Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

plaats delict : strafrecht - de plaats waar een strafbaar feit is gepleegd.

plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis Eng.: committal to a psychiatric hospital : strafrecht - de rechter kan gelasten dat degene aan wie een strafbaar feit wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet kan worden toegerekend, in een psychiatrisch ziekenhuis zal worden geplaatst voor een termijn van een jaar, doch alleen als hij gevaarlijk is voor zichzelf, voor anderen, of voor de algemene veiligheid van personen of goederen. Art. 37 WvSr

plaatsingscommissie Eng.: placing commission : onderwijsrecht - commissie die de plaatsing regelt van met name studenten aan universiteiten of hogescholen.

plaatsopneming : bouwrecht - bezichtiging door de rechter of arbiter van de plaats waar de oorzaak van het geschil zichtbaar is of het geschil zich afspeelt. Art. 201 Rv en 207 Rv - Zie ook: tegenstelling rogatoire commissie onderdeel locus delicti

plaatsvervanger / remplaçant : rechtsgescheidenis - persoon die een ander voor het vervullen van de dienstplicht verving.

plaatsvervanging Eng.: substitution : erfrecht - alle bezittingen en schulden gaan na overlijden over naar de erfgenamen. De wet bepaalt wie in eerste instantie die erfgenamen zijn. Pas als er in een groep geen familieleden meer voorkomen, komt een volgende groep aan de beurt. Bijv. kinderen delen als ~ het deel van hun overleden ouders.

plaatsvervulling : erfrecht - indien een persoon overlijdt, wordt zijn plaats ingenomen door zijn kinderen en als díe er niet meer zijn, door hún kinderen, enz. Zo kunnen neven, nichten en andere zijverwanten alsnog erven, zonder dat daar een testament voor nodig is. Art. 12 Boek 4 BW en 888 Boek 4 BW (oud)

placet : burgerlijk procesrecht - briefje aan de griffier waarin hij wordt verzocht de zaak op de rol te plaatsen. Zie ook: niet gelijk aan tableau nadere verklaring rol

plafond : rechtswetenschap - bovengrens.

plafond van verhaal : arbeidsrecht - mogelijk gunstige bedingen in de arbeidsrelatie kunnen niet zonder meer ten laste van de werkgever gebracht worden. De werkgever hoeft aan de werknemer niet meer te betalen dan de laatste van de werkgever zou hebben kunnen vorderen als geen loondoorbetalingsverplichting bestond. Art. 107a BW

plagiaat / plagiëren : auteursrecht - zonder toestemming overnemen van auteursrechtelijk beschermde teksten en deze uitgeven voor eigen werk.

plagiator : auteursrecht - persoon die zonder toestemming auteursrechtelijk beschermde teksten overneemt en deze uitgeeft voor eigen werk.

plainte : strafrecht - aanklacht; beschuldiging; bezwaar Art. 413 Rv

plakkaat : rechtsgeschiedenis - 16de eeuw. OfficiŽle aan- of aankondiging voor de burgerij, van overheidswege openbaar aangepakt; akte. Bijv. Het ~ van Verlatinge van 26 juli 1581 was de officiŽle verklaring van enkele Nederlanden waarin Filips II werd afgezet als hun heerser. Deze daad volgde op de Unie van Utrecht in 1579.

plankvennootschap : strafrecht - een ~ is een BV of een NV waarbij aan de vereisten voor oprichting is voldaan maar waarbij de oprichtingsakte nog niet gepasseerd is.

planologie : ruimtelijke ordening - vakgebied dat zich bezighoudt met de verdeling van de beschikbare ruimte in een land, stad, dorp, gewest of provincie, en dat studie maakt van het ontstaan van de bestaande infrastructuur. (Wikipedia)

planologisch : ruimteljike ordening - betrekking hebbend op het vakgebied dat zich bezighoudt met de verdeling van de beschikbare ruimte in een land, stad, dorp, gewest of provincie en dat studie maakt van het ontstaan van de bestaande infrastructuur (planologie). Bijv. ~ gezien mag dat gebouw niet gebouwd worden.

