Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

scheiding onverdeeldheid : vermogensrecht - verdeling van een gemeenschappelijk goed tussen deelgenoten. Bijv. scheiding van een gemeenschap van goederen tussen echtgenoten. Art. 179 Boek 3 BW - Zie ook: tegenstelling wettelijk deelgenootschap

scheiding van tafel en bed / scheiden van tafel en bed / gescheiden van tafel en bed Eng.: judicial separation : echtscheidingsrecht - opheffing van de samenwoningsverplichting tussen echtgenoten op grond van duurzame ontwrichting van het huwelijk. De ~ eindigt door de verzoening van de echtgenoten. Zij dienen dan wel de opheffing in te schrijven in het huwelijksgoederenregister. Art. 169 Boek 1 BW en 183 Boek 1 BW - Zie ook: tegenstelling echtscheiding / echtscheiden / in de echt gescheiden hierarchische verhouding ontbinding van het huwelijk / ontbinden van het huwelijk / ontbonden huwelijk nadere verklaring samenwoning / samenwonen / samengewoond / samenwoningsverplichting hierarchische verhouding hertrouwen / hertrouwd

scheidsgerecht Eng.: arbitration court : arbitragerecht - vaak particuliere instantie die geschillen buitengerechtelijk, dus zonder dat een rechter er aan te pas komt, beslist. Bijv. Nederlands Arbitrage Instituut. Art. 1026 Rv - Zie ook: nadere verklaring arbitrage / arbitreren / gearbitreerd niet gelijk aan conflictbemiddeling / mediation onderdeel arbiters tegenstelling ad hoc-arbitrage

schending van de landsvrede : rechtsgeschiedenis - 16e-18e eeuw: krenken van gemeenschappelijke rechten. Rechtskrenking werd naarmate het gezag in Nederland sterker werd niet meer alleen gezien als een aantasting van private rechten, maar tevens als een verstoring van de lands- of stadsvrede. nadere verklaring private rechten

Schengenvisum Eng.: Schengen visa : vreemdelingenrecht - met de inwerkingtreding van het Verdrag van Schengen is er ook een Schengenvisum ingevoerd. Met dit visum mag een vreemdeling vrij reizen binnen het gebied van alle Schengen-landen. Wel heeft elk land de bevoegdheid om een vreemdeling te weigeren. Een visum is in principe maximaal drie maanden geldig. (bron: Min. Jus.)

schenker Eng.: donor : overeenkomstenrecht - gever, donateur. De persoon die, bij zijn leven, om niet enig goed afstaat ten behoeve van de begiftigde die het aanneemt. Art. 1703 Boek 7A BW

schenking / schenken / geschonken Eng.: gift : overeenkomstenrecht - overeenkomst waarbij een schenker, bij leven, om niet en onherroepelijk enig goed (of geldbedrag) afstaat ten behoeve van de begiftigde die het aanneemt. Bijv. ~ kan alleen bestaande goederen betreffen, niet toekomstige;
overeenkomst waarbij de schenker zich verbindt aan de begiftigde een vermogensbestanddeel af te staan zonder tegenprestatie en met de bedoeling de begiftigde te bevoordelen. Een schenking kan geschieden in geld of andere goederen: onroerend goed, aandelen, kunst, antiek etc.. Voor een ~ is in beginsel een notariële akte nodig. (bron: KNB) Art. 175 Boek 7 BW en 177 Boek 7 BW - Zie ook: nadere verklaring giften / schenkingen / schenken / geschonken nadere verklaring toekomstige goederen

schenking ter zake des doods Eng.: donation mortis causa : notarieel recht - in een notariële akte vastgelegde schenking, waarbij de begiftigde het geschonkene pas krijgt bij het overlijden van de schenker. Art. 177 Boek 7 BW

schenkingsakte Eng.: deed-poll : notarieel recht - akte waarin een schenking is vastgelegd. Bijv. een akte waarin een moeder verklaart € 10.000,- te schenken aan haar zoon. Voor zover een schenking de strekking heeft dat zij pas na overlijden van de schenker zal worden uitgevoerd, vervalt zij met het overlijden van de schenker, tenzij de schenking door de schenker persoonlijk is aangegaan en van de schenking een notariële akte is opgemaakt. Art. 177 Boek 7 BW

