Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

sit down-staking Eng.: sit down strike : arbeidsrecht - vorm van werkstaking waarbij de stakers gaan zitten. Bijv. om toegang tot het bedrijf onmogelijk te maken.

situatieve sanctie / reparatoire sanctie : criminologie - straf, beteugeling of andersoortige actie gericht op herstel van een onrechtmatige toestand.

slachtoffer Eng.: victim : strafrecht - persoon die door een derde iets onaangenaams is aangedaan. Bijv. de overvaller Ali El B. kwam om na een korte achtervolging door zijn ~. (2005) Art. 36f WvSr

slachtoffer als benadeelde partij : strafprocesrecht - het slachtoffer kan (ook) als benadeelde partij in het strafproces een rol spelen. Bij Wet van 23 december 1992 (Stb. 1993, 29) is Titel IIIA (wet-Terwee"; inzake de benadeelde partij) tezamen met de Tweede Afdeling van Boek II, inzake het onderzoek van de vordering van de benadeelde partij op de terechtzitting, ingevoerd. Hiermee werd een verbetering van de positie van slachtoffers van strafbare feiten beoogd. Het Wetboek van Strafvordering kent sindsdien een (verruimde) mogelijkheid voor slachtoffers om zich, tegelijkertijd met de strafzaak, ter zake van hun vordering tot schadevergoeding in het strafproces te voegen (art. 51a e.v. Sv). Het slachtoffer is derhalve niet gedwongen via een aparte civiele procedure diens gehele vordering tot schadevergoeding toegewezen te krijgen. (bron: Cleiren, Corstens)" Art. 51a WvSv - Zie ook: nadere verklaring slachtofferschap nadere verklaring slachtoffer nadere verklaring Wet invoering van spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden nadere verklaring Wet Terwee

slachtofferhulp Eng.: victim help : straf(proces)recht - helpen van het slachtoffer na een misdrijf of verkeersongeluk door middel van praktische en/of juridische adviezen, emotionele steun of het behartigen van diens belangen. Bijv. ~ Nederland. Zie ook: hierarchische verhouding Buro Slachtofferhulp hierarchische verhouding slachtoffer niet gelijk aan slachtofferschap

slachtofferschap : strafprocesrecht - de term slachtofferschap duidt op de positie van het slachtoffer binnen het strafproces, welke na de Tweede Wereldoorlog steeds meer is verbeterd als gevolg van de toegenomen aandacht voor belangen van slachtoffers van strafbare feiten binnen de maatschappelijke context en wetenschap, zowel op internationaal als nationaal niveau. (bron: Cleiren, 't Hart, Kool) Art. 1 wisvsen - Zie ook: nadere verklaring slachtoffer nadere verklaring Bureau Slachtofferhulp

slagboomtheorie : bestuursrecht - de Wet voorkeursrecht gemeenten geeft gemeenten een recht van voorrang bij de verwerving van onroerende zaken of beperkte rechten op onroerende zaken. Het artikel 2a Wvg kan in de praktijk worden gezien als een slagboom. Als een gemeente de slagboom (toegedachte of gegeven uitbreidingscapaciteit) voorbij is, kan zij gebruik maken van het herziene voorkeursrecht, in principe op haar gehele grondgebied. (Ashouwer)

sleutelverklaring : vastgoedrecht - via een ~ kan de verkoper de koper toestemming geven om bepaalde werkzaamheden vanaf een bepaalde datum (vóór de overdracht) in het huis te verrichten. De ~ regelt dat het risico voor schade voortvloeiend uit de verrichte werkzaamheden voor de koper is, om te voorkomen dat de koper deze schade in mindering van de koopprijs kan brengen. Belangrijk is dat geregeld wordt wie het pand verzekert gedurende deze periode. (bron: hypotheekvermogen.nl)

sloopvergunning Eng.: demolition permit : bouwrecht - schriftelijke toestemming van de gemeente om een bouwwerk, standplaats of woonwagen (gedeeltelijk) te mogen slopen. Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden m.b.t. de veiligheid. Bijv. in de gemeente Haren is een ~ nodig als er bij de sloop meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt. Als er asbest vrijkomt, is er in principe altijd een ~ nodig.

