Typ hierboven uw zoekterm of scroll hieronder - Hulp bij zoeken

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - mr. F.J. Van Eeckhoutte - lees de gebruiksvoorwaarden

oudedagsvoorziening : sociaal recht - pensioenstelsel dat bestaat uit AOW, de aanvullende pensioenregeling van de werkgever en door de betrokkene gespaard/belegd geld.

ouderenkorting Eng.: senior citizens' rebates : fiscaal recht - heffingskorting voor ouderen die aan het einde van het kalenderjaar 65 jaar of ouder zijn. Hun inkomen in box 1, 2 en 3 mag een bepaald bedrag niet te boven gaan.

ouderlijk gezag Eng.: parental authority : jeugdrecht - het gezag dat de ouders over hun minderjarige kinderen uitoefenen en betrekking heeft op de persoon van de minderjarige, diens vermogen en de vertegenwoordiging bij burgerlijke handelingen die het kind pleegt. Art. 245 Boek 1 BW en 251 Boek 1 BW - Zie ook: tegenstelling voogdij tegenstelling onderbewindstelling / onder bewind stellen / onder bewind gesteld onderdeel ouderlijke macht

ouderlijke boedelverdeling Eng.: testamentary distribution of the parents' estate : erfrecht - testament onder oud erfrecht gemaakt waarbij alle goederen behorend tot de nalatenschap van een erflater, aan de langstlevende echtgenoot worden toebedeeld, zodat deze daarvan op het moment van overlijden van de eerststervende de enige eigenaar is. De kinderen krijgen een vordering op de langstlevende ter grootte van hun erfdeel. Is onder nieuw erfrecht de wettelijke regeling geworden, genaamd 'wettelijke verdeling'. Art. 1148 Boek 4 BW (oud) en 13 Boek 4 BW - Zie ook: tegenstelling verblijvensbeding / (oneigenl.) verblijvingsbeding nadere verklaring testament / uiterste wil / uiterste wilsbeschikking

ouderlijke macht Eng.: parental authority : jeugdrecht - feitelijk gezag waarover ouders beschikken zodat zij hun eigen kinderen kunnen verzorgen en opvoeden. Bijv. dat een kind op een bepaald tijdstip naar bed moet, is een uitwerking van ~. Art. 266 Boek 1 BW en 278 Boek 1 BW - Zie ook: nadere verklaring ouderlijk gezag

ouderschapsverlof Eng.: parental leave : arbeidsrecht - verlof zonder behoud van loon voor de werknemer die als ouder in familierechtelijke betrekking staat tot een kind. Ook de werknemer die blijkens verklaringen uit de gemeentelijke basisadministratie op hetzelfde adres woont als een kind en duurzaam de verzorging en de opvoeding van dat kind als eigen kind op zich heeft genomen, heeft recht op ~. Art. 644 Boek 7 BW en 6:01 Wet arbeid en zorg

ouderverhoor : jeugdstrafrecht - het horen van de ouders van een minderjarig kind door de rechtbank voordat deze een beslissing neemt over ouderlijk gezag, alimentatie of een omgangsregeling.

outplacement : arbeidsrecht - Engels: het voor rekening van een werkgever opvangen, begeleiden en adviseren van werknemers, die een andere passende werkkring of carrierebestemming moeten vinden. Het beoogde resultaat van ~ is dat een werknemer duurzaam is herplaatst op een baan bij een andere werkgever of dat een andere passende oplossing is gerealiseerd.

outsourcing : informaticarecht - Engels: uitbesteding van werkzaamheden die niet tot de hoofdactiviteit van het bedrijf behoren;
overdragen van een bedrijfsactiviteit aan een gespecialiseerde derde, die vervolgens deze activiteit teruglevert als dienst. (Brunt c.s.)

