / verbeurd : burgerlijk procesrecht - kwijtraken als straf of boete. Bijv. de rechter kan een dwangsom opleggen. Indien niet aan de hoofdveroordeling wordt voldaan, wordt de dwangsom ~. Art. 611a Rv - Zie ook: nadere verklaring dwangsom / (mv.) dwangsommen / astreinte

verbiedende norm : strafrecht - norm die een verbod van een bepaald handelen inhoudt. Wordt er toch zo gehandeld, dan staat hier een straf tegenover. Bijv. wie een ander opzettelijk en met voorbedachten rade van het leven berooft, wordt gestraft. Max. gevangenisstraf: 20 jaar of een geldboete van de vijfde categorie. Art. 289 WvSr

verbintenisscheppende overeenkomst : overeenkomstenrecht - verplichtende overeenkomst, waarbij tenminste één verbintenis in het leven wordt geroepen. Art. 213 Boek 6 BW

verbintenissen / obligatio Eng.: obligations : verbintenissenrecht - verplichting tot het verrichten van een prestatie (doen of nalaten) en die voortvloeit uit een overeenkomst of de wet. Bijv. wie een onrechtmatige daad pleegt is wettelijk verplicht de schade te vergoeden. Art. 1 Boek 6 BW en 162 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring ongedaanmakingsverbintenis nadere verklaring resultaatsverbintenis / resultaatsverplichting nadere verklaring natuurlijke verbintenis / verplichting uit moraal en fatsoen onderdeel prestatie / presteren / gepresteerd

verbintenissenrecht Eng.: the law of obligations : verbintenissenrecht - rechtsgebied uit boeken 6, 7 en 7A Burgerlijk Wetboek, m.b.t. de regeling van de rechtsverhouding tussen personen onderling. Het ~ is met name van dwingend recht als de belangen van een der partijen of derden in het nauw dreigen te komen. Bijv. die van de consument, huurder of werknemer. Art. 1 Boek 6 BW en 646 Boek 7 BW - Zie ook: hierarchische verhouding vervoersrecht / transportrecht onderdeel overeenkomstenrecht / contractenrecht onderdeel aansprakelijkheidsrecht onderdeel media- en informatierecht

verblijfadres Eng.: residence : vreemdelingenrecht - geografisch adres waar een persoon zich normaal gesproken ophoudt, meer bepaald waar hij de meeste nachten doorbrengt. Het ~ hoeft niet hetzelfde te zijn als het adres waarop de persoon staat ingeschreven.

verblijfsduur Eng.: period of the stay : asielrecht - aantal tijdseenheden dat een persoon in een opvangaccommodatie verblijft. (bron: Min. Jus.) Zie ook: nadere verklaring opvangaccommodatie / (oneigen.) opvangcentrum / (mv.) opvangcentra

verblijfsvergunning voor bepaalde tijd Eng.: temporary residence permit : asielrecht - document waaruit blijkt dat een vreemdeling toestemming heeft om langer dan drie maanden in Nederland te blijven. Er is een vergunning voor bepaalde tijd regulier (vvr-bep) en een voor asiel (vva-bep). De asielvergunning wordt in beginsel voor een periode van 3 jaar verleend. De reguliere vergunning moet in beginsel jaarlijks worden verlengd. (bron: Min. Jus.) Art. 14 vw 2000 en 28 vw 2000 - Zie ook: tegenstelling verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd Eng.: permanent residence permit : asielrecht - er is een ~ voor regulier (vvr-onbep) en een voor asiel (vva-onbep). In geval van asiel kan betrokkene na drie jaar verblijf op grond van de vergunning voor bepaalde tijd in aanmerking komen voor de ~, wanneer hij nog steeds bescherming in Nederland nodig heeft. De reguliere ~ kan naar vijf jaar verblijf op grond van een vergunning voor bepaalde tijd worden verkregen, mits betrokkene duurzaam beschikt over voldoende middelen van bestaan. Deze eis vervalt na tien jaar verblijf. In alle gevallen geldt dat weigering mogelijk is in geval van inbreuk op de openbare orde. (bron: Min. Jus.) Art. 20 vw 2000 en 33 vw 2000 - Zie ook: tegenstelling verblijfsvergunning voor bepaalde tijd

verblijvensbeding / (oneigenl.) verblijvingsbeding : personen- en familierecht - clausule dat gemeenschappelijke goederen bij de langstlevende echtgenoot blijven, mits hij de gemeenschapsschulden betaalt. Hij betaalt vervolgens successierecht over de meerwaarde van de helft van de gemeenschappelijke goederen. Zie ook: nadere verklaring vruchtgebruiktestament tegenstelling ouderlijke boedelverdeling

