Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

programmatuurovereenkomst : informaticarecht - contract op basis waarvan een partij tegen betaling software ontwikkelt en waarin de daarmee gepaard gaande aspecten van intellectuele eigendom worden geregeld. Zie ook: onderdeel intellectuele eigendom (IE) / intellectuele rechten / (oneigen.) intellectueel eigendom nadere verklaring Informatie Communicatietechnologie (ICT)

progressief Eng.: progressive : staatsrecht - vooruitstrevend. Bijv. verschillende politieke partijen hebben een ~ beleid.

progressief stelsel : penitentiair recht - systeem bij de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf, waarbij het regime voor de gedetineerde steeds soepeler wordt naarmate hij het einde van zijn straf nadert.

progressief tarief Eng.: progressive rate : fiscaal recht - wanneer het belastingtarief toeneemt in hoogte naarmate het bedrag waarover de belasting verschuldigd is vergroot.

progressieve belasting : fiscaal recht - stelsel waarbij een hoger belastingtarief verschuldigd is naarmate er meer verdiend is.

prohibitie Eng.: prohibition : rechtswetenschap - verbod. Bijv. ~ en legalisering worden vaak als tegenpolen tegenover elkaar geplaatst. Zie ook: hierarchische verhouding prohibitionisme tegenstelling toetsingsverbod approbatie rechterlijk verbod

proletariaat / proletariërs : rechtsfilosofie - arbeidersklasse; arme bevolkingsgroep die afhankelijk is van diegenen die de productiemiddelen bezitten. Volgens het Marxisme strijdt het ~ tegen de klassemaatschappij.

prolongatie : effectenrecht - lening op onderpand van effecten. (bron: beleggingsplein.nl) Zie ook: nadere verklaring gemeentelijke Kredietbank (GKB) nadere verklaring effecten niet gelijk aan prorogatie

promesse : handelsrecht - Frans: stuk papier, met daarop de belofte een bepaalde som te betalen, datum en ondertekening. Kan zijn aan order (orderbriefje) of aan toonder (cheque). Art. 174 Wvk en 178 Wvk - Zie ook: onderdeel cheque-schuld tegenstelling haalschuld

promesse aan toonder : handelsrecht - waardepapier waarvan de waarde wordt uitgekeerd aan de bezitter daarvan. Bijv. bankbiljet of cheque. Art. 229e WvK en 229i Wvk

promissor : burgerlijk recht - Latijn: belover.

promotie Eng.: graduation : rechtswetenschap - de toekenning respectievelijk verwerving (door te promoveren) van de academische graad van doctor in een bepaald vakgebied.

promotor : rechtswetenschap - hoogleraar onder wiens leiding een proefschrift geschreven en verdedigd wordt.

pronuntiatie Eng.: pronunciation : procesrecht - uitspraak. Bijv. vanaf de ~ is het vonnis rechtsgeldig en van kracht. tegenstelling uitstel uitspraak einduitspraak

propaedeuse / propedeuse Eng.: propaedeutic year : onderwijsrecht - het eerste jaar van de rechtenstudie onder het oude universitaire onderwijsstelsel: thans is dat de eerste fase van de bachelorfase

proponeren : kerkrecht - voorstellen. Bijv. de bevoegdheid van een kandidaat tot het doen van een preekvoorstel. Zie ook: hierarchische verhouding proponent

proportionaliteitsbeginsel Eng.: principle of proportionality : strafrecht - beginsel dat de reactie van het slachtoffer van een misdrijf in verhouding moet staan tot de ernst van dat misdrijf. Bijv. wie bij thuiskomst een inbreker betrapt, mag die inbreker (in beginsel) niet neerschieten. Art. 41 WvSr - Zie ook: tegenstelling subsidiariteitsbeginsel

propositie : strafrecht - bewering die waar of onwaar is dan wel beweringen waarvan de waarheidswaarde onbekend is. Bijv. iemand beschuldigen van diefstal. Zie ook: nadere verklaring valse aangifte nadere verklaring valse beschuldiging

