Typ hierboven uw zoekterm of scroll hieronder - Hulp bij zoeken

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - mr. F.J. Van Eeckhoutte - lees de gebruiksvoorwaarden

pelgrimstochten Eng.: pilgrimage : - reis naar een heilige plaats, ook wel bedevaart genoemd. Bijv. de reizen naar Lourdes of Mekka. Bijv. In de Middeleeuwen werd het door misdrijven aangedane onrecht soms verzoend door ~ en zielemissen.

penaal : strafrecht - strafrechtelijk.

pendag : arbeidsrecht - ieder van de eerste dagen van ziekte, die niet voor uitkering van ziekengeld in aanmerking komen. Ook laatste dag of elk van de laatste twee dagen van de week, waarvoor in sommige bedrijven het loon aan de arbeiders eerst de volgende week wordt uitbetaald. Zie ook: nadere verklaring wachtdag

penitentiair programma : strafrecht - een penitentiair programma is een samenstel van activiteiten waaraan wordt deelgenomen door personen ter verdere tenuitvoerlegging van de aan hen opgelegde vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel (art. 4 PBW). Art. 4 PBW

penitentiair recht : penitentiair recht - geheel van rechtsregels die verband houden met de uitvoering van straffen en maatregelen. Bijv. verlenging van de TBS, plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, uit- of afstel van vervroegde invrijheidsstelling (VI), beslissingen op grond van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (Wots) of de regels die gelden in een gevangenis. Het Arnhemse hof behandelt als enige het hoger beroep op het gebied van ~.

Penitentiaire beginselenwet (PBW) Eng.: Dutch Custodial Institutions Act : penitentiair recht - wet van 18 juni 1998 houdende regels voor plaatsing en behandeling van gevangenen en het toezicht daarop door een commissie van toezicht. Daarin o.a. opgenomen regelingen voor de opvang van verslaafden, de ordemaatregelen, het geweld dat tegen gevangenen kan worden gebruikt en het klachtrecht van gevangenen. Art. 4 pBW en 7 pBW - Zie ook: hierarchische verhouding Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (BVTG)

penitentiaire inrichting : criminologie - inrichting van het Rijk waar een gevangenisstraf wordt uitgezeten. Art. 3 pBW - Zie ook: onderdeel gevangenis / gevangenissen (mv.) onderdeel huis van bewaring

Pennsylvanian stelsel : penitentiair recht - systeem van eenzame opsluiting in het gevangeniswezen.

penologie Eng.: penology : penologie - de sociaal-wetenschappelijke bestudering van de oplegging en tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, oFwel de ‘leer van de straf en de effecten daarvan’, wordt aangeduid met het woord cq. vakgebied penologie. Tot bedoelde sancties moeten gerekend worden de straffen en maatregelen die de rechter oplegt, de afdoeningsmogelijkheden van de Officier van Justitie (transactie en het voorwaardelijk sepot) en de Halt-afdoening door de politie. In de ~ komen vragen aan de orde als: de inhoud van de diverse sancties; de rechtstheoretische en –filosofische ideeën die aan de diverse sancties ten grondslag liggen; de doelen en effectiviteit van de diverse sancties. (bron: Kelk, Moerings); onderdeel van de criminologie dat betrekking heeft op het gevangeniswezen en reclassering. Zie ook: nadere verklaring tenuitvoerlegging nadere verklaring penitentiair recht strafoplegging

pensioen Eng.: pension : pensioenrecht - ouderdomsinkomen voor de tijd dat een persoon niet meer werkt.

Pensioen- & Verzekeringskamer : pensioenrecht - toezichthouder op verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. (bron: DNB)

Pensioen- en spaarbondsenwet (PSW) : pensioenrecht - wet van 15 mei 1952, met regels voor pensioen- en spaarvoorzieningen. Daarin o.a. opgenomen de verplichtingen van een werkgever die voor zijn werknemers zorgt voor een pensioenregeling. Art. 1 psw en 3 psw

pensioengerechtigde leeftijd : pensioenrecht - leeftijd waarop een persoon met pensioen mag gaan. De ~ kan lager zijn dan de AOW-gerechtigde leeftijd. De ~ is 65 jaar. (2004) Art. 8 psw en 8a psw

pensioenkamer : pensioenrecht - de ~ van de Raad voor het Overheidspersoneel is verantwoordelijk voor de aard en de inhoud van de pensioenvoorziening van het overheidspersoneel.