verblijvingsbeding : vennootschapsrecht - beding in een overeenkomst van maatschap, dat, in geval van overlijden van een van de vennoten, de maatschap met diens erfgenaam, of alleen tussen de overblijvende vennoten zal voortduren. Art. 1688 Boek 7A BW - Zie ook: nadere verklaring erfgenaam / (mv.) erfgenamen nadere verklaring maatschap / (mv.) maatschappen

verbod op grootouderadoptie : jeugdrecht - verbod tot adoptie door grootouders van hun kleinkind. Het ~ werd gesanctioneerd als niet in strijd met art. 8 EVRM (HR 24 september 2004, JOL 2004, 477). Art. 227 Boek 1 BW en 228 Boek 1 BW

verbod van constitutionele toetsing Eng.: prohibition on constitutional review : staatsrecht - verbod voor rechters om in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen te treden. De rechters mogen slechts rechtspreken en dus niet de wetgevende macht controleren, omdat hierdoor de machtenscheiding in gevaar zou komen. Art. 120 GW

verbod van eigenrichting : strafrecht - verbod om het recht in eigen hand te nemen of om zelf voor rechter te spelen. Burgers hebben er een onvervreemdbare (en o.a. door art. 6 EVRM gewaarborgde) aanspraak op, dat de Staat hun adequate (en dus: redelijk efficiënte en ook eerlijke) middelen biedt ter verwezenlijking van hun burgerlijke rechten. Ook het verbod van eigenrichting dringt dit aan. (Huydecoper) Zie ook: nadere verklaring competentie / rechtsbevoegdheid

verbod van slavernij Eng.: ban on slavery : mensenrechten - in verdragen neergelegd verbod om mensen zodanig persoonsgebonden ondergeschikt te houden dat zij geen of weinig fysieke vrijheid hebben en overige essentiële mensenrechten missen. Bijv. kindslaven of slavernij van vrouwen. Art. 4 EVRM - Zie ook: nadere verklaring Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) nadere verklaring Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO)

verbod van willekeur Eng.: prohibition of arbitrariness : bestuursrecht - de overheid mag een willekeurige beslissing nemen, maar moet bij aFweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot haar beslissing hebben kunnen komen. Bijv. weigering van een vergunning voor een popconcert terwijl er niet of nauwelijks gevaar voor wanordelijkheden is. Art. 3:04 AWB - Zie ook: nadere verklaring marginale toetsing / marginale beleidstoetsing hierarchische verhouding algemene beginselen van behoorlijk bestuur (ABBB) nadere verklaring bestuursrecht / administratief recht / administratieve recht

verboden rechtshandeling / (mv.) verboden rechtshandelingen : vermogensrecht - handeling die een bepaald gevolg beoogt maar die door de inhoud of strekking in strijd is met de goede zeden of de openbare orde. ~ is ongeldig. Bijv. een contract om een persoon te laten liquideren. Art. 40 Boek 3 BW

verboden rechtspersoon : rechtspersonenrecht - rechtspersoon waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde. Op vordering van het Openbaar Ministerie wordt een dergelijke rechtspersoon door de rechtbank verboden verklaard en ontbonden. Art. 20 Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring openbare orde (OO) nadere verklaring rechtspersoon / rechtspersonen

verboden toegang ex. art. 461 WvSr : strafrecht - vaak voorkomende vermelding bij (erf)ingangen, die erop duidt dat het verboden is om het erf zonder toestemming te betreden. De overtreding daarvan is strafbaar gesteld. Art. 461 WvSr - Zie ook: nadere verklaring huisvredebreuk

verboden toestand : strafrecht - toestand die niet is toegelaten. Personen die een ~ continueren, maar individueel daaraan een einde kunnen maken, zijn aan te merken als dader. Het Drie-fietsers-arrest (HR 9-3-1948, NJ 1948, 370) betrof drie fietsers die naast elkaar fietsten terwijl ter plaatse het voorschrift gold dat het verboden was om met meer dan twee personen naast elkaar te fietsen. De Hoge Raad beschouwde hen alle drie als dader, omdat ieder van hen in staat was een eind aan de verboden toestand te maken. (N.Jörg/C.Kelk)

verboden vruchten Eng.: forbidden profits : strafrecht - bewijsmateriaal in een strafzaak dat in strijd met de wet is verkregen, mag niet als bewijs in de strafzaak gebruikt worden. In art. 359a lid 1 sub b WvSv is een voortvloeisel van deze leer te vinden: de rechtbank kan, indien blijkt dat bij het voorbereidend onderzoek vormen zijn verzuimd die niet meer kunnen worden hersteld en de rechtsgevolgen hiervan niet uit de wet blijken, bepalen dat de resultaten van het onderzoek die door het verzuim zijn verkregen, niet mogen bijdragen aan het bewijs van het tenlastegelegde feit. Art. 359a WvSv

