Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

superficies : Engels recht - Engels: al hetgeen op de grond staat en daarmee aard- en nagelvast verbonden is;
a real right consisting of a grant by a landed proprietor of a piece of ground, bearing a strong resemblance to the long building leases granted by landholders in England. Zie ook: nadere verklaring aard- en nagelvast

suppletief Eng.: supplementary : - vermoedelijk afgeleid van suppletoir, aanvullend, zoals deze term speciaal voorkomt in de uitdrukking suppletoire eed. Zie ook: hierarchische verhouding suppletoire eed niet gelijk aan suppletie niet gelijk aan suppleren

supranationaal orgaan Eng.: supranational body : Europees recht - bovennationaal orgaan;
gezagsorgaan dat een deel van de wetgevende bevoegdheden van een lidstaat heeft overgenomen. Bijv. de Europese Commissie die rechtstreeks werkende verordeningen uitvaardigt. Zie ook: tegenstelling intergouvernementele organisatie

supranationaal orgaan Eng.: supranational body : Europese Unie - politiek - gezagsorgaan van een internationale organisatie dat wetgevende bevoegdheden binnen de lidstaten heeft. Bijv. de Europese Commissie die binnen de afgesproken kaders Verordeningen kan uitvaardigen, die geen goedkeuring behoeven van de nationale overheden. Zie ook: tegenstelling intergouvernementele organisaties

supranationale besluitvorming : internationaal recht - manier van besluitvorming van een internationale organisatie, waarbij een staat wel tegen zijn wil aan een bepaald besluit van die organisatie gebonden kan zijn. Staten hebben dan een deel van hun souvereiniteit aan zo'n internationale organisatie overgedragen. Bijv. ~ op bepaalde terreinen in de Europese Unie. tegenstellingegengeniet gelijk aantegenstellingeld: integenstellingergonderdeelunadere verklaringernementegenstellingele beniet gelijk aanluitegenstellingnadere verklaringonderdeelrming.

supranationale bevoegheid Eng.: supranational : internationaal - politiek - bevoegdheid die de soereiniteit te boven gaat. Zie ook:

supranationale bevoegheid : internationaal publiekrecht - bevoegdheid die de soevereiniteit te boven gaat.

supranationale organisatie Eng.: supranational organisation : staatsrecht - organisatie die een deel van de soevereiniteit van de daarbij aangesloten staten overneemt. Bijv. de Europese Gemeenschappen. Zie ook: tegenstelling intergouvernementele organisatie nadere verklaring soevereiniteit

supranationaliteit Eng.: supranationality : Europees recht - bevoegdheid die boven de soevereiniteit van een land staat, met name in het kader van wetgeving. De Europese Commissie bezit ~.

supranationaliteit Eng.: supranationality : Europese Unie - politiek - bevoegdheid die boven de soevereiniteit van een land staat, met name in het kader van wetgeving. De Europese Commissie bezit beperkte ~.

surplus Eng.: surplus : rechtswetenschap - overschot.

surseance van betaling Eng.: suspension of payment / moratorium : insolventierecht - tijdelijk uitstel van betaling, door de rechtbank verleend aan een ondernemer die voorziet dat hij zijn opeisbare schulden voorlopig niet kan afbetalen. Art. 213 Fw - Zie ook: hierarchische verhouding faillissement nadere verklaring Schuldsaneringsregeling (WSNP) / (oneig.) wet Schuldsanering onderdeel einde surseance van betaling

syllogisme : rechtsfilosofie - een soort redenering met slechts twee stellingen. Bijv. alle zwanen zijn wit. Peddel is een zwaan, dus Peddel is wit. Zie ook: nadere verklaring synoniemen nadere verklaring redenering naar analogie / analoog redeneren nadere verklaring deductie / deduceren / gededuceerd

syndicaat : effectenrecht - combinatie van banken die bemiddelen bij een emissie van aandelen of obligaties. (bron: beleggingsplein.nl)

synergie Eng.: synergy : kerkrecht - nauwe samenwerking tussen kerk en staat. Zie ook: tegenstelling Canoniek recht / (oneigen.) Kanoniek recht

systematisch : rechtswetenschap - geordend, volgens een vast of logisch patroon.

