Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

risico koper / kopersrisico : aansprakelijkheidsrecht - de kans dat een zaak na aflevering bij de koper beschadigd geraakt of teniet gaat, blijft voor rekening van die koper. ~ geldt, zelfs als is het eigendom op die zaak nog niet overgedragen. Bijv. bij eigendomsvoorbehoud. In een dergelijk geval blijft de koopprijs verschuldigd. Art. 10 Boek 7 BW - Zie ook: nadere verklaring schade nadere verklaring aflevering / afleveren / afgeleverd

risicoaansprakelijkheid Eng.: strict liability : aansprakelijkheidsrecht - een persoon draagt ~ als voor de vaststelling van de aansprakelijkheid slechts diens hoedanigheid telt en het maken van een verwijt niet ter zake doet. Bijv. de ouders van een jong kind dat bij de buurman een knikker door de ruit gooit. Art. 169 Boek 6 BW en 183 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring wettelijke aansprakelijkheid nadere verklaring schuldaansprakelijkheid nadere verklaring disculpatie / disculperen / gedisculpeerd onderdeel productaansprakelijkheid / (oneigen.) produktenaansprakelijkheid / produktaansprakelijkheid

risicocumulatie : rechtswetenschap - samenvoeging, optelling van diverse risicofactoren.

risicodekking : verzekeringsrecht - het verzekeren en verzekerd houden van risico's.

risicodenken : criminologie - denken inzake risicodeductie, waarbij wordt gezocht naar groepen cq. categorieën die het grootste gevaar opleveren voor de maatschappelijke veiligheid. Dit schatten van toekomstige gevaren en risico’s op het terrein van de strafrechtspleging kan ook worden aangeduid met de term risicojustitie. Het ~ wordt in toenemende mate toegepast bij de sanctieoplegging en bij de tenuitvoerlegging van sancties en past binnen de hedendaagse straFwetgeving, het justitiële beleid en de publieke opinie om de maatschappij in de toekomst veiliger te maken. (bron: Feeley, Kelk, Moerings, Silver) Art. 509y WvSv en 509gg WvSv - Zie ook: nadere verklaring actuarial justice nadere verklaring risicojustitie

risicojustitie Eng.: actuarial justice : criminologie - schatten van toekomstige gevaren en risico’s op het terrein van de strafrechtspleging. Er wordt gezocht naar groepen, categorieën die het grootste gevaar opleveren voor de maatschappelijke veiligheid. Dit zogenaamde risicodenken wordt in toenemende mate toegepast bij de sanctieoplegging en bij de tenuitvoerlegging van de sanctie naar aanleiding van gepleegde strafbare feiten. Het past binnen de hedendaagse straFwetgeving, het justitiële beleid en de publieke opinie om de maatschappij in de toekomst veiliger te maken. In de actuele politiek-maatschappelijke en wetenschappelijke discussies over terugdringing van de criminaliteit en het vergroten van de collectieve veiligheid hebben de zogenaamde veelplegers als risicocategorie (gelet op het recidivegevaar) de afgelopen jaren een prominente plaats gekregen. (bron: Feeley, Kelk, Moerings, Silver) Art. 509y WvSv en 509gg WvSv - Zie ook: nadere verklaring actuarial justice nadere verklaring risicodenken

risicomaatschappij Eng.: risk society : criminologie - maatschappij die door de zelf in gang gezette ontwikkelingen wordt geconfronteerd met grote risico's. Bijv. grote natuurrampen en terrorisme; Ulrich Beck (Duitse socioloog) heeft dit begrip in 1984 geïntroduceerd. nadere verklaring risicoprofiel niet gelijk aan risicodenken

risico-overgang : aansprakelijkheidsrecht - overgang van de kwade en goede kansen van de ene op de andere persoon. Bijv. verlies of schade aan gekochte zaken na ~ ontslaat de koper niet van zijn betalingsverplichting, tenzij die schade te wijten is aan de verkoper. Art. 66 vkrz

ristorno : - teruggave. Bijv. de teruggave van verkeerd betaalde verzekeringspremie. Zie ook: nadere verklaring premierestorno nadere verklaring storno / storneren / gestorneerd

roekeloos Eng.: reckless : aansprakelijkheidsrecht - onbezonnen, niet op gevaar lettend.