pensioenrecht Eng.: pension law : pensioenrecht - vakgebied dat overwegend samenvalt met de Pensioen- en spaarfondsenwet, de Wet Bpf 2000, de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding en het EU-verdrag (gelijke beloning van mannen en vrouwen); vooral m.b.t. juridische aspecten van het pensioen in het arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht, verbintenissenrecht, rechtspersonenrecht, personen- en familierecht en fiscaal recht. Zie ook: nadere verklaring Certified Pension Lawyer (CPL)

pensioenregeling : pensioenrecht - het geheel van zaken die een persoon heeft geregeld teneinde een (periodieke) uitkering na de pensioengerechtigde leeftijd zeker te stellen. Bijv. de lijfrentepolissen behoren tot de ~;
de verzekering die tijdens het arbeidsleven tegen premiebetaling wordt opgebouwd en tot doel heeft om, naast de AOW, de invalide of gepensioneerde of diens nabestaanden van uitkering te voorzien. Art. 655 Boek 7 BW en 71 aow

pensioenverevening / pensioenrechtenverevening : echtscheidingsrecht - afdracht van een evenredig deel van het pensioen aan de ene echtgenoot dat de andere echtgenoot tijdens hun huwelijk heeft opgebouwd. Het recht op ~ ontstaat pas na echtscheiding, tenzij dit is uitgesloten. Art. 155 Boek 1 BW en 2 Weps - Zie ook: nadere verklaring echtscheiding / echtscheiden / in de echt gescheiden

pensioenverzekering : verzekeringsrecht - levensverzekering die tegen betaling van premies vanaf het 65ste levensjaar recht geeft op een bepaalde oudedagsvoorziening.

pensionaris : rechtsgeschiedenis - 17e - 18e eeuw: bezoldigd jurist van een stad of gewest.

pensionovereenkomst : pensioenrecht - de overeenkomst tussen een pension en een gast waarbij het pension zich verplicht de gast gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de klant te betalen prijs. Naast de geleverde woonruimte worden ook wezenlijke diensten geleverd die typerend zijn voor deze overeenkomst, bijvoorbeeld schoonmaak, verzorging van maaltijden en het wassen van beddengoed en kleding. Een pensionovereenkomst kan onder omstandigheden ook als huurovereenkomst worden aangemerkt.

perceel : vastgoedrecht - stuk grond al dan niet met de bebouwing, dat bij het kadaster is geregistreerd. Art. 1 kadw en 143 Boek 5 BW - Zie ook: tegenstelling pand niet gelijk aan erfdienstbaarheid / erfdienstbaarheden / servituut / servituten

perceelsgrens : ruimtelijke ordening - grens van een stuk land. Zie ook: nadere verklaring burenrecht

perceptie : rechtswetenschap - waarneming;
resultaat van het waarnemen (de indruk);
inning of ontvangst van geld.

peremptoire termijn Eng.: peremptory period : burgerlijk procesrecht - laatste termijn in een procedure waarna geen uitstel meer wordt verleend. Zie ook: nadere verklaring termijnen voor conclusies

peremtoir stellen Eng.: peremptory notice : burgerlijk procesrecht - aan de wederpartij een laatste uitstel toestaan voor het indienen van een stuk bij het gerecht.

perfect : - volmaakt.

performantie : rechtswetenschap - het met elkaar communiceren en handelen, de relatie tussen zender en ontvanger van de communicatie, de bedoeling van woorden, teksten, omgangsvormen.

periculum : - Latijn: gevaar, nood, ook waagstuk.

periodiek verrekenbeding / Amsterdams verrekenbeding : echtscheidingsrecht - contractuele clausule(s) waarbij echtgenoten iedere gemeenschap van goederen uitsluiten en overeenkomen dat zij de bespaarde inkomsten (meestal het inkomen dat na aftrek van de kosten van huishouding overblijft) na afloop van elk jaar delen. Art. 132 Boek 1 BW

periodieke uitkering : socialeverzekeringsrecht - een uitkering die periodiek, meestal per maand, wordt uitgekeerd.