planologische kernbeslissing : ruimtelijke ordening - landelijke regels voor de inrichting van Nederland. Zo'n pkb beschrijft vrij globaal wat er met de ruimte moet gebeuren. Komt in een bepaald gebied landbouw of is het gereserveerd voor toerisme? Lagere overheden zoals provincies en gemeenten werken deze plannen verder uit. Een voorbeeld van een planologische kernbeslissing (pkb) is de Derde nota Waddenzee. In dit plan staan bescherming en duurzame ontwikkeling van het Waddengebied centraal. (Bron: VROM) Art. 3 wet RO

planschade : ruimtelijke ordening - schade die een persoon heeft geleden als gevolg van (ondermeer) een nieuw bestemmingsplan of een vrijstelling en die door de gemeente vergoed moet worden, indien de schade redelijkerwijs niet te zijnen laste behoort te blijven en niet anderszins wordt vergoed. Art. 49 Wro - Zie ook: nadere verklaring bestemmingsplannen hierarchische verhouding schadevergoeding

plantrecht : rechtsgeschiedenis - soort heerlijk recht of vergunning om bomen meestal langs openbare wegen te mogen planten.

plassenschap : strafrecht - een ~ is een lichaam van publiekrechtelijke aard, dat zich bezighoudt met het in goede banen leiden en op juiste manier ontwikkelen van de recreatie in een plassengebied. Bijv. Het gebied Loosdrecht en omstreken.

plausibel : rechtswetenschap - mogelijk, aannemelijk. Bijv. hetgeen de verdachte stelde was een ~ verhaal, maar het bleek niet waar.

plausibiliteit Eng.: plausibility : strafprocesrecht - aannemelijkheid, gelooFwaardigheid, bijv. van een verklaring.

pleeggezin Eng.: foster-family : personen- en familierecht - het opnemen van een minderjarige in een gezin, anders dan bij de ouders, bij de voogd of bij bloed- en aanverwanten, waar het kind wordt verzorgd en opgevoed. Art. 299a Boek 1 BW en 7 pleegkinderenwet

pleegkind : jeugdrecht - een kind dat door pleegouder(s) als eigen kind wordt onderhouden en opgevoed. Voor de successiewet worden als pleegkinderen aangemerkt zij, die voor het tijdstip waarop zij de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt dan wel het tijdstip waarop zij voor die leeftijd in het huwelijk zijn getreden, gedurende ten minste vijf jaren uitsluitend door de pleegouders, dan wel uitsluitend door hem en zijn echtgenoot tezamen, als een eigen kind zijn onderhouden en opgevoed. Voor de toepassing van de successiewet worden pleegkinderen gelijkgesteld met kinderen die in familierechtelijke betrekking tot de pleegouder staan. Art. 19 sw en 1 pkw

pleegouders : personen- en familierecht - personen die tijdelijk een kind in hun gezin opnemen. Art. 1 wjhv en 7 BW jj

pleegzorg : jeugdrecht - organisatie die het onderbrengen van kinderen bij anderen dan eigen bloed- en aanverwanten regelt;
zorg die aan kinderen gegeven wordt die om een bepaalde reden niet bij hun eigen ouders en bloed- of aanverwanten kunnen blijven. Art. 22 Wet op de Jeugdzorg pleegouders

plegen : strafrecht - zich met iets bezighouden, iets uitoefenen of verrichten (Van Dale). Art. 47 WvSr somt de personen op die als daders van een strafbaar feit kunnen worden gestraft. Hier vallen uiteraard personen onder die het feit ~, doen ~ of mede~. Art. 47 WvSr

pleidooi / pleiten : burgerlijk procesrecht - mondelinge pleitrede van een advocaat ten overstaan van het gerecht dat na de schriftelijke rondes op verzoek van een der partijen plaatsvindt. Art. 134 Rv en 417 Rv - Zie ook: hierarchische verhouding uitspraak

plein-pouvoir : strafrecht - onbeperkte machtiging van een ander tot het verrichten van zaken voor die ander.