t Welk doende, enz. : rechtsgeschiedenis - uit de 16de eeuw daterende slotformulering van verzoekschriften. Eerst werd "'t welk doende" (het in te willigen verzoek) gevolgd door "moge ik U aanbevelen in Gods Heilige bescherming" of "zo zult gij weldoen, en wij zullen God voor U bidden". Vanaf de 18de eeuw werd dit door "enz." of "etc." vervangen. Veel advocaten gebruiken ~ nog steeds onder hun verzoekschriften.

taakcriterium : strafrecht - strafbaar feit gepleegd ter vervulling van een in de wet opgedragen bestuurstaak of overheidstaak. Zie ook HR 6 januari 1998 (Pikmeer II).

Taakorganisatie Vreemdelingenzorg (OVV) : vreemdelingenrecht - landelijke organisatie die een aantal regie- en coördinatietaken uitvoert voor de vreemdelingendiensten van de 25 regionale politiekorpsen. (bron: Min. Jus.)

taakprofiel : Belgisch recht - vereisten waaraan een persoon die een bepaalde functie ambieert, moet beantwoorden.

taakstelling gemeentelijke huisvesting : asielrecht - de ~ is het bestuurlijk overeengekomen aantal te huisvesten personen in woningen die gemeenten beschikbaar moeten stellen voor de huisvesting van verblijfgerechtigden in een bepaalde taakstellingsperiode op grond van de huisvestingswet. (bron: Min. Jus.) Zie ook: nadere verklaring Huisvestingswet (Huisvw)

taakstraf Eng.: community service order : strafrecht - door de strafrechter opgelegde werkstraf of leerstraf of een combinatie van deze twee. Art. 9 WvSr en 22c WvSr - Zie ook: onderdeel leerstraf onderdeel werkstraf

taakverwaarlozing : bestuursrecht - het verzaken van in medebewind uit te voeren wetgeving door provincies en gemeenten, in welk geval deze taak wordt overgenomen door een hogere bestuurslaag. Bij ~ door de gemeenteraad of deelraad of een bestuurscommissie worden de medebewindtaken overgenomen door het college van burgemeester en wethouders. Bij ~ door het college van burgemeester en wethouders worden de medebewindtaken overgenomen door gedeputeerde staten of de commissaris van de Koning. Bij ~ door provinciale staten of een commissie worden de medebewindtaken overgenomen door gedeputeerde staten. Bij ~ door gedeputeerde staten of de commissaris van de Koning worden de medebewindtaken overgenomen door de betreffende minister. Art. 123 Gemw en 120 pw medebewind

tabakswet : burgerlijk recht - wet van 10 maart 1988, houdende maatregelen ter beperking van het tabaksgebruik, in het bijzonder ter bescherming van de niet-roker. Art. 1 tabakswet

tabelcorrectiefactor : fiscaal recht - factor waarmee een aantal bedragen uit de belastingwetgeving moet worden herberekend om te corrigeren voor inflatie: de verhouding van het gemiddelde van de prijsindexcijfers van de achttiende tot en met de zevende aan het kalenderjaar voorafgaande maand, tot het gemiddelde van de prijsindexcijfers van de dertigste tot en met de negentiende aan het kalenderjaar voorafgaande maand. Art. 10.2 Wet IB 2001

tableau Eng.: roll of lawyers : advocatuur - register bij de rechtbank waarin alle advocaten uit het arrondissement staan. Jaarlijks in september viseert (checkt) de griffier de aktes van beëdiging van de advocaten uit het arrondissement. Art. 8 Advw en 9 Advw - Zie ook: nadere verklaring schrapping van het tableau / schrappen van het tableau / geschrapt van het tableau tegenstelling rol tegenstelling placet

takelwagen : vervoersrecht - auto, waarmee andere auto's weggesleept kunnen worden. Art. 1080 Boek 8 BW

tankoesten : vreemd recht - Duits, het verwelkomen van een novice in de rechtsgeleerdheid in een denktank van de overheid. Soort stageplek voor jonge juristen.

