Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

Thomas van Acquino : rechtsfilosofie - grondlegger van het geleerde deel der natiën, waarin twee soorten beslissingsruimte aan de orde komen, nl. of een bestuursbevoegdheid ëberhaupt zal worden gebruikt (id quod), of hoe die bevoegdheid zal worden gebruikt (modus quo).

thuiskopie : auteursrecht - verveelvoudiging van een auteursrechtelijk beschermd werk (zoals een muziekstuk of een boek), welke uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die zonder direct of indirect commercieel oogmerk de verveelvoudiging vervaardigt of tot het verveelvoudigen uitsluitend ten behoeve van zichzelf opdracht geeft; een dergelijke verveelvoudiging wordt niet beschouwd als inbreuk op auteursrecht (behalve als het om software gaat) Art. 16b Aw en 45n Aw

tijdbevrachting Eng.: time charter : zeerecht - overeenkomst van goederenvervoer, waarbij de vervoerder zich verbindt tot vervoer aan boord van een schip, dat hij daartoe, anders dan bij wijze van rompbevrachting, geheel of gedeeltelijk op tijdbasis ter beschikking stelt aan de afzender. Art. 373 Boek 8 BW en 892 Boek 8 BW - Zie ook: nadere verklaring reisbevrachting nadere verklaring rompbevrachting

tijdelijk besluit : staatsrecht - besluit, meestal AMvB, die in het leven is geroepen in aFwachting van de inwerkingtreding van een wet, die het onderwerp definitief codificeert. Bijv. het ~ kwaliteitsregels kinderopvang blijft van kracht tot de nieuwe Wet basisvoorziening kinderopvang (WBK) in werking treedt.

Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken (Tw Hkoz) : huurrecht - wet van 21 juni 1973 houdende de tijdelijke regeling van huurkoop van onroerend goed dat voor bewoning bestemd is. Art. 2 tw hkoz en 9 tw hkoz - Zie ook: hierarchische verhouding Pachtwet (Pw)

tijdschrijven : advocatuur - registeren van de gewerkte uren. De meeste advocaten houden een urenregistratie bij op basis waarvan met de cliënt wordt afgerekend. Zie ook: nadere verklaring advocaat / advocaten / (oneigen.) advokaat nadere verklaring accountant

timesharing : vastgoedrecht - Engels: delen van tijd. De koop van deeltijd gebruiksrechten van onroerende zaken; overeenkomst op grond waarvan men het recht tot deeltijd gebruik van onroerend goed verkrijgt. Art. 198 onBW

tip : strafrecht - informatie die kan leiden tot het ontdekken van strafbare feiten. In bepaalde geruchtmakende zaken looft de officier van justitie een beloning uit voor degene die met de gouden ~ naar de politie stapt. Er bestaat een ~lijn waar burgers anoniem kunnen tippen over (vermeende) strafbare feiten. (2004)

tirannieke werking van de tenlastelegging : rechtsgeschiedenis - de voor het Nederlandse strafproces typerende strikte gebondenheid van de rechter aan de woorden uit de tenlastelegging. Sinds de commissie Moons (lees: de Commissie Herrijking Wetboek van Strafvordering) is de leer van de ~ verlaten, omdat er personen werden vrijgesproken waarvan op de zitting bleek dat ze allerlei strafbare feiten gepleegd hadden, maar waarmee de tenlastelegging niet overeen kwam. Voor de wetswijziging was het niet mogelijk voor het OM de tenlastelegging nog te wijzigen als de officier van justitie aan het requisitoir was begonnen. Nu is wijziging tot in hoger beroep (Meindert Tjoelker) mogelijk. (2003) Art. 313 WvSr

titel Eng.: title : vermogensrecht - juridische basis; datgene dat de overdracht van een zaak teweegbrengt. Art. 84 Boek 3 BW

titularis Eng.: titular : rechtswetenschap - persoon die een bepaalde titel voert die verbonden is aan zijn ambt. Bijv. notaris of rechter. Zie ook: onderdeel notaris onderdeel rechter

toeëigening / toeëigenen / toegeëigend : vermogensrecht - rechtshandeling tot het in bezit nemen van goederen; het in het bezit nemen van een zaak die aan niemand toebehoort. Art. 4 Boek 5 BW en 113 Boek 3 BW - Zie ook: onderdeel res nullius