pleit, het : rechtswetenschap - het ~ verliezen: de zaak verliezen, geen gelijk krijgen. Voor het werkwoord zie: pleiten.

pleitbezorger : rechtswetenschap - actief voorstander; boegbeeld. Bijv. sinds 1990 is Nederland, via Economische Zaken en VROM, ~ voor een Europese regulerende energieheffing.

pleiter : strafrecht - advocaat die een pleitrede houdt.

pleitnota : burgerlijk procesrecht - schriftelijk stuk dat een advocaat tijdens pleidooi (letterlijk) voordraagt. Vooraleer de advocaat begint, overhandigt hij meestal de ~ aan de griffier en zijn opponent (de advocaat van de tegenpartij). Zie ook: nadere verklaring pleidooi / pleiten nadere verklaring advocaat / advocaten / (oneigen.) advokaat nadere verklaring pleitnotities nadere verklaring betoog / betogen / betoogd

pleitnotities : burgerlijk procesrecht - voor en tijdens de zitting gemaakte aantekeningen van een advocaat, die hem helpen zijn gedachten te structureren, zodat hij vlot kan pleiten en kan reageren op hetgeen de wederpartij of zijn opponent stelt. Zie ook: nadere verklaring pleitnota nadere verklaring betoging / betogen / betoogd

plenaire vergadering / plenair vergaderen / plenair vergaderd : rechtspersonenrecht - een vergadering waarbij alle leden aanwezig zijn. Bijv. een plenaire bestuursvergadering is een vergadering waarbij alle bestuursleden aanwezig zijn.

plenaire zitting : politiek - zitting met zijn allen, met alle leden.

plenipotentiaris : rechtsgeschiedenis - 18de - 19de eeuw: persoon die gevolmachtigd is. Bijv. als minister-~ voerde mr. C.G. Hultman onderhandelingen in Berlijn inzake het sluiten van een overeenkomst betreffende schadevergoeding voor de voormalige stadhouder voor het verlies van zijn bezittingen in Pruisen.

plichtnoodwachter : rechtsgeschiedenis - vaak militiar of ex-militair lid van de civiele bescherming om acties te ondernemen in geval van (dreigende kern)oorlog. Geregeld in stukken betreffende de Wet op de Noodwachten en het vrijstellingenbesluit Noodwachtplicht inzake de registratie van niet bij de noodwacht als plichtnoodwachter ingelijfde buitengewoon militair dienstplichtigen. (1957-1974)

Plukze-wetgeving : strafrecht - wetgeving gericht op ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Bijv. het financiële voordeel dat door het misdrijf is verkregen. Art. 36e WvSr - Zie ook: onderdeel ontnemingsvordering nadere verklaring wederrechtelijk verkregen voordeel

plundering / plunderen / geplunderd : militair strafrecht - als militair in tijd van oorlog plegen van diefstal en daarbij misbruik maken van macht; bestelen van een dode, zieke of verwonde militair. Art. 156 WvSr

pluralis majestatis : staatsrecht - staatsrechtelijk fenomeen dat de Koningin zichzelf in meervoudsvorm aanduidt. Bijv.in de aanhef van wetten: Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. Enz.

pluralisme : rechtsfilosofie - leer waarbij belangengroepen, rechtsstelsels of rechtsbronnen gelijk gezag hebben en tegenover elkaar kunnen komen te staan. Bijv. staatsgodsdienst, landbouwindustrie, internationaal recht, nationaal recht. Zie ook: tegenstelling monistische opvatting tegenstelling monisme nadere verklaring pluraliteit van schuldeisers

pluralistisch syndicalisme : arbeidsrecht - de mogelijkheid een vakbond te kiezen volgens eigen ideologische, filosofische of religieuze overtuiging.