overbedeling / overbedelen / overbedeeld : vermogensrecht - een van de deelgenoten in een gemeenschap beschikt na de verdeling van die gemeenschap over een groter deel dan is afgesproken. Meestal wordt ~ vereffend door vergoeding van de overwaarde. Art. 185 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring gemeenschap van goederen

overbetekening / overbetekenen / overbetekend Eng.: service / official handing over of documents : beslagrecht - officiële overhandiging door de deurwaarder van beslagstukken en dagvaarding aan diegene onder wie, bijv. de bank, beslag is gelegd. Aan ~ zijn (fatale) termijnen gesteld. Art. 475 Rv en 721 Rv - Zie ook: niet gelijk aan betekening / betekenen / betekend

overbruggingskrediet : vastgoedrecht - lening om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een nieuw huis en de verkoop van het oude huis. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de overwaarde van het oude huis. Meestal wordt een ~ voor maximaal 6 maanden afgesloten.

overdracht Eng.: actual delivery : vermogensrecht - wijze van zaaksverkrijging, waarbij een zaak door levering overgaat van de ene rechthebbende op de andere. Art. 83 Boek 3 BW en 84 Boek 3 BW - Zie ook: onderdeel merkoverdracht onderdeel levering brevi manu onderdeel levering van beperkte rechten

overdracht aandelen BV Eng.: transfer shares BV : ondernemingsrecht - mogelijkheid van aandeelhouder om aandelen op naam van een BV bij notariŽle akte in beperkte kring over te dragen. De vrije overdraagbaarheid van de aandelen wordt in het statuut beperkt. Zogenoemde statutaire blokkeringsregel, kan zijn vormgegeven in een goedkeuringsregeling of een aanbiedingsregeling. Art. 195 Boek 2 BW - Zie ook: hierarchische verhouding blokkeringsregeling

overdrachtsakte Eng.: transfer deed : zakenrecht - notariŽle akte waarin een goed overgaat van de ene op de andere rechthebbende. Een ~ is een voorwaarde voor de overdracht van bepaalde goederen, zoals een huis. De ~ wordt dan in het kadaster ingeschreven. Art. 89 BW 3

overdrachtsbelasting Eng.: transfer tax : fiscaal recht - belasting die de fiscus bij de overdracht van onroerend goed, bijv. een huis, over de koopsom heft. De verkrijger van dat goed betaalt de ~.

overeenkomst (ovk) / (oneigen.) contract Eng.: agreement : overeenkomstenrecht - zakelijke verhouding tussen twee of meerdere personen die tot stand komt doordat de ene partij iets aanbiedt en een andere partij dat aanvaardt. De ~ mag meestal mondeling of schriftelijk worden gesloten. De wet kan aan de inhoud van een ~ beperkingen stellen, met name als die in strijd is met de goede zeden. Art. 217 Boek 6 BW en 213 Boek 6 BW - Zie ook: onderdeel eenzijdige overeenkomst onderdeel obligatoire overeenkomst nadere verklaring verboden rechtshandeling / (mv.) verboden rechtshandelingen onderdeel onbenoemde overeenkomst / innominaatcontract

overeenkomst / overeenkomen / overeengekomen Eng.: to correspond : overeenkomstenrecht - een wilsovereenstemming bereiken na een aanbod waarop de aanvaarding volgt. Art. 213 Boek 6 BW

overeenkomst inzake geneeskundige behandeling Eng.: contract for medical treatment : gezondheidsrecht - overeenkomst waarbij een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, de hulpverlener, zich in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf tegenover een ander, de opdrachtgever, verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst, rechtstreeks betrekking hebbende op de persoon van de opdrachtgever of van een bepaalde derde. Art. 446 Boek 7 BW - Zie ook: nadere verklaring medisch dossier / behandelingsdossier nadere verklaring behandelingsovereenkomst nadere verklaring behandelingsovereenkomst

overeenkomst om baat : overeenkomstenrecht - overeenkomst waarbij beide partijen iets moeten presteren. Bij ~: tegen betaling. Art. 119a Boek 6 BW en 134 WvSv

overeenkomst om niet : overeenkomstenrecht - overeenkomst waarbij slechts ëën van de partijen een prestatie moet leveren. Bijv. schenking. Art. 175 Boek 7 BW - Zie ook: onderdeel schenking / schenken / geschonken tegenstelling overeenkomst onder bezwarende titel

overeenkomst onder bezwarende titel : overeenkomstenrecht - overeenkomst waarbij beide partijen iets moeten presteren. Bijv. koopovereenkomst. Art. 460 Boek 8 BW - Zie ook: onderdeel wederkerige overeenkomst tegenstelling overeenkomst om niet