roekeloosheid Eng.: reckeless : aansprakelijkheidsrecht - onverantwoordelijk. Geen oog hebben voor de gevolgen en de gevaren van de handeling. De werknemer hoeft alleen de schade aan zijn werkgever te vergoeden indien sprake is van opzet of bewuste ~. Art. 661 Boek 7 BW - Zie ook: nadere verklaring opzet

roerende zaak / roerende zaken (mv.) Eng.: movable choses : vermogensrecht - tilbaar, stoffelijk object. Art. 3 Boek 3 BW en 4 Boek 5 BW - Zie ook: nadere verklaring volle eigendom nadere verklaring onroerend goed / onroerende zaak

rogatoire commissie Eng.: letters rogatory : burgerlijk procesrecht - verzoek van een rechter aan een elders gevestigde rechter om een daar verblijvende getuige te horen. Bijv. als de getuige in het buitenland woont kan een ~ worden verzocht aan een rechter van gelijke rang van de woonplaats van de getuige. Art. 174 Rv - Zie ook: tegenstelling plaatsopneming

rol Eng.: docket / cause list : burgerlijk procesrecht - lijst van alle burgerlijke zaken die bij een bepaald gerecht lopen, en waarop de voortgang van die zaken door de griffier chronologisch wordt bijgehouden. Bijv. de uitwisseling van conclusies. Art. 69 Rv - Zie ook: nadere verklaring inschrijving op de rol / inschrijven op de rol / op de rol ingeschreven onderdeel rolzaak

rolbericht Eng.: docket notice : burgerlijk procesrecht - kort verslag van de procureur, deurwaarder of griffier aan een procespartij (of diens advocaat) van hetgeen tijdens de rolzitting in diens zaak heeft plaatsgevonden. Bijv. kort na bedoelde roldatum ontving mr. X van zijn procureur het schriftelijk ~ dat de conclusie was genomen.

rolbeschikking Eng.: procedural order : burgerlijk procesrecht - uitspraak door de rechter, waarbij hij de termijnen voor het nemen van conclusies en de dagbepaling voor pleidooi en vonnis vaststelt. Art. 194 Rv - Zie ook: nadere verklaring conclusie / (mv.) conclusies tegenstelling vonnis onderdeel peremtoir stellen

rolbeschikking / jugement d'audience : procesrecht - uitspraak door de rechter, waarbij hij de termijnen voor het nemen van conclusies en de dagbepaling voor pleidooi en vonnis vaststelt. Zie ook: onderdeel rolrechter onderdeel rolbericht niet gelijk aan rolrecht nadere verklaring rolbeschikking

roldatum Eng.: docket date : burgerlijk procesrecht - dag waarop de rolzitting wordt gehouden. Bijv. indien de rechter geen comparitie van partijen gelast, verwijst de rechter de zaak naar een datum gelegen zes weken na de ~.

rolnummer / zaaknummer Eng.: docket number / case number : burgerlijk procesrecht - het nummer van een zaak die bij het gerecht aanhangig is gemaakt. Bijv. 56325 KG ZA 03-43. Zie ook: nadere verklaring rol

rolrecht : Belgisch recht - vergoeding voor het openen van het dossier bij de rechtbank. Meestal € 35,-- voor kleine geschillen tot maximaal € 1.239,50. In alimentatiezaken € 25,--. Bij onmogelijkheid tot betaling van het ~ kan daarvan ontheffing worden verleend via kosteloze rechtspleging. (2004) Zie ook: niet gelijk aan rolbeschikking / jugement d'audience

rolrechter Eng.: docket judge : burgerlijk procesrecht - rechter die wekelijks op een vaste dag de conclusies of aktes van de procureurs (of hun rolgemachtigden) in ontvangst neemt en beslist over gevraagde uitstellen. De partijen zelf zijn daarbij niet aanwezig.