pluraliteit van schuldeisers : verbintenissenrecht - meerdere personen waaraan een prestatie verschuldigd is. Art. 15 Boek 6 BW

pluraliteit van schuldenaren : verbintenissenrecht - twee of meer schuldenaren. Art. 6 Boek 6 BW en 10 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid tegenstelling regres

pluriformiteit : rechtsfilosofie - veelheid aan diversiteit, veelvormigheid. Bijv. de ~ in de samenleving.

plus-petitio : strafrecht - een te hoge vordering in het civiele recht.

plutocratie : politiek - heerschappij van de rijken.

poenaliteit : rechtsgeschiedenis - 19e eeuw. Straf, meestal in de vorm van boete. Bijv. niemand der lieden zal zich van de hoofdelyke omvraag moogen ontrekken op een poenaliteit van dertig stuyvers.

poenaliteit : burgerlijk recht - boetebeding; beding waarbij is bepaald dat de schuldenaar in geval van wanprestatie een geldsom of een andere prestatie moet voldoen, ongeacht of dat strekt tot vergoeding van schade of enkel tot aansporing om tot nakoming over te gaan.

poene Eng.: punishment : strafrecht - Latijn: straf.

poenemetrie : strafrecht - wetenschap die het meten van straffen als doel heeft, om op deze wijze inzichtelijk te maken met welke omstandigheden de strafrechter rekening houdt bij het bepalen van de strafmaat en welke importantie (belang, gewicht) door de strafrechter aan dergelijke omstandigheden wordt toegekend.

poging doodslag / poging tot doodslag : strafrecht - poging om een ander opzettelijk van het leven beroven zonder dat sprake is van een van tevoren beraamd plan.

poging tot deelneming : strafrecht - de strafbare vorm van poging tot deelneming kan men terug vinden in art. 46a WvSr; het betreft hier de poging om een ander tot een misdrijf te bewegen. Art. 46a WvSr

poging tot moord : strafrecht - poging om een ander opzettelijk van het leven beroven terwijl er sprake is van een van tevoren beraamd plan. Bijv. het gerechtshof ís-Hertogenbosch heeft een 46-jarige man uit Heerlen veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaren voor ~. Het gerechtshof acht bewezen dat de man op 1 juni 1992 in een korenveld in Valkenburg op gruwelijke wijze heeft geprobeerd een vrouw van het leven te beroven.

point d'interêt point d'action : burgerlijk procesrecht - Frans: adagium dat een persoon zonder voldoende belang in een bepaalde kwestie, geen rechtsvordering kan instellen. Art. 303 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring belanghebbenden

polarisatie / polariseren / gepolariseerd Eng.: polarization : politiek - het veroorzaken van een conflict of het versterken van tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen of politieke partijen (Wikipedia); niet specifiek juridisch begrip.

polariserende werking : rechtswetenschap - verergering van een toestand; verscherping van tegenstellingen. Zie ook: tegenstelling minnelijke schikking / schikken / geschikt / transactie / transigeren / getransigeerd nadere verklaring schikkingscomparitie / comparitie van partijen

polderen / polderde / gepolderd : politiek - bij een probleem eerst overleggen met zoveel mogelijk betrokken partijen en met die partijen vervolgens naar een oplossing zoeken. ~ kost tijd, maar resulteert in een oplossing waar iedereen zich in kan vinden. Het poldermodel wasvooral in zwang in de negentiger jaren.

poldermodel : politiek - systeem van economische orde gekenmerkt door overleg tussen overheid en sociale partners (overlegeconomie), resulterend in loonmatiging, en door terugdringen van de collectieve sector en versterking van de marktwerking.

polemologie : oorlogsrecht - polemos: Grieks voor oorlog. Wetenschap of leer die zich bezighoudt met het ontstaan en het voorkomen van oorlog.