prorogatie : burgerlijk procesrecht - in plaats van de rechtbank wordt het geding dadelijk ter kennis gebracht van het Gerechtshof dat in hoger beroep bevoegd zou zijn. ~ staat ter vrije bepaling van partijen, die daarmee de eerste aanleg overslaan. Art. 329 Rv en 331 Rv - Zie ook: nadere verklaring gerecht in eerste aanleg nadere verklaring rechtsmiddelen hierarchische verhouding sprongcassatie niet gelijk aan eerste en enige instantie

prosecutie Eng.: prosecution : strafprocesrecht - gerechtelijke vervolging Art. 242 WvSv

prospectus : effectenrecht - publicatie waarmee de uitgifte van (beursgenoteerde) aandelen gepaard gaat en waarin de uitgever van de aandelen (emittent) de kenmerken en de voorwaarden van de nieuwe emissie precies omschrijft. Voorafgaand aan die uitgifte moet het ~ door AEX worden goedgekeurd. Aan de hand van het ~ kunnen potentiële kopers de goede en kwade kansen van een eventuele aankoop beter inschatten. Het verspreiden van een leugenachtige ~ is strafbaar. Bijv. de beruchte ~ bij de uitgifte van aandelen World Online van Nina Brink. Art. 344 WvSr en 3 wte 1995 - Zie ook: nadere verklaring aandeel op naam / (mv.) aandelen op naam

prostitutie / prostitueren / geprostitueerd Eng.: prostitution : strafrecht - het beroepshalve (tegen betaling) bedrijven van ontucht. Prostitutie is als zodanig niet strafbaar gesteld, wel bepaalde vormen van exploitatie van prostitutie. Art. 250 WvSr prestatie

protagonist Eng.: protagonist : rechtswetenschap - voorvechter, hoofdrolspeler.

protectie : mededingingsrecht - bescherming van de eigen economie tegen buitenlandse concurrentie. (bron: nrc.nl) Zie ook: tegenstelling competitie / mededinging

protectoraat Eng.: protectorate : internationaal publiekrecht - een staat waarover een sterkere staat (de suzerein) beschikking heeft, met name een veel voorkomend fenomeen ten tijde van de feodale Middeleeuwen. Het protectoraat, de beschermde staat, regelt zelf zijn binnenlandse zaken, terwijl de sterkere staat, de soevereine staat, de buitenlandse zaken (het beschermheerschap) behartigt. Bijv. tot 1922 Egypte ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk en sinds 1918 Monaco ten opzichte van Frankrijk; staat waarover een sterkere staat, de suzerein, beschikking heeft. Formeel zijn het meerdere staten, maar de suzerein maakt de dienst uit in het ~. Bijv. Slowakije dat Duitsland in 1939 als zijn beschermheer aannam, tegen invasies van Hongarije en Polen. protectie

protest / protesteren / geprotesteerd Eng.: protest : handelsrecht - een door de debiteur eigenhandig op een wissel gestelde of in een afzonderlijke authentieke akte opgenomen verklaring van non-acceptatie of van non-betaling; ook bij non-betaling van een cheque, nodig voor uitoefening van het regresrecht. (Algra c.s.) Art. 143 WvK en 217 WvK protesteren

protest / protesteren / geprotesteerd Eng.: to make a protest : procesrecht - het maken van bezwaar (het aantekenen van verzet) protest

protocol : bankrecht - overeenkomst tussen DNB en de Verzekeringskamer aangaande het toezicht op financiële conglomeraten. Op grond hiervan worden ook rapportageverplichtingen aan financiële conglomeraten opgelegd. (bron: DNB) Zie ook: nadere verklaring financieel conglomeraat nadere verklaring De Nederlandsche Bank N.V. (DNB)

provinciale belastingen : fiscaal recht - belasting waartoe door Provinciale Staten door het vaststellen van een belastingverordening besloten kan worden. Art. 220 pw - Zie ook: tegenstelling Wet onroerende zaakbelasting (WOZ)