Tante-Agaathregeling : fiscaal recht - fiscale faciliteiten die voor investeerders in startende ondernemingen gelden. Zie ook: nadere verklaring onderneming

tantième : arbeidsrecht - evenredig deel in de ondernemingswinst dat aan het personeel wordt toegekend. Zie ook: nadere verklaring loon

tardief Eng.: appeal lodged after expiry of time limit : rechtswetenschap - te laat. Bijv. het hoger beroep werd ~ ingesteld.

tarievenstelsel : notarieel recht - systeem aan de hand waarvan tarieven berekend of vastgesteld worden. Bijv. het honorarium dat de notaris de cliënt in rekening brengt wordt vastgesteld aan de hand van het ~. Art. 54 Wna en 127 Wna

taxatie / taxeren / getaxeerd Eng.: schedule of condition of property : vastgoedrecht - inschatting. Bijv. van de waarde van het te verkopen huis. Zie ook: nadere verklaring matrixsysteem

taxe : burgerlijk procesrecht - aan de getuige te betalen (reiskosten)vergoeding. Art. 57 Wtbz - Zie ook: niet gelijk aan verletkosten

te goeder trouw / bona fide Eng.: (acting) in good faith : vermogensrecht - geobjectiveerd subjectief criterium, waarbij er vanuit gegaan wordt dat een persoon bepaalde feiten of recht niet kende en ook niet behoefde te kennen. Art. 11 Boek 3 BW en 118 Boek 3 BW - Zie ook: tegenstelling te kwader trouw / mala fide

te kwader trouw / mala fide Eng.: (acting) in bad faith : verbintenissenrecht - wetenschap of vermoeden van een persoon dat hem iets niet toekomt. Art. 205 Boek 6 BW en 207 Boek 6 BW - Zie ook: tegenstelling te goeder trouw / bona fide

technisch moeilijk verwijderbaren : vreemdelingenrecht - individuele of categorieën (bijv. nationaliteit of bevolkingsgroep) verwijderbare vreemdelingen, waarvan het gedwongen vertrek moeilijk te realiseren is vanwege praktische obstakels, zoals het ontbreken van adequaat vervoer, het tegenwerkende gedrag van de vreemdeling of een langdurige aanvraagprocedure voor vervangende reisdocumenten. (bron: Min. Jus.) Zie ook: niet gelijk aan klemmende redenen van humanitaire aard

technisch sepot Eng.: nolle prosequi : strafrecht - beslissing van het Openbaar Ministerie waarbij het afziet van vervolging van een strafbaar feit, omdat het van mening is dat vervolging niet tot een veroordeling zal leiden. Bijv. omdat voldoende bewijs ontbreekt of omdat het feit of de verdachte niet strafbaar is. Zie ook: nadere verklaring Openbaar Ministerie (OM) nadere verklaring verdachten tegenstelling beleidssepot

technocratie : staatsrecht - gedachte dat het staatsbestuur slechts toekomt aan personen die bestuurlijke en intellectuele vaardigheden bezitten. Zie ook: tegenstelling democratie

tegenaanbod : overeenkomstenrecht - aanvaarding die van het oorspronkelijke aanbod aFwijkt; geldt als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod. Art. 225 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring aanbod hierarchische verhouding aanvaarding / aanvaarden / aanvaard

tegenhouden : strafprocesrecht - maatschappelijke wil om criminaliteit te laten dalen, waarbij in maatschappelijke en economische processen systematisch misdaadremmende factoren zouden moeten worden ingebouwd. Thans wordt hieronder mede verstaan het zodanig beïnvloeden van gedrag en van omstandigheden, dat criminaliteit of andere inbreuken op de veiligheid en de maatschappelijke integriteit worden voorkomen of vroegtijdig beŽindigd, door middel van een systeemgerichte, multidisciplinaire aanpak door verschillende actoren, die elk vanuit hun eigen kerntaken en verantwoordelijkheden opereren. (bron: Buruma, Hulsman, Riessen, Welten) Zie ook: nadere verklaring proactief optreden nadere verklaring reactief optreden nadere verklaring ophouden nadere verklaring publiek-private samenwerking