polis / verzekeringspolis Eng.: insurance policy : verzekeringsrecht - schriftelijk bewijsstuk van een verzekeringsovereenkomst tussen assuradeur en verzekeringnemer. Art. 256 Wvk en 299 Wvk - Zie ook: niet gelijk aan politie

politica : politiek - vrouw in de politiek. Zie ook: nadere verklaring Trias Politica / scheiding van machten

politie Eng.: police : staatskundig - politiek - overheidsdienst belast met het opsporen van strafbare feiten en de handhaving van de openbare orde en rust. De ~ is bevoegd om gepast geweld te gebruiken. Zie ook: onderdeel hulpofficier van justitie (HOvJ) onderdeel brigadier tegenstelling Koninklijke Marechaussee (Kmar)

politie : staatsrecht - bewapende overheidsambtenaren belast met het opsporen van strafbare feiten en de feitelijke handhaving van de openbare orde en rust. De ~ is bevoegd om in bepaalde gevallen gepast geweld te gebruiken. Art. 2 polw - Zie ook: onderdeel hulpofficier van justitie (HOvJ) onderdeel brigadier tegenstelling Koninklijke Marechaussee (Kmar)

politiebureau Eng.: police station : strafrecht - kantoor van politie, waar o.a. processen-verbaal worden opgenomen, waar soms boetes kunnen worden betaald of verdachten in verzekering kunnen worden gesteld. Art. 59 WvSv en 4 Wahv

politiecultuur : strafrecht - geheel aan heersende opvattingen, gewoonten, waarden en normen binnen de politieorganisatie.

politie-infiltrant Eng.: undercover agent : criminologie - opsporingsambtenaar die in een criminele organisatie bewijs tegen die organisatie verzamelt, door deel te nemen of medewerking te verlenen aan een groep personen die misdrijven beramen en/of plegen. Art. 126h WvSv en 126p WvSv

politiek akkoord : politiek - overeenkomst of intentieverklaring tussen coalitiepartijen over het te voeren beleid.

politiek delict : strafrecht - misdrijf betreffende de uitoefening van staatsplichten en staatsrechten, bijv. het met geweld een vergadering van een van de kamers van de Staten-Generaal uiteenjagen; vergadering van de beide kamers der Staten-Generaal of van een van deze door geweld of dreiging met geweld uiteenjagen en dwingen tot het nemen of niet nemen van enig besluit, een lid uit die vergadering verwijderen of opzettelijk een lid verhinderen die vergadering bij te wonen of daarin vrij en onbelemmerd zijn plicht te vervullen. Dit wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

politiek primaat Eng.: primacy of politics : nationaal - politiek - beginsel dat (gekozen) politici belangrijke beslissingen moeten nemen. M.n. gebruikt om aan te geven dat zij zich niet moeten laten leiden door ambtenaren of andere professionals. Zie ook: nadere verklaring Trias Politica

politiek primaat : politiek - de politiek heeft het voor het zeggen. Zie ook: nadere verklaring Trias Politica / scheiding van machten

politieke integratie Eng.: political integration : politiek - visie waarbij het bewust streven naar wederzijdse samenwerking van belang wordt geacht. Bijv. vergaande institutionele hervormingen en op langere termijn ~ [in de EU, red.], is geen keuze maar noodzaak. (Fischer)

politieke partij : politiek - een vereniging waarvan de aanduiding op grond van artikel G 1 van de Kieswet is geregistreerd in het register van aanduidingen voor de verkiezing van leden van de Tweede Kamer. Art. 1 wspp

politieke stroming : politiek - denkrichting met betrekking tot hoe de samenwerking van mensen in staatsverband georganiseerd zou moeten worden. Een voorbeeld van een ~ is liberalisme.

politieke wilsvorming : politiek - wijze waarop de politieke wil of het daaruit voortvloeiend besluit wordt gevormd; processen die aan de vorming van de wil ten grondslag liggen.