schenkingsrecht Eng.: gift tax : notarieel recht - belasting die wordt geheven over de waarde van de geschonken goederen of van de bevoordeling die de begiftigde geniet. De schenker moet in Nederland wonen wil de Nederlandse fiscus kunnen heffen. De woonplaats van de begiftigde is niet van belang. (bron: KNB) Art. 175 Boek 7 BW - Zie ook: hierarchische verhouding giften / schenkingen / schenken / geschonken niet gelijk aan successierechten nadere verklaring officiële woonplaats / domicilie

schennis / schending / schenden / geschonden : rechtssociologie - overtreding, inbreuk maken op. Bijv. ~ van de zeden, door naakt over straat te lopen. Art. 239 WvSr

schepeling Eng.: crew member : zeerecht - persoon, die een arbeidsovereenkomst met een zeewerkgever is aangegaan, met uitzondering van de kapitein. Art. 393 Wvk en 413 Wvk - Zie ook: hierarchische verhouding kapitein

schepen : Belgisch recht - lid van het college van burgemeester en schepenen, zijnde het uitvoerend college bestaande uit 2 tot 10 leden, verkozen uit en door de gemeenteraad.

Schiedammer Parkmoord : strafrecht - moord op Nienke Kleiss. De zaak heeft voor veel opschudding gezorgd, vanwege onterechte veroordeling van verdachte Kees B. Hij kreeg op 29 mei 2001, alsmede in hoger beroep, achttien jaar celstraf plus TBS met dwangverpleging opgelegd. In augustus 2004 bleek dat niet Kees B., maar Wik H. dader is. Hij is op 22 november 2005 tot achttien jaar gevangenisstraf en tbs veroordeeld. nadere verklaring tunnelvisie

schijnhandeling Eng.: sham transaction : rechtswetenschap - rechtshandeling die voor iets anders wordt gebruikt dan waarvoor het is bedoeld. Bijv. het huwelijk dat is aangegaan om in Nederland een geldig verblijf te krijgen is een ~. Art. 53 Boek 1 BW en 71a Boek 1 BW - Zie ook: hierarchische verhouding stuiting / stuiten / gestuit nadere verklaring ambtsmisdrijf / ambtsdelict onderdeel schijnhuwelijk

schijnhuwelijk Eng.: sham marriage : vreemdelingenrecht - huwelijk dat slechts is gesloten om een verblijfsvergunning te krijgen voor een vreemdeling. (bron: Min. Jus.) Art. 71a Boek 1 BW - Zie ook: nadere verklaring schijnhandeling

schikking / schikken / geschikt Eng.: out-of-court settlement : mediation - minnelijke oplossing van het geschil, zonder dat er een gerechtelijke uitspraak is geweest. Een ~ is meestal het gevolg van onderhandelingen tussen partijen, waarbij water bij de wijn wordt gedaan. Art. 87 Rv en 511c WvSv - Zie ook: tegenstelling condemnatoir vonnis nadere verklaring minnelijke schikking / schikken / geschikt / transactie / transigeren / getransigeerd onderdeel transactie

schikking / transactie Eng.: transaction : strafrecht - afdoening van een delict van de lichte soort op voorstel van het Openbaar Ministerie, meestal via een door de verdachte te betalen geldsom. Zie ook: tegenstelling condemnatoir vonnis nadere verklaring minnelijke schikking / schikken / geschikt / transactie / transigeren / getransigeerd onderdeel transactie

schikking in der minne / schikken in der minne / geschikt in der minne Eng.: out-of-court settlement : mediation - beslechting door partijen van hun geschil(len), tot standgekomen in goed onderling overleg, al dan niet door tussenkomst van een derde partij. Bijv. een mediator, advocaat of rechter. Art. 46d Advw

schikkingscomparitie / comparitie van partijen Eng.: appearance of the parties to reach a settlement : burgerlijk procesrecht - bevolen zitting waarbij partij persoonlijk moeten verschijnen (comparitie) om onder leiding van de rechter een schikking te beproeven. Art. 87 Rv en 1043 Rv - Zie ook: hierarchische verhouding conclusie van repliek / repliceren / gerepliceerd

schikkingsvonnis : arbitragerecht - partijen worden het soms op de mondelinge behandeling bij de rechter of arbiter met elkaar eens. Zij treffen dan een regeling, die op hun verzoek wordt neergelegd in een ~. In het dictum van het ~ staat de getroffen regeling.