Overeenkomst van Dublin : asielrecht - overeenkomst betreffende de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek, dat bij een van de lidstaten wordt ingediend. De Schengenlidstaten hebben allen de overeenkomst van Dublin ondertekend. De overige Dublinstaten, Denemarken, Groot-Brittannië, Ierland, Zweden en Finland, kennen geen vrij personenverkeer aangezien zij het verdrag van Schengen niet hebben ondertekend. (bron: Min. Jus.) Zie ook: nadere verklaring Verdrag van Schengen / uitvoeringsovereenkomst van Schengen

overeenkomstenrecht / contractenrecht Eng.: contract law : overeenkomstenrecht - vakgebied dat overwegend samenvalt met boeken 6, 7 en 7A Burgerlijk Wetboek, m.b.t. tot de contractuele verhoudingen tussen natuurlijke- en/of rechtspersonen onderling of personen en overheidslichamen. Het ~ is een onderdeel van het verbintenissenrecht en is hoofdzakelijk van regelend recht. Zie ook: hierarchische verhouding aansprakelijkheidsrecht onderdeel bouwrecht onderdeel incasso / incasseren / geïncasseerd onderdeel arbeidsrecht

overgangsrecht Eng.: law of devolution : staatsrecht - regelt de overgang van een oude naar een nieuwe wet. In de overgangswet, die vaak met de nieuwe wet gepaard gaat, wordt geregeld in welke bepaalde gevallen de oude of de nieuwe wet moet worden toegepast. Zie ook: onderdeel overgangsregeling nadere verklaring Bekendmakingswet (Bmw)

overgangsregeling Eng.: devolution rule : staatsrecht - wettelijke regeling die in het leven wordt geroepen ter verzekering van het rechtszekerheidsbeginsel. Zie ook: nadere verklaring rechtszekerheidsbeginsel

overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek (Overgangswet NBW) Eng.: transitional law New Civil Code : rechtswetenschap - wet van 3 april 1969 waarin de overgangsregelingen van het oude op het nieuwe Burgerlijk Wetboek zijn bepaald. Art. 1 onBW en 29 onBW

overhanging : burenrecht - het hangen van gebouwen, muren of schoorstenen of planten over het naburige erf. De eigenaar van het naburige erf kan eisen dat de ~ wordt verwijderd. Ook mag hij zelf wortels en overhangende takken verwijderen. Art. 44 Boek 5 BW

overheid Eng.: government : staatsrecht - het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen. De laatste drie zijn de lagere overheden. Zie ook: niet gelijk aan regering onderdeel overheidsorgaan

overheidshandeling Eng.: executive act : bestuursrecht - handeling die door een overheidsorgaan wordt gedaan.

overheidsorgaan Eng.: government agency : staatsrecht - rechtspersoon dat krachtens publiekrecht is ingesteld; persoon of college met enig openbaar gezag bekleed. Bijv. burgemeester. Art. 1 archieFwet 1995 - Zie ook: nadere verklaring openbaar lichaam / openbare lichamen

overheidsorganisatie : staatsrecht - organisatie behorend tot het openbaar gezag.

overhevelingstoeslag : fiscaal recht - sinds 1990 moet een werknemer bepaalde premies betalen die daarvóór de werkgever voor zijn rekening nam. Om dit mogelijk te maken krijgt hij een toeslag op zijn loon. (bron: huizenveiling.nl)

overhevelingstoeslag : socialeverzekeringsrecht - compensatiebetaling door de werkgever of uitkeringsinstantie aan de werknemer of uitkeringsgerechtigde voor de premies AAW en AWBZ die de werknemer heeft betaald. De ~ is in 2001 afgeschaft.