rolwaarnemer / rolgemachtigde Eng.: representative : burgerlijk procesrecht - persoon die tijdens de zitting in civiele zaken namens de opdrachtgever (meestal een procureur) uitstel vraagt en/of processtukken met de rechter en wederpartij uitwisselt. De ~ is vaak een niet-juridisch geschoolde medewerker van een advocaat of deurwaarder. Zie ook: hierarchische verhouding procureur nadere verklaring rolzitting

rolzaak Eng.: case : burgerlijk procesrecht - procedure die door een dagvaarding wordt aangebracht voor de civiele rechter. Art. 78 Rv - Zie ook: niet gelijk aan rolrecht

rolzitting Eng.: sessions before the docket judge : burgerlijk procesrecht - zitting in civiele zaken waar schriftelijke procedures worden behandeld en de stukken van de partijen worden uitgewisseld. Op de ~ treden rolgemachtigden op. Zie ook: onderdeel rolbeschikking

rompbevrachting : zeerecht - overeenkomst, waarbij de ene partij (de rompvervrachter) zich verbindt een schip uitsluitend ter zee ter beschikking te stellen van haar wederpartij (de rompbevrachter) zonder daarover nog enige zeggenschap te houden. De exploitatie van het schip ligt in handen van de rompbevrachter en geschiedt voor diens rekening. Art. 530 Boek 8 BW - Zie ook: tegenstelling tijdbevrachting onderdeel bevrachten / charteren tegenstelling reisbevrachting

ronselen / geronseld : arbeidsrecht - personen verwerven, vaak op een listige manier. Bijv. het ~ van jonge jongens door een schipper onder valse voorwendselen.

roof / roven / geroofd Eng.: robbery : strafrecht - het roven. Bijv. bij de ~ had de dief veel geld buit gemaakt.

roofmoord (oneigen.) Eng.: robbery with murder : strafrecht - moord of doodslag bij een beroving. Art. 288 WvSr

rooilijn : vastgoedrecht - de lijn die bij het bouwen aan de wegzijde of aan de van die weg afgekeerde zijde niet mag worden overschreden. Art. 1 Wonw - Zie ook: niet gelijk aan erfafscheiding

Rooms-Hollandse recht : rechtsgeschiedenis - eigenaardige mengvorm van gerecipieerd Romeins recht en recht van nationale, d.w.z. Hollandse herkomst dat door juristen als Hugo de Groot, Simon van Leeuwen, Johannes Voet en Cornelis van Bynkershoek tot een hoge graad van perfectie en internationaal aanzien werd opgestuwd. Het ~ gold vóór de codificatie. (bron: R.J.H. Brink)

royalty : auteursrecht - de in geld uitgedrukte tegenprestatie voor een licentie. Bijv. uitkering door een uitgever aan een auteur van een percentage van de opbrengst van een publicatie. Zie ook: onderdeel licentie / licentiëren / gelicentieerd

royalty : burgerlijk recht - Engels: betaling door een exploitant aan de eigenaar van een deel van de opbrengst van exploitatie. Bijv. van delfstoffen.

royeerbaar aandelencertificaat / (mv.) royeerbare aandelencertificaten : effectenrecht - certificaten die omgewisseld kunnen worden in originele aandelen. Art. 202 Boek 2 BW

royement / royeren Eng.: cancellation : burgerlijk procesrecht - beëindiging van een gerechtelijke procedure op verzoek van of met instemming van beide partijen. Zie ook: onderdeel doorhaling op de rol / royement tegenstelling contrat d'adhésion / adhesiecontract / toetredingsovereenkomst

royement / royeren Eng.: cancellation : pand- en hypotheekrecht - doorhaling van een hypothecaire inschrijving door te verklaren dat die inschrijving "waardeloos" is. Art. 28 Boek 3 BW en 274 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring hypothecaire inschrijving tegenstelling contrat d'adhésion / adhesiecontract / toetredingsovereenkomst

royement / royeren Eng.: to deprive : rechtspersonenrecht - lidmaatschap bij een vereniging beëindigen. Zie ook: nadere verklaring lidmaatschapsrecht tegenstelling contrat d'adhésion / adhesiecontract / toetredingsovereenkomst

