Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

staande houden Eng.: to stop : strafprocesrecht - bevoegdheid van iedere opsporingsambtenaar om verdachten te laten stoppen teneinde naar hun persoonsgegevens (naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, adres of woon- of verblijfplaats) te vragen. Art. 52 WvSv - Zie ook: nadere verklaring aanhouding / aanhouden / aangehouden nadere verklaring invrijheidstelling / in vrijheid stellen / in vrijheid gesteld

staande magistratuur Eng.: the law officers of the Crown : staatsrecht - leden van het Openbaar Ministerie; procureurs-generaal, advocaten-generaal en officieren van justitie. Ter terechtzitting voeren zij staande het woord. Zie ook: onderdeel procureur-generaal (PG) onderdeel advocaat-generaal / (mv.) advocaten-generaal (AG) nadere verklaring officier van justitie (OvJ)

staat Eng.: state : staatsrecht - politiek systeem dat als organisatorische eenheid wordt gevormd door een collectiviteit van individuen (staatsburgers), een grondgebied en een rechtsstelsel dat een bepaalde wijze van politieke machtsuitoefening legitimeert.

staat van beleg : oorlogsrecht - oorlogssituatie, noodtoestand uitgeroepen door de overheid.

staat van wijzen Eng.: issue joined : arbitragerecht - het beëindigd zijn van de procesvoering door en ten overstaan van partijen. Rechters of arbiters gaan zich dan beraden over de uitspraak op basis van hetgeen tot dan in de procedure is geschied. In het algemeen komt een procedure in staat van wijzen bij de beëindiging van de schriftelijke rondes (bij arbitrage vaak de mondelinge behandeling).

staatlozen Eng.: stateless persons : vreemdelingenrecht - persoon van wie de nationaliteit onbekend is of die geen nationaliteit heeft. Art. 1.1 vb 2000 - Zie ook: nadere verklaring recht op nationaliteit

staatsapparaat Eng.: public service : staatsrecht - de gezamenlijke uitvoerende organen van de staat; bureaucratie.

staatsbestel Eng.: polity : staatskundig - politiek - de wijze waarop het bestuur van een staat is georganiseerd.

staatsbestel : staatsrecht - de wijze waarop het bestuur van een staat is georganiseerd; inrichting van het staatsbestuur. Bijv. aan het hoofd de Koning met zijn ministers die verantwoording verschuldigd zijn aan een democratisch gekozen parlement. Zie ook: niet gelijk aan rechtsbestel

Staatsblad Eng.: law gazette : politiek - staatskundig - uitgave van de rijksoverheid waarin Nederlandse wetten, Algemene Maatregelen van Bestuur en Koninklijke Besluiten worden bekend gemaakt. Zie ook: nadere verklaring algemene maatregel van bestuur (AMvB) nadere verklaring Koninklijk Besluit (KB) tegenstelling Staatscourant

Staatsblad Eng.: law gazette : staatskundig - uitgave van de rijksoverheid waarin Nederlandse wetten, Algemene Maatregelen van Bestuur en Koninklijke Besluiten worden bekend gemaakt. Zie ook: nadere verklaring algemene maatregel van bestuur (AMvB) nadere verklaring Koninklijk Besluit (KB) tegenstelling Staatscourant

Staatsblad / Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Eng.: Dutch Bulletin of Acts and Decrees : staatsrecht - ambtelijke uitgave waarin met name Nederlandse wetten, AMvB en Koninklijke Besluiten worden bekend gemaakt. Art. 3 bekendmakingswet - Zie ook: nadere verklaring algemene maatregel van bestuur (AMvB) nadere verklaring Koninklijk Besluit (KB) tegenstelling Staatscourant

staatsburgerschap : personen- en familierecht - persoon die de burgerrechten van een staat heeft.

