Typ hierboven uw zoekterm of scroll hieronder - Hulp bij zoeken

© 2001-2015 Lycaeus Juridisch Woordenboek - mr. F.J. Van Eeckhoutte - lees de gebruiksvoorwaarden

opheffing Eng.: termination : pand- en hypotheekrecht - ongedaanmaking van een beperking en/of bezwaring van goederen.

opheffing huwelijksgemeenschap / opheffen huwelijksgemeenschap / opgeheven huwelijksgemeenschap Eng.: split the joint tenancy of marital property : huwelijksvermogensrecht - beëindiging van de gemeenschap van goederen tussen gehuwden, bijv. omdat een van de echtgenoten op lichtvaardige wijze schulden maakt en de goederen van de gemeenschap verspilt. Art. 109 Boek 1 BW en 113 Boek 1 BW - Zie ook: nadere verklaring derdenbescherming

opheffingsverkoop : executierecht - verkoop tegen substantieel lagere prijzen, omdat de winkel de deuren (definitief) zal sluiten, het filiaal zal worden opgeheven.

ophelderingspercentage Eng.: percentage of criminal cases cleared up by police : criminologie - totaal aantal in een bepaalde periode opgehelderde misdrijven in relatie tot het totaal aantal in dezelfde periode door de politie opgemaakte processen-verbaal ter zake van gelijk(soortig)e misdrijven, uitgedrukt in procenten. Zie ook: nadere verklaring opgehelderd misdrijf

ophouden : strafprocesrecht - ~ voor onderzoek of ~ ter identificatie zijn dwangmiddelen van het OM, indien de verdachte niet in voorlopige hechtenis wordt gesteld. Art. 61 WvSv inverzekeringstelling, voorlopige hechtenis

ophouding voor verhoor Eng.: interrogation : strafprocesrecht - het inhoudelijk horen van een aangehoudene over de feiten waarvan hij wordt verdacht. Art. 61 WvSv

opinio iuris : internationaal recht - vereiste voor het bestaan van internationaal gewoonterecht; de overtuiging moet bestaan dat het recht eist dat overeenkomstig de algemeen gevolgde praktijk gehandeld wordt. De ~ kan bijv. blijken uit verklaringen van staatshoofden of diplomaten, of uit het achterwege blijven van protesten in bepaalde gevallen.

opinio necessitas : staatsrecht - personen ervaren de rechtsplicht dat zij op een bepaalde manier behoren te handelen. ~ leidt samen met herhaald gebruik tot gewoonterecht. Zie ook: nadere verklaring usus hierarchische verhouding gewoonterecht

Opiumwet (Opw) Eng.: Dutch Opium Act : strafrecht - wet van 12 mei 1928 met regels omtrent het verbod en de strafbaarstelling van het voorhanden hebben en handel in opium en andere verdovende middelen, zoals hasj, cocaïne en heroïne. De ~ is steeds aangepast aan de ontwikkelingen op het gebied van verdovende middelen. Art. 2 opw en 10 opw - Zie ook: hierarchische verhouding Wet wapens en munitie (WWM)

opkoper Eng.: purchaser : strafrecht - hij die van opkopen een beroep of gewoonte heeft gemaakt. Bijv. het opkopen van oude kleren, oud roest, enz. Art. 90bis WvSr

oplegger Eng.: semi-trailer : handelsrecht - grote aanhangwagen achter een tractor of een vrachtauto.

oplegregel : erfrecht - bepaling die in testamenten werd opgenomen waarin staat dat, indien kinderen door de uitwerking van de bepalingen in het testament worden geschaad in hun legitieme portie, hun verkrijging zodanig wordt verhoogd dat de kinderen niet meer in hun legitieme portie worden geschaad. Door deze bepaling in testamenten op te nemen werd voorkomen dat de kinderen de 'langstlevende contructie' in het testament konden aantasten met een beroep op hun legitieme portie. Onder het huidige erfrecht, sinds 1 januari 2003, is deze bepaling niet meer nodig. Art. 197 Boek 3 BW

oplevering / opleveren / opgeleverd Eng.: completion : bouwrecht - bij aanneming van werk het moment waarop de opdrachtgever het werk aanvaardt. Na ~ is het werk in beginsel voor risico van de opdrachtgever. Art. 487 Boek 8 BW en 756 Boek 7 BW

oplichting Eng.: fraud : strafrecht - bedrieglijke benadeling. Bijv. een schilderij als authentiek verkopen terwijl het vervalst is. Art. 326 WvSr

opnieuw rechtdoende : procesrecht - opnieuw in dezelfde kwestie rechtsprekend. Uitdrukking die vooral wordt gebruikt in arresten van de gerechtshoven.