sluiting (van verdrag) : internationaal recht - het eens worden door onderhandelende partijen over de tekst van een verdrag, als blijk daarvan wordt het verdrag ondertekend of geparafeerd. Een staat is dan nog niet aan het verdrag gebonden. Dat is pas het geval na ratificatie. ratificatie

sluitingstijden Eng.: closing time : ondernemingsrecht - tijd waarop een winkel of horecaonderneming volgens de Winkelsluitingstijdenwet moet sluiten.

smaad / smaden / gesmaad Eng.: libel : strafrecht - misdrijf door opzettelijk de eer of goede naam van een persoon aan te tasten, waarbij moet worden voldaan aan drie voorwaarden: 1) het opzettelijk aanranden van iemands eer of goede naam, 2) de belediging moet bestaan uit de tenlastelegging van een bepaald feit en 3) de dader had het kennelijke doel aan dit feit ruchtbaarheid te geven. Art. 261 WvSr - Zie ook: tegenstelling beledigde of benadeelde partij niet gelijk aan aanranding / aanranden / aangerand niet gelijk aan godslastering

smaadschrift Eng.: libel : strafrecht - misdrijf van smaad wanneer dit geschiedt door geschriften of afbeeldingen te openbaren. Max. gevangenisstraf: 1 jaar of een boete van € 4.500,-. Art. 261 WvSr - Zie ook: onderdeel smaad / smaden / gesmaad

small claims procedures : internationaal recht - Europese procedure voor geschillen over kleine vorderingen.

smartengeld Eng.: non-economic damages : letselschaderecht - vergoeding voor ander nadeel dan vermogensschade (immateriële schade). Bijv. voor verdriet, pijn of moreel verlies. Art. 106 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring schadebedrag nadere verklaring vermogensschade nadere verklaring shockschade / schrikschade

smokkel verdovende middelen Eng.: drug trafficking : strafrecht - het in- of uitvoeren van verboden verdovende middelen. Bij AMvB zijn in Nederland 2 lijsten opgesteld, waarin de verboden verdovende middelen zijn neergelegd, de lijsten I en II bij de Opiumwet. Art. 2 opw en 3 opw

snelheidsovertreding : verkeersrecht - overtreding van plaatselijk geldende snelheidslimieten voor gemotoriseerd verkeer. Art. 20 Rvv 1990 en 22 Rvv 1990

snelrecht : strafrecht - behandeling van een strafzaak kort na aanhouding van de verdachte. Bijv. binnen enkele weken na de aanhouding. Zie ook: niet gelijk aan aanhangig maken van een spoedgeschil

sociaal akkoord : sociaal recht - overeenkomst tussen regering, werkgevers en werknemers over sociaaleconomische onderwerpen zoals met hoeveel procent de lonen mogen stijgen. Bijv. in de nacht van vrijdag 5 november zijn de onderhandelaars van de vakcentrales, de werkgeversorganisaties en het kabinet het eens geworden over de voorlopige tekst voor een ~. (2004) Zie ook: nadere verklaring meerpartijenovereenkomst

Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) Eng.: Social and Cultural Planning Office : politiek - onderdeel van het ministerie van Economische Zaken dat onafhankelijk wetenschappelijke adviezen geeft over economische onderwerpen. Het onderzoek van het ~ wordt door verschillende sectoren, in de vorm van projecten uitgevoerd. Bijv. economie en fysieke omgeving of marktordening; interdepartementaal wetenschappelijk instituut dat de regering onafhankelijke wetenschappelijke adviezen geeft over sociale en culturele onderwerpen. Bijv. over normen en waarden of vertrouwen in de rechtsspraak. Zie ook: niet gelijk aan Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) niet gelijk aan Centraal Planbureau

Sociaal Economische Raad (SER) Eng.: Economic and Social Council : staatsrecht - adviesorgaan van de regering bestaande uit 33 leden, waarvan 11 door werkgevers, 11 door werknemers en 11 door de Kroon zijn gekozen. Art. 1 wet bo en 63d Boek 2 BW

Sociaal Economische Raad (SER) Eng.: Social Economic Council : politiek - staatskundig - Onafhankelijke instelling, gefinancierd door het bedrijfsleven, dat de overheid adviseert over het sociaal-economische beleid en andere taken uitvoert die in dienst staan van de overlegeconomie. Zie ook:

Sociaal Economische Raad (SER) Eng.: Social Economic Council : staatskundig - Onafhankelijke instelling, gefinancierd door het bedrijfsleven, dat de overheid adviseert over het sociaal-economische beleid en andere taken uitvoert die in dienst staan van de overlegeconomie. Zie ook:

sociaal grondrecht / (mv.) sociale grondrechten Eng.: social fundamental rights : mensenrechten - rechten die het maatschappelijk welzijn bevorderen. De in de grondwet opgenomen ~ zijn: recht op rechtsbijstand, werk(bescherming), bijstand(suitkering), goed leefmilieu, gezondheidszorg, woongelegenheid, culturele ontplooiing en onderwijs. Art. 18 Grondwet en 23 Grondwet - Zie ook: tegenstelling klassieke grondrechten

sociaal plan Eng.: social plan : arbeidsrecht - overeenkomst tussen een werkgever en (een vertegenwoordiging van) werknemer(s), waarin de sociale gevolgen van een reorganisatie voor de werknemer worden geregeld.

sociaal recht / sociale zekerheidsrecht Eng.: social law : sociaal recht - vakgebied dat voornamelijk betrekking heeft op de zorginspanningen en -verplichtingen van de overheid. Uitingen daarvan zijn de volksverzekeringen, zoals het wettelijk pensioen (AOW) en de bijstand (Abw), en de werknemersverzekeringen, zoals de werklozenwet (WW), ziektewet (ZW) en wet op de arbeidsongeschiktheid (WAO). Zie ook: onderdeel uitkeringsfraude hierarchische verhouding ambtenarenrecht onderdeel socialeverzekeringsrecht

sociale advocatuur : sociale advocatuur - door advocaten op 'toevoeging' (pro Deo) verleende rechtsbijstand; vooral in zaken m.b.t. het personen- en familierecht, asiel- en vreemdelingenrecht, strafrecht en sociaal recht. Art. 13 Wrb - Zie ook: hierarchische verhouding betalende advocatuur / betalende praktijk nadere verklaring sociaal recht / sociale zekerheidsrecht

sociale bindingen : strafrecht - formele en informele relaties met andere personen, groepen en de maatschappij.

sociale controle Eng.: social control : rechtssociologie - regulerende, corrigerende werking die burgers onderling op elkaar uitoefenen. Bijv. een persoon aanspreken die zijn asbak op straat leegt. Zie ook: nadere verklaring burgerplicht niet gelijk aan sociale eenheid

sociale eenheid : vreemdelingenrecht - verhouding van de vreemdeling met andere vreemdelingen op basis van aantoonbare gelegaliseerde familierechtelijke relaties. (bron: Min. Jus.) Zie ook: niet gelijk aan sociale controle

sociale kaart : ruimtelijke ordening - opsomming van alle sociale instituten in een gebied, gewest of stad, zoals bijv. maatschappelijk werk, verslavingszorg, schuldhulpverlening of rechtswinkels.

sociale lasten Eng.: social burden : arbeidsrecht - financiële bijdrage die de werkgevers en werknemers betalen aan de sociale zekerheid.

sociale partners Eng.: both sides of industry : economie - betrokkenen bij het overleg over sociaal gevoelige onderwerpen waarover de regering een besluit moet nemen. De ~ zijn de werkgevers- en werknemersbonden.

sociale premies Eng.: social security charges : socialeverzekeringsrecht - bijdragen van werkgevers en werknemers aan wettelijk verplichte sociale verzekeringen, zoals de WAO, WW en AOW.

sociale raadslieden : sociaal recht - juristen, vaak in dienst bij de gemeente, waar particulieren terecht kunnen met allerlei vragen op sociaal, juridisch en maatschappelijk gebied. M.b.t. het juridische betreft het dan m.n. problemen op het gebied van huur, arbeid, sociale zekerheid, belastingen en financiën.

sociale verzekeringen Eng.: social insurance schemes : verzekeringsrecht - verplichte verzekeringen: dit omvat ten eerste de volksverzekeringen en daarnaast de werknemersverzekeringen.