Staatscourant Eng.: gazette : politiek - staatskundig - uitgave van de rijksoverheid waarin Nederlandse ministeriële regelingen en algemeen verbindende voorschriften wordt afgekondigd en voor het publiek bestemde en relevante mededelingen worden bekend gemaakt. Zie ook: tegenstelling Staatsblad onderdeel publicatie

Staatscourant Eng.: Government Gazette : staatsrecht - ambtelijke uitgave waarin Nederlandse ministeriële regelingen en algemeen verbindende voorschriften worden afgekondigd en voor het publiek bestemde en relevante mededelingen worden bekend gemaakt. Bijv. oplijsting van faillissementen, surseances van betaling, echtscheidingen etc. Art. 4 bekendmakingswet - Zie ook: tegenstelling Staatsblad / Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden onderdeel publicatie / publiceren / gepubliceerd

Staatscourant Eng.: gazette : staatskundig - uitgave van de rijksoverheid waarin Nederlandse ministeriële regelingen en algemeen verbindende voorschriften wordt afgekondigd en voor het publiek bestemde en relevante mededelingen worden bekend gemaakt. Zie ook: tegenstelling Staatsblad onderdeel publicatie

staatsdomein Eng.: state-owned tenant farm : staatsrecht - onroerende zaken die aan de staat toebehoren en door haar als rentegevende objecten worden beheerd. Bijv. grond en gebouwen.

staatshoofd Eng.: head of state / head of governement : staatsrecht - persoon die in binnen- en buitenland als formeel hoogste autoriteit wordt beschouwd. Bijv. in Nederland is de Koningin het ~, in Frankrijk is dat de President. Art. 2 Statuut en 4 Statuut - Zie ook: onderdeel regering hierarchische verhouding Tweede Kamer (TK)

staatsmacht Eng.: sovereignty of the state : staatsrecht - de exclusieve macht van de overheid om bepaalde besluiten te nemen en om geweld te gebruiken (politie, leger).

staatsnoodrecht : staatsrecht - recht dat geldt indien de staat door noodtoestand niet de (grond)wettelijke voorschriften kan naleven.

staatsorganen Eng.: public body : staatsrecht - openbaar lichamen, die een onderdeel van de staatsinrichting vormen. Bijv. gemeente en provincie.

staatsrecht Eng.: constitutional law : staatsrecht - rechtsgebied dat de inrichting van de staat betreft, geregeld in de Grondwet en organieke wetten. Art. 42 Grondwet en 50 Grondwet - Zie ook: onderdeel oorlogsrecht onderdeel privacyrecht hierarchische verhouding Europees recht / gemeenschapsrecht onderdeel diplomatiek recht / consulair recht

staatssecretaris van Justitie Eng.: state secretary of justice : asielrecht - bewindspersoon verantwoordelijk voor het vreemdelingenbeleid, m.n. toelating van vreemdelingen en opvang van asielzoekers. (bron: Min. Jus.) Zie ook: hierarchische verhouding minister

staatssecretarissen Eng.: state secretaries : staatsrecht - onderministers, verantwoordelijk voor een deel van een ministerie; soms handelen de ~ in naam van de minister. Art. 46 Gw - Zie ook: hierarchische verhouding minister nadere verklaring memorandum of understanding

staatsvorm : staatsrecht - vorm van de inrichting van de regering van een staat. Bijv. monarchie, republiek. Zie ook: onderdeel constitutionele monarchie

Stabiliteitspact Eng.: Stability Pact : Europees recht - streven binnen de EU naar een sluitende overheidsbegroting; is er toch een tekort en komt dit boven de 3% van het BBP, dan moet een boete worden betaald. (bron: nrc.nl) Zie ook: nadere verklaring Pact voor Stabiliteit en Groei

stadhuis Eng.: Town Hall : staatsrecht - gemeentehuis; gebouw waarin het bestuur van een stad gevestigd is.