verborgen gebrek / (mv.) verborgen gebreken Eng.: concealed defect : bouwrecht - zaak die na levering niet de eigenschap blijkt te bezitten die de koper op grond van de overeenkomst of mededelingen van de verkoper of eigen bezichtiging mocht verwachten. Bijv. doordat het gebrek zich pas naderhand manifesteerde. Art. 17 Boek 7 BW en 24 Boek 7 BW - Zie ook: nadere verklaring conformiteitseis / conformiteitsvereiste nadere verklaring ontbinding / ontbinden / ontbonden nadere verklaring ernstige gebreken

verbreking van verzegeling / ontzegeling / ontzegelen / ontzegeld Eng.: breaking of the seals : burgerlijk procesrecht - beëndiging van de verzegeling; ~ heeft plaats als van een nalatenschap een partijen bindende boedelbeschrijving is opgesteld of alle partijen hun toestemming tot ontzegeling hebben gegeven en het vrije beheer over hun goederen hebben. Art. 666 Rv en 670 Rv - Zie ook: nadere verklaring boedelbeschrijving

verbruikbare zaken : zakenrecht - zaken die, als ze volgens hun bestemming worden gebruikt, teniet gaan, die dus slechts eenmalig gebruikt kunnen worden. Bijv. etenswaren.

verbruiklening / in verbruikleen geven / in verbruikleen gegeven Eng.: loan for consumption / mutuum : overeenkomstenrecht - bijzondere overeenkomst waarbij de ene partij aan de andere een zekere hoeveelheid verbruikbare zaken afgeeft, onder voorwaarde dat die andere even zoveel zaken van gelijke soort en hoedanigheid terug geeft. Art. 1791 Boek 7A BW en 1792 Boek 7A BW - Zie ook: tegenstelling bruiklening / in bruikleen geven / in bruikleen gegeven nadere verklaring verblijvensbeding / (oneigenl.) verblijvingsbeding

verdachten Eng.: suspect / accused : strafprocesrecht - persoon over wie aanwijzing bestaat dat hij mogelijk een strafbaar feit heeft gepleegd. Tegen de ~ bestaat een redelijk vermoeden van schuld. Bijv. in tegenstelling tot de arrestant kan een ~ nog op vrije voeten zijn. Art. 27 WvSv - Zie ook: hierarchische verhouding arrestanten hierarchische verhouding arrestatiebevel hierarchische verhouding veroordeelde

verdediging neerleggen / verdediging neergelegd : strafrecht - zijn taak als raadsman in een bepaalde strafzaak stopzetten. Bijv. de raadsman heeft gelijktijdig met de verdachte de ~. De verdachte werd derhalve tot het moment dat hij de verdediging neerlegde bijgestaan door een rechtsgeleerde raadsman en niet valt in te zien, waarom de rechtbank -zoals door de verdediging in hoger beroep is aangevoerd- de verdachte had moeten wijzen op de mogelijkheid van het doen van een verzoek tot wraking. (cit. HR 21 oktober 2003, LJN AH9922)

verdenking / verdenken / verdacht Eng.: to be suspected of : strafrecht - redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit. Bijv. De Vlieger wordt verdacht van betrokkenheid bij afpersing. (2005) Art. 27 WvSv en 163 wvw - Zie ook: hierarchische verhouding aanhouding / aanhouden / aangehouden

verder verhaal zoeken : incasso - zoeken naar mogelijkheden om nog bij iemand anders geld te incasseren. Bijv. op grond van diens wettelijke risicoaansprakelijkheid.

verdichtsel / verdichtsels (mv.) : strafrecht - iets dat verzonnen, niet waar is. Bijv. als iemand door een samenweefsel van ~ bewogen wordt om iets af te geven kan er sprake zijn van bedrog. Art. 326 WvSr

verdisconteren / verdisconteerd / verdiscontering : rechtswetenschap - in iets verwerken. Bijv. de transportkosten zijn in de factuur ~. Zie ook: niet gelijk aan disconto

verdrag / verdragen Eng.: treaty : internationaal publiekrecht - overeenkomst tussen staten; schriftelijke overeenkomst tussen twee of meer partijen van een bindende aard. Bijv. het Europees grondwettelijk ~ is vastgesteld door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten van de Europese Unie. Zij hebben zich gebaseerd op de ontwerpgrondwet van de Europese Conventie. Zie ook: nadere verklaring Verdrag betreffende de Europese Unie / EU-verdrag / Verdrag van Maastricht hierarchische verhouding formele wet / formele wetten (mv.) / wet in formele zin onderdeel bilateraal verdrag onderdeel multilateraal verdrag