overlast : milieurecht - ondervonden hinder. Art. 57 Boek 5 BW en 187d WvSv - Zie ook: onderdeel geluidsoverlast nadere verklaring inbreuk nadere verklaring zorgvuldigheidsbeginsel

overledene / decedent : vermogensrecht - persoon die is overleden. Art. 2 wl en 8 wl

overleg Eng.: deliberation : mediation - het nadenken, overwegen;
het raadplegen met anderen;
verstandig beleid. (Van Dale) Zie ook: nadere verklaring overlegcomité

overlegcomité Eng.: deliberation comite : politiek - personen die gemeenschappelijke belangen behartigen en zich hebben verenigd om als één aanspreek- of overlegpunt ten overstaan van bijv. de overheid, en als spreekbuis voor hun achterban te functioneren.

overlegging van de boekhouding : procesrecht - ter inzage geven van de administratie. ~ kan door de rechter bevolen worden t.b.v. direct belanghebbenden, zoals bijv.erfgenamen of vennoten.

overlegvergaderingen : ondernemingsrecht - vergadering tussen de ondernemer/bedrijfsleiding en de ondernemingsraad (OR), waarin de OR aangelegenheden aan de orde stelt die met de onderneming te maken hebben. Art. 23 Wor - Zie ook: nadere verklaring initiatiefrecht van de ondernemingsraad nadere verklaring onderneming

overlevenden Eng.: survivers : strafprocesrecht - degene die een ander heeft overleefd. Bijv. ~ kunnen herziening vragen van arresten en vonnissen na het overlijden van een veroordeelde. Art. 479 WvSv

overlevering / overleveren / overgeleverd : strafrecht - de terbeschikkingstelling van een persoon door de justitiële autoriteiten van de ene lidstaat aan de justitiële autoriteiten van een andere lidstaat van de Europese Unie ten behoeve van hetzij een in die andere lidstaat tegen hem gericht strafrechtelijk onderzoek, hetzij de tenuitvoerlegging van een hem opgelegde vrijheidsbenemende straf of maatregel. Art. 1 olw en 14 olw

overlevingsrente : verzekeringsrecht - verzekering waarbij de verzekerde beoogt dat na zijn overlijden een jaarlijkse rente wordt uitgekeerd aan een ander in de polis genoemde persoon, bijv. diens echtgenote.

overliggeld : vervoersrecht - vergoeding die door een bevrachter moet worden betaald indien deze een door hem gecharterd schip niet tijdig belaadt. Art. 422 Boek 8 BW

overlijdensakte / akte van overlijden Eng.: death certificate : personen- en familierecht - officieel document waarin de ambtenaar van de burgerlijke stand het overlijden van een bepaalde persoon registreert. De ~ wordt opgemaakt in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Art. 19f Boek 1 BW en 17 Boek 1 BW

overlijdensdekking : verzekeringsrecht - verzekering die het overlijdensrisico van de hoofdkostwinner afdekt. Indien het risico zich voordoet, keert de verzekeraar een bedrag uit dat aangewend wordt om (een deel van) de hypotheek af te lossen.

overlijdensrisicoverzekering : erfrecht - zorgt voor een eenmalige uitkering bij overlijden. De nabestaanden hebben dan voldoende kapitaal om de lasten te kunnen dragen. Voor de ~ worden premies betaald.

overlijdensschade : aansprakeljkheidsrecht - schade bestaande uit derving van levensonderhoud als gevolg van het overlijden van een persoon. De partij die aansprakelijk is voor ~ is verplicht schadevergoeding te betalen aan de nabestaanden die voor hun levensonderhoud van de overledene afhankelijk waren. Art. 108 Boek 6 BW

overmaat : vastgoedrecht - meer grond geleverd dan is overeengekomen. Meestal is in een koopakte bepaald dat over-/ondermaat van grond binnen bepaalde grenzen niet wordt verrekend. Zie ook: nadere verklaring overmaat / ondermaat nadere verklaring voorlopige koopakte

overmaat / ondermaat : huurrecht - de feitelijke oppervlakte van het gehuurde is groter resp. kleiner dan hetgeen in de huurovereenkomst is bepaald. Art. 15 pachtwet - Zie ook: nadere verklaring huurcommissie nadere verklaring huur van woonruimte