RTL - Veronica HMG - Schinkel-arrest : mensenrechten - Hof Amsterdam 14-05-2001: zaak waarin het Hof bepaalde dat uitsluitend wanneer na behoorlijk onderzoek blijkt dat een journalist geen andere middelen ten dienste staan om het publiek in te lichten over misstanden het gebruik van een verborgen camera gerechtvaardigd kan zijn. In deze zaak was het gebruik van de verborgen camera niet gerechtvaardigd omdat het publieke belang nauwelijks aanwezig was. Art. 10 EVRM

rudimentair Eng.: rudimentary : - afgeleid van het zelfstandig naamwoord rudiment, waarmee eerste beginselen van (juridische) kennis worden aangeduid. Bijv. in de toelichting bij het stuk zal het onderwerp slechts ~ worden behandeld.

ruggespraak : - het hebben van overleg met iemand uit de gelederen voordat men een besluit neemt. Bijv. het houden van ~ door een advocaat met cliënte voordat hij ingaat op het aanbod.

ruil Eng.: barter contract / exchange contract : overeenkomstenrecht - overeenkomst waarbij partijen zich verbinden elkaar over en weer een zaak in de plaats van een andere te geven. Art. 49 Boek 7 BW - Zie ook: nadere verklaring koop / kopen / gekocht tegenstelling datio in solutum / inbetalinggeving / in betaling geven / in betaling gegeven

ruilverkaveling Eng.: land consolidation : agrarisch recht - herverdeling van land tussen verschillende landeigenaren. Art. 5 pachtwet

ruilverkaveling bij overeenkomst : ruimtelijke ordening - vorm van landinrichting, waarbij drie of meer eigenaren zich verbinden bepaalde, hun toebehorende onroerende zaken samen te voegen, de verkregen massa op bepaalde wijze te verkavelen en onder elkaar bij notariële akte te verdelen. Art. 17 landinrichtingswet

ruimtebevrachting : - de reisbevrachting tegen een naar inhoud van een schip bepaalde vracht. Bijv. de ~ van dat binnenvaartschip bedraagt 200 ton. Art. 928 Boek 8 BW en 892 Boek 8 BW

ruimtelijke ordening Eng.: law relating to regional policy : ruimtelijke ordening - vakgebied dat voornamelijk met het rechtsgebied uit de Wet ruimtelijke ordening samenvalt; vooral m.b.t. het planologisch en financieel beleid in structuur-, bestemmings- en streekplannen van gemeente resp. provincie. In die plannen worden grond en percelen voor bepaalde doeleinden bestemd. Art. 10 Wro en 19a Wro - Zie ook: hierarchische verhouding asielrecht / vluchtelingenrecht

ruimtevaartrecht : rechtswetenschap - recht dat van toepassing is op de ruimtevaart. Bijv. het ~ is van toepassing op de kosmos.

rule of lAw : rechtsfilosofie - Engels: heerschappij van het recht; beginsel van de heerschappij van de algemene wet. Zie ook: niet gelijk aan legaliteitsbeginsel

rule of reason : Europees recht - argument of rechtvaardiging waarom binnen het Europese recht toch een maatregel kan worden opgelegd die het vrije verkeer van waren en diensten kan belemmeren. Art. 30 EG-verdrag

ruling : Engels recht - Engels: beslissing. Uitspraak van een rechtbank, doorgaans over een procedurele kwestie. Bijv. over de toelaatbaarheid van bewijs.

ruling : fiscaal recht - Engels: voorafgaande beslissing. Afspraak tussen een belastingplichtige en de fiscus. Bijv. over de methode van winstberekening.

ruling : Belgisch recht - juridische handeling waarbij de Federale Overheidsdienst Financiën (het vroegere Ministerie van Financiën), overeenkomstig de van kracht zijnde bepalingen vaststelt hoe de wet wordt toegepast op een bijzondere situatie of verrichting die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad. (Vervoort)

ruwheidsmisdrijven : strafrecht - vernielingen. Bijv. de groep jongeren maakt zich schuldig aan ~.