toebehoren : vastgoedrecht - met alles wat er al dan niet onlosmakelijk aan vasthangt. Bijv. het huis met ~, dus met inbegrip van garage, schuur, stalling. Art. 106 Boek 5 BW

toegang : vreemdelingenrecht - toestemming van de Nederlandse overheid aan een vreemdeling om Nederland binnen te reizen. (bron: Min. Jus.) Art. 3 vw 2000 - Zie ook: nadere verklaring toelating

toegang tot de rechter Eng.: access to justice : mensenrechten - grondrecht dat niemand tegen zijn wil kan worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekomt. Art. 6 EVRM en 17 Grondwet - Zie ook: nadere verklaring recht op rechtsbijstand nadere verklaring Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) nadere verklaring Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO)

toekenningsbeschikking Eng.: Awarding decision : bestuursrecht - beschikking (d.w.z. besluit van een bestuursorgaan in een individueel geval) waarbij iets toegekend wordt. Bijv. een uitkering of een vergoeding.

toekomstige goederen Eng.: future estate : vermogensrecht - zaken die nog moeten ontstaan;
bestaande zaken die nog niet aan de vervreemder toebehoren. ~ kunnen bij voorbaat worden geleverd. Art. 97 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring bij voorbaat onderdeel levering bij voorbaat

toelating Eng.: admission : vreemdelingenrecht - toestemming van de Nederlandse overheid aan een vreemdeling om voor een langere periode in Nederland te verblijven. (bron: Min. Jus.) Zie ook: nadere verklaring toegang

toelatingsbeleid Eng.: acceptance policy : vreemdelingenrecht - beleid van de Nederlandse overheid ten aanzien van het geven van toestemming aan vreemdelingen om voor een langere periode in Nederland te verblijven.

toelichting (bij jaarrekening) Eng.: explanatory notes : rechtspersonenrecht - onder een jaarrekening wordt verstaan de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting. In deze toelichting komen volgens Afd. 5 van Titel 9 de volgende punten aan bod: een overzicht van het verloop van het eigen vermogen, de gegevens omtrent deelneming, de bijdrage van verschillende bedrijfstakken aan de netto-omzet, de belangrijke financiële verplichtingen, het gemiddeld aantal werknemers, betalingen en dergelijke aan bestuurders en gegevens met betrekking tot de bestemming van het resultaat. Art. 361 Boek 2 BW en 378 Boek 2 BW

toepasselijk recht Eng.: applicable law : internationaal privaatrecht - het recht dat bij de beoordeling van een bepaalde rechtspositie of in rechtsverhouding tussen partijen van toepassing is. Het ~ kan worden bepaald door rechtskeuze of regels van internationaal privaatrecht.

toepassing Eng.: applicaton : rechtswetenschap - het in praktijk brengen.

toerekenbaar Eng.: eligible : rechtswetenschap - persoon die in een zodanige geestelijke gezondheid verkeert dat hij verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn daden. Zie ook: tegenstelling ontoerekeningsvatbaarheid / niet-toerekenbaarheid / ontoerekenbaarheid

toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting / wanprestatie (oneigen.) Eng.: breach of contract : aansprakelijkheidsrecht - wanprestatie, ontstaat als de schuldenaar in verzuim is; een persoon komt zijn contractuele verplichting geheel of gedeeltelijk niet na. Art. 74 Boek 6 BW en 75 Boek 6 BW - Zie ook: hierarchische verhouding schadevergoeding tegenstelling onrechtmatige daad (OD) tegenstelling prestatie / presteren / gepresteerd hierarchische verhouding verzuim / verzuimen / verzuimd

toerekening naar redelijkheid / toerekenen naar redelijkheid / toegerekend naar redelijkheid Eng.: imputation according to reasonableness : aansprakelijkheidsrecht - een dader is in beginsel voor de gevolgen van zijn onrechtmatige daad aansprakelijk, tenzij de vorm van de schade zo uitzonderlijk is of in een zo ver verwijderd verband met de gedraging staat, dat die schade naar redelijkheid niet ten laste van die dader zou mogen worden gebracht. (H. Franken) Art. 162 Boek 6 BW en 164 Boek 6 BW - Zie ook: hierarchische verhouding vaststelling van schade / schade vaststellen / schade vastgesteld nadere verklaring onrechtmatige daad (OD)