tegenpartij Eng.: adverse party : bankrecht - andere partij bij een financiële transactie. Bijv. elke transactie met een NCB. (bron: DNB)

tegenstelbaarheid / tegenwerpelijkheid : Belgisch recht - bedenkingen, bezwaren of aanmerkingen die gemaakt kunnen worden. Bijv. op een juridische stelling. Zie ook: tegenstelling niet tegenstelbaarheid nadere verklaring tegenstelbaarheid / tegenwerpelijkheid

tegenstrijdig belang / tegenstrijdige belangen / belangenconflict Eng.: conflict of interests : advocatuur - belangen die niet met elkaar verenigbaar zijn. Bijv. een advocaat mag zich niet met de behartiging van de belangen van twee of meer partijen belasten indien de belangen van deze partijen tegenstrijdig zijn.

tegenvordering / tegenclaim Eng.: cross action / counterclaim : aansprakelijkheidsrecht - vordering in of buiten rechte die door een schuldenaar tegen zijn (schuld)eiser is ingesteld. De ~ wordt vaak ingediend als tegengewicht, teneinde de initiële claim te neutraliseren, de eiser (processueel) in een lastig parket te brengen of het geding in zijn geheel te bemoeilijken.

tegenwerpbaarheid : procesrecht - (wettelijk) recht of mogelijkheid bij een vordering van een ander een argument of actie tegen te kunnen werpen. Bijv. de ~ van het retentierecht van de niet-betaalde reparateur jegens de eigenaar die zijn zaak, die onder de raparateur ligt, komt opeisen.

tegenwerpen / tegengeworpen : rechtswetenschap - aanvoeren, inroepen, ten aanzien van een derde.

tekenbevoegdheid Eng.: authority to act : rechtswetenschap - voldoende gevolmachtigd zijn om bepaalde rechtshandelingen te verrichten; bevoegd zijn tot het plaatsen van een handtekening. Zie ook: nadere verklaring gemachtigde / gevolmachtigde / procurator

tekening Eng.: design : tekeningen- of modellenrecht - nieuw tweedimensionaal uiterlijk van een voortbrengsel dat een gebruiksfunctie heeft. Een dergelijke ~ kan onder het regiem van de BTMW worden beschermd. Art. 1 btmw en 2 btmw - Zie ook: nadere verklaring Eenvormige Beneluxwet op Tekeningen of Modellen (BTMW)

tekeningen- of modellenrecht Eng.: Dutch Industrial Designs Act : tekeningen- of modellenrecht - rechtsgebied uit de eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen en daaraan gerelateerde reglementen; vooral m.b.t. de rechtsverkrijging, omvang en beëindiging van bescherming van het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel dat een gebruiksfunctie heeft. Bijv. behang of kledingstuk. Art. 1 btmw en 14 btmw - Zie ook: hierarchische verhouding octrooirecht

tekeningsbevoegd / tekenbevoegd Eng.: authority to act / authority to sign : ondernemingsrecht - bevoegd om namens een onderneming een handtekening te zetten of meer in het algemeen rechtshandelingen te verrichten. Bijv. het contract dient ondertekend te zijn door een persoon die volgens het KvK uittreksel ~ is.

telecommunicatie Eng.: telecommunication : post- en telecommunicatierecht - overdracht, uitzending of ontvangst van signalen van welke aard dan ook d.m.v. kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen. Art. 1.1 tw - Zie ook: nadere verklaring Informatie Communicatietechnologie (ICT)

Telecommunicatiewet (TW) Eng.: Dutch Telecommunications Act : post- en telecommunicatierecht - wet van 19 oktober 1998 die er in verband met de algehele liberalisering van de telecommunicatie-infrastructuur en de telecommunicatiediensten toe strekt een samenhangende infrastructuur te waarborgen en daadwerkelijke mededinging te bevorderen. Art. 2.1 tw en 11.7 tw - Zie ook: hierarchische verhouding Wegenwet (Wegw)

telefonische verkoop : consumentenrecht - via de telefoon een zaak of dienst op afstand, dus zonder direct contact tussen koper en verkoper, proberen te verkopen. Art. 46h Boek 7 BW - Zie ook: nadere verklaring koop op afstand