sabotage : politiek - vorm van politiek verzet of burgerlijke ongehoorzaamheid die zich manifesteert door de gang van zaken of een productieproces feitelijk te laten mislukken of te belemmeren. Bijv. in 1995 het doorsnijden van benzineslangen van Shell-stations, toen Shell dreigde de Brent Spar in zee te dumpen. Art. 25a wrzo

saisine foraine Eng.: provisional attachment of assets of a debtor not domiciled in the Netherlands : beslagrecht - beslag op eigendom van een vreemdeling.

Saladin - HBU-arrest : overeenkomstenrecht - HR 19-05-1967, NJ 1967, 261: de HR bepaalt dat op grond van eisen van redelijkheid en billijkheid contractuele bepalingen buiten effect gesteld kunnen worden. Volgens de HR is dat afhankelijk van de omstandigheden waaronder het contract tot stand is gekomen of zo'n contractuele bepaling terzijde worden gesteld. De HR schenkt aandacht aan de aard van het contract, de maatschappelijke positie van partijen, de onderlinge verhouding tussen partijen en de mate waarin de wederpartij zich bewust is geweest van de strekking van het contract(uele beding).

salaire differé : erfrecht - Frans: recht van afstammeling van de erflater op een som ineens ten laste van de nalatenschap voor de niet of niet genoeg bezoldigde werkzaamheden voor (het bedrijf of huishouden van ) de erflater die hij of zij heeft verricht. Art. 36 Boek 4 BW

salaris / (mv.) salarissen Eng.: salary : advocatuur - het bedrag dat voor de werkzaamheden van een advocaat of procureur moet worden betaald. In proceskostenveroordelingen wordt meestal een bedrag voor ~ procureur opgenomen. Art. 238 Rv - Zie ook: nadere verklaring proceskostenveroordeling nadere verklaring advocaat / advocaten / (oneigen.) advokaat niet gelijk aan ereloon / honorarium

samengestelde levering : vermogensrecht - voor levering zijn twee handelingen nodig, nl. een akte en de mededeling van de akte aan de cederende debiteur. Bijv. levering van een vordering. Zie ook: niet gelijk aan aflevering / afleveren / afgeleverd

samengestelde titel : vastgoedrecht - een overeenkomst tot overdracht van een onroerende zaak tussen A en B en een overeenkomst tot overdracht van die zaak tussen B en C levert een geldige titel op voor de overdracht van die zaak aan C. (J.J. Verhoeven) Zie ook: onderdeel rechtstitel hierarchische verhouding overdracht

samenlevingscontract / (oneigen.) samenlevingskontrakt Eng.: cohabitation contract : personen- en familierecht - overeenkomst tussen (levens)partners waarin de zakelijke aspecten van hun samenleving zijn geregeld. Bijv. van wie welke spullen zijn, hoe de inboedel en saldi van hun bankrekeningen moeten worden verdeeld als zij uit elkaar gaan en wat er moet gebeuren als een van de twee overlijdt. Art. 4 ABW

samenlevingsovereenkomst Eng.: cohabitation contract : personen- en familierecht - een overeenkomst waarin personen die ongehuwd met elkaar samenleven de vermogens- en erfrechtelijke zaken van hun relatie regelen. Art. 82 Boek 4 BW - Zie ook: tegenstelling geregistreerd partnerschap tegenstelling echtscheidingsconvenant

samenlevingsvormen : personen- en familierecht - verschillende manieren om met een partner samen te leven. Bijv. het burgerlijk huwelijk, het geregistreerd partnerschap, het samenlevingscontract en samenwonen.