periodieke verhoging : - verhoging van prijzen of aanspraken per maand, kwartaal of andere vaste tijdseenheid.

permanent hof van arbitrage : internationaal recht - voorloper van het Internationaal Gerechtshof dat, samen daarmee in het Vredespaleis te Den Haag zetelt, met een uitgebreid scala aan voorzieningen voor de oplossing van geschillen tussen staten onderling en tussen staten en particulieren, alsmede voor geschillen waarbij intergouvernementele organisaties partij zijn. Tot deze voorzieningen behoren arbitrage, conciliatie, feitenonderzoek, aanbieding van goede diensten en bemiddeling. Het was ook een voorloper van het Internationaal gerechtshof.

permanent hof van internationale justitie : internationaal recht - Internationaal Gerechtshof te Den Haag. Art. 1 sig

permanente capaciteit : asielrecht - capaciteit die het COA nodig heeft om in de structurele situatie - nadat alle asielaanvragen onder het regime van de oude Vreemdelingenwet zijn afgehandeld - opvang te kunnen bieden. Deze capaciteit kan worden gerealiseerd in centra en KCO-voorzieningen. (bron: Min. Jus.) Zie ook: nadere verklaring Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

permanente leden van de Veiligheidsraad : internationaal recht - Staten die volgens het Handvest van de VN voor altijd zitting hebben in de Veiligheidsraad: de Volksrepubliek Cina, Frankrijk, de Russische federatie (als opvolger van de USSR), het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Elk permanent lid heeft een veto-recht en kan dus een besluit van de Raad tegenhouden.

permanente vertegenwoordiger : internationaal publiekrecht - vertegenwoordiger van een organisatie of staat (ambassadeur of consul) bij een andere staat of internationale organisatie.

permissief recht : rechtstheorie - vergunningstelsel, recht van toelating (permitteren, toestaan).

perpetuatio fori-beginsel : internationaal privaatrecht - Latijn: wijziging verblijfplaats doorbreekt niet (de rechterlijke) bevoegdheid. Feit dat, ondanks gewijzigde omstandigheden, de bevoegdheid van een gekozen rechter niet vervalt; bij de aanwijzing van de rechtsmacht is het tijdstip van de inleiding van het proces maatgevend. Wijzigingen daarna kunnen niet het verlies van de rechtsmacht met zich brengen. Bijv. het hof is van oordeel dat het kind niet in Nederland maar in België haar gewone verblijfplaats heeft. De Nederlandse rechter en daarmee het hof is derhalve niet -meer- bevoegd om van het verzoek kennis te nemen. Deze uitzondering op het ~ is in het belang van het kind omdat de autoriteiten van het land van de gewone verblijfplaats meer mogelijkheden hebben om maatregelen te treffen en uit te voeren ter bescherming van de minderjarigen dan Nederland waar het kind feitelijk niet verblijft. (zie HR 28 mei 1999, NJ 2001/212)

perquisitie : strafprocesrecht - gerechtelijk onderzoek.

perquisitie : Belgisch recht - proactieve huiszoeking teneinde iemand op heterdaad (voorheen bij overspel) te betrappen.

persecutie : strafrecht - vervolging.

persexceptie : auteursrecht - verweer dat het de persmedia is toegestaan om berichten over actuele onderwerpen over te nemen uit andere persmedia, zonder dat hiervoor toestemming of een vergoeding vereist is. Art. 15 Aw - Zie ook: nadere verklaring parodie-exceptie onderdeel citaatrecht

persisteren : burgerlijk procesrecht - volharden, ondanks hetgeen is aangevoerd. Bijv. de gedaagde droeg zeer valide argumenten aan; desondanks bleef de eiser ~. Zie ook: nadere verklaring tot persistit!

persisteren / gepersisteerd Eng.: persist : burgerlijk procesrecht - volharden bij een eis of standpunt. Bijv. iemand die in procesconclusies, ondanks wat door de wederpartij is aangevoerd, ~ bij diens standpunt.