overmacht Eng.: force majeure : verbintenissenrecht - een tekortkoming in de nakoming kan niet aan een schuldenaar worden toegerekend. De gevolgen blijven daarom voor rekening van de schuldeiser. Art. 75 Boek 6 BW en 82 Boek 8 BW - Zie ook: nadere verklaring toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting / wanprestatie (oneigen.) tegenstelling noodweer / wettige zelfverdediging

overmacht  Eng.: duress : strafrecht - soort noodtoestand; verzamelbegrip voor omstandigheden waaronder een delict is begaan en die dusdanig benard waren, dat van de dader in alle redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij het feit niet zou plegen. De dader is niet strafbaar. Bijv. een persoon die handelt uit puur zelfbehoud. Art. 40 WvSr

overname : fusie- en overnamerecht - in eigendom verkrijgen van goederen voor een tegenprestatie, veelal een geldelijke vergoeding. Zie ook: onderdeel fusie / fuseren / gefuseerd tegenstelling joint venture

overnamebeding : fusie- en overnamerecht - één of meerdere bepalingen in een overeenkomst of statuten van een vennootschap waarin voorwaarden worden gesteld om de vennootschap te kunnen overnemen. Zie ook: onderdeel beding / stipulatio / contractuele bedingen / contractuele clausules nadere verklaring asset stripping

overnemingsbeding : erfrecht - afspraak tussen mede-eigenaren dat de langstlevende gezamenlijke goederen voor een bepaald bedrag kan overnemen; het bedrag valt de erfgenamen toe. (bron: NIZW)

oversluiten : pand- en hypotheekrecht - nieuwe hypotheek afsluiten, meestal tegen lagere dagrente. ~ wordt vaak beperkt door ongunstige boeteclausules, die het te verkrijgen voordeel teniet doen. Zie ook: nadere verklaring hypotheek / verhypothekeren / verhypothekeerd nadere verklaring contractuele rente / contractrente

overspel / echtbreuk : rechtsgeschiedenis - schending van de huwelijkse trouw door vreemd te gaan. Vroeger was ~ een juridische grond voor echtscheiding.

overstroming : strafrecht - een overstroming die een ramp of een zwaar ongeval is als bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet rampen en zware ongevallen en die o.a. inhoudt hoge waterstanden, veroorzaakt door een rivierafvoer met een gemiddelde kans van voorkomen van minder dan 1/50 per jaar, voor zover het gaat om het gedeelte van de Maas waar geen primaire waterkeringen als bedoeld in de Wet op de waterkering of anderszins gereglementeerde waterkeringen aanwezig zijn, het buiten de oevers treden van andere wateren binnen Nederland waar geen primaire of anderszins gereglementeerde waterkeringen aanwezig zijn. Het opzettelijk veroorzaken van een ~ is een misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen wordt in gevaar gebracht. Art. 157 WvSr en 158 WvSr

overstuiving : ruimtelijke ordening - het samengaan van een zeeduin met een aangrenzend stuk land door zandbestuiving. De eigenaar van de zeeduin wordt eigenaar van het aangrenzende land als dat land niet meer van de zeeduin onderscheiden kan worden. Art. 35 Boek 5 BW

overtreding / (mv.) overtredingen / overtreden Eng.: summary minor offence : strafrecht - minder ernstig strafbare feiten die in beginsel door de kantonrechter worden beoordeeld. Als zodanig aangeduid in de straFwetten; indeling van strafbare feiten is van belang bij het procesrecht (absolute competentie en rechtsmiddelen) en de strafbaarstelling; afdoening veelal met een schikking/transactie via het Openbaar Ministerie of berechting in eerste aanleg door het kantongerecht. Art. 424 WvSr - Zie ook: tegenstelling misdrijf onderdeel strafbaar feit / delict

overtuigend bewijs : strafprocesrecht - bewijsmateriaal dat de rechter van de schuld van een verdachte overtuigt. Art. 338 WvSv - Zie ook: tegenstelling wettig bewijs nadere verklaring bewijsbeslissing

overtuigingsstukken : procesrecht - zaken of documenten die bedoeld zijn om de bevoegde macht te overtuigen of tot bewijs te dienen. Art. 200 WvSr en 361 WvSr

overval : fusie- en overnamerecht - overname van een vennootschap tegen de wil van het bestuur van die vennootschap.