staffunctie Eng.: staff function : - ondersteunende functie die met de hoofdtaak van een organisatie te maken heeft, bijvoorbeeld de administratie, de directie-secretaresse of de personeelsafdeling.

stagnatie / stagneren / gestagneerd : rechtswetenschap - tot stilstand komen. Bijv. de economie ~.

stakeholder : Engels recht - Engels: aandeelhouder; belanghebbende.

staking / staken / gestaakt Eng.: strike / general strike : arbeidsrecht - situatie waarbij werknemers uit onvrede met de werkgever(sbonden) het werk neerleggen teneinde die tot veranderingen of toegiften te dwingen. ~ is geen grondrecht. Art. 6 esh - Zie ook: nadere verklaring betoging / betogen / betoogd niet gelijk aan belaging / belagen / belaagd / (oneigen.) stalken

staking van stemmen / staking der stemmen / staken van stemmen Eng.: equal number of votes : rechtswetenschap - als door middel van stemming geen eenduidige uitkomst verkregen wordt. Bijv. als er evenveel stemmen voor als tegen zijn. Art. 173 Boek 8 BW - Zie ook: tegenstelling gekwalificeerde meerderheid van stemmen

stakingsaftrek : fiscaal recht - ~ kan fiscaal worden afgetrokken en is gelijk aan winst die een ondernemer in een kalenderjaar haalt doordat hij zijn onderneming staakt met een maximum van ca. € 3.650,-. Zie ook: niet gelijk aan staking / staken / gestaakt nadere verklaring onderneming

stakingsfaciliteiten : arbeidsrecht - hetgeen de stakers wordt geboden zodat zij kunnen staken. De belangrijkste faciliteit is de stakingsvergoeding die de vakbonden uitkeren. Werkgevers hoeven stakers niet door te betalen. Zie ook: niet gelijk aan stakingsaftrek niet gelijk aan staking van stemmen / staking der stemmen / staken van stemmen

stakingsrecht Eng.: right to strike : arbeidsrecht - recht dat betrekking heeft op stakingen, d.w.z. op de weigering van werknemers hun werkzaamheden te verrichten, doorgaans om betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen.

stakingswinst : fusie- en overnamerecht - winst die ontstaat door overname of liquidatie van een eigen bedrijf. Art. 3.98 wet IB 2001 en 3.129 wet IB 2001 - Zie ook: niet gelijk aan stakingsaftrek nadere verklaring liquidatie / liquideren / geliquideerd

stalking / belaging Eng.: stalking : strafrecht - belaging; systematisch hinderlijk volgen en lastig vallen van een persoon. Bijv. na het verbreken van een relatie hinderlijk contact blijven opnemen. Art. 426bis WvSr - Zie ook: nadere verklaring belaging

stamrecht BV : verzekeringsrecht - besloten vennootschap met als beperkt doel het beheren van meestal de ontslagvergoeding dat als stamrecht bij een verzekeraar is ondergebracht. De directeur kan t.z.t. aan zichzelf een lijfrente uitkeren met behoorlijk belastingvoordeel, maar om voor deze zgn. stamrecht vrijstelling in aanmerking te komen moet hij aan een aantal voorwaarden voldoen.

stamrechtverzekering : verzekeringsrecht - technisch gezien hetzelfde als een lijfrente verzekering of wel een koopsompolis met een lijfrenteclausule. Omdat een stamrecht fiscale voordelen heeft, moet er aan enkele voorwaarden zijn voldaan om van deze regeling te kunnen profiteren.