Sociale Verzekeringsbank (SVB) Eng.: Social Insurance Bank : socialeverzekeringsrecht - De ~ heeft tot taak de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet, de Algemene Kinderbijslagwet, alsmede wetten die de uitvoering van deze wetten beheersen, uit te voeren en het beheren en administreren van de fondsen; Art. 34 suwi en 35 suwi

sociale voorzieningen Eng.: social benefits : staatsrecht - geheel van instellingen en regelingen dat mensen zonder inkomen van bestaansmiddelen voorziet.

sociale zekerheidssector : politiek - sociale voorzieningen (sociale zekerheid op de rijksbegroting, waaronder RWW, ABW, WW, AKW) en de sociale verzekeringen (sociale zekerheid door WW-, WAO-, ZW-, AAW-, AWW- en AOW-uitkering).

socialeverzekeringsrecht : socialeverzekeringsrecht - rechtsgebied uit de werknemersverzekeringen; vooral m.b.t. uitvoering van de WW, ZW en de WAO teneinde werknemers (en hun gezinsleden) een bestaansminimum te verzekeren. Het ~ is een subgebied van het sociaal recht. Zie ook: niet gelijk aan sociaal recht / sociale zekerheidsrecht

socialezekerheidsrechtspraak : socialeverzekeringsrecht - rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep, Raad van State, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken op het gebied van de sociale zekerheid.

socialisme Eng.: socialism : politiek - politieke stroming die zich vanaf het einde van de 19de eeuw heeft ontwikkeld en zich (nog steeds) richt tegen sociale, maatschappelijke misstanden, zoals de beknibbeling van bijstandsgerechtigden en AOW-ers, het lerarentekort en tekorten in de zorgsector. Destijds vormden verenigde arbeiders de kracht achter het ~, tegenwoordig appelleert het ~ aan meer maatschappelijke segmenten. De PVDA is op het ~ gebaseerd. Zie ook: tegenstelling liberalisme

soevereiniteit Eng.: sovereignty of the state : diplomatiek recht - ~ wordt bepaald doordat de regels van de staat intern de hoogste regels zijn en de staat extern niet aan andere organisaties of landen is gebonden. Bijv. Nederland hoeft aan de VS geen verantwoording af te leggen over haar drugsbeleid, net zo min dat de VS aan Nederland verantwoording hoeft af te leggen over haar vuurwapenbeleid. Zie ook: nadere verklaring supranationale organisatie nadere verklaring directe werking van een verdragsbepaling

softdrugs : strafrecht - de stoffen op lijst II van de Opiumwet. Deze stoffen worden door de wetgever beschouwd als stoffen met een zeker risico voor de volksgezondheid. Bijv. marihuana of hennep. In Nederland wordt het op beperkte schaal voorhanden hebben van ~ en de gereguleerd Zie ook: tegenstelling harddrugs nadere verklaring gedoogbeleid onderdeel hasj

softwarelicentie Eng.: software license : informaticarecht - schriftelijke toestemming van de eigenaar/maker van de programmatuur om daarvan rechtmatig gebruik te mogen maken. Naleving van de ~, in het bijzonder die van Microsoft en Adobe, wordt door de Business Software Alliance gecontroleerd. Art. 26b Aw - Zie ook: nadere verklaring licentie / licentiëren / gelicentieerd

solidariteit Eng.: solidarity : verbintenissenrecht - hoofdelijkheid; hoofdelijkheid van schuldeisers of schuldenaren. Ieder van hen kan de hele schuld opvorderen resp. voor het geheel aansprakelijk worden gesteld. Indien een prestatie ondeelbaar is of uit de wet, gewoonte of rechtshandeling voortvloeit dat de schuldenaren ten aanzien van een zelfde schuld ieder voor het geheel aansprakelijk zijn, dan zijn de schuldenaren hoofdelijk verbonden. Art. 6 Boek 6 BW

solidariteit Eng.: solidarity : politiek - bewustzijn van saamhorigheid en bereidheid om de consequenties daarvan te dragen. (Van Dale)

solidariteit Eng.: solidarity : Europees recht - grondrechten ter bescherming van werknemers en consumenten, vervat in Titel IV van Deel II van de Europese Grondwet. Bijv. recht op informatie en raadpleging van de werknemers binnen de onderneming en recht op toegang tot arbeidsbemiddeling.

solidariteitsbelasting Eng.: solidarity tax : fiscaal recht - belasting waarbij maatgevend is dat hogere inkomens extra worden belast ten behoeve van de lagere inkomens.

sollicitatie / solliciteren / gesolliciteerd Eng.: candidature : arbeidsrecht - verzoek om in een functie te worden aangesteld.

solutionis causa : incasso - Latijn: probleem opgelost wegens betaling. Een betalingsverplichting eindigt ~.