oppervlaktewater Eng.: watersurface : handelsrecht - open water, bovengronds water. Bijv. zee, rivier, sloten.

opponent / (mv.) opponenten Eng.: opponent : advocatuur - wederpartij; advocaat van de tegenpartij. Zie ook: nadere verklaring confrère nadere verklaring amice / (mv.) amici tegenstelling opposant

opportunist : politiek - persoon die profijt trekt of probeert te trekken van de omstandigheden.

opportuniteitsbeginsel Eng.: principle of prosecutorial discretion : strafprocesrecht - uitgangspunt waaruit voortvloeit dat het Openbaar Ministerie niet alle strafbare feiten hoeft te vervolgen, maar een keuze kan maken op grond van het algemeen belang. Art. 167 WvSv - Zie ook: tegenstelling legaliteitsbeginsel

opposant Eng.: opponent in an opposition : burgerlijk procesrecht - persoon die een verzetprocedure start, nadat tegen hem een verstekvonnis werd gewezen. Art. 143 Rv - Zie ook: nadere verklaring procespartij nadere verklaring geopposeerden nadere verklaring verzet / oppositieprocedure tegenstelling opponent / (mv.) opponenten

oppositie Eng.: opposition : merkenrecht - tijdens de procedure tot verlening van een merk kan een oudere rechthebbende bij de betreffende verleningsinstantie bezwaar maken tegen de verlening van een merk van een jongere aanvrager. Het Benelux merkenrecht kent de ~ nog niet. Zie ook: nadere verklaring opposant

oppositiepartij : politiek - politieke partij die geen deel uitmaakt van de regeringscoalitie. Anno 2004 zijn in Nederland het CDA, de VVD en D'66 regeringspartijen; alle andere partijen zijn ~.

oprichting / oprichten / opgericht Eng.: establishment : ondernemingsrecht - het in het leven roepen en formeel vestigen van een onderneming. Bijv. door oprichtingsakte en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Art. 175 Boek 2 BW en 177 Boek 2 BW

oprichtingsakte / akte van oprichting Eng.: memorandum of association : vennootschapsrecht - notariële akte op grond waarvan een besloten en naamloze vennootschap moet worden opgericht. Art. 175 Boek 2 BW en 26 wtv

oproeping / oproepen / opgeroepen Eng.: invitation : rechtspersonenrecht - uitnodiging om de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen. Bij de ~ worden de te behandelen onderwerpen vermeld. De ~ vindt minstens 2 weken vooraf plaats. Art. 113 Boek 2 BW en 114 Boek 2 BW

oproeping / oproepen / opgeroepen Eng.: to subpoena : burgerlijk procesrecht - dwingend verzoek om zich in persoon of vertegenwoordigd door een procureur op een bepaald tijdstip bij het gerecht te melden teneinde daar te procederen, ten overstaan van de rechter te getuigen of inlichtingen te verschaffen. Als de opgeroepene geen gehoor geeft aan de ~ kan hij (in extremis) met de sterke arm worden gehaald. Art. 118 Rv en 271 Rv

oproeping / oproepen / opgeroepen Eng.: to subpoena : strafprocesrecht - dwingend verzoek van het Openbaar Ministerie per formulier om zich op een bepaald tijdstip bij de kantonrechter te melden teneinde zich daar te verantwoorden over een overtreding. Als de opgeroepene geen gehoor geeft aan de ~ kan hij (in extremis) met de sterke arm worden gehaald. Art. 383 WvSv en 385 WvSv

oproeping in vrijwaring / oproepen in vrijwaring / in vrijwaring opgeroepen Eng.: introduction of third parties : burgerlijk procesrecht - onderdeel van het procesrecht, waarbij een persoon als waarborg in een geding wordt opgeroepen. Art. 210 Rv - Zie ook: nadere verklaring waarborg

oproepkracht / (mv.) oproepkrachten : arbeidsrecht - werknemer die gehoor kan geven aan de oproep van zijn werkgever om te komen werken. De ~ kan een dergelijke oproep negeren als hij geen zin heeft om te werken. Vaak komen de werkgever en de ~ echter overeen dat de werknemer wel gehoor moet geven aan een oproep.