stamvermogen : huwelijksvermogensrecht - deel van het vermogen binnen het wettelijk deelgenootschap tussen echtelieden. Het ~ wordt gevormd door de goederen die de echtgenoot bij aanvang van het deelgenootschap bezat minus zijn toenmalige schulden of de goederen die een echtgenoot door erfopvolging, making of gift heeft ontvangen minus de daarop drukkende schulden. Art. 140 Boek 1 BW - Zie ook: nadere verklaring wettelijk deelgenootschap

standaardregeling : arbeidsrecht - geheel van regels opgesteld per beroep- of bedrijfstak, en die van toepassing is op overeenkomsten die door een partij in de uitoefening van dat beroep of bedrijf gesloten is. Bijv. de standaardregeling met betrekking tot arbeidstijden. Art. 214 Boek 6 BW - Zie ook: onderdeel collectieve arbeidsovereenkomst (cao)

standaardregime : strafrecht - het minimum aan voorzieningen en privileges waar een gedetineerde recht op heeft. Door goed gedrag kunnen de voorzieningen en privileges worden uitgebreid.

standplaats : procesrecht - plaats waar iets of iemand staat, plaats waar de werkzaamheden gewoonlijk worden verricht. Bijv. ~ van de deurwaarder. Zie ook: nadere verklaring deurwaarder / gerechtsdeurwaarder

stare decisis Eng.: stare decisis : Angelsaksisch recht - term waarmee in de zogenaamde common lAw-landen het belang van rechtersrecht tot uitdrukking wordt gebracht. Zie ook: hierarchische verhouding precedenten-doctrine niet gelijk aan decisie

stare decisis et quieta non movere : Engels recht - Latijn: volharden in datgene wat is besloten, en datgene wat tot rust is gekomen niet meer bewegen. Deze precedentenleer vereist dat onder bepaalde omstandig-heden de ratio decidendi, en niet meer dan dat, die vervat ligt in een rechterlijke uitspraak in alle andere, in relevante opzichten gelijkaardige gevallen moet worden gevolgd omdat, en slechts omdat, de eerdere uitspraak werd gedaan. (M. Adams)

statenbond / confederatie Eng.: confederation : internationaal publiekrecht - in een ~ is er samenwerking tussen verschillende soevereine staten op grond van een verdrag. Er is een centrale instantie, maar die heeft slechts coördinerende bevoegdheden. Bijv. de Republiek der Verenigde Nederlanden.

Staten-Generaal Eng.: Netherlands Parliament : staatsrecht - vertegenwoordigers van het gehele Nederlandse volk en bestaan uit Tweede en Eerste Kamer. Art. 50 Grondwet en 51 Grondwet - Zie ook: hierarchische verhouding regering onderdeel parlement

statisch : rechtswetenschap - hetgeen niet is beweging is. Bijv. het sociale recht is geen ~ rechtsgebied, maar is voortdurend in beweging. Er gaat nauwelijks een dag voorbij, waarop het sociale recht niet in het nieuws is. De productiviteit van de wetgever op dit gebied is groot en ook de jurisprudentie is omvangrijk. (UvT)

status aparte : staatsrecht - Latijn: aparte status. Aruba heeft sinds 1 januari 1986 ~ omdat het een zelfstandig land is binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Zie ook: nadere verklaring Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden / Koninkrijksstatuut (Statuut) onderdeel Aruba

status questionis : rechtswetenschap - Latijn: stand van zaken.

status quo : mediation - Latijn: toestand waarin een zaak zich op een bepaald moment bevindt.

statutair directeur : vennootschapsrecht - bestuurder van een besloten of naamloze vennootschap die door de algemene vergadering van aandeelhouders of commissarissen is benoemd. De ~ staat in een bijzondere vennootschappelijke verhouding tot de vennootschap en heeft specifieke in de wet geregelde rechten en plichten. Art. 134 Boek 2 BW en 244 Boek 2 BW - Zie ook: hierarchische verhouding aandeelhouders

statutaire zetel Eng.: statutory seat : vennootschapsrecht - de vestigingsplaats zoals die in de statuten van een vennootschap is opgenomen. Art. 311 Wvk - Zie ook: tegenstelling officiële woonplaats / domicilie nadere verklaring statuten van de vennootschap

statute lAw : Engels recht - Engels: recht in de vorm van (formele) wetgeving.