solvabiliteit Eng.: solvability : ondernemingsrecht - mate waarin een onderneming in staat is aan haar verplichtingen jegens de schuldeisers te voldoen;
maatstaf voor het financiële weerstandsvermogen van een onderneming, veelal uitgedrukt in het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. (bron: beleggingsplein.nl) Art. 362 Boek 2 BW

solvabiliteitstoezicht Eng.: solvability supervision : bankrecht - toezicht dat gehouden wordt door De Nederlandsche Bank op de solvabiliteit van kredietinstellingen, d.w.z. of ze ook op lange termijn in staat zijn om aan al hun verplichtingen te voldoen. Art. 20 wtk - Zie ook: nadere verklaring herstel van solvabiliteit nadere verklaring De Nederlandsche Bank N.V. (DNB)

sommatie / sommeren / gesommeerd Eng.: summation : strafrecht - gebod, gebieden. Zie ook: onderdeel ingebrekestelling / in gebreke stellen / in gebreke gesteld

sommatie / sommeren / gesommeerd Eng.: summation : overeenkomstenrecht - schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde termijn een wettelijke of contractuele verplichting na te komen; ingebrekestelling. Art. 82 Boek 6 BW - Zie ook: hierarchische verhouding ingebrekestelling / in gebreke stellen / in gebreke gesteld

sommatiebrief Eng.: summation : incasso - brief waarin een persoon wordt aangemaand tot nakoming van zijn contractuele of wettelijke verplichtingen; ingebrekestelling. Bijv. "Derhalve verzoek ik u - en voor zover nodig sommeer u - om binnen 10 dagen na heden de tien broodmachines te leveren, bij gebreke waarvan u in verzuim zult zijn en ik mij vrij acht om rechtsmaatregelen te treffen." Art. 82 Boek 6 BW

sommen ineens Eng.: lump sum payment : erfrecht - aanspraak van een kind van de erflater op een bedrag in contanten uit de nalatenschap ten behoeve van verzorging, opvoeding, levensonderhoud en studie of wegens verrichte werkzaamheden voor (het beroep of bedrijf van) de erflater zonder daar een passende beloning voor te hebben ontvangen. Of de aanspraak bestaat, hangt o.m. af van de leeftijd van het kind. Bijv. ten gevolge van het langstlevende testament van zijn vader kreeg het 19-jarige kind zijn erfdeel (nog) niet in contanten maar ging alles naar zijn stiefmoeder. Hij eiste daarom een som ineens ten behoeve van zijn studie. Art. 35 Boek 4 BW en 36 Boek 4 BW

sommenverzekering Eng.: contingency insurance : verzekeringsrecht - verzekering, welke op een vooraf overeengekomen moment en bij vooraf overeengekomen gebeurtenis een geldsom of periodieke uitkering uitkeert die onafhankelijk is van de geleden schade. Art. 305 Wvk

Sondernachfolge : vermogensrecht - Duits: opvolging onder bijzondere titel. Zie ook: nadere verklaring opvolging onder bijzondere titel in de schuld

sorteerproeven : strafrecht - proef waarbij een politiehond op basis van menselijke geuren op voorwerpen een verdachte identificeert. (Van Dale)

spaarbank : bankrecht - bank die zich toelegt op het aantrekken van spaargelden van particulieren, verenigingen en stichtingen.

spaarloon : arbeidsrecht - bekendste vorm van bedrijfssparen. Uit het brutoloon wordt een bedrag gespaard waarover geen belasting of sociale lasten verschuldigd zijn. Hoe hoger het belastingtarief waar de persoon in valt, des te groter is het voordeel. (bron: aon)

spaarloonregeling : arbeidsrecht - wettelijke regeling waardoor een werknemer belastingvrij een deel van zijn brutoloon kan sparen. De ~ moet aan een reeks voorwaarden voldoen en is niet weggelegd voor de directeur-grootaandeelhouder. De gespaarde bedragen moeten minimaal vier jaar op de spaarrekening blijven staan. (bron: belastingdienst) Art. 32 wet lb

spaarregeling : onderwijsrecht - wanneer een student in het eerste jaar niet de vereiste 21 studiepunten haalt, wordt de studiefinanciering omgezet in een lening. Maar, als de student binnen 4 jaar zijn studie voltooit wordt de lening van het eerste jaar alsnog omgezet in een gift.

spam / junkmail : internetrecht - Engels: ongevraagde en ongewenste e-mail die in grote hoeveelheden met dezelfde, vaak waardeloze, inhoud zijn verzonden. Vaak leidt ~ tot ergernis.