oproepovereenkomst / (mv.) oproepovereenkomsten Eng.: call order contract : arbeidsrecht - overeenkomst waarbij de werkgever de werknemer oproept als er werk is. De werknemer kan een dergelijke oproep negeren als hij geen zin heeft om te werken. Vaak komen de werkgever en de werknemer echter overeen dat de werknemer wel gehoor moet geven aan een oproep. Zie ook: niet gelijk aan uitzendcontract niet gelijk aan MUP-overeenkomst

oproer Eng.: revolt : staatsrecht - opstand van het volk. Bijv. de Kollumer oproer van 1797.

opruiing Eng.: instigation to : strafrecht - in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag aanzetten. Art. 131 WvSr en 132 Wvsr

opschortende termijn : vermogensrecht - uitstel van de termijn. De rechtshandeling verkrijgt eerst werking op het moment waarop een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt. De verbintenis bestaat maar heeft nog geen werking. Bijv. verkoper
levert pas nadat koper heeft betaald. Art. 92 Boek 3 BW

opschortende voorwaarden Eng.: suspensory condition : overeenkomstenrecht - contractueel vastgestelde voorwaarden of gebeurtenissen die nadat zij intreden een verbintenis doen ontstaan. Bijv. koop op proef. Art. 22 Boek 6 BW en 45 Boek 7 BW - Zie ook: nadere verklaring ontbindende voorwaarde nadere verklaring voorwaardelijke verbintenissen

opschortende werking : procesrecht - hetgeen ervoor zorgt dat iets wordt opgeschort. Bijv. het indienen van een bezwaarschrift brengt niet mee dat de werking van het besluit waartegen bezwaar is gemaakt, automatisch is opgeschort. Daarom heeft het bezwaarschrift geen ~. Art. 6:16 AWB

opschorting / opschorten / opgeschort Eng.: to defer : bankrecht - tijdelijk staken van de beurshandel in een fonds, meestal in verband met een belangrijke mededeling van de betrokken vennootschap. (bron: beleggingsplein.nl)

opschortingsrecht Eng.: right to suspend performance : overeenkomstenrecht - een contractpartij mag de uitvoering van zijn verplichting uitstellen zolang de andere partij niet eerst presteert. Bijv. de betalingsverplichting opschorten totdat de gekochte tafel is geleverd. Art. 52 Boek 6 BW en 37 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring exceptio non adimpleti contractus (enac)

opslag Eng.: depository : handelsrecht - het tijdelijk opbergen van goederen.

opslag van verkeersgegevens : post- en telecommunicatierecht - Op Europees niveau bestaan vergevorderde plannen voor gedwongen ~ in de telecommunicatiesector, niet van specifieke verdachten, maar van iedereen die gebruik maakt van telefonie of internet. Een dergelijke bewaarplicht kan de toets aan het fundamentele recht op privacy en het communicatiegeheim niet doorstaan. Hoewel Nederland zelf geen plannen zegt te hebben om een algemene bewaarplicht in te voeren, worden wel in hoog tempo drempels weggehaald die toegang tot die gegevens bemoeilijken, zonder dat er maatregelen worden getroffen om het gebruik inzichtelijk en controleerbaar te maken. Naast het wetsvoorstel vorderen gegevens telecommunicatie is vooral de spoed-aanpassing van hoofdstuk 11 van de Telecommunicatiewet (Tw) van belang. (2003: recht.nl)

opsluiting / opsluiten / opgesloten : vreemdelingenrecht - vast- of gevangen zetten.