schikkingsvoorstel : strafrecht - voorstel waarbij de politie of de officier van justitie een verdachte van een strafbaar feit aanbiedt een bepaald bedrag te betalen. Als de verdachte daarop ingaat, hoeft hij niet terecht te staan. Zie ook: nadere verklaring minnelijke schikking / schikken / geschikt / transactie / transigeren / getransigeerd nadere verklaring transactie

schip / schepen (mv.) : - alle zaken die geen luchtvaartuig zijn en die blijkens hun constructie bestemd zijn om te drijven. Art. 1 Boek 8 BW - Zie ook: nadere verklaring zeeschip

schipper / schippers (mv.) : binnenvaartrecht - gezagvoerder van een binnenschip. Art. 6 Boek 8 BW

schoonfamilie Eng.: in-laws : personen- en familierecht - familieleden van een persoons man of vrouw. Bijv. zwager.

schoongrondverklaring : milieurecht - juridisch document waaruit blijkt dat geleverde (bouw)grond niet verontreinigd is met één van de stoffen die in de zgn. 'leidraad Bodemsanering' worden genoemd. (bron: huizenveiling.nl)

schorsende werking Eng.: suspensive effect : bestuursprocesrecht - tijdelijk opschorten van de gevolgen. Bijv. bezwaar of beroep tegen een overheidsbesluit heeft geen ~. Art. 6:16 AWB - Zie ook: nadere verklaring administratief beroep nadere verklaring administratief bezwaar

schorsing / schorsen / geschorst Eng.: suspension of prosecution / recess : burgerlijk procesrecht - tijdelijke onderbreking; voorlopig of tijdelijk verbod om ambt waar te nemen. Art. 254 Rv en 350 Rv - Zie ook: tegenstelling uitstel uitspraak tegenstelling hervatting rechtsgeding / het rechtsgeding hervatten onderdeel schorsing advocaat niet gelijk aan onderbreking van de zitting / onderbreken van de zitting / onderbroken zitting

schorsing advocaat Eng.: suspension of attorney : advocatuur - een advocaat die niet in staat is tot behoorlijke praktijkuitoefening kan door de raad van discipline voor onbepaalde tijd worden geschorst. Gedurende de schorsing mag de titel van advocaat niet worden gevoerd. Art. 16 Advw en 26 Wna - Zie ook: nadere verklaring witwaspraktijken nadere verklaring Raad van Discipline (RvD)

schouw Eng.: judicial examination of the spot : strafprocesrecht - bezichtiging door de rechter van de plaats van het delict. Art. 125 WvSv - Zie ook: nadere verklaring descente tegenstelling plaatsopneming onderdeel locus delicti

schrapping van het tableau / schrappen van het tableau / geschrapt van het tableau Eng.: disbarment : advocatuur - van het register van advocaten uit het arrondissement halen. Bijv. ~ kan plaatsvinden op verzoek of omdat de akte van beëdiging niet tijdig aan de griffier ter hand werd gesteld. Art. 8 Advw - Zie ook: nadere verklaring tableau nadere verklaring advocaat-stagiaire

schriftelijk Eng.: in writing : rechtswetenschap - in conventionele zin (gangbaar): de betrokken handeling moet op papier staan. In die betekenis werkt het vooral onderscheidend ten opzichte van mondelinge handelingen;
in ruimere zin: weergave door middel van schrifttekens, waarbij het irrelevant is wat de drager van de schrifttekens is. Bijv. papier, diskette, harde schijf, Cd-rom. Zie ook: niet gelijk aan schriftuur

schriftelijke uitlating Eng.: written statement : burgerlijk procesrecht - schriftelijke reactie.

schriftuur : cassatie - schriftelijk stuk waarin gemotiveerd en welomschreven de redenen van een cassatieberoep (middelen tot cassatie) zijn opgesomd of worden weersproken. Art. 407 Rv en 411 Rv

schrijvende magistratuur Eng.: the Bench / the clerk's : staatsrecht - griffiers. Zie ook: nadere verklaring proces-verbaal (PV) / (mv.) processen-verbaal / proces-verbalen

schuld Eng.: fault : verbintenissenrecht - hetgeen een persoon aan een ander is verschuldigd. Bijv. een geldsom;
mate van verwijtbaarheid in civiele zin. Bijv. het ~vereiste bij een onrechtmatige daad. Art. 162 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring onrechtmatige daad (OD)