teleologische interpretatie / teleologisch interpreteren / teleologisch geïnterpreteerd Eng.: teleological interpretation : rechtsfilosofie - het beroep van de rechter op het doel of de strekking van een wettelijke regel. Bijv. het verbodteken met daarop afgebeeld een hond, strekt ertoe huisdieren te verbieden. Zie ook: nadere verklaring restrictieve uitleg / restrictief uitleggen / restrictief uitgelegd / restrictieve interpretatie / restrictief interpreteren / restrictief geïnterpreteerd nadere verklaring grammaticale interpretatie nadere verklaring ratio legis niet gelijk aan reflexwerking

teleologische wetsinterpretatie : rechtswetenschap - verklaring van een wettelijke bepaling door te kijken naar de strekking of het doel van die bepaling. De rechter moet zich daar dan wel over uitspreken.

ten fine van Eng.: for the purpose of : rechtswetenschap - ten behoeve van, met het doel om. Zie ook: nadere verklaring met het oogmerk

tenderbod : effectenrecht - openbaar bod waarmee de rechthebbenden van de effecten worden uitgenodigd om deze effecten tegen een door de rechthebbenden zelf te noemen tegenprestatie aan de bieder aan te bieden. (bron: Besluit van 3 juli 2001, houdende opneming in het Besluit toezicht effectenverkeer 1995 van bepalingen betreffende openbare biedingen op effecten) Art. 7b serf

tenlastelegging / telastelegging / ten laste leggen / ten laste gelegd Eng.: indictment / charge : strafprocesrecht - onderdeel van de dagvaarding dat de beschuldiging van een strafbaar feit inhoudt. Art. 261 WvSv - Zie ook: nadere verklaring delictsomschrijving (DO) tegenstelling ad informandum gevoegde feiten / voeging ad informandum / voegen ad informandum / ad informandum gevoegd

tentatief : rechtswetenschap - proberend, pogend, niet definitief. Bijv. er zijn voornemens om asielzoekers in de gemeente te huisvesten, maar het aantal is ~.

tenuitvoerlegging / ten uitvoer leggen / ten uitvoer gelegd Eng.: execution of a judgement : burgerlijk procesrecht - het in daden omzetten van een vonnis. Bijv. door het bij vonnis toegewezen bedrag te innen. Art. 80 Rv en 1062 Rv - Zie ook: nadere verklaring deurwaarder / gerechtsdeurwaarder nadere verklaring executie van een vonnis / executeren / geëxecuteerd nadere verklaring EEG-executieverdrag (EEX) nadere verklaring executie van een vonnis / executeren / geëxecuteerd

tenuitvoerlegging van straffen Eng.: execution of punishment : strafrecht - wanneer het Openbaar Ministerie de door de rechter opgelegde straf ten uitvoer legt, moet de veroordeelde zijn boete betalen, naar de gevangenis vertrekken of aan zijn taakstraf beginnen. Zie ook: nadere verklaring onvoorwaardelijke straf hierarchische verhouding gevangenisstraf

ter goedkeuring getekend (tggk) : burgerlijk procesrecht - met name de afkorting (voorzien van een paraaf) is een formulering die deurwaarders in de kantlijn van gerechtelijke stukken zetten om correcties in de tekst goed te keuren. Zie ook: nadere verklaring deurwaarder / gerechtsdeurwaarder nadere verklaring kantschrift nadere verklaring fiat correcto

ter terechtzitting Eng.: in court : procesrecht - tijdens de behandeling van de gerechtelijke procedure in de rechtszaal. Zie ook: hierarchische verhouding veroordeling / (mv.) veroordelingen / veroordelen / veroordeeld

ter zake : rechtswetenschap - met betrekking tot. Zie ook: nadere verklaring kernbeding

terbeschikkingstelling (TBS) Eng.: detention during the State's pleasure : strafrecht - strafrechtelijke vrijheidsbenemende maatregel bestemd voor veroordeelden met een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens, die in een daartoe bestemde inrichting worden behandeld, begeleid of verpleegd. ~ kan alleen als de veiligheid van anderen of de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van ~ eist. Art. 13 WvSr en 37a WvSr - Zie ook: tegenstelling gevangenisstraf tegenstelling straffen