opsporing : strafrecht - het opsporen of opgespoord worden. De politie en het OM dienen zich bij de opsporing van strafbare feiten te houden aan materiële en processuele beginselen. De materiële beginselen hebben betrekking op de inhoud van de handeling of het besluit. De processuele beginselen hebben betrekking op de wijze van totstandkoming van de handeling of het besluit en de uitvoering daarvan. (G.J.M. Corstens)

opsporingsambtenaar / opsporingsambtenaren Eng.: general investigating officer : strafprocesrecht - alle personen die met de opsporing van strafbare feiten zijn belast. Art. 127 WvSv en 37 wam - Zie ook: onderdeel buitengewoon opsporingsambtenaar onderdeel rijksrecherche

opsporingsonderzoek : strafprocesrecht - onderzoek onder leiding van de officier van justitie n.a.v. een redelijk vermoeden dat een strafbaar feit is begaan of dat in georganiseerd verband misdrijven worden beraamd of gepleegd. Het ~ heeft als doel het nemen van strafvorderlijke beslissingen. Art. 132a WvSv - Zie ook: onderdeel gerechtelijke lijkschouwing / autopsie

opstal / (mv.) opstallen Eng.: buildings and structures permanently fixed to the ground : zakenrecht - gebouw, werk of beplanting, zonder de grond. Art. 101 Boek 5 BW en 174 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring recht van opstal / opstalrecht

opstalrecht Eng.: building and planting rights : zakenrecht - zakelijk recht dat aan de opstalhouder toelaat op andermans grond gebouwen, werken en beplantingen op te richten.

opstand Eng.: insurrection : politiek - verzet door een grote groep mensen. Bijv. naar aanleiding van de wijzigingen in de sociale voorzieningen door Balkenende II kwam een groot deel van de Nederlandse bevolking in opstand.

opstandeling Eng.: rebel : strafrecht - iemand die in opstand is of komt. Art. 87 WvSr

opstapper : handelsrecht - tijdelijk vervanger van een bemanningslid.

Opticien-arrest : strafrecht - HR 15-10-1923, NJ 1923, 1329: straf- en schulduitsluiting (overmacht in de zin van noodtoestand) De winkelier, die in strijd met de Winkelsluitingsverordening na sluitingstijd een bril verkoopt aan iemand die in zeer hulpbehoevende toestand verkeert, is niet strafbaar omdat hij handelt in overmacht. Hij handelt onder invloed van een kracht waaraan geen weerstand geboden kan worden. De opticien had een maatschappelijke verplichting hulp te verlenen, aan welke hij moest voldoen. (bron: Enschedé) Art. 40 WvSr

optie Eng.: option : effectenrecht - recht om gedurende een bepaalde periode aandelen tegen een afgesproken prijs te kopen (callopties) of te verkopen (putopties). (bron: beleggingsplein.nl) Zie ook: niet gelijk aan obligatie / schuldbrief tegenstelling termijncontract

optie Eng.: option : vreemdelingenrecht - schriftelijke verklaring waarin men aangeeft te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit. Dit is vastgelegd in de Rijkswet op het Nederlanderschap. (bron: Min. Jus.). Zie ook: nadere verklaring Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN)

optiebeding Eng.: option clause : overeenkomstenrecht - aanbod waarbij één partij zich verbindt om, indien de wederpartij dit wenst, met haar een bepaalde overeenkomst te sluiten. Art. 219 Boek 6 BW - Zie ook: nadere verklaring aanbod nadere verklaring uitloving / uitloven / uitgeloofd nadere verklaring overeenkomst (ovk) / (oneigen.) contract

optiebeurs Eng.: stock exchange : effectenrecht - plaats waar men in opties handelt. Art. 22 Wte 1995

optiebewijs : effectenrecht - bewijs dat men een bepaalde optie bezit.

optieovereenkomst : effectenrecht, overeenkomstenrecht - Een ~ tussen een belegger en de bank of commissionair die moet worden gesloten voordat transacties in opties kunnen worden aangenomen. In de ~ staan afspraken over onder meer het uiterste tijdstip waarop sluitingstranacties of opdrachten tot uitoefening kunnen worden doorgegeven. Een ~ wordt ook optieverklaring genoemd bij aankoop van onroerend goed, waarbij de verkoper verklaart het onroerend goed daadwerkelijk aan de koper te zullen verkopen. optieverklaring

optierecht : vennootschapsrecht - de mogelijkheid om in de toekomst aandelen in de BV van de werkgever te kopen tegen een van tevoren vastgestelde koers; als de waarde van de aandelen stijgt, stijgt ook de waarde van de optierechten.