toerekeningsvraag : aansprakelijkheidsrecht - een verplichting tot schadevergoeding wordt bepaald door de mate waarin de schade nog redelijkerwijs aan de dader kan worden toegerekend. Art. 98 Boek 6 BW en 43 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring secundaire causaliteit

toeristenbelasting Eng.: Tourism Tax : fiscaal recht - gemeentelijke belasting die geheven kan worden ter zake van het houden van verblijf binnen de gemeente door personen die niet als ingezetene in de gemeente zijn ingeschreven. Art. 224 Gemw

toestand te hebben opgehouden te betalen Eng.: suspension of payments : insolventierecht - juridisch bewijs dat een schuldenaar in de toestand verkeert dat hij is gestopt met het betalen van zijn uitstaande schulden. ~ is tevens de basis voor een faillietverklaring. Art. 1 Fw - Zie ook: nadere verklaring faillissement nadere verklaring Schuldsaneringsregeling (WSNP) / (oneig.) wet Schuldsanering

toestand van de boedel Eng.: state of estate : faillissementsrecht - de ~ kan een aanleiding zijn om het faillissement te beëindigen. De vaststelling dat er onvoldoende baten zijn om de crediteuren te betalen is een reden om de surseance te beëindigen en om te zetten in een faillissement. Art. 73a Fw - Zie ook: nadere verklaring einde faillissement nadere verklaring einde surseance van betaling

toestemming Eng.: consent : strafrecht - voorafgaande instemming. Indien een persoon bepaalde handelingen pleegt zonder de uitdrukkelijke ~ van de ander, kan er sprake zijn van een strafbaar feit. Bijv. plegen van ontuchtige handelingen met een bewusteloos persoon. Bepaalde handelingen zijn echter met de uitdrukkelijke ~ van de betrokkene nog steeds strafbaar. Bijv. hulp aan een ander bij zelfdoding waarop de dood volgt is strafbaar. In dit geval is er sprake van ~ van de zelfdoder, maar is er toch sprake van een strafbaar feit. Art. 247 WvSr en 294 WvSr

toestemming / toestemmen / toegestemd Eng.: consent : rechtswetenschap - bewilliging. Bijv. voor een aantal vérstrekkende rechtshandelingen behoeft een echtgenoot ~ van de andere echtgenoot. Art. 88 Boek 1 BW en 37 Boek 1 BW

toestemmingsverklaring : merkenrecht - schriftelijke toestemming van een merkhouder aan een derde dat deze, zij het onder voorwaarden, een bepaald merk mag gebruiken dat mogelijkerwijs kan conflicteren met zijn eigen merk. Zie ook: niet gelijk aan gedogen / gedoogd

toetsingscriteria : rechtswetenschap - beginsel of maatstaf aan de hand waarvan iets wordt onderzocht. Bijv. de staatssecretaris van Financiën heeft in december 2004 twee besluiten gepubliceerd die ~ bevatten voor de fiscale kwalificatie van buitenlandse rechtsvormen.

toetsingsnormen Eng.: standards : rechtswetenschap - algemene regels waartegen iets getoetst kan worden. Bijv. een besluit, reglement, overeenkomst. Art. 5 pachtwet

toetsingsrecht : staatsrecht - ingrijpende bevoegdheid van de rechter om de wet te toetsen aan verbindende bepalingen van verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties, en desnoods de wet opzij te schuiven als die met die bepalingen en besluiten onverenigbaar is. Art. 94 Grondwet - Zie ook: tegenstelling toetsingsverbod

toetsingsverbod : staatsrecht - wettelijk verbod aan rechters om de innerlijke waarde en billijkheid van wetten te toetsen. Rechters moeten volgens de wet rechtspreken. Art. 11 wet ab - Zie ook: tegenstelling toetsingsrecht

toevoeging / toevoegen / toegevoegd Eng.: assigning an attorney-at-law to persons whose financial means are limited : sociale advocatuur - document waaruit blijkt dat de advocaat zijn kosten bij het Bureau rechtsbijstandvoorziening in rekening kan brengen en de rechtzoekende een lager griffierecht is verschuldigd;
beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand waarmee een rechtzoekende voor een bepaalde procedure een advocaat krijgt (toegevoegd). Art. 24 Wrb en 29 Wtbz - Zie ook: nadere verklaring pro Deo nadere verklaring betalende advocatuur / betalende praktijk