samenloop van omstandigheden : rechtswetenschap - daar waar meerdere omstandigheden in een enkel geval een rol kunnen spelen. Zie ook: onderdeel meerdaadse samenloop / concursus realis onderdeel eendaadse samenloop / concursus idealis

samenspanning / samenspannen / samengespannen : strafrecht - twee of meer personen die met elkaar afspreken om een misdrijf te plegen. Art. 80 WvSr - Zie ook: tegenstelling muiterij

samenvoeging van gedingen / samenvoegen van gedingen / samengevoegde gedingen : burgerlijk procesrecht - situatie waarbij verknochte zaken gelijktijdig en voor dezelfde rechter worden behandeld, ter voorkoming dat over eenzelfde onderwerp door verschillende rechters verschillende beslissingen worden genomen. Art. 1046 Rv en 1045 Rv - Zie ook: niet gelijk aan voeging en tussenkomst / voegen en tussenkomen / gevoegd en tussengekomen / interventie / interveniëren / geïntervenieerd

samenwerking / samenwerken / samengewerkt : sociaal recht - het richten van de inspanningen van twee of meer personen of instanties op hetzelfde doel. Bijv. burgemeester en wethouders werken samen met de Centrale organisatie werk en inkomen en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen om de inschakeling van bijstandsgerechtigden in het arbeidsproces te bevorderen. Art. 111 ABW - Zie ook: nadere verklaring college van burgemeester en wethouders (B&W)

samenwerkingsovereenkomst Eng.: affiliation contract : overeenkomstenrecht - een overeenkomst waarin bepaald is hoe de samenwerking tussen partijen wordt vorm gegeven. Zie ook: tegenstelling meewerkcontract

samenwerkingsprotocol : post- en telecommunicatierecht - Opta en de Nma werken veel samen op het gebied van telecommunicatie en post. Om deze samenwerking goed te laten verlopen hebben beide toezichthouders een protocol opgesteld waarin staat hoe zij zullen samenwerken in gevallen als beide bevoegd zijn op te treden. (bron: OPTA)

samenwerkingsverdrag : internationaal publiekrecht - overeenkomst waarin landen hun onderlinge samenwerking vastleggen. Bijv. het op 19 juni 1970 te Washington tot stand gekomen Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (Trb. 1973, 20);

samenwoning / samenwonen / samengewoond / samenwoningsverplichting Eng.: live together out of wedlock : rechtsgeschiedenis - gehuwden en geregistreerde partners hadden vroeger de plicht om met elkaar samen te wonen. Tot 22 juni 2001 opgenomen in art 1:83 BW;
ongehuwd samenwonen. Zie ook: nadere verklaring samenlevingsovereenkomst

samenzwering / samenzweren / samengezworen Eng.: conspiracy : strafrecht - geheim verbond dat zich meestal een illegale daad ten doel stelt. Bijv. in Italië kunnen personen worden aangeklaagd op grond van ~ om het werk van de regering te verstoren, subversieve propaganda te verspreiden en de economische orde omver te werpen. (2004)

sanctie Eng.: sanction : strafrecht - dwangmaatregel of straf. Zie ook: nadere verklaring reparatoire sanctie tegenstelling sanctioneren

sanctienorm Eng.: maximum penalty : strafrecht - specificatie van de straf die een persoon kan krijgen als hij zich niet aan een gedragsnorm houdt. Gedragsnorm en ~ zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Art. 97 WvSr en 151 WvSr

sanctierecht : strafrecht - het strafrecht is in de eerste plaats ~, d.w.z. dat het in het strafrecht handelt om het (negatief) sanctioneren van wederrechtelijk gedrag (G.J.M. Corstens).

sanctioneren Eng.: sanction : staatsrecht - bekrachtigen. Bijv. door een hogere instantie. Een wetsvoorstel wordt pas wet nadat het o.a. door de Koning is gesanctioneerd. Art. 86 Grondwet - Zie ook: tegenstelling cassatie / casseren / gecasseerd nadere verklaring Hoge Raad (HR)

sanctioneren Eng.: sanction : staatskundig - politiek - 1. goedkeuren, bekrachtigen. Een wetvoorstel wordt pas wet nadat het o.a. door de koning is gesanctioneerd. 2. waarborgen 3. straffen (tegenwoordig meest voorkomende betekenis; gallicisme) Zie ook: tegenstelling casseren nadere verklaring Hoge Raad (HR)