Provinciale Staten (PS) Eng.: Provincial Council : staatsrecht - volksvertegenwoordiging per provincie, rechtstreeks gekozen en samen met Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning; het bestuur van een provincie. Art. 7 pw

provinciale verordening Eng.: provincial act : staatsrecht - algemeen verbindende voorschriften, vastgesteld door provinciale staten van een provincie of vastgesteld via delegatie/attributie door gedeputeerde staten of de commissaris van de Koningin. Art. 143 pw en 145 pw

provinciale verordening Eng.: provincial act : bestuursrecht - algemeen verbindende voorschriften, vastgesteld door provinciale staten van een provincie of vastgesteld via delegatie of attributie aan gedeputeerde staten of een commissie of de commissaris van de Koningin. Art. 143 pw en 145 pw

provincie Eng.: province : staatsrecht - overheidslichaam dat bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt. Het bestuur van de ~ bestaat uit Provinciale Staten met Gedeputeerde Staten met de Commissaris van de Koningin aan het hoofd. Art. 1 pw en 124 Grondwet - Zie ook: hierarchische verhouding Koninkrijk der Nederlanden / het Rijk

Provinciewet (PW) Eng.: Dutch Province Act : staatsrecht - wet van 10 september 1992 houdende regels m.b.t. de inrichting en samenstelling van het Provinciaal Bestuur, haar bevoegdheden en financiën. Art. 34 pw en 105 pw - Zie ook: hierarchische verhouding Gemeentewet (Gemw)

provisie : handelsrecht - het bedrag dat een handelsvertegenwoordiger boven op het (basis)salaris ontvangt en dat procentueel berekend is op hetgeen hij in een bepaalde periode heeft omgezet. Art. 440 Boek 2 BW en 441 Boek 2 BW - Zie ook: tegenstelling loon nadere verklaring commissieloon

provisiestaat : arbeidsrecht - overzicht van loon dat is verschuldigd. Bijv. een ~ indienen.

provisionele bewindvoerder Eng.: provisional executive director : personen- en familierecht - voorlopige bewindvoerder van iemand van wie ondercuratelestelling is verzocht. Art. 380 Boek 1 BW en 383 Boek 1 BW - Zie ook: nadere verklaring bewindvoerder

provisionele eis / provisionele vordering : burgerlijk procesrecht - soort incidentele vordering; bij dagvaarding of conclusie te stellen vordering dat de rechter een voorlopige voorziening treft voor de duur van het geding. De ~ moet met de hoofdvordering samenhangen. Op de ~ wordt bij tussenvonnis of eindvonnis beslist. Art. 208 Rv en 223 Rv

provisionele en finale toewijzing : rechtsgeschiedenis - soort akte of proces-verbaal uit de 19de en begin 20ste eeuw, waarin de notaris het geveilde onroerend goed zonder voorbehoud aan de hoogste bieder toewijst. De hoogste bieder weet dan zeker dat hij het huis kan kopen. De akte 'provisionele toewijzing' wijst erop dat toewijzing plaatsvindt onder voorbehoud van toestemming van de verkoper, omdat de hoogst geboden prijs kennelijk lager is dan de minimumprijs die de verkoper wilde hebben.