persona non grata : diplomatiek recht - Latijn: een in een bepaald land ongewenst persoon. Bijv. de Amerikaanse regering heeft zes Russen tot ~ verklaard en het land uitgewezen wegens spionage. (2001) Zie ook: tegenstelling vreemdeling nadere verklaring diplomatieke immuniteit nadere verklaring ongewenstverklaring

personaliteitsbeginsel : personen- en familierecht - rechtsstelsel dat alleen op bepaalde groepen van personen van toepassing is. Bijv. op godsdienstige grondslag. Het Joods of Islamitisch (personen en familie- en erf-)recht in een land is bijvoorbeeld alleen voor Joden c.q. Islamieten geldig (zie ook personele statuten en zie ook voor het strafrecht: personaliteitsbeginsel/actief nationaliteitsbeginsel).

personaliteitsbeginsel / actief nationaliteitsbeginsel : strafrecht - beginsel dat de Nederlandse straFwet toepasselijk is op een Nederlander die zich buiten Nederland schuldig maakt aan o.a. misdrijven tegen de veiligheid van de staat en misdrijven tegen de koninklijke waardigheid en andere misdrijven welke indruisen tegen het Nederlandse staatsbelang. Tevens verklaart dit artikel de Nederlandse straFwet toepasselijk op de Nederlander die zich buiten Nederland schuldig maakt aan een feit dat door de Nederlandse wet als misdrijf wordt beschouwd en waarop door de wet van het land waar het begaan is, straf is gesteld. Art. 5 WvSr

personeelsvergadering Eng.: personnel meeting : arbeidsrecht - vergadering van (vertegenwoordigers van het) personeel. Bijv. een ondernemingsraad. Art. 35c WOR

personele statuten : personen- en familierecht - regeling of deel van het recht (erf- of familierecht) dat op bepaalde groepen van personen (bijv. van een bepaalde godsdienst) van toepassing is, zie ook personaliteitsbeginsel.

personele unie : staatsrecht - het belichamen van meerdere staatsrechtelijke functies in één persoon, bijv. het zijn van koning van Nederland en het zijn van groothertog van Luxemburg, zoals het geval was voor koning Willem I.

personen- en familierecht Eng.: the law of persons and family law : personen- en familierecht - vakgebied dat met het gelijknamige rechtsgebied uit boek 1 Burgerlijk Wetboek samenvalt. Het ~ heeft met name betrekking op de status van personen blijkens de burgerlijke stand, huwelijk, echtscheiding, alimentatie, afstamming, adoptie en alles wat met (ouderlijk) gezag te maken heeft. Art. 1 Boek 1 BW en 12 Boek 4 BW - Zie ook: onderdeel personenrecht onderdeel familierecht hierarchische verhouding ondernemingsrecht onderdeel naamrecht

personencontrole Eng.: customs control : personen- en familierechtrecht - controle van personen op o.a. identiteit door daartoe bevoegde overheidsorganen, bijv. douane of politie i.v.m. de identificatieplicht.

personenrecht Eng.: the law of persons : personen- en familierecht - rechtsgebied uit boek 1 Burgerlijk Wetboek vooral m.b.t. de (grond)rechten, wettelijke status, curatele en onderbewindstelling van personen. Art. 197 Boek 1 BW - Zie ook: onderdeel jeugdrecht

personenvennootschap : vennootschapsrecht - gangbare benaming voor een vennootschap waarin de personen van de vennoten op de voorgrond staan, in plaats van het door hen ingebrachte kapitaal. De ~ komt d.m.v. een contract tot stand. Bijv. een maatschap.

personenvervoer Eng.: carriage : vervoersrecht - overeenkomst, waarbij de ene partij (de vervoerder) zich tegenover de andere partij verbindt een of meer personen (reizigers) te vervoeren. Art. 80 Boek 8 BW en 112 Boek 8 BW - Zie ook: tegenstelling goederenvervoer

persoonlijk inkomen : fiscaal recht - de inkomsten uit arbeid, verminderd met de reis- en beroepskosten. Bij gehuwden wordt dit inkomen gebruikt om te bepalen wie bepaalde inkomsten en aftrekposten moet aangeven. De echtgenoot met het hoogste persoonlijke arbeidsinkomen geeft de niet-persoonlijke inkomsten en aftrekposten van beide echtgenoten samen aan. (bron: huizenveiling.nl)