oververzekering : verzekeringsrecht - te hoge verzekering. De verzekerde som in de polis overtreft de waarde van het verzekerde belang.

overwaarde : zakenrecht - meerwaarde van een goed waarop een pand of hypotheek rust. De ~ overtreft de waarde van de schuld waarvoor de hypotheek of pand werd gegeven.

overwegende : procesrecht - ouderwets woord waarmee iedere rechtsoverweging d.w.z. onderdeel van de rechterlijke motivering van het vonnis, aanvangt;
titel van de considerans van een overeenkomst. Zie ook: hierarchische verhouding rechtsoverwegingen

overwegingen / overwegen / overwogen : procesrecht - onderdeel van de rechterlijke motivering van een vonnis; feitelijke en juridische argumentatie die aan de (eind)beslissing ten grondslag liggen.

overzetting : rechtswetenschap - het overzetten of overdragen van een recht;
delegatie.

paardensprong : aansprakelijkheidsrecht - indien een contractspartij de aansprakelijkheid voor zijn ondergeschikte heeft uitgesloten, kan ook die ondergeschikte zich op deze uitsluiting beroepen. Art. 257 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring exoneratie / exonereren / geëxonereerd nadere verklaring ondergeschikte / (mv.) ondergeschikten

pacht / pachten / gepacht : agrarisch recht - in gebruik hebben, huren;
of pachtprijs. Het bedrag dat moet worden betaald om een stuk landbouwgrond of boerderij als zodanig te gebruiken. Art. 1 pachtwet - Zie ook: nadere verklaring pachtovereenkomst tegenstelling huur en verhuur

pachtbeding : vastgoedrecht - beding in de hypotheekakte waarbij de hypotheekgever in zijn bevoegdheid is beperkt om het verhypothekeerde (akker of hoeve) buiten toestemming van de hypotheekhouder te verpachten. De grondkamer kan het ~ buiten werking stellen. Art. 264 Boek 3 BW

pachter : agrarisch recht - persoon die een stuk landbouwgrond of boerderij in pacht heeft. Art. 25 pachtwet - Zie ook: nadere verklaring verpachter niet gelijk aan erfpacht / (oneigen.) erfpachtrecht

pachtkamer Eng.: Agricultural Tenancies Sections : procesrecht - kamer die zich binnen de sector kanton van de rechtbank bezighoudt met alle zaken m.b.t. pachtovereenkomsten. Een ~ wordt bezet door twee personen, niet zijnde rechterlijk ambtenaar, als deskundige leden en een kantonrechter. Art. 116 pachtwet en 48 wet RO

pachtovereenkomst Eng.: agricultural holding / farming lease : agrarisch recht - schriftelijke en door de grondkamer goedgekeurde overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt aan de andere tegen betaling een boerderij of stuk landbouwgrond te verstrekken ter uitoefening van de landbouw. Art. 1 pachtwet en 69 pachtwet - Zie ook: nadere verklaring pacht / pachten / gepacht nadere verklaring overeenkomst (ovk) / (oneigen.) contract

Pachtwet (Pw) Eng.: Dutch Farm Lease Act : agrarisch recht - wet van 23 januari 1958 houdende regels m.b.t. de pachtovereenkomst en de toetsing daarvan door de grondkamer, en de samenstelling en werkwijze van grondkamers en de Centrale Grondkamer. Art. 2 pachtwet en 128 pachtwet - Zie ook: hierarchische verhouding huurwet (HW)

pact : internationaal publiekrecht - Engels: handvest, traktaat.