toewijzing / toewijzen / toegewezen Eng.: to Award : rechtswetenschap - toekenning; toegekend. Zie ook: nadere verklaring majoreren

toezichthouder Eng.: supervisor / supervisory authority : rechtswetenschap - instantie die toezicht moet houden, die moet controleren of bepaalde regels wel nageleefd worden. Bijv. bij het College bescherming persoonsgegevens is de ~ m.b.t. de privacy-regels neergelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Art. 20 wtk en 34 wte 1995

toeziend voogd Eng.: co-guardian : jeugdrecht - persoon die toeziet op de goede uitvoering van voogdij door de voogd en die de voogd bij diens aFwezigheid vervangt. De ~ is uit de Nederlandse wet geschrapt. Vroeger was na echtscheiding vaak de moeder de voogd en de vader ~. Thans spreekt de wet in dat kader alleen over de met gezag belaste ouder. Art. 337 Boek 1 BW en 326 Boek 1 BW - Zie ook: nadere verklaring voogd

toga : advocatuur - officiële gewaad van de rechter, OM, advocatuur. Zij dragen de ~ vaak tijdens zittingen om te waarborgen dat zonder aanziens des persoons wordt geprocedeerd.

togaberoepen : rechtswetenschap - beroepen van de procesdeelnemers: rechter, advocaat en officier van Justitie (OM).

tolk Eng.: interpreter : strafrecht - beëdigd vertaler. Wanneer een verdachte de Nederlandse taal niet of niet voldoende beheerst, zal het onderzoek ter terechtzitting niet worden voortgezet zonder de bijstand van een tolk. Art. 275 WvSv

TOM-zitting (Taakstraf Openbaar Ministerie) : strafprocesrecht - gesprek op het parket tussen een medewerker van het Openbaar Ministerie en een verdachte, waarbij het OM aangeeft bereid te zijn vervolging te staken (te seponeren) op voorwaarde dat de verdachte een boete betaalt of een taakstraf verricht. De ~ vindt plaats zonder tussenkomst van een rechter. Zie ook: hierarchische verhouding afdoening buiten proces / afdoen buiten proces / buiten proces afgedaan

tongzoen / tongzoenen / getongzoend : strafrecht - in het arrest HR 21 april 1998, NJB 1998, 78 werd bepaald dat er sprake was van verkrachting in het geval van een man die zijn tong bij een andere man tegen diens wil in de mond had gestoken en gehouden. Volgens de Hoge Raad kunnen ook ogenschijnlijk minder ernstige vormen van binnendringen met een seksuele strekking als een ingrijpende aanranding van de lichamelijke integriteit worden ervaren, en kunnen dergelijke handelingen even kwetsend zijn als gedwongen geslachtsgemeenschap. Art. 242 WvSr

toonderpapier Eng.: bearer paper : vermogensrecht - niet op naam gesteld handelspapier van enige waarde dat op grond van een overeenkomst aan een ander kan worden overgedragen door het in zijn macht te stellen; bankbiljetten. Art. 93 Boek 3 BW

tortuur Eng.: torture : strafrecht - foltering. Staten die partij zijn bij het Verdrag tegen foltering hebben o.a. onderling afgesproken dat zij maatregelen nemen ter voorkoming van foltering en dat foltering strafbaar wordt gesteld krachtens het strafrecht van de verdragsstaten. Art. 29 WvSv en 3 EVRM

tot persistit! Eng.: to persist : advocatuur - Latijn: ik handhaaf! Slotkreet in de conclusie van een gerechtelijk stuk, waarmee een procespartij zegt in zijn eerdere conclusie te volharden. Zie ook: nadere verklaring conclusie / (mv.) conclusies nadere verklaring procureur

total loss : verzekeringsrecht - Engels: totaal verlies. Een voertuig is technisch ~ als het niet meer te herstellen is. Van economisch ~ is sprake als de herstelkosten van het voertuig meer dan 2/3 van de waarde van het voertuig voor het ongeval bedragen. Tot slot bestaat er constructive ~: de kosten van reparatie bedragen dan meer dan 75% van de verzekerde waarde.

totale institutie : strafrecht - instelling die alle levensaspecten van een persoon omvat en waar niet aan valt te ontsnappen.