optierecht : effectenrecht - verhandelbaar recht op, gedurende een bepaalde periode, tegen een van tevoren vastgestelde prijs, aandelen, edelmetalen etc. te kopen (calloptie) of te verkopen (putoptie).

opt-in : internetrecht - geadresseerden dienen vooraf toestemming te geven om aan hen elektronische direct mail (meestal reclame via e-mail) te versturen. Art. 8 Wbp - Zie ook: tegenstelling opt-out nadere verklaring recht op privacy nadere verklaring notice & take down-procedure

opting-in : arbeidsrecht - regeling waarbij in geval de arbeidsverhouding geen echte of fictieve dienstbetrekking is, de opdrachtgever en opdrachtnemer (pseudo-werknemer) ervoor kiezen om de arbeidsverhouding voor de loonheffing toch als dienstbetrekking te beschouwen. Beide partijen verklaren dit schriftelijk aan de belastingdienst, waarna de opdrachtgever loonheffing inhoudt. Art. 4 wet lb - Zie ook: tegenstelling opting-out

opting-out : arbeidsrecht - regeling waarbij de werkgever de arbeidsongeschiktheids-, ziektekostenverzekering en andere werknemersrisico's onderbrengt bij particuliere verzekeraars;
keuze om niet in een collectieve regeling, bijv. prepensioen, deel te nemen. Zie ook: tegenstelling opting-in

optioneel : - naar keuze; niet verplicht.

opt-out : internetrecht - geadresseerden kunnen na ontvangst van elektronische direct mail (meestal reclame via e-mail) te kennen geven dat zij dergelijke mail niet meer willen ontvangen. Art. 11.7 tw - Zie ook: tegenstelling opt-in nadere verklaring recht op privacy nadere verklaring notice & take down-procedure

opus citatum / opere citatum (op.cit.) : rechtswetenschap - Latijn: verwijzingen in wat oudere geschriften bevatten nog weleens deze afkorting, die staat voor "het geciteerde werk". Wordt gebruikt om naar eerdere verwijzingen te verwijzen.

opvang : asielrecht - geheel van voorzieningen en activiteiten, die door of onder verantwoordelijkheid van het COA, voortvloeiend uit de wet- en regelgeving, ten behoeve van alle vreemdelingen die door middel van een asielprocedure voor onbepaalde tijd tot Nederland (wensen te) worden toegelaten. (bron: Min. Jus.) Zie ook: nadere verklaring wet Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) nadere verklaring Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

opvang- en onderzoekscentrum (OC) Eng.: Screening and Reception Centre : asielrecht - centrum dat dient voor de huisvesting en verzorging van alle asielzoekers die zijn toegelaten tot de asielprocedure, gedurende de beginfase van het verblijf. Veelal zal gedurende het verblijf in het ~ het onderzoek door de IND plaatsvinden. (bron: Min. Jus.) Zie ook: nadere verklaring taakstelling gemeentelijke huisvesting tegenstelling reguliere huisvesting

opvangaccommodatie / (oneigen.) opvangcentrum / (mv.) opvangcentra Eng.: reception centre : asielrecht - huisvestingsvoorziening die van overheidswege is bestemd voor verblijf van vreemdelingen gedurende de periode dat zij hun asielprocedure in Nederland mogen aFwachten. Ook kunnen houders van een vergunning voor bepaalde tijd asiel in aFwachting van reguliere huisvesting nog enige tijd in een ~ verblijven. (bron: Min. Jus.) Zie ook: niet gelijk aan hoofdverblijf

opvarende Eng.: passenger : handelsrecht - een ieder die zich aan boord van een schip of zeevissersschip bevindt. Art. 5 Boek 8 BW en 136a WvSv

opvarenden : zeerecht - alle personen die zich op een schip bevinden behalve de kapitein of gezagsvoerder. Art. 341 Wvk en 5 Boek 8 BW