provisionele uitspraak / provisioneel vonnis Eng.: provisional judgement : burgerlijk procesrecht - soort tussenvonnis waarbij de rechter beslist over een eis tot het treffen van voorlopige voorzieningen voor de duur van het geding; uitspraak door de rechter, gedaan vóór het eindvonnis in een aanhangig geding, waarbij hij een beslissing geeft over een voorlopige voorziening. Art. 51 Rv en 232 Rv - Zie ook: nadere verklaring provisionele eis / provisionele vordering nadere verklaring tussenvonnis nadere verklaring eindvonnis

provisoir : burgerlijk procesrecht - Frans: voorlopig. Bijv. tussen het jeugdlokaal en het toenmalige leiderslokaal ontstond een ~ lokaal, dat nu nog steeds in gebruik is. niet gelijk aan provisie

provocateur Eng.: agent provocateur : strafrecht - uitlokker als 'auctor intellectualis' (MvT), meer expliciet 'daders' die 'door giften, beloften, misbruik van gezag, geweld, bedreiging of misleiding door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen een strafbaar feit opzettelijk uitlokken'. Art. 47 WvSr en 46a WvSr - Zie ook: hierarchische verhouding dader tegenstelling pleger doen plegen

provocatie / provoceren / geprovoceerd Eng.: provocation : strafrecht - het opzettelijk uitlokken van een strafbaar feit Art. 47 WvSr en 46a WvSr - Zie ook: hierarchische verhouding deelnemingsvorm pro-actieve fase poging tot deelneming

provoost : strafrecht - functionaris die toeziet op orde en tucht. Bijv. een militair die is belast met het toezicht op gestrafte militairen.

prudentieel : rechtswetenschap - voorzichtig.

pseudokoop : strafrecht - in geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in art. 67, eerste lid, kan de officier van justitie in het belang van het onderzoek bevelen dat een opsporingsambtenaar goederen afneemt van of diensten verleent aan een verdachte. Art. 126i WvSv

pseudonimiteit Eng.: pseudonymous : informaticarecht - gebruik van een of meerdere pseudoniemen, (schuil)namen. Bijv. het gebruik van pseudoniemen op het internet ter bescherming van je privacy.

pseudowetgeving Eng.: pseudo-legislation : staatsrecht - beleidsregels die betrekking hebben op aFweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan. Art. 1:03 AWB - Zie ook: nadere verklaring beleidsregels onderdeel algemeen verbindend voorschrift (avv) / (mv.) algemeen verbindende voorschriften onderdeel circulaire onderdeel richtlijn in strafzaken

pseudo-wetgeving : staatskundig - politiek - verzamelterm voor beleidsregels en andere niet-wettelijke regels, waarmee een bestuursorgaan invulling geeft aan een kaderwet. Zie ook: nadere verklaring beleidsregels onderdeel algemeen verbindend voorschrift onderdeel circulaire

pseudo-wetgeving : wet- en regelgeving - politiek - verzamelterm voor beleidsregels en andere niet-wettelijke regels, waarmee een bestuursorgaan invulling geeft aan een kaderwet. Zie ook: nadere verklaring beleidsregels onderdeel algemeen verbindend voorschrift onderdeel circulaire

psychiater / zenuwarts : strafrecht - arts die bevoegd is de titel van ~ te voeren. Art. 90septies WvSr

psychiatrisch ziekenhuis : strafrecht - een voor de toepassing van de Ziekenfondswet of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten als ziekenhuis, verpleeghuis of zwakzinnigeninrichting toegelaten of in overeenstemming met de Minister van Justitie aangewezen inrichting of afdeling daarvan, voor zover de inrichting of afdeling blijkens de toelating of aanwijzing gericht is op de behandeling van psychiatrische patiënten;
een psychiatrische afdeling van een academisch ziekenhuis. Art. 90sexies WvSr

psychische gesteldheid : strafrecht - toestand waarin de geest zich bevindt (Van Dale). Het bepalen van de ~ ten tijde van het begaan van de (strafbare) daad vergt een rechterlijke interpretatie. (C. Kelk)

psychische overmacht : strafrecht - geestelijke overmacht die kan leiden tot niet-strafbaarheid van de dader. Bijv. van een volwassene ten opzichte van zijn kind of een zwakbegaafd persoon;
accute psychische drang waaraan de dader op dat moment geen weerstand kan bieden.