totale overheid : staatsrecht - het Rijk, overige publiekrechtelijke lichamen en de sociale fondsen.

totstandkoming van overeenkomsten Eng.: conclusion of the contracts : overeenkomstenrecht - overeenkomsten komen tot stand door aanbod en de aanvaarding daarvan. De ~ is vormvrij; er is dus geen handtekening vereist. Art. 217 Boek 6 BW - Zie ook: onderdeel aanbod onderdeel aanvaarding / aanvaarden / aanvaard nadere verklaring consensualisme / contractsvormvrijheid

tractaat : internationaal recht - verdrag

traditio brevi manu / levering met de korte hand : vermogensrecht - Latijn: de houder van een zaak voor de vervreemder wordt bezitter van de zaak. Art. 115 Boek 3 BW - Zie ook: tegenstelling traditio longa manu / levering met de lange hand nadere verklaring levering / leveren / geleverd nadere verklaring houderschap / detentie

traditio longa manu / levering met de lange hand : vermogensrecht - Latijn: de houder van een zaak voor de vervreemder wordt houder voor de verkrijger. Art. 115 Boek 3 BW - Zie ook: tegenstelling traditio brevi manu / levering met de korte hand nadere verklaring levering / leveren / geleverd nadere verklaring houderschap / detentie

traktaat Eng.: pact : internationaal publiekrecht - overeenkomst of verdrag tussen staten onderling of tussen staten en volkenrechtelijke organisaties, gesloten door de Kroon en de Staten-Generaal. Art. 91 Grondwet

traktaat / traktaten (mv.) Eng.: treaty;
convention : staatsrecht - overeenkomst of verdrag tussen staten of tussen staten en volkenrechtelijke organisaties. ~ worden door de regering gesloten en bekrachtigd, of geratificeerd, door de Staten-Generaal. Goedkeuring van ~ kan bij wet of stilzwijgend plaatsvinden. Art. 91 Gw.

tranches : fiscaal recht - voor de fiscale aftrek van een lijfrentepremie of -koopsom gelden verschillende ~. De eerste ~ (de basisaftrek) geldt voor iedere belastingplichtige en bedraagt € 6.075.,- per jaar per persoon. Voor gehuwden: € 12.150,- (tarieven 1999), of € 6.179,- per jaar per persoon. Voor gehuwden: € 12.358,- (tarieven 2000). De tweede en derde ~ komen alleen in aanmerking indien er sprake is van een tekort in de pensioenopbouw. Hiervoor geldt een groot aantal criteria. De vierde en vijfde ~ gelden voor ondernemers. (bron: huizenveiling.nl)

transactie Eng.: fine : strafrecht - door de officier van justitie of politie aangeboden 'boete' voor (kleine) misdrijven resp. overtredingen, na betaling waarvan verdere vervolging wordt voorkomen. Art. 74 WvSr en 74c WvSr - Zie ook: nadere verklaring afdoening buiten proces / afdoen buiten proces / buiten proces afgedaan nadere verklaring schikking / schikken / geschikt

transactiekosten : effectenrecht - kosten die moeten worden betaald voor aan- of verkoop van effecten, zoals aandelen.

transactieschade : overeenkomstenrecht - schade die opkomt doordat de afgeleverde zaak niet de eigenschappen bezit die de koper mocht verwachten. Gevolgschade, zoals letselschade, valt daarbuiten. Art. 24 Boek 7 BW

transactievoorstellen : strafrecht - aanbieding van het Openbaar Ministerie om een zaak tegen betaling van een bepaald bedrag te schikken, ter voorkoming van strafvervolging. ~ kunnen alleen gedaan worden voor misdrijven waarop niet meer dan 6 jaar gevangenisstraf staat en overtredingen. Art. 74 WvSr

transformatiewet : staatsrecht - wet waarin internationale regelgeving (verdrag) in nationale regels (wetten) wordt getransformeerd. Zie ook: tegenstelling directe werking van een verdragsbepaling nadere verklaring Europese Richtlijn

transitie Eng.: transition : rechtswetenschap - overgang. Bijv. een ~bestuur is een tijdelijke regering die een land bestuurt totdat verkiezingen zijn gehouden en een regering is benoemd.

transmurale zorg : gezondheidsrecht - zorg die verleend wordt door meer dan één instelling; de verschillende instellingen werken hierbij samen.