Pact voor Stabiliteit en Groei Eng.: Pact for Stability and Growth : politiek - Europese Unie - verdrag (1997) tussen de EU-lidstaten dat de voorwaarden vaststelt voor monetaire eenwording, met name op het gebied van begrotingsdiscipline. Zie ook:

Pact voor Stabiliteit en Groei : Europees recht - afspraak tussen de EU-lidstaten met als doel de begrotingsdiscipline, zoals vastgelegd in het EG-verdrag, te handhaven en te versterken ten behoeve van een goed functionerende EMU. De afspraken van het ~ zijn neergelegd in secundaire EG-wetgeving en in een resolutie van de Europese Raad. (bron: DNB)

Pact voor Stabiliteit en Groei Eng.: Pact for Stability and Growth : Europese Unie - verdrag (1997) tussen de EU-lidstaten dat de voorwaarden vaststelt voor monetaire eenwording, met name op het gebied van begrotingsdiscipline. Zie ook:

pacta sunt servanda : volkenrecht - Latijn: staten moeten verdragen en onderlinge overeenkomsten naleven. Zie ook: nadere verklaring verdrag / verdragen nadere verklaring internationaal publiekrecht (IPUR) / (oneigen.) internationaal recht

pactum de compromittendo : overeenkomstenrecht - Latijn: overeenkomst waarin is bepaald dat toekomstige geschillen aan het oordeel van arbiters zullen worden voorgelegd. Het ~ is vaak een beding bij standaardovereenkomsten. Art. 1020 Rv

pactum de hereditate tertii : erfrecht - Latijn: overeenkomst omtrent een nog niet opengevallen nalatenschap van een niet bij de overeenkomst betrokken persoon (derde). Art. 4 Boek 4 BW

pactum tacitum : overeenkomstenrecht - Latijn: stilzwijgende overeenkomst.

pakeerschijfzone : bestuursrecht - zone of gebied waarin het verplicht is een parkeerschijf in te stellen en te plaatsen voor de autoruit voor het parkeren gedurende een bepaalde tijdsduur. Art. 1 APV

pakkans : criminologie - de mate van waarschijnlijkheid dat een persoon voor een overtreding of misdrijf wordt opgespoord en vervolgd. Zie ook: nadere verklaring overtreding / (mv.) overtredingen / overtreden nadere verklaring politie nadere verklaring vervolging / vervolgen / vervolgd

pakketvergoeding : ondernemingsrecht - vergoeding voor het pakket aandelen die aan een grootaandeelhouder wordt betaald tegen een hogere prijs dan de biedprijs. Meestal wordt deze vergoedingen aangeboden met het oog op de overname van de vennootschap.

Paleis van justitie : rechtswetenschap - benaming waarmee het gebouw van bepaalde gerechten, meestal rechtbanken, in de dagvaarding en andere officiële stukken wordt aangeduid. Zie ook: nadere verklaring gerecht

paleontologisch verzet : rechtsgeschiedenis - wetenschapsvorm die het vergeten recht (het Romeinse iustius oblivium) bestudeert en aard en evolutie van het recht op alternatieve wijze tracht te reconstrueren.

Palingfuiken-arrest : strafrecht - HR 25-06-1934, NJ 1934, 1261: een palingstroper werd blind geschoten door een geweer dat door de verdachte zodanig aan de fuik verbonden was dat het af zou gaan zodra iemand de fuik zou - proberen te - lichten. De verdachte stelde dat het niet in zijn bedoeling had gelegen het geweer zo op te stellen dat iemand zou worden getroffen en hij dus geen opzet op de mishandeling had. Daarbij deed hij ook een beroep op noodweer. Het Hof verwierp beide verweren. Het ontbreken van opzet achtte het Hof onaannemelijk omdat de verdachte het geweer dan anders had moeten laden of richten dan hij volgens zijn verklaring had gedaan. De noodweer werd niet gehonoreerd omdat dit niet gericht was op de bewezenverklaarde feiten doch op zijn eigen lezing van de omstandigheden. De HR meende dat het Hof terecht had aangenomen dat er bij de verdachte opzet tot mishandelen aanwezig was. Het beroep op noodweer kon het Hof als niet terzake doende verwerpen.