termijnbetaling Eng.: progress payment : incasso - betaling van één termijn van een afgesproken afbetalingsregeling. Art. 50 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring afbetalingsovereenkomst hierarchische verhouding afbetalingsregeling

termijnboete : strafrecht - indien de rechter een of meer geldboetes oplegt tot een bedrag van ten minste € 225,-, dan is de rechter bevoegd om bij die uitspraak te bepalen dat de veroordeelde het bedrag in termijnen mag voldoen. Elke termijn wordt op ten minste € 45,- bepaald. Art. 24a WvSr

termijncontract Eng.: future : effectenrecht - koopovereenkomst met verplichte levering in de toekomst tegen een vooraf vastgestelde prijs. Zie ook: onderdeel koopovereenkomst / koopcontract niet gelijk aan optie

termijnen voor conclusies : burgerlijk procesrecht - termijnen die tussen de indiening van de diverse conclusies in een proces liggen. Doorgaans bedragen de ~ zes weken, in bepaalde gevallen is een nader uitstel van vier weken mogelijk, maar rolrechters neigen ertoe de ~ kort te houden om een vlotte voortgang van het proces te bevorderen. Art. 128 Rv - Zie ook: nadere verklaring conclusies van eis, antwoord, repliek en dupliek nadere verklaring Algemene Termijnenwet (ATW)

termijnverzuim : strafrecht - indien men zich niet houdt aan een gestelde termijn is er sprake van termijnverzuim. Termijnverzuim blijft vaak niet zonder gevolgen: zo kan het ertoe leiden dat het OM, indien het een termijn voor verdere vervolging verzuimt, het vervolgingsrecht in een bepaalde zaak verliest.

territoriaal Eng.: territorial : staatsrecht - in een bepaald geografisch gebied. Bijv. het conflict tussen de Israelis en de Palestijnen is een ~ conflict. (2005) Zie ook: nadere verklaring territorialiteitsbeginsel tegenstelling territorium / territoir

territoriale competentie Eng.: territorial competence : burgerlijk procesrecht - bevoegdheid van een rechter voor zover te maken hebbend met geografische grenzen. Art. 13 Wna - Zie ook: nadere verklaring territoriale werking tegenstelling absolute competentie / absolute bevoegdheid

territoriale spreiding van staatsmacht Eng.: territorial distribution of power : staatsrecht - spreiding van staatsmacht in regionale entiteiten: provincies, gemeenten.

territoriale werking Eng.: territorial effect : staatsrecht - geldend in een bepaald geografisch gebied, meestal een land of de Europese Unie. Bijv. Het Nederlandse octrooi heeft slechts ~. Zie ook: nadere verklaring territoriale competentie nadere verklaring Europees Octrooi nadere verklaring Eenvormige Beneluxwet op merken (BMW)

territorialiteitsbeginsel Eng.: territorial principle : strafrecht - de Nederlandse straFwetgeving is van toepassing op alle personen die zich in Nederland aan een strafbaar feit schuldig maken. Het ~ heeft gelding in alle landen. Het ~ maakt het mogelijk dat verdachten van een strafbaar feit kunnen worden vervolgd en berecht in het land waar het feit is gepleegd en wiens rechtsorde is geschonden. Het ~ strekt dus primair tot bescherming van de eigen nationale rechtsorde. Art. 2 WvSr - Zie ook: onderdeel ressort / ressorten onderdeel vlaggenbeginsel

territorium / territoir Eng.: territory : staatsrecht - Latijn/Frans: grondgebied van een staat. Bijv. een Nederlands marineschip dat in Engeland aanmeert, blijft Nederlands ~. Zie ook: nadere verklaring vlaggenbeginsel

terrorisme / terreur Eng.: terrorism : strafrecht - oogmerk om de bevolking of een deel van de bevolking van een land vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen. (bron: AIVD) Deze definitie die het gevolg is van het Europese standpunt van de Raad van de Europese Unie inzake terrorismebestrijding, zoals deze materieel gelijk is beschreven in de bepaling in de (ontwerp-)WTM, artikel 83a WvSr: Art. 83a WvSr en 140 WvSr - Zie ook: hierarchische verhouding WTM onderdeel nadere verklaring unitarisme nadere verklaring cyber crimes