transportakte Eng.: deed of transfer : notarieel recht - notariële akte waarin wordt vastgesteld dat een bepaalde onroerende zaak (bijv. huis) van de ene persoon op de andere overgaat. Levering komt pas feitelijk tot stand nadat de ~ in de openbare registers is ingeschreven. Bijv. inschrijving van de transportakte in het kadaster. Art. 89 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring levering / leveren / geleverd nadere verklaring notariële akte

transportbrief : vervoersrecht - vrachtbrief van de afzender of vervoerder van een bepaalde zaak. Art. 1122 Boek 8 BW en 1123 Boek 8 BW

Trias Politica / scheiding van machten Eng.: separation of powers : rechtsfilosofie - Latijn: Theorie van Montesquieu gebaseerd op de driedeling van overheidsfuncties, nl. regelgeving voor de wetgevende, bestuur voor de uitvoerende en rechtspraak voor de rechterlijke macht. Zie ook: onderdeel wetgevende macht onderdeel uitvoerende macht / executieve macht onderdeel rechterlijke macht

tripartiete overeenkomst Eng.: tripartite agreement : overeenkomstenrecht - overeenkomst waarbij drie partijen zijn betrokken. Bijv. de overeenkomst tot loonmatiging tussen de regering, de werkgevers en de vakbonden. Zie ook: nadere verklaring multilateraal verdrag

troonopvolging : staatsrecht - erfelijke vervulling van het koningschap, in Nederland door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau. Art. 24 Gw - Zie ook: hierarchische verhouding troonsafstand / afstand van koningschap

troonrede Eng.: Speech from the Throne : staatsrecht - toespraak van de Koningin op Prinsjesdag, waarin zij het door de regering te voeren beleid uiteenzet. Art. 65 Grondwet - Zie ook: hierarchische verhouding miljoenennota / (oneigen.) miljardennota

troonsafstand / afstand van koningschap : staatsrecht - besluit van de koning om afstand te doen van de troon; afstand van het koningschap. De koning die een huwelijk aangaat zonder bij de wet verleende toestemming van de Staten-Generaal, moet ~ doen. Bijv. in de jaren vijftig van de vorige eeuw dreigde ~ voor Koningin Juliana wegens de Greet Hofmans-affaire;
opzeggen van (de mogelijkheid op) het koningschap door een huwelijk aan te gaan buiten bij de wet verleende parlementaire toestemming. Bijv. het huwelijk tussen Johan Friso en Mabel Wisse Smit. (2004) Art. 27 Grondwet en 28 Grondwet - Zie ook: hierarchische verhouding troonopvolging

trouwbeloften : personen- en familierecht - belofte van partners ten opzichte van elkaar om met elkaar te zullen trouwen. Door ~ vangt de verloving aan, gevolgd door het huwelijk. Gebroken ~ geven geen recht op schadevergoeding. Art. 49 Boek 1 BW - Zie ook: hierarchische verhouding voorgenomen huwelijk / in ondertrouw gaan nadere verklaring belofte

trust : erfrecht - Engels: instelling die door een schriftelijke wilsuiting in het leven is geroepen en tot doel heeft het nagelaten vermogen te beheren. Art. 1 wct en 2 wct - Zie ook: niet gelijk aan elektronisch vertrouwen

trustbedrijf Eng.: investment trust : verbintenissenrecht - er wordt vermogen toevertrouwd aan een trustee, die dat vermogen beheert. (bron: beleggingsplein.nl) Art. 1 wct en 2 wct

Trusted Third Party (TTP) : internetrecht - Engels: vertrouwelijke derde partij; certificatiedienstverlener. Onafhankelijke en onpartijdige organisatie die betrouwbaarheidscertificaten verstrekt aan websites of personen die een digitale handtekening willen gebruiken, zodat internetgebruikers zeker weten met wie zij handelen of corresponderen. Art. 15a Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring Informatie Communicatietechnologie (ICT)

trustee : overeenkomstenrecht - Engels: vertrouwelijke partij in een trustovereenkomst die op last van de obligatiehouders (vaak particulieren) met de emittent zaken doet. Zie ook: nadere verklaring trustovereenkomst nadere verklaring emittent / (mv.) emittenten nadere verklaring lastgeving / commissieovereenkomst