speciëskoop : overeenkomstenrecht - koop waarbij de levering van een specifieke, individueel bepaalbare zaak is afgesproken. Bijv. de koop van een bepaalde auto.

speciale last Eng.: special encumbrance : bestuursrecht - vereiste voor nadeelcompensatie door de overheid voor haar handelen. De door overheidshandelen veroorzaakte schade die op een beperkt aantal personen drukt (tegenover schade die op een ieder drukt).

speciale preventie Eng.: special prevention : criminologie - individuele overtredingen bestraffen, teneinde herhaling te voorkomen. Zie ook: tegenstelling generale preventie nadere verklaring preventie

specialiteitsbeginsel Eng.: speciality principle : pand- en hypotheekrecht - beginsel dat inhoudt dat een hypotheekakte een aanduiding dient te bevatten van de vordering waarvoor de hypotheek tot zekerheid strekt of van de feiten aan de hand waarvan die vordering kan worden bepaald. Art. 260 Boek 3 BW

species : rechtswetenschap - Latijn: bijzondere, afgeleide wet ten opzichte van zijn meer algemene wet (genus). ~ heeft voorrang boven genus. Bijv. lasterlijke aanklacht is een ~ van het genus laster of smaad. (A.L.J.M. Janssens) Art. 268 WvSr

specieskoop : - koop van een specifieke zaak; koopovereenkomst waarvan bij het sluiten van de overeenkomst de te kopen zaak is geïndividualiseerd.

specieszaak Eng.: chose in specie : vermogensrecht - individueel bepaalde zaak. Indien geen plaats voor de nakoming is bepaald, moet de aflevering van een ~ geschieden ter plaatse waar zij zich bij het ontstaan van de verbintenis bevond. Tegenovergestelde van genuszaak. Art. 41 Boek 6 BW

specificatiebevoegdheid verkoper : overeenkomstenrecht - bevoegdheid van een verkoper om, met inachtneming van de bekende behoeften van een koper maat en vorm van een zaak zelf te bepalen, als de koper die niet zelf aangeeft. Art. 31 Boek 7 BW

specifiek Eng.: specific : rechtswetenschap - bijzonder.

speelcasino : burgerlijk recht - de voor het publiek opengestelde of bedrijfsmatig gedreven inrichting, waar door middel van gemeenschappelijk beoefende kansspelen aan de deelnemers de gelegenheid wordt gegeven om mede te dingen naar prijzen of premies, indien de aanwijzing van de winnaars geschiedt door enige kansbepaling, waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen. Art. 27g Wet op de Kansspelen

spel en weddenschap Eng.: gaming : overeenkomstenrecht - in de wet staat ~ als voorbeeld van een kansovereenkomst, d.w.z. een handeling waarvan de uitkomsten met betrekking tot voordeel en nadeel van een onzekere gebeurtenis afhangen. Art. 1811 Boek 7A BW en 1825 Boek 7A BW - Zie ook: nadere verklaring kansovereenkomsten / aleatoire overeenkomsten

Sperrwirkung : Europees recht - Duits: versperrende werking. Beginsel dat lidstaten geen met het Gemeenschapsrecht strijdige verplichtingen in het leven mogen roepen.

spiegelconfrontatie Eng.: mirror confrontation : strafprocesrecht - confrontatie van een getuige met één of meerdere personen d.m.v. een raam waar aan de ene kant doorheen kan worden gekeken en die aan de andere kant een spiegel is. De ~ is bedoeld om te kijken of de getuige een verdachte herkent. Zie ook: onderdeel Oslo-confrontatie

spijtoptanten : criminologie - personen die hun eerder genomen besluit betreuren en de gevolgen ongedaan willen maken. Zie ook: nadere verklaring gratie verlenen

spinhuis : rechtsgeschiedenis - tegen het einde van de zestiende eeuw deden de eerste commune gevangenissen hun intrede. Het ~ was een dergelijke gevangenis voor vrouwen, alwaar deze onder tucht textiel sponnen. Op deze wijze bleven de vrouwen van waarde voor de economie en werden zij als het ware voorbereid op deelname aan het arbeidsproces.