terugbetaling op aandelen : effectenrecht - terugbetaling van de waarde van aandelen ten gevolge van vermindering van het bedrag of door intrekking van de aandelen. Voor vermindering van de (nominale) waarde van de aandelen is een statutenwijziging noodzakelijk. Bijv. bij statutenwijziging werd de nominale waarde van de aandelen verminderd van € 100,- in € 10,- . De houder van 10 aandelen kreeg € 900,- op zijn aandelen terugbetaald.

terugkeerbeleid : vreemdelingenrecht - onderdeel van het vreemdelingenbeleid dat toeziet op het vertrek van vreemdelingen die niet of niet langer in Nederland mogen verblijven. Het centrale uitgangspunt van dat beleid is dat niet toelaten tot Nederland terugkeer betekent. De primaire verantwoordelijkheid om terug te keren, berust bij de vreemdeling. Voor het realiseren van de terugkeer kan een vreemdeling aan de overheid ondersteuning vragen. Wanneer de vreemdeling binnen de daarvoor gestelde termijn niet is vertrokken, kan de overheid tot uitzetting naar herkomstland overgaan of in het uiterste geval de van overheidswege verstrekte voorzieningen beëindigen. (bron: Min. Jus.) Zie ook: nadere verklaring uitzetting / uitzetten / uitgezet nadere verklaring ontmoedigingsbeleid

terugkeervisum Eng.: re-entry visa : vreemdelingenrecht - visum waarmee een vreemdeling de garantie krijgt dat hij Nederland weer in mag als hij tijdelijk naar het buitenland is afgereisd. Dit wordt verstrekt aan vreemdelingen die in Nederland een procedure hebben lopen voor de aanvraag van een verblijfsvergunning en om bepaalde redenen (zoals ernstige familieomstandigheden) Nederland tijdelijk willen verlaten. (bron: Min. Jus.)

terugneming / terugnemen / teruggenomen : huwelijksvermogensrecht - het recht van de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner om bij een faillissement uit de failliete boedel goederen terug te nemen die van hem of haar zijn en niet in de gemeenschap vallen. Art. 61 Fw - Zie ook: nadere verklaring gemeenschap van goederen onderdeel buiten faillissement

terugtreden advocaat / teruggetreden advocaat : burgerlijk procesrecht - een advocaat die zich aan de verdere behandeling van een zaak heeft onttrokken. Bijv. wegens belangenverstrengeling. Art. 416 Rv - Zie ook: tegenstelling toevoeging / toevoegen / toegevoegd tegenstelling schrapping van het tableau / schrappen van het tableau / geschrapt van het tableau nadere verklaring verstrengeling van belangen / belangenverstrengeling

terugvordering / terugvorderen / teruggevorderd Eng.: right of recovery : verbintenissenrecht - hetgeen is betaald of overgedragen terugvragen. Bijv. geld ~ omdat het onverschuldigd was of de gekochte zaak niet deugt. Art. 208 Boek 6 BW en 40 Boek 7 BW

terugwerkende kracht Eng.: retroactive effect : staatsrecht - gelden vanaf een moment dat gelegen is voor datum inwerkingtreding. Art. 16 Grondwet en 1 WvSr - Zie ook: nadere verklaring ex tunc tegenstelling ex nunc nadere verklaring nulla poena sine lege

terugwijzing / terugwijzen / teruggewezen / renvoi : burgerlijk procesrecht - het door een hoger gerecht ter behandeling terugsturen van een vernietigde rechterlijke uitspraak aan een lager gerecht. Meestal is dit een rechtbank in een andere jurisdictie, maar van dezelfde rang als de rechtbank die de vernietigde beslissing in eerste instantie heeft genomen. Bijv. eerder achtte de rechtbank Amsterdam het OM niet ontvankelijk, maar in hoger beroep heeft het Gerechtshof in Leeuwarden de zaak teruggewezen naar de rechtbank Utrecht.