schuld Eng.: guilt : strafrecht - mate van verwijtbaarheid in strafrechtelijke zin. Bijv. geen straf zonder ~. Art. 27 WvSv en 250 WvSv - Zie ook: onderdeel culpoos delict / (mv.) culpose delicten tegenstelling onschuldpresumptie

schuldaansprakelijkheid Eng.: liability based on fault : aansprakelijkheidsrecht - ouders of voogden van kinderen in de leeftijd van 14 tot 16 zijn slechts aansprakelijk als hen een verwijt kan worden gemaakt dat zij de fout van het kind niet hebben belet. Art. 169 Boek 6 BW - Zie ook: tegenstelling risicoaansprakelijkheid tegenstelling Haftung / verhaalsaansprakelijkheid

schuldbeginsel Eng.: debt principle : strafrecht - bestraffing van de burger heeft alleen plaats indien de burger van diens onbehoorlijke gedraging een verwijt valt te maken. Zie ook: onderdeel schuld niet gelijk aan schuldbekentenis

schuldbegrip (fundamenteel) Eng.: concept of guilt (fundamental) : strafrecht - verwijtbaarheid. Ook wel theoretisch schuldbegrip genoemd. Zie ook: onderdeel verwijtbaarheid

schuldbekentenis Eng.: acknowledgement of debt : bewijsrecht - een ondertekend document waarin een persoon zich ertoe verbindt een geldsom te betalen. De ~ levert dwingend bewijs op als het met de hand is geschreven en het bedrag voluit (in letters) is geschreven. Art. 158 Rv - Zie ook: onderdeel eenzijdige overeenkomst tegenstelling gerechtelijke erkentenis

schuldbemiddeling : consumentenrecht - verbod op het bedrijfs- of beroepsmatig, verlenen van diensten, gericht op de totstandkoming van een regeling met betrekking tot de bestaande schuldenlast van een natuurlijk persoon, geheel of gedeeltelijk voortvloeiend uit een of meerdere krediettransacties. Art. 47 Wck en 48 Wck - Zie ook: tegenstelling Schuldsaneringsregeling (WSNP) / (oneig.) wet Schuldsanering

schuldcompensatie : fiscaal recht - schuldvergelijking is niet mogelijk met betrekking tot rijksbelastingen en andere belastingen en heffingen waarvan de invordering aan de ontvanger is opgedragen. Art. 24 IW 1990

schulddelict : strafrecht - delict waarvan in de delictsomschrijving het bestanddeel schuld of culpa staat. Schuld of culpa is verwijtbare onvoorzichtigheid: men is niet voorzichtig geweest waar men dat wel had moeten zijn. Bijv. een ~ is dood door schuld.

schuldeiser / crediteur Eng.: creditor : incasso - persoon die van een andere persoon te vorderen heeft; persoon die een vordering heeft op een schuldenaar (debiteur). Bijv. de ~ accepteert het schuldsaneringsvoorstel, waarbij de man tegen finale kwijting 10% van de schuld betaalt. Art. 45 Boek 3 BW en 2 Boek 6 BW - Zie ook: tegenstelling schuldenaar / debiteur

schuldeisersverzuim : verbintenissenrecht - als nakoming van een verbintenis verhinderd wordt omdat de schuldeiser de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of niet aan een verplichting jegens de schuldenaar voldoet (op grond waarvan de schuldenaar bevoegd is nakoming van de verbintenis op te schorten). Art. 58 Boek 6 BW en 59 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring opschortingsrecht nadere verklaring ingebrekestelling / in gebreke stellen / in gebreke gesteld

schuldenaar / debiteur Eng.: debtor : incasso - persoon die aan een andere persoon (de crediteur) iets verschuldigd is; persoon die een verplichting heeft ten opzichte van een schuldeiser. Art. 2 Boek 6 BW - Zie ook: tegenstelling schuldeiser / crediteur onderdeel waarborg nadere verklaring handelen met de gefailleerde schuldenaar

schuldenaar / schuldenaren Eng.: debtor : faillissementsrecht - natuurlijke of rechtspersoon over wie de rechtbank surseance van betaling heeft uitgesproken en onder toezicht staat van een bewindvoerder. Art. 213 Fw - Zie ook: hierarchische verhouding bewindvoerder in surseance

schuldenlast Eng.: indebtedness : incasso - totaal van de schulden.