saneringscontract : milieurecht - overeenkomst dat een huis bewoond mag worden totdat de wijk wordt gesaneerd. (bron: huizenveiling.nl)

saneringsplan Eng.: debt rescheduling plan : faillissementsrecht - voorstel voor een schuldsaneringsregeling. Art. 285 Fw - Zie ook: nadere verklaring schuldsanering

saniet : faillissementsrecht - een persoon die in de schuldsaneringsregeling of WSNP zit. Art. 284 Fw - Zie ook: nadere verklaring schuldsanering tegenstelling bewindvoerder

sans préjudice Eng.: without prejudice : verbintenissenrecht - Frans: onverminderd het recht van iemand anders;
onder voorbehoud om in het vervolg anders te mogen stellen;
voorstel ~: gebondenheid aan het voorstel vindt pas plaats als het voorstel is aanvaard, bij verwerping van het voorstel mag er in rechte geen beroep op worden gedaan.

sauveren : burgerlijk procesrecht - zeker stellen. Bijv. de termijn ~ : een termijn halen.

schade Eng.: damage : aansprakelijkheidsrecht - ~ die op grond van een wettelijke schadevergoedingsverplichting moet worden vergoed bestaat uit vermogensschade en ander nadeel. Art. 95 Boek 6 BW en 96 Boek 6 BW - Zie ook: onderdeel materiële schade nadere verklaring smartengeld onderdeel gevolgschade hierarchische verhouding schadevergoeding

schade nader op te maken bij staat : burgerlijk procesrecht - de schadeomvang en -vergoeding zullen in een volgend traject aan bod komen. ~ is een formulering in gerechtelijke procedures waarin de rechter eerst beoordeelt of een bepaalde handeling bijv. onrechtmatig was. Zie ook: nadere verklaring schadevergoeding nadere verklaring bodemprocedure onderdeel kostenbegroting / kosten begroten / begrootte kosten

schadebeding : vermogensrecht - beding in een overeenkomst, waarbij in sommige situaties (direct) een boete verschuldigd is.

schadebedrag : aansprakelijkheidsrecht - geldsom waarmee de schade wordt vergoed. Zie ook: nadere verklaring schadevergoeding nadere verklaring smartengeld

schadeclaim Eng.: claim : letselschaderecht - vordering in of buiten rechte van schade.

Schadefonds Geweldsmisdrijven : strafrecht - bij een veroordeling tot een voorwaardelijke straf kan als bijzondere voorwaarde worden gesteld dat een door de rechter vastgestelde som gelds wordt gestort in het ~. Art. 14c WvSr en 14a WvSr

schadeloosstelling / schadeloos stellen / schadeloos gesteld Eng.: indemnification / to compensate : aansprakelijkheidsrecht - vaak de geldsom waarmee de schade wordt vergoed. Art. 50c Aw - Zie ook: nadere verklaring schadevergoeding nadere verklaring smartengeld

schadeloosstelling getuige Eng.: indemnification of the witness : burgerlijk procesrecht - vergoeding van verlet- en/of reiskosten die een getuige heeft moeten maken om vaak in de rechtbank een getuigenis af te leggen. Art. 208 Rv - Zie ook: onderdeel verletkosten niet gelijk aan schadevergoeding

schadestaat : aansprakelijkheidsrecht - schriftelijk en gedetailleerd overzicht van schadeposten. De ~ wordt vaak in een ~procedure overgelegd. Art. 613 Rv en 615 Rv

schadestaatprocedure : burgerlijk procesrecht - gerechtelijke procedure waarin de vereffening van de schade (meestal hoogte van de schadevergoeding) het onderwerp van geschil vormt. De ~ volgt op de procedure tot vaststelling van de aansprakelijkheid en kan eenvoudig worden gestart. Art. 613 Rv en 615 Rv