testament / uiterste wil / uiterste wilsbeschikking Eng.: last will and testament : erfrecht - herroepbare akte met een verklaring van hetgeen een persoon wil dat na zijn dood zal gebeuren; eenzijdige rechtshandeling, waarbij een erflater een beschikking maakt, die eerst werkt na zijn overlijden en die in het BW is geregeld of in de wet als zodanig wordt aangemerkt. Art. 1 Boek 4 BW en 42 Boek 4 BW - Zie ook: onderdeel geheim testament / besloten testament / holografisch testament / olografisch testament / depottestament

testamentair bewind : erfrecht - beheer dat een bewindvoerder over een nalatenschap uitoefent en waardoor wordt voorkomen dat erfgenamen vrij over de nalatenschap beschikken. Het ~ dient in het testament te worden vastgelegd. Bijv. door het ~ wordt voorkomen dat de kinderen tot hun vierentwintigste jaar vrij over de erfenis kunnen beschikken. Onder omstandigheden kan een erfgenaam het bewind na vijf jaar opzeggen. Art. 153 Boek 4 BW en 180 Boek 4 BW - Zie ook: nadere verklaring executeur / (oneigen.) executeur testamentair nadere verklaring nalatenschap / erfenis nadere verklaring testament / uiterste wil / uiterste wilsbeschikking tegenstelling testamentaire voogdij

testamentair erfrecht Eng.: law on testate succession : erfrecht - erfrecht krachtens uiterste wilsbeschikking (o.a. testament). Heeft de overledene wel een testament gemaakt dan bepaalt hetgeen vastgelegd is in het testament de wijze van vererving. Indien de overledene geen testament heeft gemaakt vererft zijn nalatenschap op grond van het wettelijk erfrecht.

testamentaire lasten : erfrecht - uiterste wilsbeschikking waarin een erflater aan de gezamenlijke erfgenamen of aan een of meer bepaalde erfgenamen of legatarissen een verplichting oplegt, die niet bestaat in de uitvoering van een legaat. Bijv. ik legateer aan mijn broer mijn huis onder de last dat hij de zorg voor mijn huisdieren op zich neemt. Art. 130 Boek 4 BW

testamentaire voogdij Eng.: guardianship : erfrecht - benoeming in het testament van de ouders, wie na hun overlijden als voogd het gezag over hun minderjarige kinderen zal hebben. Art. 292 Boek 1 BW en 293 Boek 1 BW - Zie ook: tegenstelling testamentair bewind tegenstelling ouderlijk gezag

testateur Eng.: testator : erfrecht - een persoon die een testament of uiterste wil laten opmaken. Art. 55 Boek 4 BW en 42 Boek 4 BW - Zie ook: nadere verklaring geheim testament / besloten testament / holografisch testament / olografisch testament / depottestament nadere verklaring notaris

testeervrijheid : erfrecht - vrijheid om de inhoud van een testament zelf te bepalen. De wet stelt echter diverse beperkingen aan de ~. Zo mag een testament niet in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde en mag een voorwaarde uit een testament ook niet in strijd zijn met een dwingende wetsbepaling. Art. 13 Boek 4 BW

tewerkstellingsvergunning Eng.: work permit : vreemdelingenrecht - verklaring van het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA) dat een werkgever een vreemdeling (geen EU-onderdaan) in Nederland arbeid mag laten verrichten. De vergunning wordt verstrekt als er voor de bedoelde functie niemand beschikbaar is in Nederland of in de Europese Unie (prioriteitgenietend aanbod) of als een vreemdeling rechtmatig in Nederland verblijft op basis van een vergunning die arbeid mogelijk maakt zonder toets aan prioriteitgenietend aanbod. (bron: Min. Jus.) Art. 3.31 vb 2000

theorie van Hart Eng.: theory of Hart : rechtsfilosofie - theorie van de rechtsfilosoof Hart waarin primaire rechtsregels (geboden en verboden) en secundaire, ondersteunende rechtsregels worden onderscheiden. Zie ook: nadere verklaring rechtsregels nadere verklaring rechtsstaat