persoonlijke aansprakelijkheid : aansprakelijkheidsrecht - aansprakelijkheid van een individu als zodanig, met zijn of haar eigen privé vermogen. Art. 289 Boek 2 BW aansprakelijkheid

persoonlijke dienstbaarheid / horigheid : mensenrechten - bij wet en verdragen verboden vorm van onderdanigheid. Art. 4 EVRM en 1 Boek 1 BW

persoonlijke elementen : strafrecht - omstandigheden uit de delictsomschrijving die betrekking hebben op de psychische gesteldheid of hoedanigheid van een dader. Bijv. 'hij die opzettelijk..'; of het zijn van de moeder in geval van kinderdoodslag. Art. 287 WvSr en 290 WvSr

persoonlijke inboedel : verzekeringsrecht - eigen spullen, zoals tafels en stoelen, die in een huurhuis of serviceflat staan in tegenstelling tot de spullen van bijv. de eigenaar van het huis of de flat. Bijv. de brandverzekering van ~.

persoonlijke levenssfeer : privacyrecht - grondrecht dat beschermd wordt in internationale verdragen en/of in de grondwet. Art. 8 EVRM en 10 Grondwet

persoonlijke verplichtingen : - zie negatieve ~

persoonlijkheidsbeginsel Eng.: personality principle : internationaal privaatrecht - principe dat het personenrecht van een individu wordt bepaald door zijn nationaliteit. Wordt ook wel het personaliteitsbeginsel of nationaliteitsbeginsel. Art. 6 Wet AB

persoonlijkheidsrecht : auteursrecht - onderdeel van het auteursrecht; het recht, voortkomend uit de band tussen de maker en zijn werk om zich te verzetten tegen veranderingen en aantastingen van zijn werk en openbaarmaking door anderen. Dit recht is (in tegenstelling tot het exploitatierecht) niet overdraagbaar. Zie ook: nadere verklaring exploitatierecht

persoonlijkheidsrechten : auteursrecht - persoonsgebonden rechten waardoor bijv. een auteur zich kan verzetten tegen wijzigingen in zijn werk. Art. 25 Auteurswet 1912

persoonsgegevens : informaticarecht - elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. Bedrijven vallen dus daarbuiten. Art. 1 Wbp - Zie ook: nadere verklaring Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) nadere verklaring natuurlijk persoon / natuurlijke personen

persoonsverzekering : verzekeringsrecht - verzekering, die ten behoeve van een persoon is afgesloten. (bijv.een ziektekostenverzekering) in plaats van een verzekering die een object verzekert (bijv. een inboedelverzekering).

perspectief : rechtswetenschap - gezichtspunt.

persvrijheid : mensenrechten - vrijheid van journalisten om (diepgaand) onderzoek naar feiten en omstandigheden te doen en ongecensureerd daarover te publiceren. Publicatie van leugenachtige berichtgeving kan - desnoods via de rechter - worden voorkomen. Art. 7 Grondwet - Zie ook: niet gelijk aan vrijheid van meningsuiting / drukpersvrijheid

pertinent : rechtswetenschap - stellig, beslist.

perversie : rechtswetenschap - tegennatuurlijkheid, verdorvenheid.

petitionaris : staatsrecht - persoon die een verzoek (petitie) indient bij het parlement of regering.

petitionnement Eng.: petition : staatsrecht - het door meerdere personen indienen van een verzoekschrift (petitie)
het verzoekschrift zelf, door velen ondertekend. Bijv. de dierenbescherming dient een petitie in bij de Tweede Kamer om de dierenbeschermingswet aan te scherpen.

petitionnement : staatsrecht - het door meerdere personen indienen van een verzoekschrift (petitie)
het verzoekschrift zelf, door velen ondertekend.