Verdrag betreffende de Europese Unie / EU-verdrag / Verdrag van Maastricht Eng.: Treaty on European Union / Maastricht Treaty : Europees recht - verdrag gesloten te Maastricht op 7 februari 1992 en op 1 november 1993 inwerking getreden waarbij de Europese Unie is opgericht als nieuwe etappe in de Europese eenwording. Het ~ bevat bepalingen betreffende een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, inzake politiële en justitiële samenwerking in strafzaken en inzake nauwere samenwerking. Het ~ voerde voorts bepalingen met betrekking tot de vorming van de EMU in. Art. 1 eu-verdrag en 6 eu-verdrag - Zie ook: niet gelijk aan Verdrag van Nice onderdeel Europese Economische Ruimte (EER) / (oneigen.) Europese Ruimte onderdeel criteria van Maastricht

Verdrag betreffende overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) Eng.: Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road : vervoersrecht - Verdrag van Genève, 19 mei 1956 met o.a. bepalingen over de vervoersovereenkomst, vrachtbrief, aansprakelijkheidskwesties en vorderingen bij verlies of beschadiging van de vervoerde zaken. Art. 17 cmr en 1 cmr - Zie ook: nadere verklaring verdrag / verdragen

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag) Eng.: Treaty establishing the European Economic Community : Europees recht - Verdrag van Rome, 25 maart 1957 waarbij de Europese Economische Gemeenschap (EEG) werd opgericht. In het ~ werden o.a. een Europees Stelsel van Centrale Banken en de Europese Centrale Bank (ECB) opgericht en het vrije verkeer van personen en goederen vastgesteld. Het ~ bevat ook regels betreffende mededinging (antikartelwetgeving). Ingevolge het Verdrag van Maastricht werd het EEG-verdrag in belangrijke mate herzien, onder meer door invoering van bepalingen inzake de Economische en Monetaire Unie en verviel per 1 november 1993 de toevoeging 'Economische' voor 'Gemeenschap'. Art. 1 EG-Verdrag en 8 EG-Verdrag - Zie ook: nadere verklaring verdrag / verdragen hierarchische verhouding Europese Akte (EAK)

Verdrag tot samenstelling van een Grondwet voor Europa : Europees recht - een voorstel voor een verdrag tussen de lidstaten van de Europese Unie. Als het verdrag door de lidstaten geratificeerd wordt, zal het de nieuwe, wettelijke grondslag gaan vormen van de Unie. Het voorstel werd in een Frans en Nederlands referendum verworpen. (2005)

Verdrag van Nice Eng.: Treaty of Nice : Europees recht - Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten (2001/C 80/01). Het ~ is het resultaat van de zevende Intergouvernementele Conferentie (IGC), die was begonnen in februari 2000. De Europese Raad bereikte in december 2000 overeenstemming over een aantal in het Verdrag van Amsterdam opengebleven institutionele vraagstukken die vóór de uitbreiding van de Unie zouden moeten zijn geregeld. Het Verdrag van Nice is op 1 februari 2003 in werking getreden. Art. 1 verdrag van nice - Zie ook: niet gelijk aan Verdrag betreffende de Europese Unie / EU-verdrag / Verdrag van Maastricht nadere verklaring Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)

Verdrag van Rome Eng.: treaty of Rome : Europees recht - in 1957 gesloten overeenkomst waarbij de Europese Economische Gemeenschap en Euratom werden opgericht. Het verdrag vormt de basis voor de Europese integratie. Art. 1 EG-Verdrag

Verdrag van Schengen / uitvoeringsovereenkomst van Schengen Eng.: Schengen Agreement : vreemdelingenrecht - in 1985 en 1990 ondertekenden een aantal lidstaten van de toenmalige Europese Gemeenschap in het plaatsje Schengen het ~ en de ~. Deze overeenkomsten hebben onder meer een vrij personenverkeer tot stand gebracht in het zogeheten Schengengebied dat wordt gevormd door de landen Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Oostenrijk, Griekenland en Portugal. Door het wegvallen van de binnengrenzen in dit gebied, is ook de controle van het personenverkeer tussen deze landen afgeschaft. (bron: Min. Jus.) Zie ook: nadere verklaring Overeenkomst van Dublin

verdragenrecht Eng.: law of treaties : internationaal publiekrecht - het recht dat van toepassing is op de totstandkoming en handhaving van verdragen.