psychische stoornis : strafrecht - niet strafbaar is hij die een feit begaat, dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestesvermogens niet kan worden toegerekend. Art. 39 WvSr

psychopaat Eng.: psychopath : strafrecht - geesteszieke oFwel geestelijk gestoorde die (veelal) niet in de maatschappij kan worden gehandhaafd. Amerikaans onderzoek wijst erop dat psychopaten zijn te vinden in alle bedrijfssectoren, niet zelden op hoge posities. Een psychopaat heeft bepaalde drijfveren en bezit daarbij specifieke kenmerken (narcistisch, charmant, onverantwoordelijk, manipulatief, geen schuldgevoel, geen medeleven enz.).(Harare) Art. 37 WvSr en 39 WvSr - Zie ook: hierarchische verhouding psychopathologie tegenstelling toerekenbaarheid psychologie handhaving

psychopatenwetten : strafrecht - de ~ deden hun intrede in 1925 en regelen de bestraffing van personen bij wie tijdens het begaan van een strafbaar feit een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing van het geestesvermogen bestond. De ~ maakten ter beschikkingstelling van de regering mogelijk.

publica fides : zakenrecht - goddelijke personificatie van de loyaliteit (Latijn); gebondenheid aan de inhoud van de registers van de ware rechthebbende tegenover verkrijgers te goeder trouw. Art. 24 Boek 3 BW - Zie ook: niet gelijk aan publicatie

publicatie / publiceren / gepubliceerd : faillissementsrecht - zowel in geval van een faillissement als een surseance zal de uitspraak worden gepubliceerd in algemene nieuwsbladen en in de Staatscourant. Het is een juridische aanname dat na publicatie iedereen op de hoogte is van het bestaan van de insolventieprocedure. Art. 14 Fw - Zie ook: nadere verklaring Staatscourant nadere verklaring insolventie

publicatieplicht : rechtspersonenrecht - verplichting van rechtspersonen om bepaalde gegevens (vaak financiële gegevens) openbaar te maken. Art. 180 Boek 2 BW en 236 Boek 2 BW - Zie ook: nadere verklaring Kamer van Koophandel (KvK) nadere verklaring jaarrekening

publicatieverplichting : burgerlijk recht - verplichting financiele gegevens te publiceren Art. 394 Boek 2 BW - Zie ook: hierarchische verhouding publicatieplicht

publiciteitsbeginsel Eng.: principle of publicity : bestuursrecht - recht van de burger handelingen van de bestuurlijke autoriteiten te lezen. Bijv. het recht om inzicht te verkrijgen in officiële documenten.

public-private partnership Eng.: idem : bestuursrecht - vrijwillige samenwerking tussen de private en de publieke sector (overheid). Bijv. commercieel energiebedrijf gaat samen met de overheid duurzame energieprojecten ontwikkelen.

publieke bestemming Eng.: open to the public; public purpose : bestuursrecht - een openbaar gebouw of faciliteit met publieke doelstellingen. Bijv. een gebouw waar publieke activiteiten georganiseerd worden.

publieke sector / collectieve sector : sociaal recht - totaal van de overheid en de instellingen die de sociale verzekeringen verzorgen.

publieke werken / openbare werken : bestuursrecht - gemeentelijke dienst die zich bezighoudt met het toezicht op en uitvoering van bouwwerken, bruggen, grondmechanica, riolering, gereedmaken van terreinen, wegen en beplantingen. Zie ook: nadere verklaring aedilis

Publiek-Private Samenwerkingsconstructie (PPS) : politiek - vorm van samenwerking tussen markt en overheid, waarbij gezocht wordt naar een institutionele vormgeving waarin het bereiken van synergie-effecten en een efficiënte allocatie van schaarse middelen centraal staan.