schuldheling : strafrecht - verwerving, voorhanden hebben of overdracht van een goed, of vestiging of overdracht van een persoonlijk of zakelijk recht, terwijl men ten tijde van de verwerving of het voorhanden hebben, dan wel bij de vestiging van het recht wist of kon vermoeden dat het een door een misdrijf verkregen goed was. Bijv. doordat het goed op een ongebruikelijke plaats tegen een te lage prijs wordt aangeboden. Art. 417bis WvSr

schuldhulpverlening : insolventierecht - door schuldhulpbureaus aangeboden hulp aan personen die schulden hebben, deze niet kunnen aflossen en niet weten hoe ze hun schuld kunnen afbetalen.

schuldigerkenning : notarieel recht - notariële akte waarin ouders aan hun kinderen schenken zonder dat er contant geld aan te pas komt. De schenking is eerst opeisbaar bij overlijden van de schenkers. De kinderen verkrijgen een niet-opeisbare vordering op hun ouders. Door de ~ over een aantal jaren te spreiden kunnen besparingen van te heffen successierechten worden gerealiseerd. De ouders dienen echter over de schuld aan hun kinderen daadwerkelijk jaarlijks rente te vergoeden. (bron: KNB)

schuldigverklaring / schuldig verklaren / schuldig verklaard Eng.: declare guilty : strafrecht - uitspraak door de strafrechter, waarbij hij het door het Openbaar Ministerie ten laste gelegde feit bewezen en een strafbaar feit acht en van oordeel is dat de verdachte strafbaar is. Bijv. een Amerikaanse jury in de staat Utah heeft een mormoon ~ aan polygamie. Art. 351 WvSv - Zie ook: nadere verklaring Openbaar Ministerie (OM) nadere verklaring verdachten

schuldoverneming / delegatie / passieve novatie / debiteursvervanging Eng.: transfer of debt : verbintenissenrecht - vervanging van de debiteur; overdracht van een schuld van de oude schuldenaar aan een andere, nieuwe schuldenaar. ~ kan slechts plaatsvinden met toestemming van de schuldeiser. Art. 155 Boek 6 BW en 157 Boek 6 BW - Zie ook: tegenstelling cessie / assignatie / assignatio niet gelijk aan waarborg tegenstelling actieve novatie

schuldrecht : verbintenissenrecht - Germaanse term voor verbintenissenrecht.

schuldsanering Eng.: debt rescheduling : faillissementsrecht - ~sregeling van natuurlijke personen vindt op verzoek plaats indien redelijkerwijs te voorzien is dat een persoon zijn schulden niet meer zal kunnen betalen of indien hij reeds is gestopt met betalen. Deze regeling houdt een forse beknotting van de financiële ruimte in, vaak teruggedraaid tot 90% van de bijstandsnorm voor de duur van 3 jaar. Art. 284 Fw - Zie ook: tegenstelling faillissement onderdeel bewindvoerder onderdeel saniet

Schuldsaneringsregeling (WSNP) / (oneig.) wet Schuldsanering Eng.: Dutch Debt Rescheduling Act : faillissementsrecht - saneringsregeling voor natuurlijke personen, waarbij een saneringsplan tot herstructurering van zijn financiële positie wordt opgesteld. De ~ is eveneens van toepassing op natuurlijke personen met een eenmanszaak of een personenvennootschap, waaronder de vennootschap onder firma. Art. 284 Fw - Zie ook: nadere verklaring saniet nadere verklaring bewindvoerder tegenstelling schuldbemiddeling

schulduitsluitingsgronden Eng.: excuses : strafrecht - feiten en omstandigheden die de strafbaarheid van een dader wegnemen, zoals ontoerekenbaarheid, noodweerexces en onbevoegd gegeven ambtelijk bevel. Art. 37 WvSr en 39 WvSr - Zie ook: onderdeel strafuitsluitingsgronden

schuldvergelijking Eng.: settlement per contra of a debt : verbintenissenrecht - verrekening van gelijksoortige vorderingen, waardoor de wederzijdse vorderingen tegen elkaar wegvallen voor het bedrag van de kleinste vordering. Art. 127 Boek 6 BW

schuldvernieuwing / novatie / novatio Eng.: renewal : verbintenissenrecht - Latijn: situatie waarbij een rechtsverhouding in een andere wordt omzet. Bijv. bij overeenkomst afstand doen van een bestaand vorderingsrecht. Art. 160 Boek 6 BW - Zie ook: tegenstelling conversie onderdeel dubbele novatie niet gelijk aan renovatie / renoveren / gerenoveerd

schuldvordering Eng.: claim : vermogensrecht - of vordering; persoonlijk recht. Bijv. op het saldo op een bankrekening. De ~ is een vermogensrecht en kan daarom worden overgedragen en verpand. Art. 1 Boek 3 BW - Zie ook: onderdeel vermogensrechten