statuten Eng.: statute : rechtspersonenrecht - meestal notarieel verleden document waarin de grondregels van een rechtspersoon zijn bepaald. Bijv. de ~ van de vereniging houden in de naam, doel, verplichtingen van de leden, wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering, wijze van benoeming van bestuurders en bestemming van het batig saldo van de vereniging. Art. 22 Boek 2 BW en 178 Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring statuten van de vennootschap

statuten van de vennootschap Eng.: acticles of association : vennootschapsrecht - door de notaris opgemaakt stuk dat deel uitmaakt van de akte van oprichting en waarin de naam, zetel en het doel van de vennootschap staan. Art. 177 Boek 2 BW en 66 Boek 2 BW - Zie ook: onderdeel statutenwijziging / statuten wijzigen / gewijzigde statuten onderdeel statutaire zetel

statutenwijziging / statuten wijzigen / gewijzigde statuten : vennootschapsrecht - veranderingen die in de statuten van een vennootschap worden opgenomen na aanvaarding daarvan door de meerderheid van uitgebrachte stemmen. Art. 6 Boek 2 BW en 231 Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring vennootschap nadere verklaring stemrecht

statuut : internationaal publiekrecht - reglement van organisaties van internationaal recht. Bijv. het Internationaal Gerechtshof, ingesteld bij het Handvest van de Verenigde Naties (VN) als het voornaamste gerechtelijk orgaan van de VN is samengesteld en functioneert overeenkomstig de bepalingen van het ~ van het Internationaal Gerechtshof.

Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden / Koninkrijksstatuut (Statuut) Eng.: Charter for the Kingdom of the Netherlands : staatsrecht - wet van 28 oktober 1954 dat het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden inhoudt. Daarin o.a. opgenomen zaken m.b.t. de overerving van de Kroon, de onschendbaarheid van de Koning en ministerraad van het Koninkrijk dat aangelegenheden van Nederland, de Antillen en Aruba behartigt. Art. 2 Statuut en 7 Statuut - Zie ook: hierarchische verhouding Grondwet (GW) onderdeel successie

stedebouwkundig : ruimtelijke ordening - behorend tot, betrekking hebbend op de stedenbouwkunde.

steekpenningen : strafrecht - gift of belofte die een werknemer (niet zijnde een ambtenaar) - in strijd met de goede trouw jegens zijn werkgever - verzwijgt. Art. 328ter WvSr - Zie ook: nadere verklaring oneerlijke concurrentie / oneerlijke mededinging niet gelijk aan fraude / frauderen / gefraudeerd

stelplicht : burgerlijk procesrecht - noodzaak van partijen om in een proces alle feiten en omstandigheden te stellen (en te onderbouwen), die de rechter in zijn beslissing zou moeten meenemen. Art. 149 Rv en 150 Rv

stelpost : bouwrecht - een door een aannemer in de aannemingsovereenkomst opgenomen lumpsum voor een bepaald onderdeel van de bouw (bijv. de badkamer), waarvan van tevoren niet precies duidelijk is hoe het zal worden uitgevoerd. Na afloop worden de werkelijke kosten verrekend met de ~ en moet er terug- of bijbetaald worden.

stelselmatige dader : penologie - ‘Weinigen blijken verantwoordelijk voor veel.’ Daarmee wordt in het algemeen bedoeld dat een opmerkelijk groot deel van alle delicten wordt gepleegd door een betrekkelijk kleine groep delinquenten, ook wel aangeduid met de term stelselmatige daders (of: draaideurcriminelen, meerplegers, veelplegers). Er bestaat geen overeenstemming wat precies iemand tot stelselmatige dader maakt. (bron: Moerings, Riessen) Zie ook: nadere verklaring draaideurcrimineel nadere verklaring meerpleger nadere verklaring veelpleger nadere verklaring risicojustitie