trusthypotheek Eng.: trust : pand- en hypotheekrecht - hypotheek gesloten in verband met een uit te schrijven obligatielening. Art. 231 Boek 3 BW

trustovereenkomst Eng.: trust : overeenkomstenrecht - soort driepartijenovereenkomst, die gesloten wordt bij obligatieleningen en waarbij de trustee de obligatiehouders tegenover de emittenten (geldnemers) vertegenwoordigt. Zie ook: nadere verklaring obligatie / schuldbrief nadere verklaring emittent / (mv.) emittenten nadere verklaring obligatiehouder

trustraadschap Eng.: trusteeship : internationaal publiekrecht - mandaat; beheer van en toezicht op gebiedsdelen onder het gezag van de Verenigde Naties. Bijv. De VN beslisten in 1952 dat Ethiopië het voorlopige ~ kreeg over Eritrea in federatief verband. Het ~ is een mandaatsysteem, ontworpen na de eerste wereldoorlog door de ‘League of Nations’ (later: Verenigde Naties) en is bedoeld voor de administratie van niet zelfstandige gebieden, vooral voormalig Japanse en Italiaanse kolonies. Landen met ~ over een bepaald land of gebied moesten rapporteren aan een speciaal comité van de ‘League of Nations’. Dit speciaal comité moest erop toezien, dat de geleidelijke overgang naar de algehele onafhankelijkheid gewaarborgd was. Art. 75 hv vn

tuchtcollege Eng.: disciplinary board : - centraal of regionale groep van personen met als gemeenschappelijke taak tuchtrechtspraak te verzorgen in aan haar voorgelegde zaken betreffende mis gegane zaken binnen een bepaald beroepsveld. Bijv. Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

tuchtmaatregel : advocatuur - maatregelen die gelden binnen bepaalde organisaties of instellingen om de orde te handhaven. Bijv. mondelinge berisping, schriftelijke berisping of geldboete. Art. 103 Wna en 46 Advw

tuchtrechtelijk verwijt / (mv.) tuchtrechtelijke verwijten : advocatuur - openbare verklaring van een disciplinair of tuchtcollege dat een vakgenoot zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van een binnen de branche geldend voorschrift. Bijv. de gedragsregels voor de advocatuur. Art. 46 Advw en 103 Wna

tuchtrechtspraak Eng.: disciplinary case law : advocatuur - disciplinaire uitspraken en regels waaraan een beroepsgroep is onderworpen. Bijv. advocaten zijn aan ~ onderworpen. Deze ~ wordt uitgeoefend in eerste aanleg door de Raad van discipline en in hoger beroep door het Hof van discipline. Art. 46 Advw en 103 Wna - Zie ook: nadere verklaring Hof van Discipline (HvD) nadere verklaring jurisprudentie / rechtspraak

tunnelvisie Eng.: tunnelvision : strafrecht - beperkte kijk op iets hebben. Bijv. bij een politieonderzoek richt de politie zich slechts op één verdachte en sluit hierdoor andere verdachten uit, evenals (nadien) justitie. Een eenmaal genomen standpunt wordt niet zo snel losgelaten, zoals blijkt uit het op 13 september 2005 verschenen evaluatierapport van de commissie Posthumus over het onderzoek naar de Schiedammer parkmoord: ex-verdachte Kees B. bleek het slachtoffer te zijn van tunnelvisie en gebrekkige communicatie tussen rechercheteam, OM en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

turn key-overeenkomst : bouwrecht - Engels: aannemingsovereenkomst tussen een aannemer en opdrachtgever tot de bouw van een geheel gebruiksklaar gebouw. De opdrachtgever hoeft alleen nog maar de sleutel in het slot te steken. Zie ook: nadere verklaring huur en verhuur

tussenarrest : procesrecht - uitspraken van de hoven om een tussentijds probleem af te handelen, alvorens recht te doen. Bijv. het aanstellen van een deskundige voor nader DNA-onderzoek. Zie ook: nadere verklaring arrest niet gelijk aan tussenvonnis tegenstelling eindbeslissing tegenstelling eindvonnis

tussenpersoon Eng.: intermediary : verbintenissenrecht - persoon die tegen betaling werkzaam is bij het tot stand brengen van één of meerdere overeenkomsten tussen zijn opdrachtgever en derden. Art. 427 Boek 7 BW en 62 Wvk - Zie ook: nadere verklaring bemiddelingsovereenkomst tegenstelling bemiddelaar / (mv.) bemiddelaars