Schutznorm : aansprakelijkheidsrecht - Duits: relativiteitsbeginsel. Beginsel dat geen verplichting tot schadevergoeding bestaat wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de schade zoals benadeelde die heeft geleden. Art. 163 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring onrechtmatige daad (OD)

sec : advocatuur - Frans: droog, zonder ommehaal of franje. Bijv. de advocaat gaf bij pleidooi ~ de casus weer. Zie ook: nadere verklaring sic

second opinion : advocatuur - Engels: tweede opinie; ergens anders nog te rade gaan. Bijv. Piet schrok van het advies van mr. X om de procedure stop te zetten en vroeg daarom een ~ aan mr. Y. Zie ook: niet gelijk aan legal opinion

secretaris : bestuursrecht - lid van een bestuur, die zich bezighoudt met corresponderen en notuleren. Bijv. de ~ is Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koningin behulpzaam bij het uitoefenen van hun taken.

sector bestuursrecht Eng.: administrative section of the district court : bestuursrecht - onderdeel van de rechtsprekende macht waarbij de administratieve procedure wordt gevolgd. Het gaat met name om de ordening van de relatie tussen openbaar bestuur en burgers. Bij de ~ van de rechtbank kan beroep worden ingesteld tegen een besluit.

sector civiel Eng.: civil section : staatsrecht - onderdeel van rechtbank of gerechtshof waarbinnen strafzaken worden behandeld. De behandeling kan zowel door een enkelvoudige kamer (de politierechter of raadsheer) als door een meervoudige kamer (drie rechters of raadsheren) geschieden. Art. 20 Wet RO

sector kanton / (oneigen.) kantongerecht Eng.: cantonal courts : staatsrecht - onderdeel van de rechtbank waarbinnen de kantonrechter recht spreekt. De ~ is hiërarchisch de laagste instantie met competentie in bepaalde zaken in een deel van het arrondissement (kanton). Art. 47 wet RO en 48 wet RO

sector strafrecht Eng.: criminal section : procesrecht - doen van een gerechtelijke uitspraak. Bijv. de rechter heeft rechtgesproken over het geschil tussen de buren.

secundair Eng.: secondary : rechtswetenschap - bijkomend, niet zijnde de hoofdzaak. Zie ook: tegenstelling subsidiair (subs.)

secundair besluit : bestuursrecht - het naar aanleiding van een bezwaar (of administratief beroep) genomen besluit.

secundair gemeenschapsrecht : internationaal recht - het recht dat door de gemeenschapsorganen van de Europese gemeenschappen tot stand is gebracht op basis van krachtens het primaire gemeenschapsrecht gegeven bevoegdheden. primair gemeenschapsrecht

secundaire arbeidsvoorwaarden : arbeidsrecht - werktijden, werkomstandigheden, vakantieregelingen, medezeggenschap.

secundaire bank : bankrecht - kredietbemiddelende bank (hypotheekbanken). Deze banken kunnen geen geld scheppen. (bron: nrc.nl)

secundaire causaliteit : bewijsrecht - de vraag in welke mate de gevolgen aan een (onrechtmatige) gedraging, en dus de veroorzaker, kunnen worden toegerekend. In geval van opzet wordt zowel primaire als ~ tussen daad, ongeval en schade snel aangenomen.

secundaire deviantie : rechtswetenschap - toenemend aFwijkend gedrag van een persoon doordat zijn omgeving hem als crimineel stigmatiseert (sneeuwbaleffect van stigmatisering). Zie ook: nadere verklaring discriminatie / discrimineren / gediscrimineerd

secureren Eng.: to secure : burgerlijk procesrecht - ongebruikelijk jargon: veilig stellen. Bijv. iemands rechten secureren.