publiekrecht Eng.: public law : rechtswetenschap - regelt de inrichting van de staat en de staatsorganen en de verhouding tussen staat en burgers. Zie ook: tegenstelling privaatrecht / burgerlijk recht / civiel recht

publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie : bestuursrecht - bedrijfslichaam ingesteld voor de behartiging van gemeenschappelijke belangen. (bron: Van Wijk) Bijv. de Sociaal Economische Raad (SER). Art. 134 GW

publiekrechtelijke bevoegdheid Eng.: power under public law : staatsrecht - bevoegdheid van de overheid die volgt uit het publiekrecht. De ~ machtigt tot inrichting van de staat en de staatsorganen en de verhouding tussen staat en burgers.

publiekrechtelijke bevoegdheid Eng.: public power : bestuursprocesrecht - aan het publiekrecht ontleende competentie (bevoegdheid) door een overheidsorgaan. Zie ook: hierarchische verhouding publiekrecht niet gelijk aan gezag niet gelijk aan taak niet gelijk aan absolute en relatieve bevoegdheid

publiekrechtelijke rechtshandelingen / (oneigen.) publieke rechtshandelingen Eng.: public juridical acts : bestuursrecht - krachtens wettelijk voorschrift eenzijdig de rechtspositie van andere rechtssubjecten wijzigen; handelen of nalaten waarvan het rechtsgevolg betrekking heeft op de gezagsverhouding tussen overheid en burger. De bevoegdheid om ~ te verrichten is exclusief, d.w.z. komt maar aan één bestuursorgaan toe. Art. 1:03 AWB - Zie ook: nadere verklaring vermogensrechtelijke rechtshandelingen nadere verklaring besluit / (mv.) besluiten nadere verklaring beschikking

publiekrechtelijke rechtspersoon Eng.: public legal person / public corporation : rechtspersonenrecht - de Staat, provincie, gemeente, het waterschap, alsmede alle lichamen waaraan krachtens de Grondwet regelgevende bevoegdheden zijn verleend. Art. 1 Boek 2 BW en 62 pachtwet - Zie ook: nadere verklaring privaatrechtelijke rechtspersoon nadere verklaring natuurlijk persoon / natuurlijke personen

publieksmisleiding : effectenrecht - door het opzettelijk verzwijgen of voorspiegelen van valse feiten of omstandigheden trachten het publiek tot inschrijving of deelneming te bewegen. Dit is verboden voor een ieder die effecten uitgeeft of belast is met, of zijn medewerking verleent aan het plaatsen van effecten. Art. 47 wte 1995 en 46 wte 1995 - Zie ook: nadere verklaring emissie / uitgifte nadere verklaring aandeel aan toonder / (mv.) aandelen aan toonder

publikatie (oneigen.) publicatie Eng.: publication : auteursrecht - het uitgeven van een geschrift. Bijv. het uitgeven van een boek. Art. 14 FW en 314 Boek 2 BW

publikatieplicht (oneigen.) publicatieplicht Eng.: publication duty : ondernemingsrecht - de plicht voor ondernemers tot het publiceren van bepaalde bedrijfsgegevens. Bijv. een bedrijf dat zijn jaarcijfers moet publiceren. Art. 289 Boek 2 BW en 180 Boek 2 BW

punitief handelen : strafrecht - straffend handelen.

punitieve sanctie / punitief : criminologie - straf die tot doel heeft het gepleegde onrecht bij de dader te doen voelen. Zie ook: nadere verklaring reparatoire sanctie nadere verklaring sanctie nadere verklaring fair trial

pupil Eng.: pupil : jeugdrecht - onder voogdij staand minderjarig kind. Bijv. een kind dat onder toezicht is gesteld van justitie. Art. 245 Boek 1 BW

putatief : strafrecht - verkeerde voorstelling van zaken; een handeling die strafbaar lijkt, maar in feite niet strafbaar is. Bijv. ~ delict.
te goeder trouw. Zie ook: nadere verklaring putatieve strafuitsluitingsgrond / putatief noodweer