stelselmatige informatie inwinning : strafrecht - in geval van verdenking van een misdrijf kan de officier van justitie in het belang van het onderzoek bevelen dat een opsporingsambtenaar stelselmatig informatie gaat inwinnen, zonder dat kenbaar is dat hij optreedt als zijnde een opsporingsambtenaar. Art. 126j WvSv

stelselmatige observatie : strafprocesrecht - situatie waarin een opsporingsambtenaar een van misdrijf verdacht persoon stelselmatig volgt of stelselmatig diens aanwezigheid of gedrag waarneemt. De officier van justitie beveelt de ~ in het belang van het onderzoek. Art. 126g WvSv en 126o WvSv

stembureau Eng.: ballot table : staatsrecht - organisatorische eenheid per stemdistrict, bestaande uit drie leden (van wie één voorzitter), die zetelt in een stemlokaal. Art. E3 KW - Zie ook: hierarchische verhouding stemdistrict

stemdistrict Eng.: electoral district : staatsrecht - mogelijke onderverdeling van een gemeente in verband met verkiezingen; voor elk stemdistrict is een stembureau. Art. E2 KW - Zie ook: hierarchische verhouding hoofdstembureau

stemlokaal Eng.: polling station : staatsrecht - fysieke ruimte waarin gestemd kan worden in het kader van een verkiezing. Art. J15 KW - Zie ook: hierarchische verhouding stembureau

stempelvonnis : strafprocesrecht - gewaarmerkte aantekening van het strafrechtelijk vonnis op een document, dat aan het dubbel van de dagvaarding wordt gehecht. Art. 327a WvSv - Zie ook: onderdeel vonnis onderdeel arbitraal vonnis onderdeel verstekvonnis

stemrecht Eng.: voting right : vennootschapsrecht - een bij statuten aan aandeelhouder van een rechtspersoon (BV of NV) toegekend recht om voor of tegen een voorstel of besluit te mogen stemmen. Art. 12 Boek 2 BW en 13 Boek 2 BW - Zie ook: onderdeel actief kiesrecht onderdeel passief kiesrecht

sterfhuis van een overledene Eng.: house of the deceased : personen- en familierecht - plaats waar een overleden persoon zijn laatste woonplaats heeft gehad. Art. 13 Boek 1 BW - Zie ook: nadere verklaring erflater nadere verklaring woonplaats nadere verklaring aangifte van geboorte en overlijden niet gelijk aan sterfhuisconstructie

sterfhuisconstructie Eng.: hive-off of a reverted kind : fusie- en overnamerecht - splitsing van een onderneming in winst- en verliesgevende delen; vorm van herstructurering waarbij de relatief nog gezonde en levensvatbare onderdelen van het bedrijf worden afgesplitst of verzelfstandigd. Hiervoor wordt eventueel een nieuwe holding opgericht. De bedrijfsonderdelen die niet meer te redden zijn, blijven in de oorspronkelijke onderneming (de holding) achter, die dan het sterfhuis wordt genoemd. Zie ook: tegenstelling omgekeerde sterfhuisconstructie tegenstelling ziekenhuisconstructie niet gelijk aan sterfhuis van een overledene

sterk merk / sterke merken : merkenrecht - merk met een sterk onderscheidend vermogen. Bijv. Robeco of Sanex. Zie ook: tegenstelling zwak merk / zwakke merken (mv.)