seksueel delict / sexueel delict Eng.: sexual offence : strafrecht - misdrijf tegen normale seksuele omgangsvormen. Bijv. verkrachting. Art. 239 WvSr - Zie ook: onderdeel aanranding / aanranden / aangerand nadere verklaring zedendelict

seksuele intimidatie / sexuele intimidatie / intimideren / geïntimideerd Eng.: sexual harassment : strafrecht - door banale gedragingen of het maken van seksueel getinte opmerkingen het slachtoffer afschrikken of bang maken. ~ kan onder omstandigheden onder de strafbaar gestelde schennis van de eerbaarheid worden geschaard en dus leiden tot vervolging. Art. 239 WvSr - Zie ook: onderdeel in strijd met de goede zeden

sekwestratie / sekwestreren / gesekwestreerd / sequestratie / sequestreren / gesequestreerd Eng.: to impound : burgerlijk procesrecht - in bewaring stellen; op rechterlijk bevel bij een bewaarder in bewaring geven van zaken of geld. Vervolgens kan rustig over die zaken of dat geld worden geprocedeerd. Art. 66 Boek 6 BW en 853 Rv - Zie ook: nadere verklaring bevel tot bewaring / bevel bewaring nadere verklaring sequester / sekwester nadere verklaring kantonnement

Selbsteintritt : verbintenissenrecht - Duits: lasthebber die als wederpartij van zijn lastgever gaat optreden. ~ is slechts toegestaan als de inhoud van de rechtshandeling zo nauwkeurig vaststaat, dat strijd tussen hun beider belangen is uitgesloten. Art. 416 Boek 7 BW - Zie ook: nadere verklaring lastgever nadere verklaring lasthebber / lastnemer nadere verklaring rechtshandeling tegenstelling cognitor

self-executing : internationaal publiekrecht - Engels: direct uitvoerend. Van een verdragsbepaling: rechtstreeks werkend, d.w.z. dat een burger op een internationale verdragsbepaling een beroep kan doen voor de nationale rechter. Art. 94 Grondwet

semantiek Eng.: semantics : rechtswetenschap - onderdeel van de taalkunde dat zich bezighoudt met de betekenis van woorden.

semi-dwingend recht : rechtswetenschap - rechtsvorm tussen dwingend en aanvullend recht;
partijen mogen binnen beperkte grenzen van dwingende bepalingen aFwijken. Zie ook: tegenstelling regelend recht / aanvullend recht / ius despositum nadere verklaring recht

senaat / Eerste Kamer van de Staten-Generaal Eng.: First Chamber / Senate : staatsrecht - onderdeel van het parlement bestaande uit 75 leden dat samen met de Tweede Kamer (150 leden) en de regering de wetgevende macht vormt. Art. 51 Grondwet en 55 Grondwet - Zie ook: tegenstelling Tweede Kamer (TK)

senioriteit : merkenrecht - indien een persoon reeds een merk in een of meer lidstaten van de EU had kan hij bij het depot van datzelfde merk als Gemeenschapsmerk vorderen dat de bescherming van het Gemeenschapsmerk in die landen ingaat op de datum van het depot van die nationale merken. Art. 44 BMW

sensu stricto : advocatuur - Latijn: in de strikte betekenis van het woord.

separatisten Eng.: secured creditors : faillissementsrecht - schuldeisers in een faillissement die hun recht kunnen uitoefenen alsof er geen faillissement was. Zij gaan dus in rangorde boven de gewone schuldeisers. Bijv. hypotheek- en pandhouders. Art. 57 Fw - Zie ook: nadere verklaring preferente crediteur / preferente schuldeiser / (mv.) preferente crediteuren / preferente schuldeisers nadere verklaring recht van voorrang onderdeel pandhouder / pandnemer onderdeel hypotheekrecht

sepot / (oneigen.) seponering / seponeren / geseponeerd Eng.: dismissal / nolle prosequi : strafrecht - niet doorzetten, niet vervolgen, maar laten rusten; beslissing van het Openbaar Ministerie waarbij het op beleidsmatige of technische gronden afziet van vervolging van een geconstateerd strafbaar feit. Bijv. het Openbaar Ministerie zet een zaak tegen een verdachte niet door, omdat dat niet wenselijk wordt geacht (beleidssepot) of omdat er niet genoeg bewijs is (technisch sepot). Art. 12 WvSv - Zie ook: onderdeel beleidssepot onderdeel technisch sepot nadere verklaring Openbaar Ministerie (OM) tegenstelling vrijspraak

sequester / sekwester Eng.: sequestrum : beslagrecht - gerechtelijk bewaarder; persoon die een boedel beheert tijdens een geschil over de boedel;
een goed waarover een geschil is dat aan een derde ter bewaring of behering wordt toevertrouwd totdat er uitspraak over is gedaan. Zie ook: nadere verklaring sekwestratie / sekwestreren / gesekwestreerd / sequestratie / sequestreren / gesequestreerd