putatief huwelijk : personen- en familierecht - huwelijk dat te goeder trouw is gesloten, omdat de echtelieden op dat moment niet wisten dat hun huwelijk ongeldig was. De nietigverklaring van een ~ heeft geen terugwerkende kracht. De gevolgen van een nietig verklaard ~ zijn hetzelfde als die van een echtscheiding. Art. 77 Boek 1 BW

putatieve noodtoestand : strafrecht - feitelijke dwaling of rechtsdwaling in het strafrecht, waarbij de verdachte meent te verkeren in een dwangsituatie, waaruit redding alleen mogelijk is ten koste van een rechtsschending. Echter, feitelijk bestaat die noodtoestand niet. Bijv. een bioscoopbezoeker die bij een brand een deur intrapt, terwijl er veel nooduitgangen zijn.

putatieve strafuitsluitingsgrond / putatief noodweer : strafrecht - situatie dat een persoon abusievelijk in de veronderstelling leeft zich te moeten verdedigen tegen gevaar terwijl het gevaar is ingebeeld. Zie ook: nadere verklaring putatief

putatieve titel : handelsrecht - putatief: titel bestaat alleen in de gedachten van partijen. (bron: Hijma) Bijv. De vervreemder van een goed is steeds rechthebbende gebleven omdat er geen geldige titel tot overdracht was.

pyromaan Eng.: arsonist : criminologie - persoon die de ziekelijke neiging heeft om voortdurend brand te stichten. De term ~ kan juridisch dus in direct verband worden gebracht met het misdrijf (doleuze en culpose) brandstichting, waarmee de dader (de veroorzaker van brand) in beginsel kan worden gestraft voor zijn daden. (bron: Gruhle, Immink, Moorman, Recherche advies commissie, Wetzel, Zeegers) Art. 157 WvSr en 158 WvSr - Zie ook: nadere verklaring pyromanie nadere verklaring brandstichting

pyromanie : strafrecht - ziekelijke neiging tot het stichten van brand. Bijv. het steeds weer in brand steken van auto's; ziekelijke neiging om voortdurend brand te stichten (opzettelijk brand veroorzaken), pyromanie kan juridisch dus in direct verband worden gebracht met het misdrijf brandstichting. (bron: Gruhle, Immink, Moorman, Recherche advies commissie, Wetzel, Zeegers)

q.e.d. : - Latijn: quod erat demonstrandum. Wat te bewijzen was. Bijv. de feiten die met argumenten werden onderbouwd.

quaestoren : - Latijn: penningmeesters. Bijv. de penningmeester in het bestuur van een studentenvereniging.

quaetio facti (oneigen.) quaestio facti : rechtstheorie - Latijn: feitelijke vraag? Bijv. de vraag in het debat waar het eigenlijk om draait.

qualitate qua (q.q.) : faillissementsrecht - Latijn: in hoedanigheid van. Bijv. de tot curator benoemde advocaat mr. Jansen verwijst in zijn processtukken naar zichzelf als mr. Jansen q.q.. Zie ook: nadere verklaring curator / (mv.) curatoren nadere verklaring titularis niet gelijk aan cum suis (c.s.)

quanti ea res est : rechtsgeschiedenis - Latijn: zoveel als de zaak waard is.

quasi-legaten : erfrecht - zaken die krachtens het erfrecht worden aangemerkt als legaten, maar die dit volgens de definitie van legaat niet zijn. Een schenking of andere gift wordt, voor zover deze de strekking heeft dat zij pas na het overlijden van de schenker of gever is uitgevoerd, voor de toepassing van hetgeen in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald betreffende inkorting en vermindering aangemerkt als een legaat ten laste van de gezamenlijke erfgenamen. Dit betekent dat deze schenking of gift in de nalatenschap valt en dus voor de bepaling van de grootte van de legitieme portie van de legitimarissen wordt meegerekend. Art. 128 Boek 4 BW en 126 Boek 4 BW

querulant : strafrecht - iemand die voortdurend klaagt over hem overkomen onrecht. Bijv. iemand die altijd praat over wat andere mensen hem hebben aangedaan.