schadevergoeding Eng.: damages : aansprakelijkheidsrecht - vergoeding van schade;
wettelijke ~: schade die op grond van een wettelijke verplichting tot ~ moet worden vergoed, vaak in geld, soms in natura. Art. 95 Boek 6 BW en 103 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring indemniteitsbeginsel nadere verklaring toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting / wanprestatie (oneigen.) nadere verklaring restitutio in integrum hierarchische verhouding schadeloosstelling / schadeloos stellen / schadeloos gesteld

schadevergoedingsmaatregel : strafrecht - bij een rechterlijke uitspraak waarbij een persoon wegens een strafbaar feit wordt veroordeeld, kan hem de verplichting worden opgelegd tot betaling aan de staat van een geldsom ten behoeve van het slachtoffer. De staat keert een ontvangen bedrag onverwijld uit aan het slachtoffer. Art. 36f WvSr

schadeverzekering Eng.: indemnity insurance : verzekeringsrecht - de overeenkomst waarbij schadevergoeding zal worden verleend in het geval van schade door een onzekere gebeurtenis. Art. 246 Wvk

schakelbepalingen : staatsrecht - wettelijke bepalingen die een wet of reeks wetten van overeenkomstige toepassing verklaren. Art. 326 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring juncto (jo)

schat / schatten (mv.) Eng.: treasure : zakenrecht - zaken van waarde die zolang - vaak in de grond - verborgen zijn geweest dat daardoor de eigenaar niet meer kan worden opgespoord. Art. 13 Boek 5 BW - Zie ook: onderdeel schatvinding nadere verklaring vondst

schatkistsaldo : bankrecht - rekening van de Nederlandse Staat bij DNB. Deze rekening wordt door het Agentschap van het Ministerie van Financiën gestabiliseerd tussen € 0 en 50 miljoen. Eventuele tekorten of overschotten van het Rijk worden door het Agentschap aangevuld, respectievelijk uitgezet op de geldmarkt (in ruime zin). (bron: DNB) Zie ook: nadere verklaring De Nederlandsche Bank N.V. (DNB)

schatting van schade / schatten van schade / geschatte schade Eng.: taxed damage : aansprakelijkheidsrecht - raming van de omvang van schade, als die niet nauwkeurig kan worden vastgesteld. Art. 97 Boek 6 BW - Zie ook: niet gelijk aan schatvinding tegenstelling abstracte schadeberekening

schatvinding Eng.: finding of treasure : zakenrecht - eigendom van een schat komt in gelijke delen toe aan diegene die de schat heeft gevonden en de eigenaar van de zaak waarin die schat zat. Art. 13 Boek 5 BW - Zie ook: nadere verklaring schat / schatten (mv.)

scheeps- en machinedagboek : zeerecht - journaal dat aan boord van een schip moet worden bijgehouden en waarin aantekening wordt gehouden van alles van enig belang dat op de reis voorvalt. Art. 348 WvK

scheepsbedrijf : zeerecht - rederij; bedrijf dat schepen exploiteert. Art. 415 WvK

scheepshuurkoop : overeenkomstenrecht - huurkoopovereenkomst van een binnenschip, waarbij de koper zich verbindt tot betaling in termijnen. De verkoper stelt het schip ter beschikking van de koper, en draagt het eigendom over nadat het schip volledig is afbetaald. De overeenkomst tot ~ komt bij notariële akte tot stand. Art. 800 Boek 8 BW huurkoop

scheepspapieren Eng.: ship's papers : zeerecht - alle documenten die een kapitein aan boord moet hebben, zoals de zeebrief, het manifest der lading, cognossementen, en de Nederlandse wetten en reglementen die op de reis van toepassing zijn. Art. 347 WvK en 388 Wvk

scheepsverklaring Eng.: captain's report : zeerecht - verklaring, opgemaakt bij authentieke akte, waarin de kapitein van een schip melding maakt omtrent de voorvallen van een reis. Het opmaken van een ~ is verplicht indien het schip of de zaken aan boord schade hebben geleden of indien enig buitengewoon voorval heeft plaatsgehad. Het opmaken van een ~ in strijd met de waarheid is strafbaar. Art. 353 Wvk en 389bis WvSr - Zie ook: nadere verklaring authentieke akten nadere verklaring averij-grosse / gemene averij