servicekosten : huurrecht - kosten die de huurder op grond van de huurovereenkomst boven op de (kale) huurprijs betaalt. Voor dat geld levert de verhuurder bepaalde diensten. Bijv. gas, water en elektriciteit of het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimten zoals het trappenhuis. Om welke diensten het gaat staat in het huurcontract. De verhuurder is verplicht om jaarlijks een overzicht van de gemaakte servicekosten te verstrekken. Omdat veel huurders maandelijks een voorschot op de servicekosten betalen, kunnen op basis van dit overzicht de servicekosten en de voorschotten worden berekend. (bron: VROM)

settlement : bankrecht - Engels: aFwikkeling van een contract op de afloopdatum. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen cash en fysieke ~. Bij cash ~ ontvangt de belegger de waarde van de reverse convertible note, warrant, optie, enz. in contanten. In geval van fysieke ~ ontvangt de belegger de onderliggende waarden. (bron: beleggingsplein.nl)

settlementsrisico : bankrecht - situatie dat in een aFwikkelingssysteem de aFwikkeling van de financiële transactie niet plaatsvindt conform de verwachting. Bijv. omdat één van de partijen zijn verplichtingen niet kan nakomen. (bron: DNB)

sexueel misbruik / seksueel misbruik Eng.: sexual abuse : strafrecht - onofficiële verzamelnaam voor de misdrijven tegen de zeden zoals verkrachting, aanranding en ontucht met minderjarigen;
misbruik maken van eigen overwicht om het meestal minderjarige of zwakzinnige slachtoffer ertoe te bewegen seks of ontuchtige handelingen te ondergaan. Art. 242 WvSr en 248a WvSr

shockschade / schrikschade : letselschaderecht - immateriële schade ontstaan door een ingrijpende ervaring; schade in de vorm van psychisch letsel, opgelopen doordat men geconfronteerd is met een geestelijk traumatiserende gebeurtenis. De Hoge Raad heeft in een uitspraak (het Kindertaxibusarrest) aangegeven in welke gevallen een persoon aanspraak kan maken op een schadevergoeding wegens ~. Art. 107 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring schade nadere verklaring vermogensschade

sic : rechtswetenschap - Latijn: bijschrift in een citaat meestal tussen [ ] om aan te geven dat de fout letterlijk zo in het citaat staat en niet afkomstig is van diegene die citeert. Bijv. "wet van 32 [sic!] september 1912, houdende..". Zie ook: niet gelijk aan sec

side letter : overeenkomstenrecht - Engels: bijgaande brief. Brief waarin enkele afspraken staan die buiten het officiële contract zijn gehouden. Bijv. dat bij de overname van bedrijfsactiva ook een bepaald personeelslid naar de koper overstapt, hetgeen de koopprijs in het overnamecont Zie ook: niet gelijk aan ad informandum gevoegde feiten / voeging ad informandum / voegen ad informandum / ad informandum gevoegd

signaleringen : vreemdelingenrecht - personen die door de autoriteiten gezocht worden en via het Nationaal Schengen Informatie Systeem (NSIS) worden ontdekt. Zie ook: nadere verklaring Nationaal Schengen Informatie Systeem (NSIS) nadere verklaring Verdrag van Schengen / uitvoeringsovereenkomst van Schengen

signatuur Eng.: signature : auteursrecht - het karakteristieke kenmerk van de maker op een beeldend werk waardoor hij als maker van dat werk wordt beschouwd. Bijv. zijn handtekening of een monogram. Art. 4 Aw - Zie ook: tegenstelling digitale handtekening onderdeel ondertekening / ondertekenen / ondertekend niet gelijk aan copyright notice

silent system / Auburn system : Amerikaans recht - Engels: Amerikaans strafsysteem dat voor het eerst werd toegepast in de jaren 20 van de negentiende eeuw en inhield dat de gevangenen in afzondering sliepen en overdag verplicht zwijgend samen arbeid moesten verrichten.

simultane deelneming : strafrecht - vorm van deelneming waarbij er sprake is van deelname voor of na het plegen van het delict; dus niet gelijktijdig. Medeplegen en medeplichtigheid bij, zijn vormen van ~.

sinecure / sinecuur : - ambt waaraan weinig of geen werk vastzit, maar wel een bezoldiging. (Van Dale)