tussenvonnis Eng.: interlocutory judgement : burgerlijk procesrecht - tussentijds vonnis waardoor de rechter het geschil in een bepaalde richting stuurt en dat een einde kan maken aan een gedeelte van het geschil. Bijv. door een bewijsopdracht op te leggen. Art. 232 Rv en 355 Rv - Zie ook: onderdeel interlocutoir vonnis hierarchische verhouding schikkingscomparitie / comparitie van partijen onderdeel praeparatoir vonnis / preparatoir vonnis onderdeel deelvonnis

Tweede Coördinatierichtlijn voor het bankwezen Eng.: second Banking Coordination Directive : Europese Unie - politiek - richtlijn (1989) met het oogmerk één interne markt in de EU te creëren voor financiële instellingen. De ~ houdt o.m. in dat een instelling maar in één land gevestigd hoeft te zijn, om in de gehele EU diensten te kunnen aanbieden. Zie ook:

Tweede Coördinatierichtlijn voor het bankwezen : Europees recht - de voor het bankentoezicht belangrijke EG-richtlijn (1989) die betrekking heeft op het verlenen van toegang tot en de uitoefening van werkzaamheden van kredietinstellingen binnen de EG. In de ~ is het beginsel van home state control vastgelegd; op basis hiervan staat een bank onder toezicht van de toezichthoudende autoriteiten van de lidstaat van de EG waar de vergunning is verleend. In Nederland is deze richtlijn verwerkt in de Wet toezicht kredietwezen 1992 (Wtk 1992). (bron: DNB)

Tweede Kamer (TK) Eng.: House of Representatives : staatsrecht - parlement; volksvertegenwoordiging bestaande uit 150 leden die samen met de Eerste Kamer en de regering de wetgevende macht vormt. De ~ oefent controle uit op de regering. Art. 51 Grondwet - Zie ook: niet gelijk aan parlement hierarchische verhouding Staten-Generaal

tweedegraads bloedverwantschap Eng.: consanguinity of the second degree : personen- en familierecht - tweede graad in bloedverwantschap. Eerstegraads bloedverwanten zijn ouders of kinderen. ~ bloedverwanten zijn broers en zusters, kleinkinderen en de grootouders.

tweegevecht / vechtpartij : strafrecht - het ~ eindigend zonder letsel, is als misdrijf strafbaar gesteld. Max. gevanigenisstraf van 6 maanden of een boete van € 4.500,--. Komt er letsel of dood bij te pas, dan gelden de strafbepalingen voor mishandeling en moord of doodslag. Art. 154 WvSr - Zie ook: nadere verklaring geweldsdelicten / geweldsmisdrijven

tweetrapsmaking / over de hand erven / making onder tijdsbepaling : erfrecht - een erflater laat dan zijn kind of partner erven, waarbij hij bepaalt dat zij, wanneer ook zij overlijden, hun erfdeel moeten nalaten aan bepaalde personen die de erflater heeft genoemd. Bijv. zijn kleinkinderen. De ~ kan met en zonder bewaarplicht, d.w.z. dat de nalatenschap in stand moet blijven. Art. 136 Boek 4 BW en 141 Boek 4 BW

tweetrapsraket : rechtswetenschap - het doel kan slechts in twee stappen bereikt worden. Bijv. Pusa kan zich beroepen op het EG-verdrag omdat hij gebruik heeft gemaakt van het recht van art. 18 EG-verdrag om vrij te verblijven in Spanje (Personele werkingssfeer). Hij kan zich vervolgens beroepen op gelijke behandeling. (cit. HvJEG 29 april 2004, zaak C-224/02, H.A. Pusa en Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö)

tweewegenleer : bestuursrecht - beginsel dat de overheid in principe de keus heeft tussen het privaatrecht en het publiekrecht bij de behartiging van haar belangen, maar dat er (door de rechtspraak ingevulde beperkingen) gelden. Zie ook: nadere verklaring Windmillformule niet gelijk aan una via

tweezijdige verklaring Eng.: mutual statement : vermogensrecht - een openbaarmaking van de wil (verklaring) door twee personen. Art. 33 Boek 3 BW