steunfraude : strafrecht - door oplichting of valsheid in geschrifte een uitkering op grond van een volksverzekering ontvangen, terwijl daar geen recht op bestaat. Art. 326 WvSr en 225 WvSr

steunmaatregel / (mv.) steunmaatregelen : Europees recht - door de centrale overheid verleende, vaak eenmalige investeringssubsidie in bedrijven, waardoor hun handelspositie ten opzichte van concurrenten in het buitenland kan worden verbeterd. Een ~ dient daarom bij de Europese Commissie te worden aangemeld, want ~ die de concurrrentie vervalsen of dreigen te vervalsen, zijn onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt, voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten beïnvloedt, behoudens de aFwijkingen waarin het EG-verdrag voorziet. Art. 87 EG-Verdrag

steunvordering : faillissementsrecht - openstaande vordering van een andere schuldeiser. Bijv. als een schuldeiser bij de rechtbank een verzoekschrift indient om de schuldenaar in staat van faillissement te laten verklaren, is het wenselijk een zogenoemde ~ te hebben. Art. 6 Fw - Zie ook: nadere verklaring faillissement nadere verklaring faillissementszitting

stichting Eng.: foundation : rechtspersonenrecht - rechtspersoon zonder leden die met behulp van een daartoe bestemd vermogen beoogt een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken. Art. 285 Boek 2 BW en 286 Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring rechtspersoon / rechtspersonen nadere verklaring verenigingen

Stichting Bouwgarant : bouwrecht - aannemers die lid zijn van de NVOB kunnen deelnemen in de ~. Deze stichting garandeert onder andere het herstel van gebreken en de afbouw van een huis als de aannemer tijdens de bouw failliet gaat. (bron: huizenveiling.nl)

stichting Nederlands Mediation Instituut (NMI) Eng.: the Netherlands Mediation Institute : mediation - onafhankelijke kwaliteitskoepel voor mediation in Nederland sinds 1995. Een van de hoofdtaken van de ~ is het bevorderen van de kwaliteit van mediation in Nederland. In dat kader beheert het NMI onder meer een register van geaccrediteerde conflictbemiddelaars: het NMI Register van Mediators. In dit register kunnen diegenen worden ingeschreven die een mediationtraining of mediationopleiding hebben gevolgd bij een daartoe door het NMI erkend instituut en die met goed gevolg een kennistoets hebben afgelegd. De in het register ingeschreven mediators hebben een exclusief recht op het gebruik van de titel NMI Mediator® en mediators die gecertificeerd zijn, NMI Gecertificeerd Mediator®, op grond van een daartoe strekkend reglement. (bron: NMI)

Stichting Rechtsbijstand Asiel (SRA) : asielrecht - de ~ geeft kosteloos juridisch advies aan asielzoekers tijdens de asielprocedure. Ze helpen bijv. bij het indienen van beroep wanneer de asielaanvraag is afgewezen. (bron: Min. Jus.) Art. 98 vw 2000 en 23 Wrb - Zie ook: niet gelijk aan Vluchtelingen Werk Nederland (VWN)

Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) : effectenrecht - toezichthouder op het gebied van het effectenverkeer die door de minister van Financiën gedelegeerde bevoegdheden uitoefent. (bron: DNB)

Stichting van de Arbeid Eng.: Labour Foundation : arbeidsrecht - privaatrechtelijke organisatie opgericht door de werkgevers en de vakbeweging, waarbinnen het centrale overleg over lonen en andere arbeidsvoorwaarden plaatsvindt. (bron: nrc.nl)

stichtingenregister : rechtspersonenrecht - deel van het handelsregister (bij de plaatselijke kamer van koophandel) dat de inschrijvingen van stichtingen bevat. Art. 289 Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring Kamer van Koophandel (KvK)

stiefkinderen Eng.: step-children : erfrecht - kind van de echtgenoot of geregistreerd partner van een erflater van welk kind de erflater niet zelf ouder is. In het nieuwe erfrecht kunnen stiefkinderen door middel van een testament van de stiefouder als eigen kind van de stiefouder in de wettelijke verdeling worden betrokken. Art. 27 Boek 4 BW

stiefouder Eng.: step-parents : personen- en familierecht - persoon die wettelijk verplicht is gedurende zijn huwelijk levensonderhoud te verstrekken aan de tot het gezin behorende minderjarige kinderen van zijn echtgenoot. Art. 395 Boek 1 BW en 404 Boek 1 BW - Zie ook: niet gelijk aan voogd nadere verklaring stiefouderadoptie niet gelijk aan peetouders