petitoir : rechtsgeschiedenis - actie of procedure uit het oude inheemse (land-)procesrecht (beïvloed door het Romeins recht) om eigendom (terug) te vorderen (ten ~ of petitorium, soms volgend op de bezitsactie: ten possessoir/possessorium). Ook bedoeld als : "ten gronde" (ten ~). Zie ook: nadere verklaring recht van revindicatie

petitum Eng.: conclusion : burgerlijk procesrecht - Latijn: beknopte samenvatting. Onderdeel van de dagvaarding of de memorie van eis, waarin staat wat de eiser nu precies van gedaagde vordert. Bijv. MET CONCLUSIE: het de rechtbank mag behagen gedaagde uitvoerbaar bij voorraad te veroordelen tot (..). Art. 111 Rv - Zie ook: nadere verklaring dagvaarding / (mv.) dagvaardingen / dagvaarden / gedagvaard nadere verklaring fundamentum petendi tegenstelling dictum / (mv.) dicta

petitum leer / objectum-litis-leer : procesrecht - de bevoegdheid van de burgerlijke rechter is afhankelijk van recht waarin de aanlegger vraagt te worden beschermd. De bevoegdheid van de burgerlijke rechter is gegeven als hij wordt ingeschakeld met een vordering uit onrechtmatige daad. Vorderingen uit onrechtmatige daad worden gerekend tot de ‘geschillen over burgerlijke rechten en over schuldvorderingen’, waarvan (het huidige) art. 112 Gw spreekt. Dat de ~ vervolgens heeft geleid tot een zeer ruime bevoegdheid van de burgerlijke rechter, houdt mede verband met het feit dat de HR ook de schending van een publiekrechtelijke rechtsnorm tot onrechtmatige daad bestempelde.

Pieter Baan Centrum (PBC) : criminologie - huis van bewaring waar een verdachte door gedragsdeskundigen wordt onderzocht, doorgaans in verband met de vraag naar de mate van toerekenbaarheid van de daad aan de verdachte. Zie ook: nadere verklaring ontoerekeningsvatbaarheid / niet-toerekenbaarheid / ontoerekenbaarheid nadere verklaring Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ)

pignus depositum : pand- en hypotheekrecht - Latijn: vuistpand.

PIJ-maatregel : strafrecht - opleggen en tenuitvoerleggen aan jeugdigen van een vrijheidsbenemende behandelmaatregel; jeugdigen kunnen worden veroordeeld tot de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ). De ~, die ten minste twee jaar duurt, is min of meer te vergelijken met de tbs-maatregel voor volwassenen. (bron: Min. Jus.) Zie ook: nadere verklaring penitentiair recht nadere verklaring Beginselenwet Justitiële jeugdinrichtingen (BW JJ)

pijnbank : criminologie - bank waarop iemand doormiddel van pijniging werd gedwongen tot het afleggen van een verklaring of een bekentenis. Met behulp van de ~ werden de ledematen steeds verder uit elkaar getrokken. Zie ook: onderdeel pijniging onderdeel strafbank

piket-advocaat Eng.: duty advocate : strafprocesrecht - de advocaat 'van dienst', die verdachten bezoekt die aangehouden én in verzekering zijn gesteld. Zie ook: niet gelijk aan advocaat van onvermogen (oneigen.) hierarchische verhouding ambtshalve toevoeging / ambtshalve toevoegen / ambtshalve toegevoegd

piketdienst : advocatuur - regeling dat elke verdachte, vreemdeling of psychiatrische patiënt die in bewaring wordt gesteld op het politiebureau of in een psychiatrisch ziekenhuis, automatisch wordt bezocht door een advocaat om zijn belangen te behartigen. Zie ook: hierarchische verhouding piket-advocaat

Pikmeer I-arrest : bestuursrecht - HR 23-04-1996, NJ 1996, 513: daarin werd bepaald dat als de overheid niet vervolgbaar is ook de leidinggevenden en opdrachtgevers niet vervolgbaar zijn.

Pikmeer II -arrest : strafrecht - HR 06-01-1998, NJ 1998, 367: arrest waarin de Hoge Raad bepaalde dat overheidsorganen niet strafrechtelijk vervolgbaar zijn, tenzij de desbetreffende gedraging is verricht tijdens de uitvoering van een exclusieve overheidstaak.

piratenzender : intellectuele eigendomsrecht - illegale radio- of TV-zender (zonder vergunning).

piraterij / piracy : auteursrecht - Engels: opzettelijke inbreuk op de intellectuele eigendom van een ander wordt in bijv. de auteurswet als ~ strafbaar gesteld met maximaal zes maanden gevangenisstraf of een geldboete van de vierde categorie. Art. 23 Wnr en 31 Auteurswet 1912 - Zie ook: niet gelijk aan muiterij nadere verklaring opzet / dolus