verdragsstaten Eng.: contracting states : internationaal publiekrecht - staten die gebonden zijn door een bepaald verdrag, door de ondertekening en de bekrachtiging van het verdrag. WVV Zie ook: nadere verklaring verdrag

verduistering / verduisteren / verduisterd Eng.: larceny by bailee : strafrecht - het zich opzettelijk, wederrechtelijk toeëigenen van enig goed dat iemand anders dan door misdrijf onder zich heeft. Bijv. verduistering door medewerkers van een bedrijf. Art. 321 WvSr - Zie ook: tegenstelling diefstal nadere verklaring misdrijf

verduistering van staat : strafrecht - misdrijf tegen de burgerlijke staat gepleegd door een persoon die door een handeling opzettelijk iemand anders afstamming onzeker maakt. Vervolging op grond van ~ heeft niet plaats dan nadat een rechtsvordering tot inroeping of tot betwisting van staat is ingesteld en de burgerlijke rechter daarop een eindbeslissing heeft gegeven. Max. gevangenisstraf: vijf jaren of een boete van € 11.250,--. Art. 236 WvSr

verdwijnende rechtspersoon : rechtspersonenrecht - rechtspersoon die als gevolg van een fusie met één of meer andere rechtspersonen ophoudt te bestaan. Art. 311 Boek 2 BW en 319 Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring verkrijgende rechtspersoon nadere verklaring rechtspersoon / rechtspersonen nadere verklaring fusie / fuseren / gefuseerd

vereffenaar : rechtspersonenrecht - persoon die tot taak heeft het vermogen van een ontbonden rechtspersoon af te wikkelen. Art. 23a Boek 2 BW - Zie ook: niet gelijk aan curator / (mv.) curatoren

vereffening / vereffenen / vereffend : faillissementsrecht - aFwikkeling van het faillissement door alle baten uit de boedel te gelde te maken. Art. 173 Fw en 175 Fw - Zie ook: nadere verklaring curator / (mv.) curatoren nadere verklaring verificatie / verifiëren / geverifieerd

Verenigde Naties (VN) Eng.: United Nations (UN) : internationaal publiekrecht - internationale organisatie van staten. De doelstellingen van de ~ zijn de bevordering van vriendschappelijke betrekkingen tussen staten en de handhaving van de internationale vrede. De belangrijkste organen van de ~ zijn de Algemene Vergadering, de Veiligheidsraad, het Secretariaat-generaal en het Internationale Gerechtshof in Den Haag. Nederland werd in 1945 lid van de ~. Zie ook: onderdeel VN-Veiligheidsraad

vereniging van eigenaren (VvE) : burenrecht - rechtspersoon waarvan iedere appartementseigenaar automatisch lid is en dat het beheer voert over de gemeenschappelijke ruimtes en faciliteiten. Art. 124 Boek 5 BW - Zie ook: nadere verklaring appartementsrecht / horizontale eigendom

Vereniging voor Effectenbezitters (VEB) : effectenrecht - belangenvereniging voor actieve beleggers. Deze club geeft onder andere een eigen blad onder de naam 'Effect' uit. (bron: beleggingsplein.nl)

verenigingen Eng.: association : rechtspersonenrecht - rechtspersoon met leden die op een bepaald doel gericht is. Art. 26 Boek 2 BW en 27 Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring stichting nadere verklaring rechtspersoon / rechtspersonen onderdeel informele vereniging

verenigingsregister : rechtspersonenrecht - een van de registers die door de Kamer van Koophandel worden gehouden. Bijv. Gospelgroep Benefaction is ingeschreven in het ~ van de Kamer van Koophandel te Groningen, onder nummer 02079630. Art. 29 Boek 2 BW

verenigingstheorieën : strafrecht - de verenigingstheorie verenigt de absolute theorie met de relatieve theorie. Volgens de absolute theorie is de rechtsgrond en het doel van de straf vergelding. Volgens de relatieve theorie staat de preventieve invloed die de straf heeft centraal. De straf heeft een preventieve invloed op de dader zelf maar ook een afschrikwekkende invloed op andere mensen. Volgens de verenigingstheorie is de rechtsgrond van de straf vergelding en is preventie het doel van de straf. (C. Kelk)

vererving / vererven / vererfd Eng.: hereditary principle : erfrecht - het overgaan van een nalatenschap van een overleden persoon op zijn of haar erfgenamen. Bijv. is er geen testament, dan wordt de ~ van de nalatenschap geheel door de wet geregeld. Art. 1 Boek 4 BW