Opvliegendheid : bewijsrecht - Duits: materieelrechtelijke bewijslast. Bijv. een persoon die zich op een contractuele clausule wil beroepen moet zichzelf eerst een schriftelijk bewijs verschaffen. Zie ook: nadere verklaring bewijsmiddel / (mv.) bewijsmiddelen nadere verklaring wie stelt bewijst

opvolging onder bijzondere titel in de schuld : verbintenissenrecht - schuldoverneming.

opzegging / opzeggen / opgezegd : verbintenissenrecht - de eenzijdige rechtshandeling die, mits tijdig en correct, leidt tot beëindiging van de wederzijdse overeenkomst. Art. 72 Boek 3 BW en 81 Boek 3 BW - Zie ook: nadere verklaring rechtshandeling nadere verklaring ad mutum

opzegtermijn : verbintenissenrecht - veelal contractueel bepaalde termijn die in acht moet worden genomen om een duurovereenkomst te ontbinden. Bijv. arbeidscontract of abonnementscontract. Art. 237 Boek 6 BW en 271 Boek 7 BW

opzegverboden : ontslagrecht - verbod aan de werkgever om de arbeidsovereenkomst met zijn werknemer te beëindigen tijdens diens ziekte, zwangerschap, militaire dienstplicht, lidmaatschap van de ondernemingsraad of de vakbond. Voorts kan niet worden opgezegd als de werknemer van ouderschapsverlof gebruik wil maken of als lid van de Tweede Kamer daar vergaderingen wil bijwonen. Art. 670 Boek 7 BW en 672 Boek 7 BW - Zie ook: nadere verklaring arbeidsrecht nadere verklaring ontslagvergunning

opzet / dolus Eng.: malicious intent : strafrecht - mate van schuld;
strafbepalende omstandigheid in de delictsomschrijving waarmee wordt bedoeld: oogmerk, bedoeling. Bijv. opzettelijke vernieling of beschadiging van goederen, opzettelijk een ander van het leven beroven. Art. 350 WvSr en 287 WvSr - Zie ook: onderdeel opzet / dolus nadere verklaring schuld nadere verklaring wil

opzet / dolus / opzettelijk Eng.: malicious intent : burgerlijk recht - een op handelen of nalaten gerichte wil; oogmerk, bedoeling. Zie ook: onderdeel opzet / dolus nadere verklaring schuld nadere verklaring wil

opzetheling : strafrecht - misdrijf door een zaak voorhanden te hebben, wetende dat die zaak door een misdrijf is verkregen. Max. gevangenisstraf vier jaren of boete van € 45.000,--. Wie van ~ een gewoonte maakt, kan een hogere gevangenisstraf krijgen. Art. 416 WvSr en 417 WvSr

opzicht Eng.: perspective : - aspect, gezichtspunt, perspectief

orde Eng.: association : verenigingsrecht - vereniging met vaste leefregels. Bijv. de Nederlandse Orde van Advocaten.

orde van advocaten Eng.: Bar Association : burgerlijk procesrecht - de gezamenlijke advocaten, die in Nederland zijn ingeschreven, vormen de Nederlandse orde van advocaten. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage. (Bron: NOvA) Art. 17 Advw

ordemaatregel / maatregel van orde : burgerlijk procesrecht - vaak in kort geding uitgesproken gebod of verbod om iets te doen of na te laten, waardoor voorlopig de (openbare) orde weer wordt hersteld of een voor partijen onprettige patstelling wordt doorbroken. Als partijen in een opgelegde ~ berusten kan het een definitief karakter krijgen. Art. 254 Rv - Zie ook: nadere verklaring voorlopige maatregel

ordeningsstrafrecht : strafrecht - strafrecht heeft onder meer een ordenende werking op de maatschappij, zoals op sociaaleconomisch en wegenverkeersgebied. (N.Jörg/C.Kelk).

order : handelsrecht - opdracht, bestelling;
aanduiding op een waardepapier (bijv. cheque) dat betaling ook kan geschieden aan een speciaal aangewezen derde. Art. 49 Boek 6 BW en 86 Boek 3 BW - Zie ook: onderdeel cheque hierarchische verhouding orderbevestiging

order for conference : burgerlijk procesrecht - Engels: bevel tot bijeenkomst. Bevel door de rechtbank aan partijen om te proberen tot een vergelijk te komen, bijv. d.m.v. mediation.