politierechter : strafrecht - alleensprekende strafrechter die in niet al te ingewikkelde strafzaken een gevangenisstraf kan opleggen van ten hoogste 6 maanden. Art. 51 wet RO en 52 wet RO - Zie ook: onderdeel economische politierechter hierarchische verhouding parketpolitie nadere verklaring raadsman / (mv.) raadsmannen

politieregister Eng.: Dutch Police Records : strafrecht - samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende persoonsgegevens die langs geautomatiseerde weg wordt ingevoerd en/of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd, en die is aangelegd ten dienste van de uitvoering van de politietaak. Art. 1 wpolr

politiesepot : strafrecht - de politie maakt bij een geconstateerd strafbaar feit geen proces-verbaal op. Het ~ is, gelet op de beperkte handhavingscapaciteit van de strafrechtspleging, verdedigbaar en past in een criminele politiek die niet beoogt alle strafbare feiten te bestraffen. (bron: G.J.M. Corstens)

politiestaat : strafrecht - staat waarin de (geheime) politie zeer vergaande bevoegdheden heeft en diep en willekeurig ingrijpt in het persoonlijke leven van de burger.

politietaak : strafrecht - taak van de politie; politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp. Art. 2 Polw

politieverhoor Eng.: police hear : strafrecht - verhoor dat tot doel heeft de identiteit van de verdachte te achterhalen. Voor verhoor mag de verdachte zes uur worden vastgehouden, nachtelijke uren worden niet meegerekend. Art. 29 WvSv

politieverordening : strafrecht - een ~ wordt vastgesteld door lagere openbare lichamen en is een algemeen plaatselijke verordening waarin bepaalde overtredingen strafbaar worden gesteld.

politievoorschrift : strafrecht - algemeen voorschrift van politiek dat door de burgemeester of de Commissaris van de Koningin is uitgevaardigd in het belang van de openbare orde;
artikel waarin een overtreding is strafbaar gesteld. Art. 443 WvSr

Politiewet 1993 (POLW) : staatsrecht - wet van 9 december 1993 houdende regels m.b.t. de taak, bevoegdheden (waaronder het geweldmonopolie) en samenstelling van de politie. Art. 7 polw en 38 polw - Zie ook: hierarchische verhouding wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften (WAHV)

politiezorg : rechtswetenschap - ondersteuning aan politie in de vorm van beroepsvaardigheidstrainingen voor bemiddelen, omgaan met agressieve mensen, zelfverdediging, aanhoudingen, schieten en sporten. Tweemaal per jaar moeten politiemensen een zgn. IBT (Integrale Beroepsvaardigheidstrainingen)-toets afleggen.

polygamie : vreemdelingenrecht - getrouwd zijn met meerdere vrouwen of mannen tegelijk. Dit is volgens de Nederlandse wet niet toegestaan. Als een vreemdeling polygaam gehuwd is, mag hij maar ëën partner met haar kinderen laten overkomen voor gezinshereniging. (bron: Min. Jus.) Zie ook: nadere verklaring vreemdeling

poneren / geponeerd : advocatuur - stellen, opvoeren, aandragen. Bijv. een stelling ~.

pornografie Eng.: pornography : strafrecht - scrabeuze geschriften; afbeeldingen of voorwerpen met sexuele voorstelling(en) die aanstotelijk zijn voor de eerbaarheid. Art. 240 WvSr en 451bis WvSr

portefeuille : staatsrecht - departement van een minister of wethouder. Bijv. met uitzondering van ministers zonder portefeuille geven zij politieke leiding aan een departement.

portfolio : auteursrecht - overzicht van iemands werk (bijv. foto's van een model; ontwerpen van een architect).

portretrecht : privacyrecht - recht van de persoon van wie een (herkenbare) afbeelding (meestal een foto) is gemaakt, om te voorkomen dat de fotograaf of anderen de betreffende afbeelding op de markt brengen of openbaar maken. Meestal wordt het ~ ingeroepen omwille van inbreuk op de privacy. Art. 19 Aw en 20 Aw

positief contractsbelang : vermogensrecht - vermogensschade die bestaat uit het verschil tussen de situatie waarin de schuldeiser in werkelijkheid verkeert en de hypothetische situatie waarin de schuldeiser zou hebben verkeerd als de overeenkomst correct was nagekomen. (Bron: Hijma) Bijv. het hof kent ~ toe bij het afbreken van contractsonderhandelingen. Deze onderhandelingen waren in een zodanig stadium dat het afbreken van de onderhandelingen onder de gegeven omstandigheden als in strijd met de goede trouw moet worden geacht. Partijen mochten over en weer vertrouwen dat enigerlei contract in ieder geval uit de onderhandelingen zou resulteren. Art. 277 Boek 6 BW