stiefouderadoptie : personen- en familierecht - aanneming als wettig kind door een (echt)paar waarvan een van de partners de wettige of natuurlijke vader of moeder van het kind is. Art. 1 wobp - Zie ook: nadere verklaring adoptie / adopteren / geadopteerd

stil pandrecht Eng.: undisclosed pledge : pand- en hypotheekrecht - pandrecht dat is gevestigd bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte, zonder mededeling daarvan aan de personen tegen wie dat recht kan worden uitgeoefend. Art. 239 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring authentieke akten nadere verklaring onderhandse akte

stille maatschap Eng.: undisclosed partnership : ondernemingsrecht - samenwerking van bepaalde beroepsbeoefenaren die niet onder een bepaalde noemer naar buiten toe kenbaar wordt gemaakt. Zie ook: niet gelijk aan commanditaire vennootschap (CV) / (arch.) vennootschap bij wijze van geldschieting nadere verklaring samenwerking / samenwerken / samengewerkt nadere verklaring maatschap / (mv.) maatschappen

stille reserves : rechtspersonenrecht - financieel overschot van een rechtspersoon, dat niet in de jaarrekening tot uitdrukking komt, doordat oFwel bezittingen te laag zijn gewaardeerd, oFwel verplichtingen te hoog zijn opgenomen. Het hebben van ~ is in strijd met het recht: de jaarrekening behoort een getrouwe, duidelijke en stelselmatige weergave te zijn van de vermogenspositie van een rechtspersoon. Art. 362 Boek 2 BW

stille vennoot / commanditaire vennoot / sleeping partner / vennoot bij wijze van geldschieting Eng.: silent partner / limited partner : vennootschapsrecht - vennoot in een commanditaire vennootschap die geen daden van beheer mag verrichten of in de zaken van de vennootschap werkzaam mag zijn, en praktisch slechts als geldschieter van de vennootschap optreedt. Art. 20 Wvk en 21 Wvk - Zie ook: nadere verklaring beherend vennoot / complementaris nadere verklaring commanditaire vennootschap (CV) / (arch.) vennootschap bij wijze van geldschieting

stille waarheid Eng.: silence truth : strafrecht - besloten procedure; onderzoeksmethode die gebruikt werd in de Middeleeuwen om in een geheim onderzoek voorafgaand aan het eigenlijk proces de waarheid te achterhalen.

stilzwijgende aanvaarding Eng.: tacit acceptance : erfrecht - rechtshandeling die niet uitdrukkelijk plaatsvindt maar die gelet op de omstandigheden wordt geacht te hebben plaatsgevonden. Bijv. als een partij met de uitvoering van zijn verplichtingen begint, zonder het contract uitdrukkelijk te hebben aanvaard, kan ~ gelden. Art. 192 Boek 4 BW - Zie ook: nadere verklaring rechtshandeling tegenstelling zuivere aanvaarding van nalatenschap

stilzwijgende volmacht Eng.: tacit proxy : vermogensrecht - volmacht die niet uitdrukkelijk is verleend, maar die wel geacht wordt te bestaan. Art. 61 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring volmacht

stiptheidsactie Eng.: work-to-rule : rechtswetenschap - vertragingsactie door middel van het letterlijk opvolgen van de voorschriften. (bron: Woordenboek Nederlands)

stipulatieve definitie : rechtswetenschap - definitie waarmee aan een nieuw woord een betekenis wordt verleend of een reeds bestaand woord een nieuwe betekenis wordt gegeven. Zie ook: nadere verklaring lexicale definitie nadere verklaring preciserende definitie

stipulator : overeenkomstenrecht - Latijn: persoon die een beding opstelt.

stipuleren Eng.: stipulate : overeenkomstenrecht - bepalen, duidelijk vaststellen.