orderbevestiging : handelsrecht - bevestiging van een opdracht. Bijv. tot levering.

orderbriefje Eng.: promissory note : handelsrecht - promesse aan order; stuk papier, met daarop in elk geval: een onvoorwaardelijke belofte een bepaalde som te betalen, een aanwijzing van de vervaldag, de plaats, waar de betaling moet geschieden, de naam van degene aan wie de betaling moet geschieden, plaats, datum en handtekening. Art. 174 Wvk - Zie ook: nadere verklaring quitantie aan toonder

orderpapier : handelsrecht - handelspapier dat aanorder betaalbaar is. wissel

ordeverstoring : strafrecht - verstoring van de openbare orde en rust. Zie ook: nadere verklaring openbare orde (OO)

ordinair Eng.: common : - gewoon, alledaags, gebruikelijk.

orgaantransplantatie Eng.: organ transplant : gezondheidsrecht - het vervangen van een ziek orgaan van een patiënt door een gezond orgaan van een donor.

organieke wetten : staatsrecht - wetten die betrekking hebben op de organisatie van de staat en waarvan de basis in de grondwet is geregeld. Bijv. Gemeentewet, Provinciewet, Kieswet. Art. 123 Grondwet - Zie ook: onderdeel grondwet (Gw) onderdeel Gemeentewet (Gemw)

Organisatie van Olieproducerende Landen (OPEC) : internationaal publiekrecht - kartel van de olieproducerende landen, m.n. uit het Midden-Oosten, teneinde de handelsprijs voor vaten olie onder controle te houden.

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) : internationaal publiekrecht - organisatie van Westerse landen, opgericht in 1961, dat tot doel heeft de economische groei en de werkgelegenheid binnen de lidstaten te stimuleren. Art. 1 coecd - Zie ook: nadere verklaring Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag)

organisch kiesrecht Eng.: voting rights : staatsrecht - ontwikkeld kiesrecht. Bijv. het recht van een kiesgerechtigde om leden van de Tweede Kamer, provinciale staten en gemeenteraden te kiezen door middel van het uitbrengen van een stem tijdens verkiezingen. Art. 1 KW

organogram : ondernemingsrecht - schematische weergave van een onderneming. Een dergelijk schema brengt in kaart uit hoeveel verschillende divisies en afdelingen een organisatie bestaat (eventueel wie het hoofd is en wie medewerkers), en in welke hiërarchische verhouding de afdelingen en medewerkers ten opzichte van elkaar staan.

originair (bn.) : auteursrecht - oorspronkelijk. De persoon die een werk heeft vervaardigd is ~ rechthebbende op dat werk. Art. 1 Aw en 4 Aw

originaire verkrijging : vermogensrecht - oorspronkelijke verkrijging van een recht, bijv. door middel van inbezitneming of toe-eigening. Art. 113 Boek 3 BW en 4 Boek 5 BW nadere verklaring derivatieve verkrijging occupatie

ornaat : - ambtsgewaad met de daarbij behorende kentekenen en versierselen. Bijv. de toga van een advocaat of rechter.

Oslo-confrontatie Eng.: identity parade / line-up / identification parade : criminologie - opsporingstechniek, waarbij een getuige de pleger van een strafbaar feit aanwijst uit een rijtje mensen met dezelfde uiterlijke kenmerken. Zie ook: tegenstelling Zaanse verhoormethode / (oneigen.) Zaanse methode

ostensieve procedures : rechtswetenschap - wijze waarbij juridische begrippen worden aangewezen en vervolgens positief worden gedefinieerd. Bijv. opzet: een op handelen of nalaten gerichte wil. Zie ook: nadere verklaring opzet / dolus

Otto Preminger-zaak : Europees recht - EHRM 20 september 1994, NJ 1995, 366, m.nt. EJD. Het Hof liet i.c. nationale beperkingen (censuur) in stand op godsdienstige opvattingen van een plaatselijke meerderheid. Zie ook: niet gelijk aan Otto Preminger Instituut