positief recht : staatsrecht - het recht zoals dat op een bepaald moment in een bepaalde plaats geldt; stelsel van rechtsregels dat in een bepaald land op een bepaalde tijd geldt. (H. Franken) Zie ook: nadere verklaring beleidsregels

positief stelsel : strafrecht - stelsel waarin de inschrijving van de titel in de openbare registers volledig bewijs op met betrekking tot de verkrijging.

positiefrechtelijke invalshoek : rechtsfilosofie - uitgangspunt dat er altijd een wet aan ten grondslag moet liggen. De ~ geldt m.n. in het strafrecht.

positieve discriminatie : mensenrechten - het in een bevoorrechte positie beogen te plaatsen van bepaalde (minderheids)groepen teneinde feitelijke ongelijkheden tussen groepen op te heffen of te verminderen. Bijv. bij vacatures vrouwen of allochtonen prefereren. Art. 746 Boek 7 BW

positieve hypotheekverklaring : pand- en hypotheekrecht - de geldnemer verklaart zich bereid op eerste verzoek van de geldgever mee te werken aan de vestiging van een feitelijke hypothecaire inschrijving in het register. (bron: WfZ)

positieve sanctie : criminologie - politiejargon dat wanneer een lid van een criminele organisatie wordt opgepakt en vervolgd, die organisatie zorgt voor bescherming (protectie), betaling van zijn advocaat en onderhoud van zijn gezin. (Wilzing, verhoor van de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden, september 1995)

positum : burgerlijk procesrecht - stelling in bijvoorbeeld een conclusie van antwoord.

possession vaut titre : vermogensrecht - Frans: de bezitter van een goed wordt vermoed rechthebbende te zijn. Art. 119 Boek 3 BW

possessor : strafrecht - Latijn: bezitter.

post alia : burgerlijk procesrecht - Latijn: na andere dingen. Deze formulering staat meestal tussen haakjes op de plaats waar minder relevante tekst is weggelaten. Bijv. Rechtbank Utrecht, vonnis van 7 april 2003 ( post alia:)
Gronden van de beslissing (..). Zie ook: tegenstelling integraal herhaald en ingelast

post- en telecommunicatierecht : post- en telecommunicatierecht - rechtsgebied uit de telecommunicatiewet en wet OPTA; vooral m.b.t. toegangs-, toezichts- en mededingingsproblemen binnen telecommunicatiemarkt. Bijv. aanbieders van mobiele telefonie. Zie ook: hierarchische verhouding informaticarecht / ICT-recht / IT-recht

post-concurrente vorderingen : rechtspersonenrecht - vorderingen van tot het overschot gerechtigden bij vereffening van een ontbonden rechtspersoon. Art. 23b Boek 2 BW en 277 Boek 3 BW

postdateren / postdateerde / gepostdateerd : rechtswetenschap - in geschrift een feit op een latere datum stellen. Bijv. aangezien de stichting zich bij haar onderzoek op een verzoek van 10 september 1993 baseerde, heeft de onderneming haar aanvraag wellicht ~.

Posthumus, F. : rechtswetenschap - Advocaat-Generaal Frits Posthumus heeft het evaluatieonderzoek in de Schiedammer Parkmoord geleid. Het rapport is op 13 september 2005 verschenen en bevat een evaluatie van fouten die door met name het OM zijn gemaakt. Zie ook: nadere verklaring Schiedammer Parkmoord nadere verklaring tunnelvisie

postuleren / postuleerde / gepostuleerd : procesrecht - zonder bewijs aannemen; veronderstellen. Bijv. enerzijds ~ we dat ICT autonoom sturend zal gaan worden, anderzijds verwachten we toch van alles van het recht en van de overheid.