splitsing / splitsen / gesplitst Eng.: demerger : fusie- en overnamerecht - is zuivere splitsing of afsplitsing. Art. 334a Boek 2 BW en 334n Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring afsplitsing / afsplitsen / afgesplitst

splitsing grond / splitsen van grond / gesplitste grond : vastgoedrecht - de eigenaar van een gebouw en de daarbij behorende grond mag zijn eigendomsrecht splitsen in een aantal appartementsrechten. ~ geschiedt door inschrijving van een notariële splitsingsakte in de openbare registers. De akte dient een splitsingsreglement te bevatten, waarin o.a. de statuten van de Vereniging van Eigenaars is opgenomen. Art. 106 Boek 5 BW

splitsingsakte : vastgoedrecht - notariële akte met een nauwkeurige omschrijving van te splitsen erfpacht of appartementsrecht, zoals het appartementsgebouw, de omschrijving van de afzonderlijke appartementen en de onderdelen van het Modelreglement waarvan wordt afgeweken. Bij de ~ hoort de splitsingstekening, met daarop exact de grenzen tussen de verschillende appartementen onderling en die van de gemeenschappelijke ruimten. Art. 91 Boek 5 BW en 106 Boek 5 BW

splitsingsreglement : vastgoedrecht - reglement m.b.t. de splitsing van grond.

splitsingsvergunning : rechtspersonenrecht - toestemming die nodig is om te kunnen opdelen. Bijv. voor splitsing van een appartementsrecht is geen ~ nodig. Voor de splitsing van een rechtspersoon is een ~ van de rechter nodig. Art. 18 Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring privaatrechtelijke rechtspersoon nadere verklaring appartementsrecht / horizontale eigendom

spoedappèl : burgerlijk procesrecht - hoger beroep op een vonnis in kort geding, waarbij op een zeer korte termijn voor de zittingsdatum kan worden gedagvaard. Zie ook: nadere verklaring kort geding (KG) / kort gedingen nadere verklaring gerechtshof / gerechtshoven (mv.)

sponsor / sponsoring / sponsoren / gesponsord : rechtswetenschap - Engels: personen of instellingen die een project met (financiële of materiële) middelen ondersteunen in ruil voor reclame-uitingen. Bijv. op scholen in de vorm van materialen zoals boekjes, video's, folders, posters en spellen. Of in de vorm van gesponsorde activiteiten zoals schoolfeesten, sportdagen, schoolzwemmen en schoolreisjes. De meest voorkomende tegenprestatie die scholen leveren, is het vermelden van de ~ in de schoolkrant, schoolgids of nieuwsbrief.

spontane vernietiging / spontaan vernietigen / spontaan vernietigd : bestuursrecht - vernietiging door de Kroon van een besluit van een overheidsorgaan, zonder dat daartegen beroep hoeft te zijn ingesteld. Art. 132 Grondwet

spoorwegmisdrijf / spoorwegmisdrijven : strafrecht - misdrijf door opzettelijk gevaar te veroorzaken voor het treinverkeer. Max. gevangenisstraf: 15 jaar of een boete van max. € 45.000,--. Art. 164 WvSr en 165 WvSr

spreekrecht : strafprocesrecht - recht tot spreken dat slachtoffers (of de nabestaande) ter strafzitting onder bepaalde omstandigheden toekomt. De Wet invoering van spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden is op 1 januari 2005 in werking getreden en geldt voor alle op 1 januari 2005 aanhangige zaken. De Wet beoogt dat slachtoffers van ernstige misdrijven (dan wel de nabestaanden ingeval het slachtoffer is overleden) niet alleen in de rol van getuige of benadeelde partij, maar k als zodanig tijdens de strafzitting een verklaring kunnen afleggen over de gevolgen die het te berechten feit voor hem of haar heeft gehad. Dit zou een bijdrage kunnen leveren aan het herstel van de emotionele schade die het delict bij het slachtoffer teweeg heeft gebracht en er zou een preventieve werking van kunnen uitgaan. De invoering van het spreekrecht geldt als een recent voorbeeld van de wijze waarop de laatste decennia is getracht de positie van het slachtoffer te verbeteren. (bron: Cleiren, Fernhout, Graauw, Groenhuijsen, Roos, Wijkerslooth) Art. 1 wisvsen - Zie ook: nadere verklaring slachtofferschap nadere verklaring slachtoffer nadere verklaring Wet invoering van spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden

sprongcassatie : cassatie - overeenkomst tussen partijen dat hun geschil na de einduitspraak in eerste aanleg direct (zonder hoger beroep) in cassatie aan de Hoge Raad zal worden voorgelegd. Zie ook: nadere verklaring paardensprong hierarchische verhouding prorogatie